REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131159 Arati - W/O ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಔರಾದ್ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131241 Chandrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾವಣ್ ಡೊಂಗರೇ PHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/202212008000029/05/2022
560100131242 Indrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಬಾಜಿ 432 ಕಮಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131244 Kavita - S/O ವೆಂಕಟ ಔರಾದ್ ಬಿ ಇಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****486727/05/2022FPS****486727/05/202212008000027/05/2022
560100131246 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಬ್ರೂವಾಹನ PHH(NK) / NCSBiometric****486728/05/2022FPS****486728/05/20223002000028/05/2022
560100131249 Sulochana - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131250 Chayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿತೆಂದ್ರ ಕಮಲನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20226004000027/05/2022
560100131265 Sujata - S/O ಹಣಮಂತ ಮೋಹಪುರೆ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022150010000027/05/2022
560100131285 Rajabai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20226004000023/05/2022
560100131297 Narsabai - W/O ಮಿಲೀಂದ್ ಕಮಲನಗರ್ ಇಂದPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100131358 Satish - S/O ಶ್ರಾವಣ ೫/೧೬೧ ಔರಾದ್ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131395 Panch Phula - W/O ಚಂದರಕಾಂತ್ ಚವನ್ ೫-೩೨ ನ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20226004000026/05/2022
560100131423 Jijabai - W/O ಗಂಗಾರಾಮ ಚವಾನ್ . . ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022150010000028/05/2022
560100131448 Madhubai - W/O ರಾಮು #೮೧೨ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20223002000023/05/2022
560100131473 Sakubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮ ಕಮಲನಗರ, ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100131478 Anita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೩-೭೦ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100131480 Kalpana - W/O ಧನಾಜಿ ಚವಾನ್ . . ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131485 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಮಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131490 ವಸುನಧರಾ - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಔರದ ಬಿ ೮-೩PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131492 Sachita - W/O ಸುರೇಶ ಕಾಕನಾಲೆ #233 . ಕಮPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100131515 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ 9/42 ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100131516 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಲಿಪ್ PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022180012000023/05/2022
560100131520 Anupama - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಬಿರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131521 Heena Begam - W/O ಮೊಸಿನ್ ಬಾಗಮಾರೊ . . ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/20229006000029/05/2022
560100131528 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20229006000028/05/2022
560100131532 Minabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನರಾವ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022150010000023/05/2022
560100131534 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೈಲಾಶ ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131540 ಸುಜಾತ - W/O ರಜುಕುಮಾರ್ ಔರಾದ ಬಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022150010000027/05/2022
560100131546 Megha - S/O ಸುಭಾಷ ನವಡೆ ತಾ.ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131552 Kamala Bai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೭-೮೦/ಎ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20226004000027/05/2022
560100131553 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100131568 Savita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20229006000026/05/2022
560100131581 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022150010000023/05/2022
560100131582 Radhabai - W/O ಭೀಮರಾವ್ ಔರಾದ ಬಿ ಜೋಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560100131595 Mangala - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131610 Vandana - W/O ಮಹದೇವ್ ೮೪೫ ಔರಾದ ಬಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/202212008000029/05/2022
560100131633 Sarswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಪಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131718 Sharada - W/O ಮಾಧವ ೯-೧೯೭ ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134850 Ashwini - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ . . ಕಮಲನಗರ, ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136331 Nileema - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ . . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136332 Sima - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ . .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136481 Vaishnavi - W/O ಸಚಿನ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಅಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136727 Manda - W/O ನರಸಿಂಗ ಅಟ್ ವ್ಪೋಸ್ಟ್ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136776 Dnyanoba Beerappa Hippalgave - S/O ಬೀರಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪಳಗಾವೆ . . NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100137866 Sunita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೯೧ ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138061 Rajashree - , . ಕಮಲನಗರ ಔರಾದ್ (ಬೀ) ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138903 Rani Bai - W/O ಅಶೋಕ ಕಮಲನಗರ ಬಸವೆಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****218028/05/2022FPS****218028/05/202212008000028/05/2022
