REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130660 Bramaramba Devi Patil - S/O: ಸೂರ್ಯುಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ 75ಏNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131229 Shahnaz Fatima - W/O ಅಖಿಲ 6/ಏ ಟಿಚರ್ ಕಾಲೊನೀ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131248 Tasleem - W/O ಫಯಾಜ ಖಾನ . . ಕೊರಿಯಾಳ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100131255 Pharjanabi - W/O ಅನ್ಸರ್ ಖಾನ . . ಕೊರಿಯಾಳ,PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100131263 Chaya Bai - S/O: ಶಿವಕುಮಾರ ಕೊರಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****480316/05/2022FPS****480316/05/2022150010000016/05/2022
560100131276 Gayatri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ ಕೋರಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022150010000019/05/2022
560100131299 Amrpalli - S/O: ವಂಕಟರಾವ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100131308 Narsabai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ತೋರಣಾ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100131322 Punam - W/O ಪಾಂಡುರಾಜ ಅಟ್ ಕೊರಯಾಳ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100131346 Kalavati - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಕೊರಾಳ್ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100131349 Koushalyabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ಕೋರಿಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022270018000019/05/2022
560100131362 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶನ್ ಭೆಂಡೆ ಕೊರPHH(NK) / NCSBiometric****480316/05/2022FPS****480316/05/2022150010000016/05/2022
560100131363 Mahananda - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 43 . ಕೊರಿಯಾಳ, PHH(NK) / NCS------60000000-
560100131376 Reshma - W/O ನಾರಾಯಣ ಅಟ ಕೊರಿಯಾಳ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100131389 Motiram - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಟ್ಟಿಂಗ್ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100131392 Shaminaa Begam - S/O: ಚುನ್ನು ಖಾನ್ ಕೊರಾಳ್ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100131434 Shekuntala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ ಕೋರಿಯಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100131463 Kondabai - W/O: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022180012000019/05/2022
560100131467 Tabbu - S/O: ಅಹಮೆದಖಾನ್ ಕೋರಾಳ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100131864 Meerabai - W/O ಲೇಟ್ ವಿಶ್ವಂಭರ ಕೊರಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132410 Shanta - W/O ಸಿದ್ದಾರ್ಥ 75 . ಬಸನಾಳ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100133484 Shridevi - S/O ಶಿವಶಂಕರ್ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133517 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ 66 ಬಸನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134177 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100134218 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100134348 Rekha - W/O: ಟಿಂಕು ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134546 Anitha - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134922 Shashikala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ 79 ಬಸನಲPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022150010000014/05/2022
560100135259 Ambika - W/O ಸುಧಾಕರ್ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100135348 Megha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕಪ್ರಭು 59 PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100135709 Bhavaneshree - S/O: ಗುರುನಾಥ ಬಸನಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100136164 Savitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100136528 Mahadevi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 35 ಸಂಗಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136738 Suma - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137107 Radhabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶನರಾವ ಬಸನಾಳ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137188 Priyanka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ ಬಸನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100141214 Rashika Bai - W/O ಯಶವಂತ ೭೩ ಕೊರಯಾಲ್ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****480316/05/2022FPS****480316/05/20229006000016/05/2022
560100141684 Shabana - W/O ಶಖೀಲ ಅಟ್ ಕೊರಯಾಳ್ ಪೊಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141799 Kamalabai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಬಸನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100146236 Jaybun Be - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146237 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100146238 ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20223002000020/05/2022
560100146239 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146240 ಶಂಕರ ರಾವ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022200015000020/05/2022
560100146241 Supriya - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100146242 Indirabai - ಕೊರಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022150010000019/05/2022
560100146243 kavita bai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022200015000019/05/2022
560100146244 parbata bai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146245 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022200015000019/05/2022
