REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132489 Anitha - W/O: ಸಾಯೇಲು ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132493 Sonabai - W/O: ಸುರೇಶ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022150010000021/05/2022
560100132530 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಗೊಂಡಾ ಕರಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****939922/05/2022FPS****939922/05/20226004000022/05/2022
560100132596 Sujata - W/O ಸಿದ್ರಾಮ 1 ಕರಂಜಿ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132639 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100132656 Gnyanbai - W/O ಕಿರಣಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20229006000021/05/2022
560100132668 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/202212008000024/05/2022
560100132674 Archana - W/O: ಗಣಪತಿ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20226004000021/05/2022
560100132675 Mirabai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132687 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132714 Mahadevi - W/O: ರಾಜೀವ ಕರಂಜಿ(ಕೇ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132718 Nagammaa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132734 Savitra - W/O: ಸಾಯಪ್ಪಾ 111 ಕರಂಜಿ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100132749 Kavita - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100132963 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ 106/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20226004000021/05/2022
560100133023 Khandu - W/O ಖಂಡಗೊಂಡಾ ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100133033 ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಂಬಳೆ - W/O: ಯಾದು ಕಾಂಬಳೆ 3/2-19 ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/202212008000024/05/2022
560100133266 Mutamma - W/O: ನಿವರತಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) ತಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133297 Jaishree Wo Pandhari - W/O ಪಂಢರಿ ಪಾಂಚಾಳ ಕರಂಜಿ (ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133553 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100133758 Mk Jyothi - W/O ಜೀವನ 87/1 ಕರಂಜಿ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100133825 Surekha - W/O ರವೀಂದ್ರ ಕರಂಜಿ (ಕೇ) ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20226004000021/05/2022
560100134029 Sheshikala - W/O: ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರಂಜಿ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/202212008000024/05/2022
560100134136 Rajamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಚೇಂದ್ರ ಕರಂಜಿ(ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134459 Bhgayavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕರಂಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100134473 Chandrakala - W/O ಮಲಗೊಂಡ 1 ಕರಂಜಿ (ಕೆ) ತPHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20226004000021/05/2022
560100134794 Kavita - W/O: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100135037 Nagmani - W/O ಅಶೋಕ 122/1 ಕರಂಜಿ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100135038 Anitha - W/O: ಶಕರಾಮ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135048 Rekha - W/O ಸಿಮನ 92 ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100135078 Sandhya - W/O ಲಚಮಾ ರೆಡ್ಡಿ . . . ತಾಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100135120 Kalavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ 57-1 PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100135405 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - W/O: ಸುರೇಶ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135558 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಗೊಂಡ 12/2 PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022150010000024/05/2022
560100135595 Reshama Begum - W/O: ನಶ್ರೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100135625 Swamidas - S/O ದುರ್ಗಪ್ಪ 6 ನಿಯರ ಚೆರ್ಚ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135632 Sridevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 01 ಕಾರಂಜಿ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/20226004000020/05/2022
560100135656 Sujatha - W/O: ಸ್ವಾಮಿದಾಸ PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20229006000021/05/2022
560100135766 Nirmala - W/O: ಗೌತಮ ಕಾರಂಜಿ ಬಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135777 ಮಹಾದೇವಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಗೊಂಡ 30/ಬೀ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100135847 Shobha - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೇಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135860 Hanamavva - W/O ತುಕಾರಾಮ 101 ಕರಂಜಿ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136066 Nagamma - W/O: ಬಾಳಪ್ಪಾ ಕರಂಜಿ(ಕರಂಜಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20226004000021/05/2022
560100136102 Gorakhanath - S/O: ವಿಠಲರಾವ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100136119 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದು 91 PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20226004000021/05/2022
560100136125 Sangareddy - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೂಮಾರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136214 Kavitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100136284 Mahananda - W/O: ಗುಂಡೇರಾವ ಕರಂಜಿ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136651 Neelamma - W/O: ಅಶೋಕ್ 28-1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136813 Panchubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ 86/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137082 Bhagamma - W/O: ಆಂಜೇಪ್ಪಾ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137101 Anjanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲೀಕರಾವ 42/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20226004000021/05/2022
560100137228 Gujavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100137230 Savitrabai - W/O ಶಂಕರ್ ಗೊಂಡ ಕಾರಂಜಿ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100137234 ತುಳಷಮ್ಮಾ - W/O: ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100137256 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಗೊಂಡಾ 18/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137310 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನಿಲಕುಮಾರ 66/ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/202212008000021/05/2022
560100137312 Babita - W/O: ನಾರಾಯಣ ಕರಂಜಿ (ಕೆ) ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20229006000021/05/2022
560100137416 Narsamma - W/O: ಮಲ್ಕ ಗೊಂಡ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20229006000021/05/2022
560100137595 Dhurapatabai - W/O: ನಾಗಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100137641 Rajashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕರಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137675 Suvarna - S/O ಧುಳಪ್ಪಾ ೫೮/ಎ/೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137767 ಮಾನಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100137769 Suma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ಕರಂಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/202212008000024/05/2022