560100138904 Renuka - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಘಾಳೆ ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139144 Savitha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂಗಮೆ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140326 Kaveri - W/O ಕೃಷ್ಣಾ ಮೂದಾಲೆ . . ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20229006000028/05/2022
560100140424 Jhahira Bee - W/O ಹಮಿದಸಾಬ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140584 Sheetal Hangarge - W/O ನಂದಕುಮಾರ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20226004000028/05/2022
560100140788 Savitabai - W/O ಉಮಾಕಾಂತ #370/ಏ . ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141047 Mamta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಠಾಕುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141146 Nilamma - W/O ಶ್ರೀಮಂತ #371 . ಕಮಲನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20226004000023/05/2022
560100141234 Noorjaha - W/O ಈಮಾಮ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20229006000027/05/2022
560100141847 Klapana - S/O ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ೮೯೯ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145649 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಿಸೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022180012000027/05/2022
560100145679 ಶ್ರಿ ಅಶೊಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಭಗವಂತ ನೌಬಾದೆ ಅಂಚೆ.AAY(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022200015000027/05/2022
560100145705 ರಾಜಮ್ಮಾ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ನವಾಡೆ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145733 ಶಿವ ಲಿಂಗ - ಮು/ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022200015000028/05/2022
560100145754 bhaga bai bhimarao - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100145755 Anita - ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಝರೆಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ಅಂಚೆ.AAY(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022200015000025/05/2022
560100145756 ಕಲಾವತಿ ಗುರುನಾಥ - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಗುರುನಾಥ ಮಹಾಜನ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/202212008000023/05/2022
560100145757 ಮಾಧುರಾವ ಚತ್ತು ರಾವ - ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ಚತ್ತುರಾವ ವಾಕೋಡೆ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022200015000027/05/2022
560100145758 ಅಜೀಜ ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಅಜೀಜ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲAAY(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022200015000027/05/2022
560100145759 tejamma gurubasappa - ತೇಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಚಿಕಮುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20223002000023/05/2022
560100145760 Saakru Bai - ಎಕನಾಥ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಡೊಂಗರೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/202212008000029/05/2022
560100145761 ವೆಂಕಟ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪವಾರ ಅಂಚೆ.ಕಮAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100145762 ನರಸಿಂಗ ಸಂಗ್ರಾಮ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100145763 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ ವಿಠಲ - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ವಾಘಮಾರೆ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022200015000028/05/2022
560100145764 ಅಬ್ದುಲ ರೌಫ್ - ಅಬ್ದುಲರೌಫ್ ತಂದೆ ಖಾದರಸಾಬ ಮನಿಯಾರPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022210014000026/05/2022
560100145765 ಶಹಾನಸಬೀ - ಶಹನಾಸಬೀ ಗಂಡ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ಶೇಕ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20226004000026/05/2022
560100145766 ಮಹಾದೇವ - ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಪಿರಾಜಿ ಅನ್ನಧಾರೆ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022200015000025/05/2022
560100145767 guna bai maruthi - ಗುಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ AAY(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022200015000025/05/2022
560100145768 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ ರಹೀಮೊದ್ದಿನ್‌ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022200015000023/05/2022
560100145769 ಬಾಲಾಜಿ ಅಮೃತ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಅಮೃತ ರಾಠೋಡ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/202212008000025/05/2022
560100145770 ದಿಗಂಬರ - ಡಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಡೋಣಗಾಪುರೆ AAY(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022200015000025/05/2022
560100145771 ಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಶೇಷಾರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಹಕ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20226004000027/05/2022
560100145772 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಮು / ಅಂಚೆ /ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145773 ನಾಜಾದಾ ಬೀ ಶೇಖ ಜಬ್ಬಾರ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ, ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022200015000027/05/2022
560100145774 sahajada bee - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20223002000027/05/2022
560100145775 Sujata - W/O ವಾಮನ್ ಶಿಂದೆ ೫-೭೬ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145776 Laximibai - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100145777 ನಾಮ ದೇವ ವಿಠಲ ರಾವ - ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಕಾಳೆ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100145778 gunda bai - ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100145779 ಸಂಗ ಬಾಯಿ ಮರೆಪ್ಪಾ - ಸಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/20223002000029/05/2022
560100145780 ಬಾಲಾಜಿ ಅಮ್ರತ ರಾವ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಅಮೃತರಾವ ಸಿಂಧೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022200015000028/05/2022
560100145781 ಪಾರಬತ ಝರೆಪ್ಪ - ಪಾರ್ವತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಝರೆಪ್ಪಾ ವಾನಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022200015000028/05/2022