560100146246 ವಾಮನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022200015000020/05/2022
560100146247 ಶ್ರಾವಣ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022200015000020/05/2022
560100146248 ಹಮೀದ ಖಾ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20223002000019/05/2022
560100146249 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕುರಿಯಾಲ್ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ),PHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/20223002000021/05/2022
560100146250 Vachala Bai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100146251 ದಯಾ ಸಾಗರ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146252 ಕೆರು ಬಾಯಿ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20223002000019/05/2022
560100146253 ಪದ್ಮಿಣ ಬಾಯಿ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100146254 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022200015000019/05/2022
560100146255 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಬಸನಾಳ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022200015000014/05/2022
560100146256 ಮಾಧು ಕಾರ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022200015000019/05/2022
560100146257 ರಾಜ ಬಾಯಿ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100146258 dhondi ba - ಬಸನಾಳಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20223002000014/05/2022
560100146259 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100146260 CHADRA BAI - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20223002000014/05/2022
560100146261 Bhagirathi - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022200015000014/05/2022
560100146262 ದಮಂತಿ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022200015000020/05/2022
560100146263 ಕಾಳಿದಾಸ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾಧ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480315/05/2022FPS****480315/05/2022200015000015/05/2022
560100146264 ratanamma - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20223002000014/05/2022
560100146265 Nirmala - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****081323/05/2022FPS****081323/05/2022200015000023/05/2022
560100146266 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022200015000014/05/2022
560100146267 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022200015000014/05/2022
560100159236 ಸುರಖಾ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20223002000019/05/2022
560100159237 shripati - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159238 ಅಜಮೀರ ಖಾನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20229006000019/05/2022
560100159239 ಬಸಿರ ಖಾನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100159240 ರಸಿದ ಖಾನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/2022180012000021/05/2022
560100159241 ಸಂಗೀತಾ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****762822/05/2022FPS****762822/05/2022150010000022/05/2022
560100159242 ಇಸ್ಮಾಲ - ಕೋರಿಯಾಳಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), AAY(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022200015000020/05/2022
560100159243 ಅಮಜದ ಖಾನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/2022200015000021/05/2022
560100159244 ರಮೇಶ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/20229006000021/05/2022
560100159245 subhadra bai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159247 Shridevi - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480322/05/2022FPS****480322/05/2022150010000022/05/2022
560100159248 ಜಯಶ್ರೀ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20229006000019/05/2022
560100159249 Shanatabai - ಕೋರ್ಯಾ:, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022210014000019/05/2022
560100159250 ನಾಮದೇವ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100159251 ಶಂಕರ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022180012000019/05/2022
560100159252 ಗೋವಿಂದ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159253 ಅಫಜಲ ಖಾನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100159254 Abidabi - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/20229006000021/05/2022
560100159255 ಶಾವು ಬಾಯಿ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20229006000019/05/2022
560100159256 ಅಮೀರಬಿ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100159257 shamima bi - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480322/05/2022FPS****480322/05/202212008000022/05/2022
560100159258 ಮುಜೀಬ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480315/05/2022FPS****480315/05/2022150010000015/05/2022
560100159259 Tahera - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/2022150010000021/05/2022
560100159260 SHAMABI - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480316/05/2022FPS****480316/05/202212008000016/05/2022
560100159261 Chandra Bai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022200015000019/05/2022
560100159262 Sheshabai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100159263 ನರಸಿಂಗ್ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022150010000019/05/2022
560100159264 Sulthanabi - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100159265 Parveen - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/2022150010000021/05/2022
