REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500349145 Panchapoola - S/O ಬೀರಪ್ಪಾ 999 ಬಾಲೂರ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131104 Mangala Shirasage - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿರಸಗೆ ೧-೧೪NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131132 Chandrakal - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೧೦೮/ಬ ಮುರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131167 Jagdevi - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಕಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131214 Sushilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ್ ಮುರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131215 Chanchalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಶಿರಮ ಮುರುಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100131784 Kamala Bai - W/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ೦೮ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022150010000018/05/2022
560100132365 Meena - W/O ತ್ರಿಂಬಾಕ ಮುರ್ಗ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100132369 Latha - W/O ದೀಪಕ್ ಘಗರೇ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100132537 Ranubai - S/O ದಶರಥ ಚಾಂಡೆಶ್ವರೆ ಬಲೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132554 Sandya Rani - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022150010000018/05/2022
560100132746 Shweta - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಅಟ ಬಾಲೂರ ಕೇ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100132755 Savita - S/O ವಾಗಂಬರ ಔರಾದ (ಬಿ) ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20226004000022/05/2022
560100132866 Kamalabai - W/O ಧೋಂಡಿಬಾ ಔರಾದ ಬಿ ಮುರPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/2022150010000021/05/2022
560100132913 Sonabai - W/O ಸಂಜಯ್ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100133062 Kasturbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲುರಕPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100133438 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****901623/05/2022FPS****901623/05/202212008000023/05/2022
560100133970 Parameshwar - S/O ನಾಗುರಾವ ಬಾಲೂರ (ಕೆ), PHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20226004000022/05/2022
560100134063 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022150010000018/05/2022
560100134078 Suman Bai - W/O ಮಾಧವರಾವ್ ತಾ. ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022180012000018/05/2022
560100134118 Meera - W/O ವಿಜಯಸಿಂಗ ಬಾಲೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100134667 Ashadevi - S/O ಅಶೋಕ ಪಂಚಾಳ ೧-೧೦-ಬ ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/20226004000021/05/2022
560100134816 Nirmala - W/O ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ ೪೩ಕ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135197 Surekha - S/O ಹಣಮಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಾಲುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100135198 Savita - W/O ಹಂಸರಾಜ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20226004000022/05/2022
560100135213 Archana - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20226004000019/05/2022
560100135896 Kiran - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೧೩೨ ಬಾಲುರ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100135943 Ashtashila - S/O ಸಂಭಾಜಿ ಕಾಲೇಕರ ತಾ.ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/202212008000021/05/2022
560100136273 Vanita - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಕಮPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100136842 Tejabai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100137081 Chaya - W/O ಬಾಬುರಾವ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****901624/05/2022FPS****901624/05/20229006000024/05/2022
560100137388 Usha Bai - W/O ದಿಲೀಪ ರಾವ ಬಾಲೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/20229006000021/05/2022
560100137720 Surekha - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100137786 Kalpana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100138481 Suman - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಬ್ರೂವಾನ ಮುರುPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100139281 Sangeeta - W/O ಸುಭಾಷ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಕಮಲನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140380 Sunithabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮುರPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/202212008000022/05/2022
560100141259 Munni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಕುಶ ಘಾಗರೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20229006000019/05/2022
560100141460 Latabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100141853 Roopa - W/O ರಾಮ್ ಬಲತೆ . . ಬಾಲೂರ ಕೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20229006000019/05/2022
560100141854 Rekha - W/O ಮಹಾದೇವ . . ಬಾಲುರ ಕೆ, ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/20226004000021/05/2022
560100141856 Kalawati - W/O ಅಂತೆಶ್ವರ ಶಿರಸಗೆ ಬಾಲೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141909 Savitri - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100146086 Ujwala - ಮು/ಮುರುಗ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022200015000017/05/2022