560100145782 ರವಿಕಾಂತ - ರವಿಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022150010000023/05/2022
560100145783 ಜಬ್ಬಾರ ಖಾನ ಸತ್ತಾರ ಖಾನ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100145784 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಮೈನೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಶೇಕ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022200015000023/05/2022
560100145785 ನಾಮದೇವ ಭೀಮಜಿ - ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಭೀಮಾಜೀ ಚವ್ಹಾಣ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20223002000026/05/2022
560100145786 ರಾಮ - ರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಉದ್ದಬಾಳೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100145787 Renuka - W/O ರಾಮ ಮಾನೆ #517 . ಕಮಲನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/202212008000026/05/2022
560100145788 ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಾಬು - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮಾನೆ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20229006000026/05/2022
560100145789 ಶಂಕರ - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100145790 Uttambai - ಉತ್ತಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬೀರಗೊಂಡ ಹಿಪ್ಪಳಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/202212008000026/05/2022
560100145792 ಚಂದ್ರ ಬಾಬು - ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ಬಾಬು ಮಾನೆ ಅಂಚೆ.ಕAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100145793 ನರಸಿಂಗ ಕೆಶರ ಸಿಂಗ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕೇಶವಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/20226004000029/05/2022
560100157379 Anashabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀರಾಮ ಕಮಲನಗPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022150010000025/05/2022
560100157387 Karuna - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೪-೪೩೫ ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022180012000028/05/2022
560100157394 Sheshikala - W/O ಸುದಾಮ ಕಮಲನಗರ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100157398 Jamashida - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ೯೪ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/202212008000029/05/2022
560100157399 Gavalan - W/O ಶಂಕರ ೯೪ ಔರಾದ ಬಿ ಕಮಲನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157400 Indir Bai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100157414 Maturabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ೧೫೦ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022150010000023/05/2022
560100157421 Laximi - W/O ಮಾರುತಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜುPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022180012000026/05/2022
560100157443 Hasina Begam - W/O ಸಮಸೋದ್ದೀನ್ ೨/೧೧೨ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022150010000025/05/2022
560100157450 Ayesha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾದುಲ್ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100157452 Mahadevi - W/O: ಶಿವಕಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100157558 ವೆಂಕಟ ವಿಶ್ವನಾಥ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾಧವ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/202212008000023/05/2022
560100157645 Shobha - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಔರಾದ ಬಿ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/2022150010000029/05/2022
560100157664 Anusha - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಗುಣವಂತ ರಾಠೋಡ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022200015000027/05/2022
560100157681 ಮಡೂಳಪಾ - ಮಡೋಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಚಿಕಮುರ್ಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20223002000026/05/2022
560100157702 ಮಹಬೂಬ ಬಿ - ಮೆಹಬೂಬಬೀ ಗಂಡ ಗುಲಾಮರಸೂಲ ಪಠಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100157703 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಸೋಮವಂಶಿ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022200015000025/05/2022
560100157704 ಶಫಿ ಖಾನ - ಶಫಿಖಾನ ತಂದೆ ಗುಲಾಬಖಾನ ಪಠಾಣ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157705 ಮಾಲನ್‌ ಬಿ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ,ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157706 gangu bai - ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157707 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20226004000026/05/2022
560100157708 ಶಿವಾಜಿ ತುಕಾ ರಾಮ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20229006000028/05/2022
560100157709 ತುಳಸಿ ರಾಮ ತುಕಾ ರಾಮ - ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಪವಾರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/20226004000029/05/2022
560100157710 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸೋಪಾನರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/202212008000028/05/2022
560100157711 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ರೂಪಸಿಂಗ ಜಾದವ ಸಾ.ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/202212008000028/05/2022
560100157712 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಪವಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100157713 vachalabai - ವಚಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೋಮವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100157714 ashok eknath - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಎಕನಾಥ ಮೊರೆ ಅಂಚೆ.ಕಮಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157715 ರಾಣಬಾ ಮಾಧವ ರಾವ - ರಾಣಬಾ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20229006000028/05/2022
560100157716 ಕೋಂಡಿಬಾ ಮರೆಪ್ಪ - ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20226004000025/05/2022
560100157717 ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಜಟ್ಟು - ಕೇವಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರಾವಣ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100157718 ಮಾಣಿಕ ರಾವ ಶಂಕರ ರಾವ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ 58PHH(NK) / NCS------30000000-
