REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130659 Babu - S/O ಬೀರಗೊಂಡ 65 ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130778 Dr Jaimala C Amlapure - S/O ನಾಗಪ್ಪ ಅಮಲಾಪುರೆ ೩೨ ಮಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130886 Renuka - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ರಾಥೋಡ್ ಹ ನೋ ೮೬/೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100130887 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130987 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರಪ್ಪಾ 73 ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131008 Kamalabai - S/O ನರಸಿಂಗರಾವ ೧೦೫ ಜಂಬಗಿ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131016 Ambavva - S/O: ಶಿವರಾಮಗೊಂಡ #72NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131209 Jyoti - S/O ನರಸಿನ್ಗ್ಹ್ ಮಹಾರಾಜ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/202212008000028/05/2022
560100132440 Sakubai - S/O: ಗಣಪತ ರಾವ ಜಂಬಗಿ(ಬೀ) ತPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100132472 Savitra - W/O ಅಶೋಕ ಜಂಬಗಿ ತಾ. ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100132474 Sonabai - W/O ಸಂತೋಷ ಘಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100132475 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು PHH(NK) / NCSBiometric****696029/05/2022FPS****696029/05/2022150010000029/05/2022
560100132477 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132536 Nirgunbai - W/O ಸುಧಾಕರ್ ೮೫ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20229006000024/05/2022
560100132637 Kamalabai - S/O ರಾಮರಾವ ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/2022150010000028/05/2022
560100132662 Neelamma - W/O: ಮಾರುತಿ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಹPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20229006000026/05/2022
560100132751 Viju - S/O ಶಂಕರ ೧೬೨ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100132981 Sunita - S/O ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಢಾಕು ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022150010000025/05/2022
560100132993 Mannemma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ಮಹಾರಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20229006000026/05/2022
560100133055 Tasalim Begam - C/O ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ ೧-೩೪ ಮಹಾರಾPHH(NK) / NCSBiometric****696029/05/2022FPS****696029/05/202212008000029/05/2022
560100133056 Laxman - S/O ಪಂದರಿನಾಥ್ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20229006000024/05/2022
560100133058 Anusayabai - W/O ಶಂಕರ ಜಂಬಗಿ ತಾ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022180012000025/05/2022
560100133059 Gouramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಭಾಷ ಗೊಂಡ ಮಹಾರPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100133069 Saherabe - W/O ಅಮೀನ್ ಸಾಬ್ ಮಹಾರಾಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/202212008000026/05/2022
560100133075 Lalita Bai - S/O ದೇವಿದಾಸ್ ಮಾರಜ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133091 Kavita - W/O ಸಂಜೀವ ಜಾಧವ್ ಮಹಾರಾಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100133100 Bhagyashree - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100133102 Kanis Begum - S/O ಗಫೂರ್ ಸಾಬ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133105 Jagdevi - S/O ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಾಹಾರಾಜ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100133116 Changu Bai - S/O ಚಂದರ್ ಗುರುನಾಥ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133118 Sangeeta - W/O ಸಂತೋಷ . . ಘಮಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100133269 Vasant - S/O ರಾಜಾರಾಮ ೫೨/೧ ಜಂಬಗಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20229006000028/05/2022
560100133275 Sridevi - S/O ಮಚಿಂದ್ರ್ ರಾವ್ ೪೪ ಜಂಬಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133381 Reshma Begam - W/O ಆಸಿಂ ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133407 Sujata - S/O ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133534 Anjum - S/O ಬಸಿರ ಸಾಬ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133548 Shavu - S/O ಮಾರುತಿರಾವ್ ೧ ಜಂಬಗಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100133550 Shweta - S/O ತುಕಾರಾಮ ಜಂಬಗಿ ಕಾರವಾPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022150010000025/05/2022
560100133575 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133583 Anita - S/O ಮಲಗೊಂಡ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022150010000025/05/2022
560100133588 Putalbai - W/O ಪರಮದಾಸ ೧೦೦ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022210014000025/05/2022
560100133602 Kavita Bai - S/O ದೇವಿದಾಸ್ ಢಾಕು ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/2022150010000028/05/2022
560100133605 Sunita - S/O ಕಿಶನ್ ಢಾಕು ತಾಂಡಾ ಜಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20229006000025/05/2022
560100133624 Malabai - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಜಂಬಗಿ ರೂಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/202212008000024/05/2022
560100133628 Anita - S/O ದೇವಿದಾಸ್ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133631 Ashwini - S/O ಶಂಕರ ರಾಠೊಡ್ ೮ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/202212008000028/05/2022
560100133632 Shayatra Bai - S/O ಗುರುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133634 Anita Patil - S/O ದೇವರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಾರಾPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100133635 Bhagyashri - W/O ರಾಜು ರಾಠೋಡ . . ಘಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20229006000025/05/2022
560100133638 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುರುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133640 Anushabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20229006000025/05/2022
560100133645 Swati - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ೩೫ PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20229006000026/05/2022
