REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131642 Srimantabai - W/O: ಮಾರುತರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100132455 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಮಾನೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132465 Geeta - W/O ಯೇಸು ಮಾನೂರ ಕೆ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132544 Chayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ 1/28NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133028 Rekha - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾನೂರ್(PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133131 Savitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133132 Megha - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133485 Gangabai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ನಾಯ್ಕ ಮನೂರ್ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133761 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133777 Parwathibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದಕುಮಾರ ಮಾನೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133820 Supriya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100133829 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀರಗೊಂಡ 7PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133973 Rehana - W/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಮಾನೂರ್ (ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134415 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ 1/97 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134430 Vimalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134479 Kondabai - S/O: ವಿಠಲ ಗೊಂಡ ಮಾನೂರ್ (ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134507 Kalpana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿ 188 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134555 Savita - W/O ರಾಜು . . . .PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134571 Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಮಾನೂರ (PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134572 Sunandabai - W/O ವೆಂಕಟರಾವ ಮಾನೂರ್ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134732 Anusha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಸಪ್ಪಾ ಮಾನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134815 Nirmala - W/O: ಸಂಜು ಮಾನೂರ್(ಕೆ) ತ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134818 Nagamma - W/O ನಾಮದೇವ ಮಾನೂರ್ (ಕೆ) ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135071 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಪಿಲ ಮಾನೂರ (ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135184 Ranjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135314 Rajeshwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಪಾನ ಮಾನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135432 Shanta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಮರಾವ ಅಡೆ ಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135459 Gnynanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಗೊಂಡ 1/72 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135594 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಚವ್ಹಾಣ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136105 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣುಮಗೊಂಡ 1/72 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136168 Anitabai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಮಾನೂರ್(ಕೆ) ತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137154 Ghalavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ 68 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137351 Gangabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರೆಡ್ಡಿ 53 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137494 Hanmavva - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮಾನೂರ್ ತ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137527 Vandana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ್ ಮಾನPHH(NK) / NCS------180000000-
560100137597 Premala - W/O: ವಿಲಾಸರಾವ ಮಾನೂರ್(ಕೆ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137622 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮದಾಸ ಮಾನೂರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137807 Premala Chitgire - W/O ಮಹದೇವ ಚಿಟಗಿರೆ 1/45 ನಾರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137842 Mahaboobi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ 1/95 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100138505 Muni Bee - W/O: ಶದುಲಾಸಾಬ್ ಮಾನೂರ್ (ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560100138568 Sangeeta - W/O ಸಿದ್ರಾಮ . . . . ಮಾನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138739 Shevanthabai - W/O: ಶೇಷರವ ಮಾನೂರ್(ಕೆ) ತ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139023 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿಮನ ಮಾನೂರ (ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140267 Gajarbai - W/O ವಿಠಲರಾವ ಮಾನೂರ್ (ಕೆ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140289 Sangeeta - W/O ಎವನ ಮಾನೂರ ಕೆ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140905 Anandabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಮಾನೂರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141119 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141639 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಮಾನೂರ (PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141774 Chandabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ 154 ಮಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141824 Bayamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರೋತಿ ಮಾನೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100144496 ಹಣಮಂತ` - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ) ಪೊ. ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100144497 ಅನುಸಯಾ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100144498 Sakubai - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100144499 Anitha - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144500 Sampathabai - ಮು. ಪೂ.ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ | ಔರಾದ (AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144501 Shesharao - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144502 ನಾಗಮ್ಮ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144503 ದಶರಥ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144504 ಪ್ರಭು - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100144505 Prita - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100144506 Gangabai - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144507 Shanthabai - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144508 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100144509 Sayava - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144510 ಶಾಂತಾ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144511 Shankar - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100144512 Hanamanth - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100144513 Laxmi Bai - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100144514 Rukminibai - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ0PHH(NK) / NCS------60000000-