560100157719 ನರಸಿಂಗ್‌ ಮಾರೆಪ್ಪ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100157720 ಬಾಬು ರಾವ ಶೆಟಲ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶೆಟಬಾ ಸಿಂಧೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157721 Rajubai - ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022150010000025/05/2022
560100157722 chandra kala amruth - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಅಮೃತ ವಾನಖೇಡೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20223002000026/05/2022
560100157723 Salima Bi - ರಸೀದಖಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದಖಾನ ಪಠಾಣ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022180012000023/05/2022
560100157725 Najeema Begam - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/202212008000025/05/2022
560100157726 ಅಲಿಯಾದ ಖಾನ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022150010000028/05/2022
560100157727 ರಫಿ ಖಾನ - ರಫಿಖಾನ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಖಾನ ಪಠಾಣ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157729 Shahadabi - ರಫೀಮೀಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಪಾಶ್ಯಾಮೀಯ್ಯಾ ಶೇPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022270018000027/05/2022
560100157730 Amina Bi - W/O ರ್ಹೆಮೊದೀನ್ ಔರಾದ ಬಿ AAY(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022200015000025/05/2022
560100157731 ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ - ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ ತಂದೆ ಹೈದರಸಾಬ ಮನಿAAY(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022200015000028/05/2022
560100157732 Syeda Begum - W/O: ಸೈಯದ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಪಾಠಾನPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022180012000025/05/2022
560100157733 rahemodin - ರಹಿಮೋದ್ದಿ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಶೇಕ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157734 hanipha bee - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022200015000023/05/2022
560100157735 ಅಶೋಕ ರಜಿ ರಾಮ - ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ಸಾ//ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****218028/05/2022FPS****218028/05/20226004000028/05/2022
560100157736 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ ರಾವಣ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100157737 ಫಾರುಕ ನಿಸಾ - ಮೇಹಬೂಬ ತಂದೆ ಅಜಮೋದ್ದಿನ ಶೇಕ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157738 ಸಂಭಾಜೀ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ, ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ 5AAY(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022200015000025/05/2022
560100157739 ನಿರ್ಮಲಾ - ರಾಯಬನ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಉದ್ದಬಾಳೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20229006000028/05/2022
560100157740 ಮಾಣಿಕ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಉದ್ದಬಾಳೆ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157741 ಕಿಶನ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಕಿಶನ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಉದ್ದಬಾಳೆ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157742 ರಮೇಶ ರೊಹಿದಾಸ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ರೋಹಿದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157743 ಕೇಶ ಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣ - ಕೇರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣರಾವ ಮೋದಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20223002000028/05/2022
560100157744 ಮಾಧುರಾವ - ಮಾಧುರಾವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಹಿಪ್ಪಳಗಾವೆPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20229006000027/05/2022
560100157745 Shivamma - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560100157746 ಬಾಬು ರಾವ ತುಕಾರಾಮ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/2022200015000029/05/2022
560100157747 ಶಂಕರ ಬಾಬು ರಾವ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮಾನೆ ಅಂಚೆ.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/202212008000026/05/2022
560100157748 Jijabai - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಸಟವಾಜಿ ಕೊರೆರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/202212008000028/05/2022
560100157749 ವೈಜಿನಾಥ ನಟ ರಾಜ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಟವಾಜಿ ಕೊರೆರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100157750 ಲತಾ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ವಾಗದಾಳೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157751 ಅನಿಲ ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಅನಿಲ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20229006000026/05/2022
560100157752 ದೇವಿ ದಾಸ ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/202212008000023/05/2022
560100157753 Saraswati - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157754 ಸಾಹೇರಾಬಿ ರಜಾಕ ಸಾಬ - ಸಾಹೇರಾಬೀ ಗಂಡ ರಜಾಕಸಾಬ ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022150010000025/05/2022
560100157755 ಹಮಿದ ಸಾಬ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ - ಹಮೀದಸಾಬ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದಸಾಬ ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/202212008000029/05/2022
560100157756 ಮಕ್ತೂಮ ಸಾಬ ಹಸೆನ ಸಾಬ - ಮುಕ್ತೂಮಸಾಬ ಹುಸೆನಸಾಬ ಬಾಗಬಾನ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100157757 ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ - ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ದೇAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100157758 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಿರ್ಚೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/202212008000023/05/2022
560100157759 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ - ಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿರಾವ ಪಾನಘಂಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20226004000026/05/2022