560100137778 Bharatbai - W/O ನರಸಿಮ್ಲು ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/20226004000020/05/2022
560100137809 Tejevva - D/O ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ 179 ಕರಂಜಿ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100138081 Jayashree Ghate - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಘಾಟೆ ಲಕ್ಷ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138429 ಭಾಮಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100138488 Basamma - W/O: ಬಳ ಗೊಂಡ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138809 Narasamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಲ್ಲಗೊಂಡ ಕರಂಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100138977 Gangabai - S/O: ನಾರಾಯಣರಾವ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139020 Nagamma - W/O: ಸುಧಾಕರ ರೇಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****693820/05/2022FPS****693820/05/20229006000020/05/2022
560100139088 Siddamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100139089 Tejamma - S/O ಕಿಷ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ 199 ಕರಂಜಿ (PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100139116 Laxmi - S/O: ಅಡ್ಡೆಪ್ಪರಡ್ಡಿ ಕರಂಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100139221 Mahadevi - W/O: ನವನಾಥ ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140089 Padmamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸರೆಡ್ಡಿ 149/1 ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140404 Pooja - W/O ಬಾಲಾಜಿ ದೆವಕತ್ತೆ . . . PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20229006000021/05/2022
560100140569 Annasavva - W/O: ಹಣಮ ರೇಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560100140573 Madabai - W/O: ಪಂಡರಿ ಕರಂಜಿ(ಕೇ) ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140580 Ratnamma - W/O: ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಕಾರಂಜಿ ಬಿ ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141308 Manikavva - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100141309 Rukkamma - W/O: ಲಚಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141310 Sheshikal - W/O: ರಾಮ ರೇಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀ) ತPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100141311 Mahananda - W/O: ಮಾರುತ ರೆಡ್ಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100141348 Muttamma - W/O: ನರಸಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕರಂಜಿ(ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100141556 Vijamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರಂಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100141677 Bhoomika - W/O ಸಂತೋಷ ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100141744 Gitaabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ 52/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100141754 Daivashala - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 67 . . ಕರಂಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141796 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾರುದ್ರಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141823 Chandrama - W/O: ನಾಗರಡ್ಡಿ ಕರಂಜಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100141829 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 15/1 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100141881 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗ್ಯಾನೋಬಾ 75 ಕಾರಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141882 Ratnavva - W/O: ಸೈದ್ ಗೊಂಡಾ ಕಾರಂಜಿ(ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141907 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರೆಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100142135 Anjamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ 28/1 PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100142227 Neelamma - W/O: ಅಶೋಕ್ 28-1 ಕಾರಂಜಿ ಬಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100144007 Gangavva - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144008 Munnabi - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144010 ಅರಜುನ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100144011 ಲಕ್ಷೀಮಬಾಐಇ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100144012 Gundamma - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20223002000024/05/2022
560100144013 ಸಂಜು - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144014 ಅಜ್ನ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144015 ಶಿವಬಾಯಿ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20223002000019/05/2022
560100144016 ಪಂದಲಿಕ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144017 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144018 Mahadevi - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144019 ಜಾಳಪ್ಪ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100144020 ಸಾಯಾಪ್ಪ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144021 ಸಾಯಾಪ್ಪ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022200015000024/05/2022
560100144022 havu mami - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100144023 ಇಟ್ಟಪ್ಪಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144024 ಬಾಲಪ್ಪಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144025 SAYAPPA - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144026 ಲಕ್ಷಮಣ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100144027 ತುಕಾ ರಾಮ್ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022200015000024/05/2022
560100144028 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022200015000024/05/2022
560100144029 Rajamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144030 ನಾಗಪ್ಪ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100144031 ಮಾರುತಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144032 ಜಾಳಪ್ಪ - ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144033 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/2022200015000020/05/2022
560100144034 Sarubai - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144035 ನಾಗಪ್ಪ - ಮು. ಕರಂಜಿ ಬಿ ಪೊ. ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144036 ಗೊರಬಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100144037 Hanmavva - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100144038 ಸಾಯಲು - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022200015000024/05/2022
560100144039 ಇಟ್ಟಪ್ಪಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100144040 ಶಂಕರ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144041 ಬುಮಪ್ಪಾ - ಮು. ಕರಂಜಿ ಬಿ ಪೊ. ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100144042 ನರಸಪ್ಪಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144043 ನರಸಪ್ಪಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/2022200015000020/05/2022
560100144044 RAMAPPA - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100144045 Shantabai - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/2022200015000020/05/2022
560100144046 Rekha - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100144047 BUMAVA - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20223002000019/05/2022