560100159266 ಕೇರಬಾ - ಕೋರ್ಯಾ:, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480316/05/2022FPS****480316/05/202212008000016/05/2022
560100159267 ರಾಜಪ್ಪ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20229006000019/05/2022
560100159268 ಚಂದಾ ಪಾಶಾ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/20229006000021/05/2022
560100159269 Surekha - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100159270 Rajmati - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022150010000019/05/2022
560100159272 ಬಳಿರಾಮ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100159273 ಮೊಹನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100159274 Ratnabai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100159275 ಮಾಧವ ರಾವ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159276 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100159277 Sarojabai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100159278 ಅಯೂಬ್ ಖಾನ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100159279 Sumanabai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100159280 Premalabai - ೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100159281 sugara bi - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100159283 Shantha Bai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100159284 kavala bai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20223002000019/05/2022
560100159285 ಪಾಶಾಮೀಯ್ಯಾ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480325/05/2022FPS****480325/05/20223002000025/05/2022
560100159286 Sangeeta - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ೌರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100159287 Suryakala - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022150010000019/05/2022
560100159288 ಸಾರಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480322/05/2022FPS****480322/05/2022150010000022/05/2022
560100159289 Suryakala - ಕೋರ್ಯಾ:, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159290 Sulebai - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20223002000019/05/2022
560100159291 Abedaa B - ಕೋರ್ಯಾ:, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022200015000019/05/2022
560100159292 Beshu bi - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100159293 ಇಸಾಮೊದ್ಧೀನ ತಂ. ಅನ್ವರಖಾನ - ಮು: ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022180012000020/05/2022
560100159294 ದಿಲೀಪ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100159295 ರಾಘವೇಂದ್ರ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159296 anirta - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159297 ಸುಗಮ್ಮ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022200015000014/05/2022
560100159298 Jagadevi W/o. Somshankar - ಬಸನಾಳ, ಅಂಚೆ: ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20223002000014/05/2022
560100159299 ಗೌರಮ್ಮ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159301 hira bai - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159302 ಉಮಾಕಾಂತ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159303 ಸಂಗಮ್ಮ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100159304 Sonabai - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾಧ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022180012000014/05/2022
560100159305 ಪಾರ್ವತಾಬಾಯಿ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100159306 Rekha - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100159307 ಕಲಾವತಿ - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100159308 ಗಂಗಮ್ಮ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159309 ಗುರುನಾಥ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100159310 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100159311 CHANDRAKALA - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100159312 ಶೇಷ ರಾವ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20226004000014/05/2022
560100159314 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480325/05/2022FPS****480325/05/20229006000025/05/2022
560100159315 Sushilamma - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100159316 ಶಾಲಿವಾನ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100159317 ನಾಗನಾಥ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100159318 kamala bai - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100159319 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100159320 Shiladevi - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100159321 ಸಂಗಿತಾ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022150010000014/05/2022
560100159322 ಧನರಾಜ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20223002000014/05/2022