560100157760 ನರಸಿಂಗ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾನಘಂಟೆ (PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022150010000028/05/2022
560100157761 ಅಜಿಮೊದಿನ - ತಂದೆ ಹನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ// ಕಮಲನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/202212008000025/05/2022
560100157762 ವಾಹೇದಬೀ - ವಾಹೇದಬೀ ಗಂಡ ಗಫುರಸಾಬ ಅಂಚೆ:ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20226004000023/05/2022
560100157763 Shariphabee - ಸರೀಫಾಬೀ ಗಂಡ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಮನಿಯಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20223002000028/05/2022
560100157764 ಶಾಮ ಸಿಂಗ ಶೇಕರ ಸಿಂಗ - ಶ್ಯಾಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕೇಸರಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/20229006000029/05/2022
560100157765 Gujjabai - W/O ಅರ್ಜುನ ೬/೧೦೧ ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/20223002000029/05/2022
560100157766 ಭೀಮ ಸಿಂಗ - ಭೀಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕೇಶರಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100157767 ಜಗನ್ನಾಥ - ಅಂಚೆ ಮು /ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/202212008000023/05/2022
560100157768 Gayabai - ಅಂಚೆ ಮು /ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022150010000023/05/2022
560100157769 ಗೋಪಾಲ ಸಿಂಗ - ಗೋಪಾಲಸಿಂಗ ತಂದೆ ಭಗವಾನಸಿಂಗ ಠಾಕೂರPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157770 ಮೊಹನ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ , ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20226004000026/05/2022
560100157771 ಹೀರಲಾಲ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/202212008000023/05/2022
560100157772 ಮಾರುತಿ - ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20226004000025/05/2022
560100157773 ಗಂಗಾಬಾಯಿ - ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಪಾಳರಾವ ಜಾದವ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100157774 ವಿಮಲ - ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ಜಾದವ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20229006000027/05/2022
560100157775 ಉಮೇಶ - ಉಮೇಶ ತಂದೆ ದತ್ತು ಜಾದವ ಅಂಚೆ.ಕಮPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20229006000026/05/2022
560100157776 Mangala - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ೧೭-೭೯ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20229006000026/05/2022
560100157777 Roopawati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔರಾದ ಬಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157778 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮುರಳಿ ಜಾದವ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157779 Dhondi Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಜಾಧವ ೮/೧೩೨ PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022180012000028/05/2022
560100157780 ram rao - ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾದವ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20223002000027/05/2022
560100157781 ತಾನಾಜಿ - ತಾನಾಜಿ ತಂದೆ ದೇವರಾವ ಜಾಧವ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100157782 Gulavanthabai - ಗುಣವಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20229006000027/05/2022
560100157783 ದಾಮುದರ ಹಣಮಂತ - ದಾಮುದರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಹಲ್ಲಾಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100157784 ಮಾಧವ ರಾವ ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಮಾದವರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾದವ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157785 ಹುಲ್ಲಾಜೀ - ಹುಲ್ಲಾಜೀ ತಂದೆ ಯಾದವರಾವ ಜೋಳದಾಬಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100157786 mahanda - ನಾಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಹಡಪದ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022150010000025/05/2022
560100157787 ರಮೇಶ ನರಸಪ್ಪ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಹಡಪದ ಅಂಚೆ.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20226004000023/05/2022
560100157788 ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸಂಗಾಪ್ಪ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/20229006000027/05/2022
560100157789 ಸಂತರಾಮ ನರಸಿಂಗ - ಸಂತರಾಮ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬೀರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20226004000023/05/2022
560100157790 Savita - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ದೇವರಾವ ಜಾಧವ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100157791 ಸದಾಶಿವ ಸದಬ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20226004000026/05/2022
560100157792 ವೈಜಿನಾಥ ನರಸಿಂಗರಾವ್‌ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಕೊರನಾಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022150010000023/05/2022
560100157793 devidas kishan rao - ಕಮಲ ನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100157794 ಬಂಡು ಗಂಗಾರಾಮ - ಬಂಡು ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾಮ ನವಾಡೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100157795 ದಗಡು ಗಂಗಾರಾಮ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100157796 ಕಿಶನರಾವ್‌ ಗಣಪತರಾವ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/202212008000026/05/2022
560100157797 ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ರಾಮರಾವ್‌ - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20223002000026/05/2022
560100157798 ಬಾಬು ಧೋಂಡಿಬಾ - ಬಾಬು ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಡಿವಟೆ ಅಂಚೆ:PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022180012000025/05/2022
560100157799 ಗೋಪಾಲ ಧೋಂಡಿಬಾ - ಗೊಪಾಳರಾವ ಧೂಂಡಿಬಾ ಮು ಕಮಲನಗರ ತಾ/PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/202212008000025/05/2022
560100157800 Sushila Bai - ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಬೋಸ್ಲೆ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100157801 Vandana Bai - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಭವರಾವ ಚಾಂಗೂಣೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100157802 Kaveri Bai - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20229006000026/05/2022
