REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130808 Indira - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಳಗೆ 18 ಬರದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131138 Tukka Bai - D/O ಪುಣ್ಯವಂತ 143 ಬರದಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132571 Swetaa - S/O ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ೧/೨೮ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100132713 Sunita - W/O ರಾಮಗೊಂಡ 38 ಬರದಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100132759 Shridevi - W/O: ಯೆಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100133282 Munira Begum - W/O: ಹನು ಸ್ಯಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100133346 Nagabai - W/O ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ #94 PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100133429 Meenakshi - S/O: ಮಷ್ಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100133439 Laxmi Bai - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100134607 Jyoti - W/O ಬಸವರಾಜ 1/1 ಬರದಾಪುರ ತಾ: PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136387 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಪ್ಪಾ 130 ತPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022210014000019/05/2022
560100136453 Mhanada - S/O ಅ೦ಜಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137140 Padmaa - S/O: ಮಾರುತಿ ಗೊಂಡಾ ಭಾರ್ದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022180012000019/05/2022
560100137149 ಸುಶೀಲಮ್ಮಾ - W/O: ಸೀದ್ದಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****744822/05/2022FPS****744822/05/20229006000022/05/2022
560100137232 Chandrammaa - W/O: ಮಲ್ ಗೊಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137355 Sulubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ್ #77 PHH(NK) / NCSBiometric****377322/05/2022FPS****377322/05/20226004000022/05/2022
560100137808 Rukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗೌಡ 93 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****312824/05/2022FPS****312824/05/2022150010000024/05/2022
560100138594 Ramavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಷ್ಣಗೊಂಡ ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****377322/05/2022FPS****377322/05/20223002000022/05/2022
560100138599 Kamalamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ 139 ಬರದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100140210 Nandamma - S/O: ಬಾಳಪ್ಪ ಬರದಾಪುರ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141367 Sangamma - W/O: ಚೆಂದ್ರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬರದಾಪುರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100142076 Radha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100143736 Anjamma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬ)AAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143737 LAXIMI BAI - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100143738 SARU BAI - ಸಾ||ಬರದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| AAY(NK) / NCS------200000000-
560100143739 ಮೋಸೋದ್ದಿನ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143740 BHARATA BAI - ಬರದಾಪೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143741 nagamma - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143742 vitho ba - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100143743 Ambavva - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143744 ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ಮು.ಬರದಾಪೂರ ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ: ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100143745 Rajamma - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100143746 Khurshida Begum - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143747 Sushlamma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100143748 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100143749 Narsammaa - ಬರಾದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143750 Vachalabai - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143751 RAJEMMA - ಕೋಳ್ಳುರುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100143752 ನರಸಮ್ಮಾ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143753 ರಾಮರಾವ್‌ - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143754 rukkamma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****744820/05/2022FPS****744820/05/20229006000020/05/2022
560100143755 ಗಂಗರಾವ್‌ - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143756 Jagdevi - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100143757 ನಾರಾಯಣ - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100143758 ನಾಗ ರೆಡ್ಡಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100143759 Laxmibai - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100151991 ಭೀಮಪ್ಪಾ - ಮು.ಬರದಾಪೂರ ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100151993 Kistappa - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100151994 ರಾಮುಲು - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****744820/05/2022FPS****744820/05/202212008000020/05/2022
560100151995 Vimala - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022180012000019/05/2022
560100151996 Anjamma - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100151997 saijada bee - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100151999 paramma - ಮು.ಬರದಾಪೂರ ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100152000 ಹಾವ ಗೊಂಡಾ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377322/05/2022FPS****377322/05/20229006000022/05/2022
560100152001 ಪಂಡರಿ ಗೊಂಡಾ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100152002 shivaraya - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****744821/05/2022FPS****744821/05/20223002000021/05/2022
