REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130807 Sangeeta Laxmanreddy Ardhawad - S/O: ಪ್ರಲ್ಹಾದರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಧವಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130868 Karuna - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಮೂಳೆ ೨೩೧/೪೧ ಹನುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131060 Anitabai - S/O ಕೊಂಡಿಬರಾವ್ ಭವನಿ ಬೀಜಲಗವನ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132485 Gajrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮದಾಸ ಅಟ್ ಭವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132642 Lata - W/O: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132847 Ambika - S/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132848 Bhagubai - W/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100132850 Shashekala - W/O: ಮಷ್ನಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100132852 Champavati - W/O: ಭರತ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100132869 Sunita - W/O: ಜೀವನ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100132872 Kanchana - W/O ವಿಷ್ಣುದಾಸ 170 . . ಭವಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132882 Mahananda - W/O: ಆಂಕೋಶ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100132892 Seema - S/O: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****001514/05/2022FPS****001514/05/202212008000014/05/2022
560100132898 Urmila - W/O: ಜ್ಞಾನೋಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022150010000028/05/2022
560100132906 Suman - W/O: ದಾಮೋದರ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100133155 Deepika - W/O ಮಾರುತಿ #15 ಭವಾನಿ ಟೆಂಪಲ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****492422/05/2022FPS****492422/05/202212008000022/05/2022
560100133398 ಮಂಗಲಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 166 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100133410 Malashree - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133468 Kanchan - S/O: ವಿಷಂಬರ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100134088 Usha - W/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100134089 Sangeeta Deshmukh - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೈನಿನಾತ್ ದೇಶಮುಖ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134253 Savitra - W/O: ರಂಗರಾವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134399 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಸೂರ್ಯವಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560100134424 Anita - W/O: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134904 Shila - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134905 Kondabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100134912 Bhagyashree - W/O: ಅವಿನಾಶ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135149 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಭವಾನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135199 Anita - W/O: ಸಂಜೀವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗವನ್PHH(NK) / NCSBiometric****507226/05/2022FPS****507226/05/20226004000026/05/2022
560100135311 Chatura Bai Mane - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಮಾನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100135323 Minakshi - W/O: ರಮೇಶ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135325 Pooja - D/O: ಜೀವನರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135327 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100135492 Neelambika - S/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100136520 Surekha - W/O: ಮಣೀಕರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136529 Haubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಭವಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136573 Yashoda - W/O ವೆಂಕಟ ಅರಧವಾಡ ಭವಾನಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136893 Nilavati - W/O: ನಾರಾಯಣರಾವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100136897 Kamalbai - W/O: ನಾಮದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100136904 Kalavatibai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136915 ಪೂಲು ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೋಬಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136917 Nirmala - W/O: ಮಾಧವರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138896 Dattaji - W/O ದತ್ತಾಜಿ . . ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100139030 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ ಭವನಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139325 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140574 Sushilabayi - S/O: ಕುಶೇಬಾರಾವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141401 Dhundubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವಂತರಾವ್ ಭವಾನಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100141403 Surekha - W/O: ಮಣೀಕರಾವ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141629 Shanta - W/O ತುಕಾರಾಮ ಡೊಂಬಾಳೆ #123 ಭವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100146446 ಮಾಧು ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022200015000029/05/2022
560100146447 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಕಗಾಂವ ತಾ| ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146448 Gundanbai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100146449 ಸುಧಾಕರ ಮಾಧವ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146450 balika sudhakar - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022200015000029/05/2022
560100146451 ವೈಜಿನಾಥ ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146452 ಹಣಮಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146453 Sangamma - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಮವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100146454 ರಾಮರಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146455 ಗಣಪತಿ ಪಂಡರಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146456 ತೇಜಾ ರಾವ ಗುಣವಂತ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146457 ಸರಸ್ಢತಿ ಬಾಲಾಜಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146458 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ ರಾಮರಾವ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022200015000029/05/2022
560100146459 ನೇತಾಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146461 ಚಂದ್ರಕಲಾಬಾಯಿ ದತ್ತಾತ್ರೆ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022200015000029/05/2022