560100144515 shiv ram babappa - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154000 ಗಂಗಾ ರಾಮ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100154001 Anjana Bai - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ )PHH(NK) / NCS------150000000-
560100154002 ಮಾರುತಿ - ಮು. ಮಾನೂರ ಕೆ ಪೊ. ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154003 ವಿಠಲ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100154004 tippa bai - ಮಾನೂರ ಕೆ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154005 ಮಾಣೆಮ್ಮಾ - ಪು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154006 Archana - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154007 sanjiv kumar - ಮಾನೂರ (ಕೆ) Sy No. 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154008 aphajal - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154009 Premala - ಮಾನುರ ಕೆ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100154010 ವೆಂಕಟ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154011 Rukminbai - ಮಾನೂರ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154012 Surekha - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154013 ಬಾಲಿಕಾ - ಮಾನುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154014 Savitrabai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154015 kamalabai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154017 ರಾಮ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154018 ಪಂಡರಿ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154020 Kalavati - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154021 Mohini - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154022 ಬಂಡು - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100154023 bhivaji - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154024 ಶಂಕರ ಗೊಂಡಾ - ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------90000000-
560100154025 rukmini bai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154026 ಮನೋಹರ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154027 Narasabai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154028 ಬಾಬು - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100154029 Gangabai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154030 sayalu - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154031 ಸಾಯಲು - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154032 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154033 chanda bai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154034 vithal - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ0PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154035 Anita - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100154036 ಘಲು - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ) ಪೊ. ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154037 Shivabai - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100154038 rama - ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154039 ಅಂಜನಾಬಾಯಿ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154040 ತುಕಾರಾಮ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154041 ಲಕ್ಮೀಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154042 Bibi - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154043 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154044 Budya Bai - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100154045 Anusayabai - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100154046 Chandrabai - ಮು.ಮಾನುರ . ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100154047 ಗಣಪತಿ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154048 ಪಾಂಡು - ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100154049 Mangala Bai - ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154050 ಚಂದರ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154051 ವಿಠಲ - ಮು. ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154052 shankar - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154053 Chandramma - ಮು.ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154054 Chandrabai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154055 ಮಾರುತಿ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154056 ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154057 ಭೀಮಾ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154058 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100154059 ನರಸಿಂಗ - ಮು. ಮಾನೂರ ಕೆ ಪೊ. ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100154060 Shavubai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ )PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154061 ಸುಧಾಕರ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154062 ಹುಲ ರಾಮ - ಮು.ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154063 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154064 Anjanbai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154065 Renuka - ಮಾನುರ ಕೆ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100154066 ಝರಾ ಗೊಂಡಾ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154067 ರಾಮ - ಮು.ತೋರಣಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100154068 Parabai - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100154069 ಪಂಡಗೊಂಡ ತಂ ನರಸಗೊಂಡ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154070 ಸಂಜು ಹುಲ ರಾಮ - ಮು.ಮಾನೊರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100154071 dhan raj ram rao - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154072 ರಾಜಾಬಾಯಿ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100154073 Hali mabee - ಮು. ಮಾನೂರ ಕೆ ಪೊ. ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100154074 Raju - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100154075 ರತ್ನಮ್ಮ - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100154076 Malan Bee - ಮು.ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100154077 Laxmi bai - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100165932 ವೀಲಾಸ ರಾವ - MANOOR K TQ AURAD B DIST BIDARNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172648 Savitabai - ಮನೂರ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100172658 Diganbarao Mallarao - ಮಾನೂರ(ಕಕಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100172699 Surekha - ಮನೂರ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100172767 ಕವಿತಾ - ಮಾನುರ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172813 Bharat - ಮಾನೂರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173016 Anil Ghaleppa - ಮನೂರ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173018 Budyawa - ಮಾನೂರ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100173019 ಕಲಾವತಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173189 Eknath S/o. Bhima - ಮಾಣುರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173790 Subhash Hulram - ಮನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173798 Shiylu Hulram - ಮಾನುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173829 Ramdas S/o. Yadu - ಸಾ:ಮಾನೂರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173897 Sangonda Hulgonda - ಮಾನುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173986 Vithalgonda Bergonda - ಮಾನುರ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174065 