560100133659 Ambika - W/O ಅಶೋಕ್ ೮೦ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಜಂPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/202212008000024/05/2022
560100133699 Sangita - W/O ಗಂಗಾರಾಮ ವಡಗಾಂವ (ದೇ) PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133706 Jahangir - S/O ಜಹಂಗೀರ್ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/202212008000024/05/2022
560100133710 Savita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133726 Premala - W/O ರಮೇಶ್ # 60/ಏ . . . PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022180012000025/05/2022
560100133757 Rani Bijjewar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133763 Dhulabai - W/O ವಸಂತ್ ಪೋಮಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133770 Munabai - W/O ಸುಭಾಷ್ ಜಂಬಗಿ ಬಿ ಢಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100133792 Pooja - W/O ರಮೇಶ್ ಘಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/2022150010000028/05/2022
560100133796 Renuka - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ೧೨೫ ಎಸ.ಸಿ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20226004000024/05/2022
560100133798 Satyewati - W/O ಸಂಜೂ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****969229/05/2022FPS****969229/05/20223002000029/05/2022
560100133834 Farheen - S/O ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ # 123 . ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20229006000024/05/2022
560100133856 Kavita - W/O ಕಮಲೇಶ್ ರಾಠೋಡ ಜಂಬಗಿ (ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133861 Nilamma - W/O ಭೀರ ಗೊಂಡ ಜಂಬಗಿ ಜಂಬಗPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20226004000024/05/2022
560100133913 Kavitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133916 Shobha - S/O ಉಮಾಜಿ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****209225/05/2022FPS****209225/05/202212008000025/05/2022
560100133922 Padma - W/O: ಬಳ್ಲಿರಾಮ ಜಂಬಗಿ(ಬೀ) ತPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/202212008000024/05/2022
560100133924 Sharada - W/O ನಾರಾಯಣರಾವ ೧/೪೨ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20229006000024/05/2022
560100133927 Janabai - S/O: ಶಂಕರ ಜಂಬಗಿ(ಬೀ) ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133957 Lalitha - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರವಾರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100134264 Saraswati - S/O ಪಂಡರಿ ೨-೫೧ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100134267 Rekha - S/O ಆಗಮಯ್ಯಾ ಪೋದ್ದಾರ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134308 Jota Bai - S/O ಕಿಶನ್ ಢಾಕು ತಾಂಡಾ ಜಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022150010000025/05/2022
560100134356 Raheema Bee - S/O ನಿಜಾಮೊದ್ದೀನ ಮಹಾರಾಜವಾPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/2022150010000026/05/2022
560100134361 Sakubai - S/O ಮಾರುತಿ ರೂಪಲ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100134375 Rekha - S/O ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾರವಾರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100134390 Ujawala - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134395 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100134419 Shannu Begam - W/O ಚಾಂದಪಾಶಾ ೦೧ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022150010000025/05/2022
560100134420 Sajida Begum - W/O: ಫೆರೋಜ್ 80 ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100134449 Sunita - W/O ಶಿವರಾಮ ಜಂಬಗಿ ಘಾಮಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20229006000028/05/2022
560100134456 Rubena - W/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಜಂಬಗಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134458 Meerabai - S/O ಅಮ್ಬ್ರುತ್ ಘಮಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/2022210014000028/05/2022
560100134643 Hafeeza Begum - W/O ಆರೀಫ 84 . PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100134872 Gausubi - W/O ಪ್ಯಾರು ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134993 Usha Rani - W/O ರಮೇಶ್ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/202212008000025/05/2022
560100135004 Vanita - S/O ಬನಸಿ ಢಾಕು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135023 Komal - S/O ದಿಗಂಬರ್ ಮಾರಜವಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100135036 Kaushabai - W/O: ಮೋಹನ ಜಂಬಗಿ(ಬೀ) ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135041 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100135043 Meera Jabee - S/O ರಾಜೆಸಾಬ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20226004000024/05/2022
560100135057 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಘಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100135061 Reshma - W/O ಅನಿಲ #120 ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/202212008000024/05/2022
560100135128 Anjali - W/O ಗೌತಮ . . ಶಾಂತಿ ನಗರ . PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100135429 Chandrakal - S/O ಮಾರುತಿರಾವ ೨-೭೭ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/202212008000024/05/2022
560100135538 Kamalabai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೋಪಲಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100135540 Puja - S/O ಇರಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜವಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135544 Chayabai - S/O ಮಾಧವರಾವ . . PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20226004000024/05/2022
560100135550 Yeshoda - S/O ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100135555 Triveni - W/O ಮಾರುತಿ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20229006000025/05/2022
560100135560 Surekha - S/O ಶಿವರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/202212008000025/05/2022
560100135563 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುನಾಥ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100135577 Samakabai - W/O ಕಿಶನ್ ಜಂಬಗಿ ಕಾರವಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/202212008000028/05/2022