560100146462 ನಾಮದೇವ ಮಾರುತಿ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100146463 ಉಲ್ಲಾಸ ರಾವ ಏಕನಾಥ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146464 ಉತ್ತಮ್‌ ರಾವ ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100146465 ಮಾಣಿಕ ರಾಮರಾವ - ಸಾ/ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146466 Kasturbai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100146467 Sunita - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146468 ವೈಜಿನಾಥ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146469 ಭೀಮ ರಾವ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146470 ಶ್ರಿಪತಿ ಮರೆಪ್ಪಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146471 vanita arjun - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146472 Shantabai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146473 Santabai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100146474 ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾಮರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146475 Yamunabai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146476 ಗ್ಯಾನೊ ಬಾ ಏಕನಾಥ - ಸಾ| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100146477 ಶೀನಾ ಬಾಯಿ ಮಾಧವ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಭಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146478 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159848 bhag bai - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159849 ರಾಜೆಂದ್ರ ಪ್ರಭತರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100159850 Kantabai - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159851 ನರಸಾಬಾಯಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159852 ದೊಂಡಿ ಬಾ ಏಕನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100159853 Sunita - ಸಾ|| ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159854 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159855 ನೀಲಕಂಠ ರಾವ ಬಾಬುರಾವ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159856 paravati bai - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100159857 ಹಾವಗಿ ರಾವ ಶಿವರಾಜ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159858 chandrakala - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100159859 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159860 ಭೀಮ ರಾವ ಶಂಕರ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100159861 meera bai peeraji - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100159862 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ - ಬೆಳಕುಣಿ(ಭೋ) ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159863 ಶೇಷ ರಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159864 chandra kala manik rao - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159865 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಸಾ| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159867 ಕೊಂಡಿ ಬಾ ಗಣಪತ ರಾವ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159868 ಸಂತೋಷ ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159869 Indrabai - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100159870 govinda rao ragho ba - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159871 ಅಂಭಾಗ ಮಲ್ಲ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159872 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ ಆಶೋಕ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ/ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507226/05/2022FPS****507226/05/202212008000026/05/2022
560100159873 ನಾಮದೇವ ಪಂಡರಿ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159874 ನರಸಿಂಗ್‌ ಪಂಡರಿ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159875 ಕೇಶವ ಪಂಡರಿ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159876 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159877 ದೇವರಾವ ಗುಣವಂತ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100159878 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ತುಳಿಸಿ ರಾಮ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159879 ಗಣಪತಿ ವಿಠಲ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159880 Lalitha Bai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159881 ಊಲ್ಲಾಸ ರಾವ ಶಂಕರ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100159882 ವಾಮನ ರಾವ ಶಂಕರ ರಾವ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100159883 ಸೋಪಾನ ರಾವ ಗಣಪತ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159884 ಉಮಾ ರಾವ ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022180012000028/05/2022
560100159885 prabhata rao ganapata rao - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ| ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100159886 ಸರೋಜನಾ ವಿನಾಯಕ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100159887 ಶಿವಾಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159888 ಮಲ್ಲ ರಾವ ವಿಠಲ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159889 ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಸಾ| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159890 ಗುಂಡಾ ರಾವ ಪುಂಡಾ ಜೀ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159891 ಶ್ರಾವಣ ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022150010000029/05/2022
560100159892 uma bai mohan - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159893 ದತ್ತಾತ್ರಿ ಏಕನಾಥ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159894 ಪಾಂಡುರಂಗ ಏಕನಾಥ - ಸಾ|| ಬೇಳಕುಣೀ ಭೊPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100159895 ಬಾಬು ರಾವ ವಿಠಲ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100159896 ಕೆವಳಬಾಯಿ ನಾಗನಾಧ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022200015000029/05/2022
560100159898 Meenabai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159899 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೋವಿಂದ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159900 ಕಾಶಿನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100159901 ಹಣಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159902 ವೈಜನಾಥ ರಾಮರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100159903 ಶಕುಂತಲಾ ಕಾಶಿನಾಥ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159904 ಗಣಪತಿ ಭಿಮರಾವ್‌ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100159905 ರಕ್ಷನಾ ಬಾಯಿ ವಿಲಾಸ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100159906 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಕಾಶಿರಾಮ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159907 laxmi bai vaijanath - ಭವಾನ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159908 ಕಾಶಿರಾಮ ವಿಠೂ ಬಾ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100159909 ಗೋಪಾಲ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/202212008000029/05/2022