560100146087 yamuna bai - ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಮುರುಗPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20223002000017/05/2022
560100146088 ಶಮಾ ರಾವ ತಂದೆ ವಾಗಜಿ - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/2022200015000021/05/2022
560100146089 Shobha - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100146090 ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ವಿಠಲ ರಾವ - ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146091 ayodhartatha - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146092 ಜೀವನರಾವ - ಜೀವನರಾವ ತಂದೆ ವಾಗಜೀ ಜಾಧವ ಸಾ.ಮPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100146093 ಸಾಯಬಾ - ಸಾಯಬಾ ತಂದೆ ಲಿಂಗರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ.AAY(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/2022200015000019/05/2022
560100146094 Malanabai - ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/2022200015000019/05/2022
560100146095 ರಂಜನ್‌ - ಮುರ್ಗ(ಕೆ) ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146096 anusaya - ಮು/ ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20223002000019/05/2022
560100146097 Mudrikabai - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ /ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146098 ಮೋತಿ ರಾವ - ಮುರ್ಗ(ಕೆ) ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100146099 vimal - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಮುಕಿಂದರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100146100 ಪಂಡರಿ - ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಕಾಲೇಕರ ಸಾAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146101 ಸುಕಮಾರ ಬಾಯಿ - ಸುಕುಮಾರಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಬನಶೋಡೆAAY(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022200015000017/05/2022
560100146102 ಮನೊಹರ - ಮು/ ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022200015000017/05/2022
560100146103 Hirabai - ಮು ಅಂಚೆ / ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146104 ಸೋಪಾನ - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022200015000017/05/2022
560100146105 ತುಕಾ ರಾಮ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/2022200015000021/05/2022
560100146106 ಗುಂಡೇ ರಾವ - ಮು/ ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146107 ನಿವರತಿ - ಮು ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100146108 balika - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)ತಾ ಔತಾದ ಜೀ/ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146109 Kasturi Bai - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಕಾಂಬಳೆ AAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146110 ಸುಭಾಷ್‌ - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022200015000017/05/2022
560100146121 ಕಿಶನ ರಾವ - ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಬಾಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146122 Parvatibai - ವಾಮನರಾವ ತಂದೆ ಬಾಜೀರಾವ ಬಿರಾದರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146123 ವೆಂಕಟ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಻ಂಚೆ ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146124 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು / ಬಾಲುರ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146125 Chanchal Bai - ಭಾನುದಾಸ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಸೂರ್ಯವಂಶPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100146126 ಗುಂಡಾಜಿ - ಗುಂಡಾಜಿ ತಂದೆ ಧರ್ಮಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100146127 ಕಿಶನ - ಕೀಶನ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146128 indira bai - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮೋಹನ ಸರೋರೆ ಸಾ.ಬಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/2022200015000022/05/2022
560100146129 mukatha bayi - ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ AAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146130 chndrakala - ಬಸವಂತ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ AAY(NK) / NCSBiometric****628018/05/2022FPS****628018/05/2022200015000018/05/2022
560100146131 ತಾನಾಜಿ - ತಾನಾಜಿ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146132 ನಾಗು ರಾವ - ನಾಗೂರಾವ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶAAY(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/2022200015000022/05/2022
560100146133 ಬಾಬು - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/2022200015000022/05/2022
560100146134 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ನಿವೃತಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಅಗಾಳೆ ಸಾ.ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146135 ಸೀತಾ ಬಾಯಿ - ಮು/ಬಲ್ಲೂರಾ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146136 Vasundarabai - ಬಲಿರಾಮ ತಂದೆ ಲಿಂಬಾಜಿ ಆಗಾಳೆ ಅಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146137 ರಘುನಾಥರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ಸಾ: ಬAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146138 ಮಾಧವರಾವ - ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಪರೀಟ ಸಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100146139 LAXMI BAYI - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನಾಜೀ ಮೇತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100146140 ಪ್ರೇಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು/ಮುರುಗ (ಕೆ) ಅಂಚೆ /ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146141 ರಾಮಾ ರಾವ - ಮು/ ಬಾಲುರ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146142 ಮಧವ ರಾವ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಻ಂಚೆ ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146143 ಪಂಚಫುಲಾ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವಸತPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100146144 ಮುದ್ರಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚ /ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100146145 ಸುಭಾಷ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಅಂಚೆ / ಹೊರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146146 ನಾಗನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮು/ ಮುರುಗ (ಕAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146147 ಭೀಮ ರಾವ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100146148 ನರಸಿಂಗ - ಅಂಚೆ ಮು / ಬಾಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146149 ಸುಭಾಷ - ಮು / ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146150 ಸುಭಾಷ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ AAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146151 ಅಣ್ಣಾ ರಾವ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100146152 ಗೊವಿಂದ - ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ:ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146153 ಭಗವಾನ್‌ - ಭಗವಾನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಜಾಧವ ಸಾ.AAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100146154 Saraswati - W/O ತುಕಾರಾಮ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಕಮAAY(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/2022200015000021/05/2022
560100146155 vachala bayi - ಶ್ರೀಪತಿ ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ AAY(NK) / NCSBiometric****901624/05/2022FPS****901624/05/2022200015000024/05/2022
560100146156 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಬಾಲುರAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146157 rinuka - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146158 ಗೋವಿಂದರಾವ - ಮು/ ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146159 Meera Bai - ಮು/ ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ ಹೋರಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100146160 ಲಷ್ಮಣ ರಾವ - ಲಷ್ಮಣರಾವ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಮು/ಮುರುಗAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100158649 Shushilabai - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100158650 Radhika - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158651 ರಾವ ಸಾಹೇಬ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20229006000022/05/2022
560100158652 RAJANA anil - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20229006000017/05/2022
560100158653 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮದೇವರಾವ ಜಾದವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158654 guja bai w/o pandarinath - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಬಿರಾದರ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100158655 Shobha - ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಗುಣವಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20226004000019/05/2022
560100158656 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20226004000019/05/2022
560100158657 Daivashala - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/202212008000019/05/2022
560100158658 ಆನಂದ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20229006000019/05/2022
560100158659 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಅಮೃತರಾವ ಬಿರಾದರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20223002000018/05/2022
560100158660 ಹರಿ ಚಂದ್ರ ವಾಗಜ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901624/05/2022FPS****901624/05/20226004000024/05/2022
560100158661 ವಿನಾಯಕ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)ಅಂಚೆ /AAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100158662 ಮೊಹನ ಸಟವಾಜಿ - ಅಂಚೆ ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100158663 Sangeeta - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/202212008000019/05/2022
560100158664 subabai - ಮುಮು/ರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20229006000019/05/2022
560100158665 ಶಮಾ ರಾವ - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100158666 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಾರಾಮ ಮು/ ಮುರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/20229006000021/05/2022
560100158667 ಗಂಗ ರಾಮ ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಬಿರಾದರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100158668 ವೆಂಕಟ - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100158669 ಅಭಂಗ - ಮು/ ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022200015000017/05/2022
560100158670 Devidas - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ /ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158671 ನಾಗ ರಾವ - ನಾಗುರಾವ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಸಾ/ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****901624/05/2022FPS****901624/05/20223002000024/05/2022
560100158672 ವಿನಾಯಕ - ಮು/ ಮುರುಗ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022150010000017/05/2022
560100158673 lalita - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100158674 Vatsala Bai - ಮು/ ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022180012000017/05/2022