560100159323 Ratnamma - ಬಸನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100159324 Siddamma - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167118 ನಿಲಕಂಠ` - ಕುರಿಯಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167119 ಉಮಾ ಕಾಂತ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167120 ಜಾಯದಾ ಬೀ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ಅಂಚೆ: ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167121 ಗಾಣಪತಿ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167122 KAMALABAI - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167124 ವಿಠಲ ರಾವ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167125 ರವಿದಾಸ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167126 ಮನಮಥಪ್ಪಾ - ಮು: ಬಸನಾಳ, ಅಂಚೆ: ಸಾವಳಿ, ತಾ: ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167128 ಅಶೊಕ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167129 ಪಾರ್ವತಿ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167130 ಜಗನಾಥ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167131 Mahadevi - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167132 ಬಸವ ರಾಜ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167133 ಆನಂದ ರಾವ - ಬಸನಾಳ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167134 ಬಸವಂತ ರಾವ - ಬಸನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167135 ಹಾವಗಿ ರಾವ - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172428 Meera - ಕೊರ್ಯಾಳ ಅಂಚೆ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100172644 Vaishali - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100172657 Babu Sidram - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022200015000014/05/2022
560100172671 Surekha - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022150010000014/05/2022
560100172716 ಮಹಾನಂದಾ - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20229006000019/05/2022
560100172774 Chandrakant Vishwanath - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100173020 Mahadev Sangshetty - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100173022 Kamalabai Bhagwantrao - ಬಸನಾಳ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173023 Shivasharnappa Sangshetty - ಬಸನಾಳ ತಾ.ಔರಾದ .ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173162 Javedkhan Chunnukhan - ಕುರಿಕಲ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173177 Firozkhan Hannukhan - ಗ್ರಾಮ ಕೊರ್ಯಾಲ ಪೊ. ಸಾವಲಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022150010000019/05/2022
560100173178 Rajkumar Sangshetty - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100173181 Rajkumar Gurunath - ಬಸನಾಳ ತಾ,ಔರಾದ.ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173231 Shannu - ಕೊರ್ಯಾಳ ಅಂಚೆ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100173248 Vanita Uttam - ಗ್ರಾಮ: ಕೊರ್ಯಾಲ, ಪೊ:ಸವಾಲಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100173271 Aribpasha Abdulsab - ಗ್ರಾಮ ಕೊರರ್ಯಾಲ, ಪೊ.ಸವಾಲಿ ತಾ|ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100173304 Abdulsab Aminsab Shekh - ಗ್ರಾಮ ಕೊರ್ಯಾಲ, ಪೊ ಸಾವಲಿ ತಾ| PHH(NK) / NCSBiometric****480325/05/2022FPS****480325/05/20226004000025/05/2022
560100173314 Azamkhan Anwarkhan - ಕೊರ್ಯಾಳ ಅಂಚೆ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****480315/05/2022FPS****480315/05/2022150010000015/05/2022
560100173331 Annasaheb Jagannath - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173339 Satish Gundayya - ಸಾ:ಬಸನಾಳ ಅಂಚೆ:ಸಾವಳಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173346 Punyavati Baswaraj - ಬಸನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100173447 Parmesh S/o.Bhavrao - ಕೋರಿಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/2022150010000021/05/2022
560100173452 Shivaji Nagappa - ಕೋರಿಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173511 Shahubai - ಕೋರಿಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100173557 Prakash Shivakumar - ಕೋರಿಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/20226004000021/05/2022
560100173567 ರಾಜವಾನಾಬಿ - ಕೋರಿಯಾಳ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100173752 Jagannath S/o. Ravidas Karbari - ಬಸನಾಳ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174177 Tanaji Kamaji - ಕೊರ್ಯಾಲ, ಸಾವಾಲಿ ತಾ|ಔರಾದ (ಬಿ),PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100175000 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮು. ಕೊರಿಯಾಲ, ಅಂಚೆ. ಸವಾಲಿ, ತಾ.ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100175057 Sunita - ಮು.ಕೊರಯಾಲ, ಪೊಸ್ಟ:ಸವಾಲಿ,ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/2022150010000021/05/2022
560100175992 ಗೌತಮ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100176028 Jaybunbe - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022270018000020/05/2022
560100176050 ನನ್ನು ಬೀ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100176059 ನಿರ್ಮಲಾ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100176067 ANJUM BI - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022150010000019/05/2022
560100176078 ಶೇಕ ಜಲಿಲಾ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100176087 ಮಹೇಮುದ ಖಾನ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/2022150010000021/05/2022
560100176097 ಸುನಿಲ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100176125 ಸಂದೀಪ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100176134 ಶಾಂಪ್ರಕಾಶ - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480315/05/2022FPS****480315/05/20226004000015/05/2022
560100176166 ಉಮಾಜಿ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100176176 ಮಾಧವ - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100176184 Ramesh - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480329/05/2022FPS****480329/05/20223002000029/05/2022
560100176193 Laxmibai - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/2022210014000019/05/2022
560100176207 Usha - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022180012000014/05/2022