560100159910 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100159911 ಬಾಬು ವಿಠಲ ರಾವ - ಸಾ|| ಬೆಳಕುಣಿ(ಭೋ) ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159912 ಶಿವಾಜಿ ಸಾಧು - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100159913 suryakanth nagu rao - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159914 lakshaman govinda - ಭವಾನಿ ಭಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159915 Malanbai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159916 ಮಷ್ಣಜಿ ಅಮೃತ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100159917 madhu bai sangram - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159918 Ranubai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159919 ತುಳಿಸಿರಾಮ ನಾಗು - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100159920 madharao masnaji - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159921 nagurao narasingh - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159923 ವರ್ಷಾ ರಾಣಿ ಸುಧಾಕರ - ಸಾ|ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ||ಔರಾದ ಬಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100159924 ಖಂಡೆ ರಾವ ರಾಮರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159925 ಧನಾಜಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100159926 ಅಮೃತ ರಾಮರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159927 vital lakshamn - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100159928 Kevalbai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100159929 ಗ್ಯಾನೊ ಬಾ ರಾಮಚಂದ್ರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****480320/05/2022FPS****480320/05/20226004000020/05/2022
560100159930 mashna ji ganapati - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159931 Jijabai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------270000000-
560100159932 ಬಾಲಾಜಿ ಕೊಂಡಿ ಬಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100159933 ಬಾಲಾಜಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100159934 ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರುತಿ - ಕರಕ್ಯಾಳ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159935 ಭವ ರಾವ ಏಕನಾಥ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159936 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022150010000028/05/2022
560100159937 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022200015000029/05/2022
560100159938 ಗೋವಿಂದ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100159939 Sushilabai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159940 ಮಧುಕರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100159941 ವಿಠಲ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159942 ರೇಖಾ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159943 Shantabai - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100159944 ಮಾರುತಿ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159945 ಕಾಳಿದಾಸ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100159946 ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159947 Laxmibai - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100159948 ಶಿವಾಜಿ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022200015000029/05/2022
560100159949 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159950 ಗಣಪತ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100159951 MOnika - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ||ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100159952 ಸುಗ್ರಿವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100159953 ಮುಕಿಂದ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100159954 ದಶರಥ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100159955 Renuka - ಸಾ||ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159956 ಅರ್ಜುನ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100159957 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100159958 ಖಂಡೆ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507226/05/2022FPS****507226/05/2022150010000026/05/2022
560100159959 ಹಣಮಂತ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100159960 Pushpavathi - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/202212008000029/05/2022
560100167263 ಮಾರುತಿ - ಸಾ||ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಂವ ತಾ|ಔರಾದ ಬಿ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167264 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167265 ವಿಶಾಂಬರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167267 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167268 Dhondubai - ಭವಾನಿ ಭಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167269 ಉತ್ತಮ್‌ ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167270 ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167271 ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ| ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167272 sangram reddy - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167273 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167274 ತೇಜಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ|| ಭವನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167275 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167276 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167277 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167278 ಭಾವ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167279 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167280 ಯಶ್ವಂತ್‌ ರಾವ - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170615 Mudrikbai Pralhadreddy - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100170746 Shravan S/o. Subhash - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100170820 Ganpati madhavrao - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ;ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170826 anusya manohar - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100170842 Manmantayya sanganbasayya - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100170849 Jyoti Bai - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560100170865 Ramesh Sopanrao - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170879 Laximibai Sopanrao - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170882 Shivraj Chandrakant - ಭವಾನಿ ಭಿಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170884 Umakant Uttamral - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170898 ತಾನಾಜಿ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/202212008000029/05/2022
560100170901 Nagendra Balaji - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170907 ಅಶೋಕ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022150010000029/05/2022
560100170911 Kiran sangram - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171007 Digambar Babureddy - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171579 Sunil Wamanrao - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171587 Sarsvati ramrao - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ// ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100171640 Bhimarao Vishambharao - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171643 Baswaraj Chandrakanth Tadakale - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100171895 Shivajirao Marutirao - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173052 Havubai Lahudasreddy - ಭವಾನಿ ಭಿಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100174023 Sushilabai W/o Pandureddy - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ| ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174438 SANJEV NAMDEW - ಭಾವನಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100174513 Ambika - Bhavani BijalgaonPHH(NK) / NCS------120000000-
560100174719 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174756 Ishwar Maruti - ಭವಾನಿ ಬಿಜ್ಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022150010000028/05/2022
560100174848 Sanjukumar Tulusiram - ಭವಾನಿ ಭಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100174911 Nagurao Arjunrao - ಭಾವನಿ ಬಿಜಲಗಾಂನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175060 Ramrao Marappa Nalande - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100175103 ಸಂತೋಷ ಪಂಡರಿ - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಪಂಡರಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175106 Meenabai Vithalarao - ಭವಾನಿಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100179770 LIMBABAI KASHIRAM - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180285 ಪ್ರಕಾಶ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181126 ವಿಠಲ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವ ಭೋ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100181137 shanta bai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181144 ಬಳಿರಾಮ ಕ್ರೀಷ್ಣಾಜಿ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022150010000029/05/2022
560100181156 ಬಾಪು ರಾವ - ಬೆಳಕುಣಿ(ಭೋ) ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|| PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100181195 ರಾಜೆಂದ್ರ ಪಂಡರಿ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100181208 ಸುಂದರ ಬಾಯ ಸುಭಾಷ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100181219 ಇಂದ್ರ ಬಾಯಿ ರಾಜಿಂದ್ರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100181230 Yamuna - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181252 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತುಕಾರಾಮ - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100181265 ದೀನಕರ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100181949 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100182045 ಹವಗಿರಾವ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182046 ಕೊಂಡಿಬಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182047 ಮಾರೋತಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182048 Shantabai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100182240 ಶಾಲುಬಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100182242 ಕೇರಬಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182243 ಸುಭಾಷ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100182245 ಮಾರೋತಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182247 Sheshabai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182250 ಭಾರತ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ಭೊ ತಾ|| ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182251 Papanna - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100182269 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100182270 ಚಂದ್ರಕಲಾ ವೇಂಕಟರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182274 ನಾರಾಯಣ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100182319 ಕಮಳಾಬಾಯಿ ದಾದಾರಾವ - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182321 Maina bai - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100182324 ಆನಂದ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100182325 ಭಾರತ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/202212008000029/05/2022
560100182326 ಅಣ್ಣರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100182386 SATHYABHAMA - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20229006000029/05/2022
560100182387 ಮೋಹನ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100182388 ಸುಮನಬಾಯಿ ಸೋಪಾನ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507226/05/2022FPS****507226/05/20229006000026/05/2022
560100182391 NARASA BAI - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100182400 Yallamma - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182401 ತಾನಾಜಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182405 ಕಾಶಿನಾಥ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100182406 ಜೈರಾಮ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022150010000028/05/2022
560100182425 Sunita - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100182426 ವಿಠಲ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100182427 MANGALA BAI - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100182428 Panchaphulabai - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100182520 Rukmin bai madhu rao - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182677 ಉತ್ತಮ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100182681 ಮಾರೆಪ್ಪಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100182818 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ ರಾಮಾ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100182833 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100183025 Sadu - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183026 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100183028 ನರಸಿಂಗರಾವ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/202212008000029/05/2022
560100183029 ಪಂಡರಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ಭೋ ತಾ|| ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183221 Kalpana - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100183222 ಗುಣವಂತ್‌ರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022150010000028/05/2022
560100183724 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100183727 ಮಾಧವರಾವ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100183731 ಗೋವಿಂದ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022150010000029/05/2022
560100183789 Nagurao - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183791 ಮದುಕರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100183795 Vaishali - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/202212008000029/05/2022
560100183812 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183813 SAJABAIO - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100183816 Kisan - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183820 LAKSHMI BAI - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022210014000029/05/2022