560100144048 ಸಂಜು - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100144049 Iravva - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100144050 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144051 ನಾಗಪ್ಪ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144052 ಸೋಪಾನ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೊ. ರಾಯಪಳ್ಳಿ AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144053 ಮನೋಹರ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144054 Rajiyabi - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100144055 ಲಚವಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022200015000024/05/2022
560100144056 Archana - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144057 ವಿಠಲ ರೇಡ್ಡಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100147893 Laxmibai - ಕರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147894 ಎಶಪ್ಪಾ - ಕಾರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147895 ಮಾರುತಿ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147896 ಹಣಮಂತ - ಕರಂಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147897 Mahadevi - ಕಾರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147899 Shantamma - ಮು.ಕರಂಜಿ ಕೆ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147900 ನಾಗಮ್ಮ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147901 ಏಕನಾಥ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147902 Padminibai - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022150010000021/05/2022
560100147903 ನರಸಪ್ಪಾ - ಕರಂಜಿ ಕೆ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147904 Narasamma - ಕರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147905 Radhavva - ಮು .ಕರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100147906 ಮಷ್ಣಾ ಗೊಂಡಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147907 ಕಲಾವತಿ - ಕರಂಜಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/20229006000021/05/2022
560100147908 ವಿಠಲ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****546021/05/2022FPS****546021/05/2022200015000021/05/2022
560100148001 ನಾಗಪ್ಪ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100148002 maha devi - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20223002000024/05/2022
560100152711 ಮಾರುತಿ ಗೊಂಡಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100152712 ದೇವಿಕಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152713 Tamijabee - ಕರಂಜೀ (ಬೀ)ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ)ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100152714 ಹಬೀಬ್‌ - ಕರಂಜಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022180012000024/05/2022
560100152715 ಆಯುಬ ಸಾಬ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152716 Ahmed Husen - ಕಾರಂಜಿ (ಬೀ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022180012000019/05/2022
560100152717 ರಮೇಶ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152718 ಮಹಾನಂದಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152719 ಪೈಮುನಬೀ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152720 ಅನಿಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152721 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152722 ಕಲಮ್ಮಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152723 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100152724 ಬಾಬು - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152725 ಚಿನಮ್ಮ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152726 ಶಂಕರ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/20223002000020/05/2022
560100152727 Zarebai - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152728 ಸಿದ್ರಮ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152729 ಮಾರುತಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/202212008000024/05/2022
560100152730 ಅಶೋಕ್‌ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152731 ತೆಜಮ್ಮ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152732 ಶಿರೋಮಣಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152733 Tukkamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152734 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100152735 Jayamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/202212008000024/05/2022
560100152736 ರಾಜಪ್ಪ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100152737 ಮಾರುತಿ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152738 ದೇವಿ ದಾಸ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152739 lalamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152740 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152741 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20223002000019/05/2022
560100152742 ಮಹಾದು - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152743 ಹಣಮಂತ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100152744 Geenenbai - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152745 ಶೋಭಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152746 sangeETH - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152747 gangamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152748 ಮಾರುತಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100152749 ಶಿವಪ್ಪ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152750 ಭೂಮಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20223002000019/05/2022
560100152751 ಹಣಮಂತ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152752 kamavva - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152753 ಶಿವ ರಾಮ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152754 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152755 rajemma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152756 ಎಶಪ್ಪಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100152757 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100152758 ಹಣಮಂತ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100152759 ಶಿವ ರಾಮ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152760 ನರಸಪ್ಪಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152761 ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮನೋಹರ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152762 ಮನೋಹರ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152763 ರಾಮಪ್ಪಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152764 Sundaramma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100152765 rantamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152766 Gundamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ |PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100152767 Aruna - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152768 piramma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20223002000024/05/2022
560100152769 ಹಣಮಂತ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152770 ಶೀರೊ ಮಣಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152771 ಅಬ್ರಾಮ - ಮು. ಕರಂಜಿ ಬಿ ಪೊ. ರಾಯಪಳ್ಳಇPHH(NK) / NCS------60000000-
560100152772 Chandrakalaa - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152773 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152774 ಮಾರುತಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152775 ಘಾಳೆಪ್ಪ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152776 sangamma - ಮು.ಕೆರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/20223002000020/05/2022
560100152777 ಇಟಾಬಾಯಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152778 chandrava - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152779 ಮಲ ಗೊಂಡಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152780 Ambavva - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20223002000019/05/2022
560100152781 ಚಂದ್ರ ಗೌಡ - ಕಾರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****026624/05/2022FPS****026624/05/20226004000024/05/2022
560100152783 Anitha - ಕಾರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022150010000024/05/2022
560100152784 ಸೈಯದ ಸಾಬ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152785 Gangavva - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152786 ನಾಮ ದೇವ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152787 ಸಾಯವಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152788 Gangamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152789 ರಮೇಶ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152790 Chandramma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152791 ನರಸಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152792 ಶಂಕರ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152793 maruti - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152794 Narsamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152795 mukta bai - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152796 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152797 ಆನಂದ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100152798 ಅಂಜಣ್ಣಾ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152799 ಬಸರೆಡ್ಡಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152800 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152801 Tejamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20223002000019/05/2022
560100152802 Madinabee - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152803 ನಿರ್ಮಲಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152804 ರಾಮಲು - ಕರಂಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152805 ನರಸಪ್ಪಾ - ಕನಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152806 Pushpa Bai - ಕರಂಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20223002000019/05/2022
560100152807 ಅಂಜಾ ಗೌಡ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152808 ನರಸಾ ಗೊಡಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152809 ರುಕ್ಕವ್ವ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152810 saraswati - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152811 ಸಪೂನದ್ದಿನ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100152812 ಈರ ಗುಂಡಾ - ಂಉ.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152813 shobha - ಕರಂಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100152814 saru bai - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152815 ಪಂಡರಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152816 ಶಿವಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152817 ರಸುಲ ಸಾಬ - ಕಾರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152818 Manikamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152819 ಸಂಜು - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152820 ಜಲಿಲ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022200015000024/05/2022
560100152821 ಮಾರುತಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152822 Paravin Bee - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100152823 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100152824 Saleema Begum - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100152825 ಪಾರಮ್ಮ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20223002000024/05/2022
560100152826 Asha Bee - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152827 ಮೈಬುಬ ಸಾಬ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100152828 ಶೀರಾ ಗೊಂಡ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100152829 Ruta - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152830 ದಿಗಂಬರ್ ರಾವ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/20229006000020/05/2022
560100152831 Premala - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152832 Savitribai - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100152833 ಮಲ್ಲರಡ್ಡಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152834 Sunitha - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022210014000019/05/2022
560100152835 ರಾಮಲು - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20229006000024/05/2022
560100152836 ರಾಜು - ಮು.ಕೆರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152837 Sangeeta - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100152838 ಮಾರುತಿರಾವ್‌ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152839 Nagammaa - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100152840 ರಾಮಲು - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20229006000019/05/2022
560100152841 ರಾಜು - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100152842 Sushilabai - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546020/05/2022FPS****546020/05/20229006000020/05/2022
560100152843 Tejevva - ಮು.ಕರಂಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022180012000019/05/2022
560100152844 ಗೋಪಾಳ ರಡ್ಡಿ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152845 ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ - ಮು. ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20223002000024/05/2022
560100152846 Tulashamma - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20223002000024/05/2022
560100152847 ಸಾಯಿ ಅಪ್ಪಾ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ; ಬPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/202212008000024/05/2022
560100152848 ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ - ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/202212008000019/05/2022
560100152849 ಲಕ್ಷೀ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152850 ಮಾಧವ ರಾವ - ಮು.ಕರಂಜಿ ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152851 ಶಿವ ರೇಡ್ಡಿ - ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/20226004000024/05/2022
560100152852 Anjamma - ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100152853 ನಾಗ ಗೌಡ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಪೂ.ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/20226004000019/05/2022
560100152854 ಜಯಶಿ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546024/05/2022FPS****546024/05/2022150010000024/05/2022
560100152855 Jagdevi - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022180012000019/05/2022
560100152856 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಕರಂಜೀ (ಬೀ)ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ: ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022200015000019/05/2022
560100152857 Ri Javaanabi - ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****546019/05/2022150010000019/05/2022
560100152858 ನರಾಯಣ - ಮು.ಕರಂಜಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****546019/05/2022FPS****5460