560100176222 ಶಾವುಬಾಯಿ - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100176265 ಶಮೀಮಬೀ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100176276 Laxmi Bai - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100176293 ಹಾಜಿ ಖಾನ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100176299 ಅಶೋಕ - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100176313 ಶ್ರೀದೆವಿ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20229006000019/05/2022
560100176326 ನಸರುದ್ದೀನ್‌ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100176331 RAMABAI - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100176338 ದೀಲೀಪ್‌ - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100176347 KISHAN RAO - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100176354 Sarubai - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480328/05/2022FPS****480328/05/20223002000028/05/2022
560100176363 ವಿಂದ್ರದಾಸ - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176371 ಸಿಕಂದರ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20223002000019/05/2022
560100176379 Shevanatabai - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480324/05/2022FPS****480324/05/20223002000024/05/2022
560100176382 Rajabai - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100176388 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ - ಕೋರ್ಯಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022200015000020/05/2022
560100176392 Chandrakala - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100176394 ದಸ್ತಗಿರ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100176399 ಆನಿತಾ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100176401 Ujwalabai - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480315/05/2022FPS****480315/05/202212008000015/05/2022
560100176404 Chandramma - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480315/05/2022FPS****480315/05/20223002000015/05/2022
560100176408 Kamlabai - ಬಸನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100176412 JAGADEVI - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100176417 ನಗನಾಥ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176424 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ. ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100176427 ಬಾಬುರಾವ್‌ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬಿದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100176438 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****733122/05/2022FPS****733122/05/20229006000022/05/2022
560100176484 Madhavrao Pandurang - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****480329/05/2022FPS****480329/05/2022200015000029/05/2022
560100178682 ಹೈದರ ಸಾಬ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------180000000-
560100178777 Humera - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480322/05/2022FPS****480322/05/202212008000022/05/2022
560100180203 ಸಂತೋಷ - ಕೋರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181541 Nandini - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ. 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182879 Aminabi - ಕೋರಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****480315/05/2022FPS****480315/05/202212008000015/05/2022
560100184953 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100184954 ನಂದು - ಕೊರಿಯಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100186060 Prabavti - ಬಸನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100186868 Sunita - ಗಂ. ಶಿವಾಜಿ 1/25 ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100187875 SAGARBAI - ಗಂ. ಶಿವಕುಮಾರ 2/132 ಕೋರ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100187876 Krishnabayi - ಗಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ 1/40 ಕೋರ್ಯಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100187877 Sumayya Bee - ಗಂ. ಸಿಲಾರ 2/181 ಕೋರ್ಯಾಳ ಕೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100187878 Malamma - ಗಂ. ಧನರಾಜ 1/27 ಹೊಸ ಆಬಾದಿ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/202212008000019/05/2022
560100187879 Layila Bi - ಇಸ್ಮಾಯಿಲಖಾನ 1/53 ಕೋರ್ಯಾಳ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100187880 Nagamani - ಗಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ 1/52 ಕೋರ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100187881 Renukabayi - ಗಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ 1/186 ಕೋರ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100187882 Sunitha - ಗಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ 2/38ಅ ಕೋರ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100187883 Sahinabi - ಗಂ. ಸಿರಾಜೋದ್ದಿನ 2/191 ಕೋರ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100187884 Shahubai - ಗಂ. ಸುರೇಶ 1/36ಅ ಕೋರ್ಯಾಳ ಕೋರPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/2022150010000020/05/2022
560100187885 Laxmibai - ಧನರಾಜ 1/105 ಕೋರ್ಯಾಳ ಕೋರ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****480322/05/2022FPS****480322/05/2022180012000022/05/2022
560100187886 Vijay Kumar - ಗಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/30 ಕೋರ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187887 Mina - ಗಂ. ನಾಗನಾಥ 2/164 ಕೋರ್ಯಾಳ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****846425/05/2022FPS****846425/05/202212008000025/05/2022