560100157803 ಜನಾಬಾಯಿ ಆಣ್ಣರಾವ - ಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿAAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100157804 yamunabai vaijinath - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮಾನೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022150010000028/05/2022
560100157805 ಭವ ರಾವ - ಭವರಾವ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ವಾನಖೇಡೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20226004000025/05/2022
560100157806 Shahubai - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೊರೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/202212008000025/05/2022
560100157807 ಫತ್ರು ಖಾನ ಜೋರ ಖಾನ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100157808 Mahadevi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಮಲನಗರ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022180012000023/05/2022
560100157809 prabha bai ashok - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022150010000028/05/2022
560100157810 ರಾಜ ಕುಮರ ನಾಗಪ್ಪಾ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ AAY(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022200015000026/05/2022
560100157811 ಶೀವಾಜಿ ಶಾಮ ರಾವ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಹೋಳಸಮುದ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022200015000023/05/2022
560100157812 Phulabai - W/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ ತಾ.ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/2022150010000023/05/2022
560100157813 ಸುರೇಶ - ಮು ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20226004000025/05/2022
560100157814 Tahera Bee - ತಾಹೇರಾ ಗಂಡ ಸುಕುರಮಿಯ್ಯಾ ಶೇಕ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/202212008000025/05/2022
560100157815 ಬಿನ್ನುಬಾಯಿ - ಬೀನುಬಿ ಗಂಡ ಚತುರಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/20226004000026/05/2022
560100157816 ಜಯ ಸಿಂಗ್ - ಜಯಸಿಂಗ ತಂದೆ ಲಾಲಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20226004000025/05/2022
560100157817 Sunita - W/O ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ೯೪೦ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100157818 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ತೇಜು ರಾಠೋಡ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022180012000025/05/2022
560100157819 Lingubai - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100157820 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಬಿರPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022180012000026/05/2022
560100157821 ಸತ್ತರ ಖಾನ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ 5PHH(NK) / NCS------180000000-
560100157822 Premalabai - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCSBiometric****229524/05/2022FPS****229524/05/20223002000024/05/2022
560100157823 ತ್ರಿಮುಖ್‌ - ತ್ರಿಮುಖ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಹಮಾಲಪುರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****170329/05/2022FPS****170329/05/202212008000029/05/2022
560100157824 ಸಹಾದೇವ - ಸಹದೇವ ತಂದೆ ರಾಣಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560100157825 Jija Bai - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರ ತಾ/ ಔರಾದ ಜಿ/ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100157826 ರಹಿಮಾನ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100157827 ಬಾಬು ರಾವ - ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/202212008000028/05/2022
560100157828 ರಮಾಬಾಯಿ - ರಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮುರಳಿ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100157829 Riyasmine - ಯುಸುಫ್ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಶೇಕ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/2022210014000028/05/2022
560100157830 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100157832 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಕರಕರೆ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20229006000028/05/2022
560100157891 ಬಾಬಾ ಮಿಯ್ಯಾ ಘುಡು ಸಾಬ - ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022200015000027/05/2022
560100166626 ಸುಭಾಷ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಜಿವಲಗೆ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166663 ಪದ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166664 ಗೌತಮ ಮರೆಪ್ಪ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166665 ಅಬ್ದುಲ ಜಲೀಲ - ಅಬ್ದುಲಜಲೀಲ ತಂದೆ ಶೇಕಅಲಿಸಾಬ ಮನಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166666 abeda begum - ಅಬೇದಾಬೀ ಗಂಡ ನವಾಬಜಾನ ಪಟೇಲ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166667 bhagirathi - ಭಾಗಿರಥಿ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಿರ್ಚೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166668 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಿರ್ಚೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166669 ಪ್ರಕಾಶ ತಂ. ನೂರಂದಪ್ಪಾ ಮಾನಕರಿ - ಮು: ಕಮಲನಗರ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166670 ರಾಜ ಕುಮರ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166671 ಮಹೇಂದ್ರ ಸದಾ ಶಿವ - ಮು ಅಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166672 ಭರತ ನಾಗು ರಾವ - ಅಂಚೆ ಮು / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166673 ಉಮಾಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯಕವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166674 ಬಾಬುರಾವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಗಾಯಕವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166675 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166676 ಶರಣಪ್ಪಾ ಶಿವ ರಾಮ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮಾನಕರೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166677 faduma bi allabakash - ಘುಡುಮಾಬೀ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಶೇಕ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166678 shanta bai babu rao - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166679 