560100158675 Shanthabai - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ ಕುಶನೂರೆ AAY(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/2022200015000019/05/2022
560100158677 ವೆಂಕಟ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕಾಲೇಕರ ಅಂಚೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022150010000018/05/2022
560100158678 Anita - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20226004000022/05/2022
560100158679 Bharat Bai - ಡಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾಲೇಕರ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100158680 kamala bai - ಮನಹರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022210014000018/05/2022
560100158681 ಭೀಮ ರಾವ ಮಾರುತಿ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100158682 ನಾಗ ರಾವ ವಿಠ ರಾವ - ನಾಗೂರಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/2022150010000017/05/2022
560100158684 rajan - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20223002000018/05/2022
560100158685 ವಿನಾಯಕ - ಮು / ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100158686 ನಸಿಂಗ್ - ಮು / ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158687 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ರಾವಜೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158689 ತುಕಾ ರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಬಾಜಿ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜೀ ಕಾಲೇಕರ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100158690 ಧನಾಜಿ - ಧನಾಜೀ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗ ಕಾಲೇಕರ ಸಾ.ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100158691 Anuradha - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/202212008000019/05/2022
560100158692 Rekha - ಮು /ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/202212008000017/05/2022
560100158693 KALAVATI - ಮು/ ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022210014000018/05/2022
560100158694 Bayamma - ಅಂಚೆ .ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಬಾಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****847724/05/2022FPS****847724/05/2022180012000024/05/2022
560100158695 ರಂಭಾ ಬಾಯಿ - ಻ಂಚೆ / ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಮುರಗAAY(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/2022200015000019/05/2022
560100158874 ಅಂಕುಶ - ಅಂಕುಶ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ತೇಲಂಗೆ ಸಾ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560100158875 Gaya Bai - ಹರಿಬಾ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022180012000020/05/2022
560100158876 Mahanand - ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100158877 ಮಧುಕರ - ಮಧುಕರ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಬೆದ್ರೆ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158878 ರಮೇಶ - ಮು ಬಾಲುರ ಅಮಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158879 ದೋಳಪ್ಪ - ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಬಾಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158880 ಹನ್ಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಕೊಂಡಿಬಾ ಸರವದೆ ಸಾ.ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158881 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಾಂಚಾಳ ಸಾ.ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158883 PRBAVATI - ಮು/ ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿ ತಾ/ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158884 TAGIMMA - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100158885 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಸಾ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158886 ಕೀಶನರಾವ ರಾವ - ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158887 ಶಕುಂತಲಾ - ಮು/ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158888 Maina Bai - ಮು /ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100158889 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನರಾವ ಮೋರತೊಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158890 Majlasbai - ಮು/ ಬಾಲುರ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100158891 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಮು/ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158892 ವೆಂಕಟ - ಮು / ಬಾಲುರ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20226004000019/05/2022
560100158893 Sunita - ಲಾಲಬಾ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158894 Meenabayi - ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಲಾಸೂಣೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100158895 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಻ಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ಮು / ಬಾಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158896 Yashodhabai - ಮು/ ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/202212008000021/05/2022
560100158897 ಕಲ್ಪನಾ - ಮು/ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158898 Mina - ಮಿನಾ ಗಂಟ ದಯಾನಂದ ಮು/ ಬಾಲುರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158899 ದೇವಿದಾಸ - ಮು/ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158900 ಭಾನುದಾಸ - ಮು/ ಮುರುಗ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100158901 ಮಹೆಶ - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100158902 chvala bayi - ಮು/ ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20223002000022/05/2022
