You are here : Home >> Court Cases
    ಆಯುಕ್ತರ ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 28.03.2019
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 05.03.2019
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 26.02.2019
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 16.02.2019
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 11.02.2019
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 04.02.2019
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 10.08.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 08.08.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 02.08.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 21.07.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 19.07.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 02.06.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 28.05.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 18.05.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 17.05.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 10.05.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 09.05.2018 - ಭಾಗ 2
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 09.05.2018
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 25.04.2018 (ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ)
ಅಪೀಲು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ Dated: 17.04.2018