You are here : Rates >> Costing Sheet
Costing Sheet

MSP List : 2010 - 11
Sl.No. Particulars BPL EBPL AAY
Rice Wheat Rice Wheat Rice Wheat
1
Central Issue Price 565 415 830 610 300 200
2
State Subsidy 314 158 579 353 48 38
3
Wholesale Margin 20 20 20 20 19 15
4
Wholesale issue price 271 277 271 277 271 177
5
Retail Margin 29 23 29 23 29 23
6
Retail Issue Price 300 300 300 300 300 200
7
Central Scale of Issue (Kg) 28 7 28 7 29 6
8
State Scale of Issue(Kg) 4 kg. of rice per unit and 1 kg wheat per unit max 20 kg of rice and 5 kg. wheat. 29 6
 
Category-Wise Wheat Costing Sheet W.e.f. 01-09-2013
Sl.No. Particulars BPL EBPL
Wheat Wheat
1
Central Issue Price 415.00 610.00
2
Administrative Charges 0.00 0.00
3
State Subsidy 360.00 555.00
4
Wholesale Margin 20.00 20.00
5
Wholesale Issue Price 75.00 75.00
6
Retail Margin 25.00 25.00
7
Retail Issue Price 100.00 100.00
 
ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಗೋಧಿ ದರಪಟ್ಟಿ
(ದರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್.ಗೆ)
 
ಕ್ರಸಂ ವಿವರ ಎಎವೈ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ
    ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿ
1
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದರ 3000 2000 5650 4150 8300 6100
2
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಧನ 2500 1400 5160 3600 7810 5550
3
ಸಗಟು ಲಾಭಾಂಶ 190 150 200 200 200 200
4
ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ದರ 690 750 690 750 690 750
5
ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಭಾಂಶ 310 250 310 250 310 250
6
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ದರ 1000 1000 1000 1000 1000 1000
7
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಯಂತೆ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00