560100158903 ಮಲಾ ಶೇಟ್ಟಿ - ಮು /ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158904 ಸಂಗ್ರಮ - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158905 ಶರಣಪ್ಪ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಚ್ಯಾಂಡೇಶ್ವAAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100158907 Geeta - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100158908 Sinabai - ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಚ್ಯಾಂಡೇಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100158909 Nirmala - ಮು/ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100158910 ತುಕಾ ರಾಮ - ಮು / ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158911 Anusha Bai - ಗುಂಡಾಜೀ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಬಳತೆ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022210014000020/05/2022
560100158912 ಕಮಲ ಬಾಯಿ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158913 rajakumara - ಮು/ಬಲ್ಲೂರಾ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100158914 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100158916 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ ಕದಂ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20223002000018/05/2022
560100158917 daivata - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****901625/05/2022FPS****901625/05/2022150010000025/05/2022
560100158918 ಯಶವಂತ - ಯಶವಂತ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100158919 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158920 ಶತ್ರುಘನ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ - ಶತ್ರುಘನ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಮು/ ಬಾಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****720421/05/2022FPS****720421/05/20223002000021/05/2022
560100158921 ಯುವರಾಜ - ಯುವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100158922 shital w/o shivanand - ಮು /ಬಲ್ಲೂರಾ ಅಂಚೆ / ಹೊರಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100158923 Uramilabai - ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100158924 ದೆವ ಲಾಜಿ - ಬಲೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100158925 ಯಮನಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಪ್ಆ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಮು/ಬಲ್ಲೂರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158926 ಕೆರಬಾ - ಕೇರಬಾ ತಂದೆ ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ಬಳತೆ ಸಾAAY(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022200015000020/05/2022
560100158927 Muktabai - ಮು / ಬಲುರ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100158928 shisha bai - ಮು/ ಬಲುರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158929 ಲಷ್ಮಣ - ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗ಻ರ ಮು/ ಬಾಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158930 chandrakala - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಚ್ಯಾಂಡೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158931 ನೀಲಾವತಿ - ನೀಲಾವತಿ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಚ್ಯಾಂಡೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158932 ಪಂಢರಿ - ಮು ಬಾಲುರ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100158934 sushila - ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಪಾಂಚಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100158935 Sarika - W/O ಅವಿನಾಶ ಬಾಲೂರ (ಕೆ), ತPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100158937 ಗಂಗಾಧರ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100158938 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರ ಮು/ ಬಾಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167001 ನಾಗು ರಾವ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167003 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ವೆಂಕಟರಾವ ತಂದೆ ದಶರಥರಾವ ಬಿರಾದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167005 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೋಘೆ ಸಾ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167007 ಪದ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167009 ರಾಜಾ ರಾಮ - ಮು/ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167010 ಕಾಳಿದಾಸ - ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167013 ಶಿವಾಜಿ - ಮು / ಮುರಗ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167016 ತುಕಾರಾಮ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167017 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಪಾಂಚಾಳ (ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167018 ದಸರತ - ದಶರಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ.ಬಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167021 Mangal - ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಹೊರಂ ಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167024 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮು / ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167025 ಶೆಷೇ ರಾವ - ಮು / ಮುರುಗ (ಕೆ) ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167026 ಸುಭಾಷ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167028 ಲತಾಬಾಯಿ - ಲತಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಢಗೆ ಸಾ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167029 ಶ್ರೀರಂಗ - ಶ್ರೀರಂಗ ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಚ್ಯಾಂಡೇಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167030 ಗುರನಾಥ - ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾಮ ಬಿರಾದರ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167037 ದಯಾನಂದ - ಮು/ಬಲುರಾ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167039 ಸ್ವಾತಿ ಬಾಯಿ - ಮು / ಮುರುಗ (ಕೆ) ಅಂಚೆ ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167044 ವಿಠಲ ರಾವ - ಬಾಲೂರ(ಕೆ) ತಾಲೂಕಾ ಔರಾದ(ಬಿ) ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167045 ಯಶವಂತ - ಯಶವಂತ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169920 ಕೊಂಡಲ ತಂ. ಮಾರುತಿರಾವ ಮೋಘೆ - ಕೊಂಡಲ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಮೋಘೆ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171016 ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶರಾವ ಬಿರಾದರ - ಮುರ್ಗ ಕೆ ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171999 Netaji S/o Mohanrao Rajanale - ಮುರ್ಗ(ಕೆ) ಅಂಚೆ.ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172245 mojabai w|s maruti nelvade - ಅಂಚೆ.ಬಾಲೂರ(ಕೆ) ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174324 VIJAYKUMAR S/O DONDIBA HENDA - ಅಂಚೆ.ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174400 Sheshikala - ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100174413 Tukaram S/o Govind Jadhav - ಮುರ್ಗ(ಕೆ) ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174563 PRAMILA W/O RAJKUMAR NAGILGIDE - ಮು|| ಮುರ್ಗ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100178711 ತ್ರೀವೇಣಿ ಬೀರಾದರ - ಮುರ್ಗ kNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178732 ಕಲ್ಪನಾಬಾಯಿ - ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20226004000019/05/2022
560100178742 ರಾಜಕುಮಾರ ಹಂಡೆ - ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100180877 ಮದ್ವ ರಾವ - ಮುರ್ಗ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100180934 paravti bayi - ಬಾಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180955 kala bayi - ಬಾಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20223002000022/05/2022
560100180976 ನೇತಾಜಿ - ಬಾಲೂರ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181497 ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭಾನುದಾಸ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಬಾಲೂರ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100181788 Sunil S/o Shravan Kamble - ಅಂಚೆ.ಮುರ್ಗ(ಕೆ) ತಾಲೂಕಾ.ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100181898 Kashi Bai - ಮುರ್ಗ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022180012000020/05/2022
560100181905 Tejamma Biradar - ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100181919 ಸಂಗಿತಾ - ಬಾಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100182115 ಅಶೋಕ - ಮುರ್ಗ kPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/202212008000017/05/2022
560100182235 ಸುಬಾಶ್‌ ಮೋಘೆ - ಮುರ್ಗ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20229006000019/05/2022
560100182237 ಗೋವಿಂದ್‌ ಕಾಳೆಕರ - ಮುರ್ಗ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100182695 ಸುಮನಬಾಯಿ - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100182726 Chintamma Bai - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100182810 ಶ್ರವಣ್‌ ಕಾಂಬಳೆ - ಮುರ್ಗ kPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100183144 Khudana bai - ಬಾಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100183153 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮುರ್ಗ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20226004000019/05/2022
560100183154 Sunita - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183155 Surekha - ಬಾಲೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100183188 ಧನಾಜಿ - ಮುರ್ಗ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183246 ಶ್ರೀಧರ - ಮುರುಗ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100183349 ಅಶೋಕರಾವ್‌ - ಅಶೋಕರಾವ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಾಂಚಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183360 Kamalabai w/o Gyanoba Karkare - ಮುರ್ಗ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022200015000018/05/2022
560100183446 ಶಿವರಾಜ - ಬಾಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100183661 ಸುರೇಶ - ಬಾಲೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183734 Narasabai - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022180012000020/05/2022
560100183824 LAKSHMI BAI - ಬಾಲೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/2022150010000022/05/2022
560100183828 ವೆಂಕಟ್‌ ಮೇಹತ್ರೆ - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100183854 Laxmi Bai - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100183907 ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ - ಬಾಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100184121 ಶ್ರಿ ರಂಗ - ಮುರ್ಗಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100184124 ಅಭಂಗರಾವ ಆಗಾಡ - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100184166 ಗೋಪಾಲ - ಮುರ್ಗ kPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20226004000019/05/2022
560100184170 ದಾಯಾನಂದ - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100184173 Savithribai - ಮುರ್ಗ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100184232 vitala Narsing - ಮುರ್ಗ kPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20223002000018/05/2022
560100184945 ಮಾಣಿಕ - ಮುರ್ಗ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100184946 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬಾಲೂರ kPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100184947 ದಸರತ - ಬಾಲೂರ kNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185694 Tulsidas Madhavrao - ಮುರ್ಗ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185707 Shalivan Vaijinathrao - ಕಮಲನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185708 GNYANESHWAR - ತಂದೆ ಧೋಡಿಬಾ ಬೀರಾದಾರ ಮುರ್ಗ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186080 JYOTI DEVIDAS RATHOD - ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾ ಎಂಕಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****901623/05/2022FPS****901623/05/20229006000023/05/2022