Dilipkumar Ramchandfar - ಮಣೋರ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174070 Sulabai Vittal - ಮಾಣುರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174071 Vidyavati - ಮನೋರ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174076 ಸಂಗೀತಾ - ಸಾ:ಮಾಣುರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174278 Anitha - ಮನೂರ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174279 Laximbai - ಮನೋರ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560100174292 Mahananda - ಮನೋರ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100174305 Gangabai - ಮನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100174308 Laxmi Bai - ಮನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174335 Kamblabai Ramchandar - ಮನೂರ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174465 Manik Pandu - ಮನೂರ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174467 Anitha - ಮನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174706 Shankar Baburao - ಮನೋರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174707 Arjun Baburao - ಮನೋರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174713 Narsamma Gangaram - ಮನೋರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174714 Bandu Tukaram - ಮನೋರ ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174803 Surekha - ಮಾನುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100174975 Sagunabai Vithalrao - ಮಣೂರ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175096 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮಾಣುರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100175130 Nirmala - ಮಾಣುರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175156 Maruthi Govindrao - ಮನೂರ್ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175188 Narshing Vilasrao - ಮನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175194 ದಿಪಕ್ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ - ಮನೋರ (ಕ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100175195 ನರಸಿಂಗ ಶಂಕರ - ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175196 Rajeshri - ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100175749 Narayan Yaknath - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100175751 Mahananda - ಮಣೂರ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175760 Anjanbai Nagnath - ಮನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175764 Khandgonda Babgonda - ಮನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100176577 Bhimgonda Maruthgonda - ಮಾನೂರ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176678 Anjavva - ಮಾನೂರ ತಾ||ಔರಾದ ಜಿ|| ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176765 Savitabai - ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100179183 ಬಾಲಾಜಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179192 ದತ್ತಮ್ಮಾ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179199 Sunita - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100179207 ಶರನ ಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179215 Savitra - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100179223 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179229 Rama gonda - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179234 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179265 Sangeeta - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179270 Sangeeta - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179280 ಸಂತೋಷ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179286 ಸಾಯಲು - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179296 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179302 ಅಂಜನಾ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100179315 Imambee - ಮಾನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179327 ಸಿದ್ದಾ ರಡ್ಡಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179337 Rukava - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179347 Shamalabai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179351 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179482 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100179495 ಹಣಮವ್ವಾ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179502 ನಾಗ ಗೊಂಡ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179511 Saguna Bai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179524 ಮಾರುತಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179532 ಪೀರಪ್ಪ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179538 ಸಂಜೀವ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179548 ಮಾರುಣಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100179554 Suvarna Bai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179564 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100179570 Sugandabai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100179580 Sangita - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179601 Kavitabai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100179610 ಸೋನಾಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179617 ಗಂಗಾಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100179624 ಲಕ್ಮೀಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100179630 ಕಾಷ ಗೊಂಡ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100180060 ಮಾರುತಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180065 ಭೀಮಾ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180072 ಪಂಡರಿ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180699 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180706 ಅರ್ಜುನ - MANOOR K TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180715 Hulla bai - MANOOR K TQ AURAD B DIST BIDARAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180720 ಸಾಧು - ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180724 ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180729 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾನೂರ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180736 Pirabai - ಮಾನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100180751 Vimalabai - MANOOR K TQ AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180778 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100180789 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಮಾನೂರ (ಕೆ)ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181583 Shobharani - ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ||ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ|| PHH(NK) / NCS------90000000-