560100135598 Rukmani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಘಮಾ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135626 Jijabai - W/O ಮಾರುತಿ ೧೬೭ ಸಂತಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100135701 Meerabai - W/O ಸಿರ್ಮಂತ್ ಜಂಬಗಿ ಮಹಾರPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/202212008000025/05/2022
560100135817 Janabai - S/O: ಧನಶೀಂಗ ಜಂಬಗಿ(ಬೀ) ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696029/05/2022FPS****696029/05/20226004000029/05/2022
560100135831 Sobhavati - W/O ವಾಮನರಾವ ಜಂಬಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135833 Aneeta - W/O ಗಣಪತಿ #9999 . . . PHH(NK) / NCSBiometric****696029/05/2022FPS****696029/05/20226004000029/05/2022
560100136008 Radhika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರಕನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20223002000028/05/2022
560100136068 Vidyavathi - S/O ವಿಠಲ ೯೩ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100136077 Anitha - S/O ರಾಮರಾವ್ ೧-೧೧೨ ಮಹಾರಾಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100136078 Kavita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ ರಾಠೋಡ ಮಹPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/202212008000025/05/2022
560100136080 Sharda Bai - S/O ಶಂಕರ ಜಂಬಗಿ ದೇವಲಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100136087 Chaya - S/O ದತ್ತತ್ರಿರಾವ್ ಮಹಾರಾಜವPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/2022180012000026/05/2022
560100136112 Pooja Bai - W/O ಮಾದು ಔರಾದ (ಬಿ) ಘಮಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100136124 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಪಾನ ಘಮಾ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/202212008000025/05/2022
560100136135 Shobha Bai - W/O ಧನರಾಜ್ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100136137 Shilpa Rathod - W/O ಪ್ರವೀಣ 04 ಸೀ ಸೀ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****696029/05/2022FPS****696029/05/20226004000029/05/2022
560100136142 Neelabai - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ೧೮೫ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/2022180012000028/05/2022
560100136226 Rukminibai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿರಾವ ೪೨ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20229006000024/05/2022
560100136236 Krishnaveni - S/O ಆಗಮಯ್ಯಾ ೨೧ ಜಂಬಗಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022200015000025/05/2022
560100136291 Sakubai - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ಪವರ್ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696028/05/2022FPS****696028/05/20226004000028/05/2022
560100136343 Gousha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾದಕ ಅಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/202212008000026/05/2022
560100136379 Rukasana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಾದಕಮೀಯ್ಯ ಮಹಾರಜPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100136384 Baby - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ 93 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136385 Rukmini - W/O ಕಿಶನ ದೇವಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136389 Savitrabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136390 Sudharani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹುಲ್ಲ ಗೊಂಡ ಮಹಾರPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/2022150010000026/05/2022
560100136391 Sunita - S/O ಭೀಮರಾವ ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20229006000025/05/2022
560100136393 Sangeeta - S/O ಭೀಮರಾವ್ ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/2022150010000024/05/2022
560100136394 Shreedevi - S/O ದಾಸಪ್ಪಾ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****696029/05/2022FPS****696029/05/202212008000029/05/2022
560100136398 Nagmani - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136402 Sona Bai - S/O ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ತಾಂಡಾ ಜಂPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/20226004000025/05/2022
560100136409 Chandrakala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಮಾರಜ್ ವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/202212008000025/05/2022
560100136416 Changubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜು ಔರಾದ್ ತಾಲೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136434 Mutamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20229006000026/05/2022
560100136565 Varsha - W/O ವಾಸುದೇವ್ ೩೫ ಮಹಾರಾಜ್ ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136592 Santosh - S/O ಶಾಮರಾವ್ ಘಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136593 Afreen Begum - W/O ಶಫೀಕ್ ಮಣಿಯಾರ್ ೫-೩-೪೮ ದುಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136777 Priyanka - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ 60/ಏ ಶಾಂತಿ ನಾಗರ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137153 Tara Bee - S/O ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಮಹಾರಾಜವPHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/20226004000026/05/2022
560100137191 Gangabai - S/O ರೂಪಲಾ ರೂಪಲಾ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****696025/05/2022FPS****696025/05/2022150010000025/05/2022
560100137199 Anushayabai - S/O ಶೇಕುಬಾ ೨/೭೭ ಜಂಬಗಿ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****696024/05/2022FPS****696024/05/20226004000024/05/2022
560100137200 Kevlabai - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ ೨-೮೪ ಜಂಬಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137213 Balawa - S/O ರಾಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****696026/05/2022FPS****696026/05/2022150010000026/05/2022
560100137233 Laxmibai - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ಜಂಬಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137248 Meerabai - W/O ದೇವಿದಾಸ ೧೬೧ ರೋಪಲಾ ತಾಂPHH(NK) / NCS-</