560100186245 ಸಂಗೀತಾ - ಮು/ ಬಾಲುರ ಅಂಚೆ / ಕಮಲನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100186257 Vimalbai - ಮು. ಬಾಲುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100186571 Nagorao s/o Govindrao - ಮು/ ಬಾಲುರ ಕೆ ಅಂಚೆ ಹೊರಂಡಿ ತಾ /NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186771 Renuka - ನಾಮದೇವ ಪುಟೆವಾಡೆ ಬಾಲೂರ ಕೆ 1-43PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100186772 Sunitha - ಶಿವಾನಂದ ಬಿರಾದರ ಬಾಲೂರ ಕೆ 1-55 PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100186819 Jayashree - ವಿಠಲರಾವ ಬಿರಾದರ ಬಾಲೂರ ಕೆ 1-89 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100186993 Mangalabai - ನಾಮದೇವ ಘಾಗರೆ ಕಮಲನಗರ 1-105/ಅ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100187016 Annapurna Bai - ಮಾಧವರಾವ ರಾಜಾರಾಮ ಪಾಟೀಲ ಬಾಲೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100187022 Laxmi Bai - ಯೋಗೇಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬೆದ್ರೆ ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/2022150010000019/05/2022
560100187023 Rajeshree - ಮನೋಜ ತಂದೆ ಅಂತೇಶ್ವರ ಸಿರಸಗೆ ಬಾಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100187024 Godavari - ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/202212008000021/05/2022
560100187025 Mahadevi - ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿರಸಗೆ 1-30 ಬಾಲೂರ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187710 Lakshmibayi - ರಾಮರಾವ ಜಾಧವ ಮುರ್ಗ(ಕೆ) 1-25 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20226004000017/05/2022
560100187782 Supriya - ವಿನೋದ ಕದಂ ಬಾಲೂರ ಕೆ 1-64/ಬಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20229006000018/05/2022
560100187784 Zhalkavati - ವೈಜಿನಾಥ ಶಿರಸಗೆ ಬಾಲೂರ ಕೆ 1-28 PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100187786 Shantabai - ವಿಶಂಬರ ಬೇದ್ರೆ ಬಾಲೂರ ಕೆ 1-59 PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100189543 Mahadevi - ತಾನಾಜಿ ಮೇತ್ರೆ ಬಾಲೂರ ಕೆ 000 ಬAAY(NK) / NCSBiometric****901624/05/2022FPS****901624/05/2022200015000024/05/2022
560100189544 Kamala Bai - ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಬಾಲೂರ ಕೆ 0000 PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022180012000018/05/2022
560100189811 Rukmini - ಉಮಾಕಾಂತ ಗಾಯಕವಾಡ ಮುರ್ಗ ಕೆ 000 PHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/2022150010000019/05/2022
560100190269 Nainavati - ವಿಶಾಲ ಜಾದವ ಮುರ್ಗ ಕೆ 000 ಮುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/202212008000017/05/2022
560100190270 Gajara Bai - ಬಾಲಾಜಿ ಸಾಧುರಾವ ಬಿರಾದರ ಮುರ್ಗ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022240016000018/05/2022
560100190563 Parwathabayi - ಮಾಧವರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಕಮಲನಗರ 000 ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100193988 Sarika - W/O ದಯಾನಂದ ಜಾಧವ . . ಮುರುಗ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194372 Mudrakabai - S/O ಮಾರುತಿ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195957 Daivashila - W/O ರಾಜೇಶ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****901622/05/2022FPS****901622/05/20226202000022/05/2022
560100195966 Sindhu - C/O ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟಿಲ 72 ಬಾಲೂರ (PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100195993 Nagamma - W/O ಮಾರುತಿ ಮುರಕೆ . . ಬಾಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100196401 Urmila - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100196402 Kavita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಾಲೂರ ಕೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100196404 Jana Bai - W/O ಪ್ರದೀಪ ಬಾಲುರ್ ಕೆ ಕಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100196409 Padminibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ್ ಮೆಹತ್ರೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/2022150010000020/05/2022
560100196522 Sunanda - W/O ಜ್ಞ್ಯಾನೆಶ್ವರ್ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/202212008000017/05/2022
560100196524 Sunita - W/O ಪ್ರಮೋದ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಕಮಲನPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100196550 Seema - W/O ದೇವಿದಾಸ ಪವಾರ ಅಟ್ ಬಾಲುPHH(NK) / NCSBiometric****887914/05/2022FPS****887914/05/20226040000014/05/2022
560100196708 Mangalabai - D/O ಮಾರುತಿ 99/ಸೀ . ಮುರುಗ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/2022150010000018/05/2022
560100196709 Parabati - W/O ಶಿವಾಜಿ ೫೩ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/202212008000019/05/2022
560100196710 Deepa - S/O ಮನೋಹರ ಮುರ್ಗ (ಕೆ) ಔರಾದ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196711 Yasodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಮುರ್ಗ PHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212008000018/05/2022
560100196726 Shridevi - W/O ಶಿವನಾಥ 21/ಬಿ ಬಾಲುರ.ಕೆ ಕಮPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212008000020/05/2022
560100196765 Shivnanda - W/O ಸಚಿನ್ ಅಗಾಲೆ . . ಬಾಲೂರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100196767 Laximbai - W/O ಅಶೋಕ ಪಾ೦ಚಾಳ ೧-೧೦-ಬಿ ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/20226004000021/05/2022