560100183997 ಗಂಗಾಧರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100184134 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಸುಭಾಷರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100184346 ಶಿವರಜ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100184458 ಜೀವನ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184459 ಮಾರೋತಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184460 ಪ್ರಭಾಕರ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಜಿ|| PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100184489 ಮಷ್ಣಾಜಿ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100184644 ಹನುಮಂತ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100184779 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100184957 ಮಂಗಲಾ ನಾಗನಾಥ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100184958 ಬಾನುದಾಸ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100184959 ತ್ರಿಂಬಕರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ||ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100184960 Sukirti - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/202212008000028/05/2022
560100184961 Annarao - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/2022200015000028/05/2022
560100184962 ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಬಾಯಿ ನಿವ್ರಿತಿರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100184963 ಸೂಯಱಕಾಂತ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100184964 ಬಾಬು - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100184965 ಜೈಸಿಂಗ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100184966 Radha Bai Salgar - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ||ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100184967 Manjul bai Nagesh - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185258 sona bai vithal - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100185282 ಸುಬಾಶ್‌ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185422 nirvati rao ganapata rao - ಭವಾನಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100185444 Bhavarao - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100185475 Madhava Rao S/o Eknath - ಭವಾನಿ ಜಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185529 Shivajirao Gurunath - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ|| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185530 Digambar S/o Govindrao - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185531 Sharad Mareppa - ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100185532 Shobha - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20223002000029/05/2022
560100185534 ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ - ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186439 Santoshi - ಸಾ|| ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ||ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100187177 malashri Devkathe - ಗಣಪತ 1/44 ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ಭವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187179 Rukminibayi - ಗಂಗಾರಾಮ ದೇವಕತ್ತೆ 1-45 ಭವಾನಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190384 Bhagyavati - ಹಾವಗಿರಾವ 50 ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/2022150010000029/05/2022
560100190396 Ambubai - ಲಾಲಪ್ಪಾ 2-58 ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಭವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100193926 Savita - W/O ಅಮರನಾಥ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100194912 Prabhakarrao - S/O: ಭಗವಂತರಾವ್ ಡೊಂಬಳೆ ಭವಾನಿ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196578 Shantabai - W/O ನಾಗುರಾವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100196579 Ashwini - W/O ಆನಂದ ಡೊಂಬಾಳೇ ಭವಾನಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100197168 Priti - W/O ವಿಶಾಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100197308 Vaishali - C/O ವಿಠಲ #8ಬೀ . ಭವಾನಿ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100197577 Satish Dombale - C/O ಸತೀಷ ಡೋಂಬಾಳೆ ಭವಾನಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197578 Priyanka - C/O ಉಧವರಾವ ದೇವಕತ್ತೇ #33 . ಭವPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100197580 Kalavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197857 Sujata - C/O ಬಾಲಾಜಿ ,. ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20229006000028/05/2022
560100198062 Geeta - W/O ದತ್ತಾ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198113 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20223002000028/05/2022
560100198347 Bhuwaneshwari - S/O: ಶಿವದಾಸ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100198383 Darshana - C/O ಲಕ್ಷುಮಣ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198385 Choutrabai - C/O ನಾಮದೇವ ಡೋಂಬಾಳೆ ಭವಾನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100198782 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರೇಶ್ ಬೆಲೆವಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198942 Sandhyatai - W/O ಶಿವನಾಥ ಅಟ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100198961 Sonabai - S/O: ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100199417 Anita - S/O: ದೇವರಾವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****507229/05/2022FPS****507229/05/20226004000029/05/2022
560100199588 Satyabhamma - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200030 Rekha - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****071827/05/2022FPS****071827/05/2022200015000027/05/2022
560100200219 Jyotika - W/O: ನಾಮದೇವ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****507226/05/2022FPS****507226/05/20226004000026/05/2022
560100200731 Marubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ್ 177/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100201253 Surekha - W/O ನರಸಿಂಗ ಸಲಗರ . . ಭವನಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201731 Kakade Sangitabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಕಡೆ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಭವಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201887 ಬಾಪುರಾವ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಎ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100201934 Sarswati - C/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಗಟೆ . . ಬೆಳಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202059 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಳತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202558 Pramita - W/O ಮೋಹನ್ ಡೋಂಬಾಳೆ ಭವಾನಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****507228/05/2022FPS****507228/05/20226004000028/05/2022
560100202752 Rekha - S/O: ಕಾಶೀರಾಮ ಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
Top