560100187888 Nagamma - ಗಂ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ 1/11 ಬಸನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187889 Dipika - ಗಂ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ 1/45 ಬಸನಾಳ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100187890 Shalivan - ಗಂ. ಶಾಲಿವಾನ ಕಾರಬಾರಿ 1/63ಅ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20223002000014/05/2022
560100187891 Kaveri - ಗಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1/16 ಬಸನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100187892 Shridevi - ಗಂ. ಶಿವರಾಜ 1/62ಅ ಬಸನಾಳ ಬಸನಾPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/20229006000014/05/2022
560100187893 Mahanand - ಗಂ. ರಾಜಕುಮಾರ 1/33 ಬಸನಾಳ ಬಸನPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/2022150010000014/05/2022
560100187894 Lalithabayi - ಬಳವಂತರಾವ 1/16 ಬಸನಾಳ ಬಸನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100187895 Sarubayi - ಗಂ. ಬಸ್ವರಾಜ 1/67 ಬಸನಾಳ ಬಸನಾPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100187896 Umadevi - ಗಂ. ಬಬನ 1/54ಅ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100193797 Jyoti - W/O: ಹನ್ಮಂತರಾವ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಕೊರಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194192 Rajamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆನಂದರಾವ ಬಸನಾಲ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194211 Lata - W/O ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ . . ಬಸನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194696 Shivashetti - S/O ಮಾದಪ್ಪಾ ೨೩೬ ವಾಡ೯ ೬ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100195248 Rajkumar - C/O ನರಸಿಂಗರಾವ . . ಆಟ ತಪಾಸ್ಯNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100195861 Shobha Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ 64/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100195937 Umakant - S/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಅಟ ಬಸನಾಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100196165 Samrinbee - W/O ಹನಿಫಖಾನ ಅಟ ಕೊರಯಾಳ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/202212008000021/05/2022
560100197533 Shivkumar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹೌಗಿರವ್ ಬಸನಾಳ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198837 Sarladevi - W/O: ಭಾನುದಾಸ್ ಕಾರ್ಬರಿ ಬಸನಾಳ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198839 Rukminbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲರಾವ ಬಸನಾಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100199079 Sapana - S/O: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಬಸನಾಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100199083 Maya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಕೊರಿಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20229006000019/05/2022
560100199958 Manjula - C/O ಭೀಮ . . ಕೊರಿಯಾಳ, ತಾ.ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100200156 Laxmibai - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ . . ಕೊರಿಯಾಳ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****480321/05/2022FPS****480321/05/20226004000021/05/2022
560100200268 Shalini - C/O ನಾಮದೇವ #48 . ಕೊರಿಯಾಳ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226604000019/05/2022
560100200327 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100200342 Rukshna Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಫಾರ ಕಾನ್ 53 ಕೋರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100200379 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರೆಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100201160 P Savitha - C/O ಸಂತೋಷ 160 ಬಸನಳ ಬಸನಲ್ ಬಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201287 Shantamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾರ್ತಿಕ ಬಸನಾಳ, PHH(NK) / NCSBiometric****480319/05/2022FPS****480319/05/20226004000019/05/2022
560100201881 Mangala - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಗೆದಾರ ಡೊಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202086 Sameena Begum - W/O: ಮೆಹತಾಬ ಚಾಕುರೆ 196 ಖತಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202312 Vijaya - W/O ಬಸವರಾಜ ಕಾರಬಾರಿ . . ಬಸನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202495 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಮುರಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****480314/05/2022FPS****480314/05/202212008000014/05/2022
560100202496 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾನಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100203481 Kerubai - W/O ದಿಗಂಬರ ಕೊರಿಯಾಳ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****480324/05/2022FPS****480324/05/20226004000024/05/2022
560100203508 Sumera - W/O: ಫಾಜುಲ್ ಖಾನ ಕೊರಿಯಳ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/202212008000020/05/2022
560100203539 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬುಧಭಾರತ ಭೇಂಡೆ ಕೋರಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100203540 Subhash - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಕೊರಯಾಲ ತPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100203541 Neesha - W/O ಸಂದೀಪ್ ಬಿರಾದಾರ . . ಕೊರಿPHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20229006000020/05/2022
560100203612 Nirmala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಲಾಜಿ ಪಿಚರಟೆ 3-62 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203641 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಂತರಾವ್ 3 ಕೊರಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top