560100181588 Shilpa - ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100181669 Gangabai W/o. Bharat - ಸಾ:ಮಾಣುರ(ಕೆ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181789 Anushavva - ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181855 ಪ್ರಭು ಗೊಂಡ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100181911 Sarubai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182552 SUREKHA - ಮಾನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100182846 Champa bai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183736 ಶಂಕರ - ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560100183833 ಆಜುಱನ್‌ ಗೊಂಡ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100184196 Sumithrabai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100184221 Siddavva - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185026 ಹಬೀಬ್‌ ಸಾಬ - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185315 Anushabai - ಮಾನೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100186806 Mangala - ವೆಂಕಟರಾವ 00 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186811 ಸುನಿತಾ - ಭಾನುದಾಸ 65 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100186945 Chandrabayi - ದೀಲಿಪ್ 125 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100186948 Archana - ಬೀಮ 1/39 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮನೊರ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186983 Jijabai - ರಾಮರಾವ ಆದ್ದೆ 1/173 ಮಾನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100187070 ಸಾವಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 150 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187072 Hanamabai - ವಿಠ್ಠಲರೆಡ್ಡಿ 150 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100187073 alukabai rathod - ರಾಮರಾವ 1/171 ಮಾನೋರ ಕೆ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100187074 Godavari - ರಮೇಶ 47 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187215 Padmabayi - ಕ್ರಿಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 150 ಮೇನ ರೋಡ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100187268 Aruna - ಲಕ್ಷ್ಮಣ 171 ಮಾನೂರ ಕೆ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100187338 Shobha - ಪಂಡರೆಡ್ಡಿ 1/48 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100187441 ಶಾಲುಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಂಡರಿ - ಪಂಡರಿ 1-38 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100187479 Ujvala - ವಿಠಲ 7 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರ ಕೆ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187481 Renukabai - ಅಪ್ಪಾರಾವ 1/171 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100187547 Sangeeta - ತುಳಸಿರಾಮ 1/171 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187548 Ijajbe - ಅಬ್ದುಲಸಾಬ 1/95 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100187550 Gangabai - ಸೋಪಾನರಾವ 69 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100187551 Gundabai - ಸಾಯಲು 4 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100188373 Sunanda - ವಿಠಲ 103 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100188374 Kalavati - ತುಕಾರಾಮ 19 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100188375 Gangabai - ಪುಂಡಲಿಕ 43 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188501 Radhabai - ಯಾದಗೋಂಡಾ 166 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100188615 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭರತರಾವ ನಾಯಿಕ - ಭರತರಾವ ನಾಯಿಕ 1-55 ರಾಮ ಮಂದಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188616 Santaji - ಸಂತಾಜಿ 30 ಮಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಮಾನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100188734 Karunabayi - ಸುರೇಶ 26 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಮಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188735 janabai - ಜ್ಞಾನೋಬಾ 6 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100188806 Sangabai - ಬಾಳಪ್ಪಾ 128 ಎಸ್ ಸಿ ವಾರ್ಡ ಮಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100189058 Renuka - ಬಾಲಾಜಿ 87 ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100189059 Gangabai - ರಾಮಚಂದ್ರ 17 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100189148 Ranjana - ಸಿದ್ರಾಮ 123 ಎಸ್ ಸಿ ವಾರ್ಡ ಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189149 Savita - ಸಾಯಲು 107 ಎಸ್ ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100189193 Mahananda - ಹಣಮಂತ 32 ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100189195 Sonali - ಸುರೇಶ 50 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಮಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190242 Yasmeen - ಬೈತುಲ 1 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190243 Lalita - ಸುಭಾಷ 62 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190248 Kavita - ವಿನಾಯಕ 1/12 ತಾಂಡಾ ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190442 Lalita - ಮಹಾದು 1/11 ಹನಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196729 Sakubai - W/O ಏಕನಾಥ 1 ಮಾನೂರ ಕೆ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100197614 Ruksana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌಸ ಮನೂರ್ ಕೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100197660 Kamalabai - W/O ಭಿಮರಾವ ಮಾನೂರ್ (ಕೇ) ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197829 Savita - W/O ಅಶೋಕ ಶಿಂದೆ ಮಾನೂರ ಕೆ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100197834 Sonabai - W/O ಮಷ್ಣಾಜಿ ಮಾನೂರ್ (ಕೇ) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198135 Vithabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಮಾನೂರ (ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198366 Laxmibai - C/O ತುಕಾರಾಮ ಮಾನೂರ (ಕೇ) ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100198633 Yojana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಮಾನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198791 Laxmi - W/O ಮಾಧಗೊಂಡ ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198941 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ 1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100198944 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ 106 ಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100199452 Jotikabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಗೊಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199453 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರೊತಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100199548 Sangeetha - C/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 1/115 ಮಾನೂರ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199553 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 1/128 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100199898 Renuka - C/O ಸಿದ್ರಾಮ 1/18 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199901 Jyothi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/18 - ಮಾನೂರ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200055 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೋಹಾನ ಅಟ್ ಮನೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100201347 Archana - W/O ವಿಠಲ್ 1/35ಐ . . ಮನೂರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100201427 Nikita - C/O ಯೇಶಪ್ಪಾ 1 ಮಾನೂರ ಕೆ ಮಾನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100201787 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜಯ್ ಜೆಂಗೆವಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202511 Laxmi - W/O ಗೋವಿಂದಗೊಂಡ 1/73 ಮಾನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202512 Ambika - W/O: ಲಕ್ಷುಮಣ ಪಾಂಧರೆ ಮನೂರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100202572 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಮಾನೂರ (PHH(NK) / NCS------150000000-
560100203454 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುದಾಮ ಮಾನೂರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100203594 Laxmi Bai - ಗಂಡ ರಮೇಶ ಮಾನೂರ (ಕೆ) ತಾ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
Top