ಜಿಜಾಬಾಯಿ - ಜಯಸಿಂಗ ತಂದೆ ಮೇಘಾ ಜಾಧವ ಅಂಚೆ:ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166680 ಬಾಬುರಾವ ಹಣಮಂತ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಕಾಳೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166681 chandrakala - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಾಂಬಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166682 ಧನಾಜಿ ರಾವ ತುಕಾರಾಮ - ಧನಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166683 mangala bai - ಮೋಹನರಾವ ತಂದೆ ಸಮಿಂದರ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166684 ಬಸವರಾಜ ಮದ್ವಾ ರಾವ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಚಿಕಮುರ್ಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166685 ಶ್ರಾವಣ ಜಲಸಿಂಗ - ಅಂಚೆ ಮು/ ಕಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166686 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಭವರಾ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166687 ಸೈಯದ ಆಸಿಫ ತಂದೆ ನವಾಬಸಾಬ ಪಟೆಲ - ಕಮಲನಗರ ತಾ|| ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ|| ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166688 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗನಾಥ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ಮಹಾಜನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166689 ಉಮಾಕಾಂತ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸುಲಾಕೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166690 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಟೊಣ್ಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166691 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಕನಾಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166692 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕಮಲನಗರ ತಾ, ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166693 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ ಮದ್ವಾ ರಾವ - ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಟೊಣ್ಣೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166694 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ದ್ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166695 ಶಿವರಾಜ ಶಂಕರಪ್ಪ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166696 ಸುಗರಾ ಬಿ ರಸುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸುಗರಾಬೀ ಗಂಡ ರಸುಲಮೀಯ್ಯಾ ಶೇಕ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166697 ಶಿವ ಕುಮಾರ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕಣಜೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166698 ವಿಜಯ ಕುಮರ - ಅಂಚೆ ಮು / ಅಮಲ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166699 ವೀರ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಜ್ಜನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166700 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಚಿಕಮುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166701 ವಿಜಯ ಕುಮರ ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಬಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166702 ರಾಜ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿರಾದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166703 ಹಜರತ ಬೀ ಶಕ ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಹಜರತಬೀ ಗಂಡ ಶೇಕಮೈನೋದ್ದಿನ ಶೇಕ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166704 ಇಕಬಾಲ್‌ ಖಾನ ಶೇರಖಾನ - ಎಕಬಾಲಖಾನ ತಂದೆ ಶೇರಖಾನ ಪಠಾಣ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166705 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ - ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166706 ಬಸವರಾಜ ಪಂಚಪ್ಪ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪಂಚಪ್ಪಾ ಶಿವಣಕರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166707 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿವಣಕರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166708 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಕಮಲನಗರ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166709 ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾವ ಭೀಮ ರಾವ - ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166710 Sulochana - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166711 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ನವಾಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166712 ಧೋಳಪ್ಪಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಧೂಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನವಾಡೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166713 ಬಾಬು ರಾವ ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166714 ಶಿರಾಜೋದ್ದಿನ - ಸೀರಾಜುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಶೇಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166715 ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಈರಯ್ಯ - ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಈರಯ್ಯಾ ಘೋಂಗಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166716 ಶ್ರೀ ಕಾಂತ ಶಂಕರಯ್ಯಾ - ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166717 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166718 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166720 ಅಶೂಕ ವೈಜಿನಾಥ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಅಂಚೆ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166721 ಅಣ್ಣಾ ರಾವ ದೌಲತ ರಾವ - ಅಣ್ಣಾರಾವ ತಂದೆ ದೌಲತರಾವ ಬೀರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166722 ಬಾಲಾಜಿ ವೀರ ಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166723 ಮನೋಹರ ರಾವ್ ಬಸವಂತ ರಾವ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಬಿರಾದರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166724 ಮಾಧವರಾವ - ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಲಾಂಚಕರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166725 ಈರಮ್ಮಾ - ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರಪಾದಪ್ಪಾ ಘಾಳೆ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166726 ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ - ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166727 ಚಿತ್ರಕಲಾ - ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಟಗ್ಯಾಳೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166728 ಸಂಜಯಕುಮಾರ - ಕಮಾಲನಗರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ), ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166729 ಮೈನುದ್ದಿನ್‌ - ಮು ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166730 Daivat Shal - ದೈವಶಾಲಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭುದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166731 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಪಾಡುರಂಗ ರತ್ನನವಾರ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166732 ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ - ಪ್ರಭಾಕರಾವ ತಂದೆ ನಾಮದೇವರಾವ ಜಾಧವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100166734 ಹುಸೇನಸಾಬ - ಹುಷೇನಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಖುರೇಷಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169947 Nilkanthyya S/o.Panchayya Hire - ಸಾ:ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169955 Gausoddin S/o.Salim Bagwan - ಸಾ:ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169957 Ilahikhan S/o. Usmankhan Patha - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169960 Shakeel S/o.Rafeemiyya Shaikh - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169987 Mahesh S/o.Kashinath Biradar - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170015 Afsar S/o. Ahemadsab Shaikh - ಸಾ:ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170263 Gfarkhan s/o gulabkhan pathan - ಸಾ:ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜೀ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170312 ನಿಜಾಮ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಬಾಗವಾನ - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20223002000023/05/2022
560100170469 Indrabai W/o Ganpathrao kamble - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20226004000023/05/2022
560100170491 Rathnamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022180012000027/05/2022
560100170492 Rajkumar S/o Davalaji Telang - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100170495 Surekha W/o Ashok - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/202212008000028/05/2022
560100170530 Kashinath S/o Gurappa Waddar - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100170542 Arifa Be - W/O ರಫೀಕ್ ಕಮಲನಗರ್ ವಿಶ್ವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170585 Laxmibai - W/O ಸಂತೋಷ ೯/೨೪೭ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/202212008000023/05/2022
560100170593 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/202212008000027/05/2022
560100170603 ನಜೀಮಾ - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100170626 Anusayabai W/o Ram Gaikwad - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100170658 Earfana - W/O ಜಬ್ಬರ ಸಾಬ ಕಮಲನಗರ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/2022150010000026/05/2022
560100170682 Ashmabegum - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100170685 Fareedabegum - S/O ಸಲೀಂ ಸಾಬ್ ಔರಾದ ಬಿ ೩PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/2022150010000025/05/2022
560100170687 Faymun Bee - W/O ಸೈಲಾನಿ ಔರಾದ ಬಿ ಹನುಮPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/202212008000026/05/2022
560100170694 Shantabai - W/O ಉತ್ತಮ ರಾವ್ ೮೦/೧ ಜೋಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****170323/05/2022FPS****170323/05/20229006000023/05/2022
560100170722 Yunus S/o.Eqbal Pathan - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170732 mahebubsab s/omastansab - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/202212008000025/05/2022
560100170767 ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗುಲಾಬಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗುಲಾಬಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170794 somanath s/o maruti - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****170325/05/2022FPS****170325/05/20229006000025/05/2022
560100170817 Mujeeb S/o. Nijamkhan Pathan - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170822 Santosh S/o. Dhanajirao Kamble - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170993 Mahadev s/o Shidramppa Tonne - ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171075 Suryakant S/o Siddappa Suryawa - ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171158 Akkamahadevi - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಔರಾದ ಬಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022150010000027/05/2022
560100171190 Ashok s/o narayanrao - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/20229006000028/05/2022
560100171228 Muktabai - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****170327/05/2022FPS****170327/05/2022150010000027/05/2022
560100171298 Sidram s/o Ramshetty Biradar - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171409 Sharada - W/O ನರಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಸೋನಾಳ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****170328/05/2022FPS****170328/05/202212008000028/05/2022
560100171411 Shalivan s/o Veerappa Biradar - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171412 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****170326/05/2022FPS****170326/05/202212008000026/05/2022
560100171421 Yuvraj s/o Vishwanath - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171494 Kalaynrao s/o Vishwanath Boral - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171521 Sarswati w/o Sanmukhyya Mathap - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171531 Umakant s/o Manmath Sangame - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171538 Ashok S/o Shivrajappa Shetty - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171540 Sallouddin S/o Najeersab Mulla - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171545 Mhamdmainodin / ismayl mniyal - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171555 Kashinath s/o Shivappa Mahajan - ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