560100152003 ತುಳಸಿರಾಮ - ಮು.ಬರದಾಪೂರ ಪೋ. ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100152004 Gori Bee - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100152005 ನಾಮದೇವ - ಬರಾದಾಪೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100152006 ಉಷಾ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****744821/05/2022FPS****744821/05/2022150010000021/05/2022
560100152007 ಶಕುಂತಲಾ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152008 ಮೋಗಲ ಬಾಯಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100152009 ನಾಗ ಗೌಡ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152010 ಬಾಲ ಗೌಡ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100152011 ನಾಗ ಗೌಡ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152012 ವೆಂಕಟ - ಮು.ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100152013 ಸುಭದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಬರದಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100152014 krishanama - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100152016 Rukamma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100152017 Chitramma - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100152018 jagadevi - ಮು.ಬರದಾಪೂರ ಪೋ. ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152019 ಅಮೀರೊದ್ದಿನ್‌ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100152020 Ganga Gouda - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100152021 ಅನೀಲ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100152022 ಮೊದ್ದಿನ ಸಾಬ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152023 ಲಚಪ್ಪಾ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ :ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****909921/05/2022FPS****909921/05/20226004000021/05/2022
560100152024 Shamla - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152025 Draupati - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100152026 ಗಣಪತಿ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152027 Chinnamma W/o Shailesh - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022180012000019/05/2022
560100152028 ಗೋವಿಂದ - ಮು.ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377321/05/2022FPS****377321/05/20223002000021/05/2022
560100152029 ರಾಮ - ಸಾ|| ಬರಾದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152030 ಶೋಭಾ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100152031 ಎಶಪ್ಪಾ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100152032 safiya begam - ಸಾ|| ಬರದಾಪುರ ತಾ|| ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ|AAY(NK) / NCS------200000000-
560100152033 ಭೀಮ ಗೊಂಡಾ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100152034 Chinammaa - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152036 ವಿಠಲ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152038 ರೆವಣಪ್ಪ - ಬರಾದಾಪೂರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100152039 ಮಾರುತಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100152040 ಸುಕುಮಾರ - ಸಾ|| ಬರದಾಪೂರ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****021211/05/2022FPS****021211/05/20229006000011/05/2022
560100152041 Abeda Begum - ಬರದಾಪೂರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022180012000019/05/2022
560100152042 Tukamma D/o Shekappa - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100152043 Malamma - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377321/05/2022FPS****377321/05/2022150010000021/05/2022
560100152044 ವಿಠಲ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100152045 ನಿಜ ಗೊಂಡ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022180012000019/05/2022
560100152046 ಕವಿತಾಬಾಯಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****744820/05/2022FPS****744820/05/2022150010000020/05/2022
560100152047 ಮೊಗಲಾ ಗೊಂಡ - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100152048 ಕೃಷ್ಣ ಗೊಂಡ - ಮು.ಬರದಾಪೂರ ಪೋ.ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100152049 ನಾಗಮ್ಮ - ಬರದಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100165823 ವಿನೋದ ರೆಡ್ಡಿ - ಬೋರಳ ತಾ.ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170565 Shobhabai Govindrao - ಬರ್ದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171294 Laxmibai W/o Ashok - ಸಾ : ಬರದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100171311 Sukita - ಸಾ : ಬರದಾಪೂರ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100171315 Sunita - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100171321 ಮಲ್ಲಗೊಂಡಾ ತಂ. ಹಾವಗೊಂಡಾ - ಸಾ : ಬರದಾಪೂರ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****377322/05/2022FPS****377322/05/202212008000022/05/2022
560100175477 ಮಾಧಪ್ಪಾ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100175482 Sangamma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100175484 narasamma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175496 ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100175501 Laxmi - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100175558 SIDDAMMA - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100175563 ದಶವಂತ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100175567 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175570 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬರದಾಪುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100175580 ನಾಗನಾಥ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175588 ಮಹಾಳ ಗೊಂಡ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100175596 ಶಿವಾಜಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377321/05/2022FPS****377321/05/202212008000021/05/2022