560100196821 Sunita - W/O ಭರತ ಪಾಟೀಲ ಬಾಲೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/20226004000021/05/2022
560100196822 Sangeeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901624/05/2022FPS****901624/05/20226004000024/05/2022
560100196830 Suman Bai - W/O ಕೊಂಡಿಬಾ ಮುರುಗ ಕೆ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/20226004000018/05/2022
560100197301 Jijabai - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಢಗೆ ೨೫ ಬಾಲುPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100197361 Rasika Bai - W/O ದಿಲೀಪ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20226004000017/05/2022
560100197393 Sangeeta - S/O ಲಕ್ಷಿಮಣರಾವ ಬೇದರೆ . . ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197475 Sharadha Bai - W/O ತುಕಾರಾಮ ಬಾಲೂರ ಕೆ ಕಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20226004000020/05/2022
560100197477 Mangala - W/O ಸುಧಾಕರ್ ೫ ಔರಾದ್ ಬಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20229006000017/05/2022
560100197581 Jaishree Dhage - W/O ಕಾಳಿದಾಸರಾವ ಬಾಲೂರ ಕೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197711 Priya Sirsge - C/O ಶಿವಕುಮಾರ #30 . ಬಾಲುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229006000020/05/2022
560100197997 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮಾಕಾಂತ ಮುರುಗPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20229006000017/05/2022
560100198158 Ramal Bai - W/O ಸುದರ್ಶನ ಹಂಡೆ ಬಾಲೂರ (PHH(NK) / NCSBiometric****901623/05/2022FPS****901623/05/20226202000023/05/2022
560100198197 Prithbai - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಬೇದ್ರೆ ಬಾಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212206000020/05/2022
560100198200 Balika - W/O ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಾ.ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/202212206000019/05/2022
560100198202 Lalitamma - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ . . ಮುರುಗ ಕೆ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****901618/05/2022FPS****901618/05/202212206000018/05/2022
560100198464 Chandrakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲರಾವ ಬಾಲೂರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20229204000020/05/2022
560100199595 Nirmala - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901617/05/2022FPS****901617/05/20226202000017/05/2022
560100199895 Anjali - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/202212206000021/05/2022
560100200160 Kaushalyabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****901623/05/2022FPS****901623/05/20223200000023/05/2022
560100200161 Sunita - W/O ಅನಿಲ್ ಬಾಲೂರ ಕೆ,ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****901619/05/2022FPS****901619/05/20226202000019/05/2022
560100200163 Mudrika - W/O ಮುರಹರಿ ಬಾಲೂರ (ಕೆ), ತPHH(NK) / NCSBiometric****901621/05/2022FPS****901621/05/20223200000021/05/2022
560100200228 Nilavati - W/O: ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಮುರ್ಗಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200383 Seenabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾದೇವ ಬಾಲುರ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212206000020/05/2022
560100200387 Nirmala - W/O ವಿಠಲರಾವ ಬಾಲೂರ (ಕೆ), PHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/202212206000020/05/2022
560100200435 Kushyabai - C/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ 37 . ಮು ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200993 Pushapavati - W/O ದಿಲೀಪ್ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201632 Manjusha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಢಗೆ ಬಾಲೂರ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201741 Mahadevi - W/O ಅನಿಲ ಬಿರಾದಾರ ೯೧ ಬಾಲುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201925 Jaisheela - W/O ಶಂಕರ ೧/೩೫ ಮುರುಗ (ಕೆ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202098 Kiran - W/O ಮನೋಹರ್ ಗಾಯಕವಾಡ . . ಮುರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202124 Surekha - W/O ಸಂತೋಷ ಸೋಲಾಪುರೆ ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202195 Shalini Ramesh Kulkarni - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ 7/812, ಬ್ರಹ್ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202197 Chandeshware Munna Shrirang - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಾಂಡೆಶ್ವರೆ ಶ್ರೀರಂಗ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202283 Lakshmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವರಾವ್ ಬಾಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****901620/05/2022FPS****901620/05/20223002000020/05/2022
560100202321 Savita - W/O ಮಹೇಶ್ ತಾ ಔರಾದ್ ಬಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****504519/05/2022FPS****504519/05/20229204000019/05/2022
560100202345 Gayabai - W/O ಕೇರಬಾ ಬಾಲೂರ (ಕೆ), ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100202422 Sarika - W/O ಜ್ಞಾನರಾವ ಬಾಲೂರ (ಕೆ),PHH(NK) / NCS------150000000-
560100203196 Haryya Bai - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಮುರುಗ್ ಕ್ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203380 Suman - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾವುರಾವ ಹೆಡೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203591 Shakuntala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಜಿ ರಾವ ವಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top