560100175601 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175606 Tejemma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100175611 ಗಂಗಾ ರಡ್ಡಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100175615 ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100175617 ಅರ್ಜುನ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100175620 ಹಣಮಂತ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377322/05/2022FPS****377322/05/20226004000022/05/2022
560100175624 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100175626 ಹಣಮಾ ಗೌಡ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100175627 ಮಾರುತಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100175632 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100175635 sangamma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377321/05/2022FPS****377321/05/2022200015000021/05/2022
560100175636 ಆಂಜಾರೆಡ್ಡಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100175637 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100175638 ಮಾದಪ್ಪ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100175641 ಶಿವಗೊಂಡ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100175644 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175648 Sarswati - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100176446 Malgonda Ramgonda - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100176495 Laxmibai - ಬರದಾಪೂರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100176718 Shamvel Yashappa - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022180012000019/05/2022
560100178699 Chandramma - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100180601 ತುಕರಾಮ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022200015000019/05/2022
560100180626 GUNDMMA - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100180635 Anita - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180656 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100180679 ನಾಗೆಶ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100182327 ನಿಜ ಗುಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377322/05/2022FPS****377322/05/202212008000022/05/2022
560100183396 Lachavva - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100184861 PUNAVANTHI - ಬರದಾಪೂರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100186118 Sangeetabai - ಬರದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022180012000019/05/2022
560100187005 Sharda Bai - ರಾಜಾರಾಮ 52 ಬರದಾಪೂರ ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223002000019/05/2022
560100187631 Dasthamma - ವಿಠ್ಠಲ 18 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100188313 ಮಲ್ಲಿಕಾ - ಮಕಸುದಮಿಯ್ಯಾ 117 ಬರದಾಪೂರ ಬರದPHH(NK) / NCSBiometric****106518/05/2022FPS****106518/05/202212008000018/05/2022
560100188455 Chandrakala - ಹುಲ್ಲಪ್ಪಾ 107 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100188456 Afreen Begum - ಅಮಿರುದ್ದೀನ 47 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100188457 Hasinabegum - ಜಮೀರೋದ್ದಿನ 47 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100188458 Paravati - ಸದಾಶಿವ 146 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188459 ಮರುಬಾಯಿ - ಸಿದ್ರಾಮ 18 ಬರದಾಪೂರ ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100188460 Malan Bee - ಹುಸೇನಸಾಬ 22 ಬರದಾಪೂರ ಬರದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188461 Sathemma - ಇಟಾಗೌಡಾ 02 ಬರದಾಪೂರ ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100188462 Sangeeta - ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ 141 ಬರದಾಪೂರ ಬರದಾPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212008000019/05/2022
560100188463 Hanamouva - ಮಲಗೊಂಡಾ 130 ಮಜಿದ ಹತಿರ ಬರದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100188464 Narsamma - ಶಿರೋಮಣಿ 14 ಎಸಿ ವಾಡ೵ ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100195339 Sharada M Kushnoore - W/O ಮಾರುತಿ ಕುಶನುರೆ ೯೭ ಪೋಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196141 Jaisri - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 11/1 ಬರದಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196429 Radhabai - W/O ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 1 ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226004000019/05/2022
560100196440 Surekha - C/O ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ 209 ಬರದಾಪುರ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196446 Chandrakala - ಮೊಗಲಪ್ಪ 106 - ಬರದಾಪುರ - ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/2022150010000019/05/2022
560100196715 Laxmibai - W/O ವಿಲಾಸರೆಡ್ಡಿ 112 ಬರದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226204000019/05/2022
560100196806 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 1/4 PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100196833 Suman - C/O ಬಾಲಾಜಿ 10 ಬರದಾಪುರ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20229006000019/05/2022
560100198209 Sangeeta - S/O ವಿಠಲರಾವ 77 ಬರದಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****377322/05/2022FPS****377322/05/20226204000022/05/2022
560100198483 Geetanjali - S/O: ಯಂಕ ಗೌಡ ಬರದಾಪುರ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100198704 Shobha - W/O ಬಸಪ್ಪಾ 62 ಬರದಾಪುರ ಲಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****904922/05/2022FPS****904922/05/202212008000022/05/2022
560100200514 Sushilamma - C/O ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಬರದಾಪುರ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/202212208000019/05/2022
560100200687 Tejemma - W/O: ಗೋವಿಂದ ಗೊಂಡಾ ಬರದಾಪುರ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201115 Malamma - C/O ಜಗನಾಥ 96 ಬರದಾಪುರ ತಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20223202000019/05/2022
560100203234 Yalasha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ ಬರದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****377319/05/2022FPS****377319/05/20226204000019/05/2022
Top