REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130663 Kashibai - S/O: ಮಾಧವ್ ರಾವ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131314 Chandrakala - W/O: ಪಂಡರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****717829/05/2022FPS****717829/05/20226004000029/05/2022
560100131775 Niteenkumar - S/O ಶಿವಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ # 114 ಸೋNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100132390 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132497 Shaik Yasimin - W/O ಫೆರೋಜ್ ಸೋನಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132522 Minakshi - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 71/2 . ಸೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132573 Rupavati - W/O: ಸುನೀಲ್ # ಸೋನಾಳ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****935927/05/2022FPS****935927/05/20223002000027/05/2022
560100132578 Anisa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪತನ್ ಖಾಜಸಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132705 Vaishali - W/O ಸತೀಷ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100132781 Malashree - W/O ಮಹಾದಪ್ಪ ರಾಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022150010000023/05/2022
560100132841 Sunita - W/O ಸುಭಾಷ #46 . ಸೋನಳ, ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****935927/05/2022FPS****935927/05/20229006000027/05/2022
560100133299 Kaveri - W/O ವಿನಾಯಕ 12 ಸೋನಾಳ ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100133300 Afarin Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲ್ಲಾಬಕಷ ಸೋನಾಳಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133332 Sangita - W/O ವಿನೋದ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133341 Kushala - W/O ಮಹಾದೇವ್ ಸೋನಾಳವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133358 ಮುತಾಜ್ ಬಿ - W/O ನವಜ ಸಾಬ್ ಸೋನಳ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133359 Sangeeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/202212008000023/05/2022
560100133428 Shakuntala - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ . . PHH(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/2022180012000029/05/2022
560100133478 Suman - W/O: ರಂಬ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/202212008000028/05/2022
560100133479 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಷೇರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100133483 Ujwala - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022150010000023/05/2022
560100133489 Parveen - W/O ಅಜಿರೋದ್ದೀನ ಶೇಖ ಅಟ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100133519 Ashwini - W/O ಭಗವಂತ ಅಟ್ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100133521 Kavitaa - W/O ಹಣಮಂತ್ ಸೋನಳ ೪-೩೨/ಬ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100133522 Gavarabai - W/O ಸಂತೋಷ ಕಳಸೆ #291 . ಸೋನಳ,PHH(NK) / NCS------180000000-
560100133540 Manisha - W/O: ಸದಾನಂದ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100133541 Kanchana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/20226004000029/05/2022
560100133633 Hajrat Bee - W/O ಅಖಿಲ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022150010000023/05/2022
560100134171 Shivakanta - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/202212008000028/05/2022
560100134183 Mamitha - W/O: ನವನಾಥ #4-112 ಸೋನಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134444 Nirmala - W/O ದಿಲೀಪ್ ಅಲಗುಡೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134648 ಅಲಕಾಬಾಯಿ - S/O ಪ್ರಮೆಶ್ವರ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134715 Mukatabai - S/O ತಾನಾಜಿ ಜಾಧವ್ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100134773 Sima - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸೋನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20226004000024/05/2022
560100134873 Suwarna - W/O ಮಹದೇವ ಸೋನಳAAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100134893 Savitha - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಸೋನಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100134958 Shivananda - S/O ರಾಮರಾವ ಪಿಟಲೆ ಆಟ ಸೋನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/20226004000025/05/2022
560100135379 Shobha - W/O: ನ್ಯಾನೇಶ್ವರ ಸೋನಾಳ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/20226004000029/05/2022
560100135419 Kalinda Bai - S/O: ಮರೋತ್ಿ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100135420 Laxmibai - S/O: ಹನಮಂತ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/202212008000028/05/2022
560100135421 Radha - W/O: ಪರಶುರಾಮ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/202212008000028/05/2022
560100135426 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಸೋನPHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20226004000024/05/2022
560100135658 Shobhavati - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ 215 . ಸೋನಾಳ, ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135765 Geeta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100135874 Rizwana Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಮೀರ್ ಸೋನಾಳ,ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135875 ಕೀರ್ತಿ - W/O ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135988 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರನಬಸಪ್ಪಾ ಅಟ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022150010000028/05/2022
560100136017 Prabhavati - W/O: ಅಂಗದ ರಾವ್ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100136111 Jaishri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಸೋನಳ,ತPHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/2022150010000025/05/2022
560100136216 Shakuntala - W/O ಲಹು ಬೀರಗೆ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20226004000024/05/2022
560100136223 Babita - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಗಾಯ್ಕವಾಡ ಅಟ್ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022150010000023/05/2022
560100136266 ಪೂಜಾ - W/O ಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಳ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136288 Semima Bee - W/O ನವಬಸಬ್ ಸೋನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100136854 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದಪ್ಪ ಡೊಂಗಪುರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20226004000024/05/2022
560100136974 Padmini Bai - W/O: ಬಂಶಿಲಾಲ್ ಜಾಧವ ಅಟ ಸೋನPHH(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/20229006000029/05/2022
560100136976 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ ಬಿರPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20229006000028/05/2022
560100136977 Shanta Bai - W/O: ನಾಗಣಾಥ ಅಟ್ ಸೋನಾಳ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/202212008000028/05/2022
560100136989 Rajmati - W/O ಶರಣಪ್ಪ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100137326 Chenchala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 74 ಸೋನPHH(NK) / NCSBiometric****786718/05/2022FPS****786718/05/202212008000018/05/2022
560100137474 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20229006000028/05/2022
560100137487 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ 101/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560100137752 Magala Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೋನಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/20229006000025/05/2022
560100137795 Shobha - W/O ದಯಾನಂದ್ ಸೋನಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137821 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ಆಟ ಪೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137843 Vahedabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಜಿರಸಾಬ ಸೋನಾPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100138124 Thirthamma - S/O ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138125 Suman Bai - S/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100138126 Sangitha - W/O ಪದ್ಮಾಕಾರ್ ಔರಾದ್ ಸೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138128 Priyank - S/O ನಾಗನಾಥ್ ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022150010000028/05/2022
560100138129 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022150010000024/05/2022
560100138130 Meena - W/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ #07 PHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/202212008000025/05/2022
560100138131 Surekha - W/O: ಸುಧಾಕರ # ಸೋನಾಳ ಚರ್ಚ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100138132 Mahadevi - W/O ಸಂತೋಷ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022150010000028/05/2022
560100138179 Jyoti - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಾ ಔರಾದ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138198 Kamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಅಟ ಪೊಸ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138200 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ ಅಟ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/20226004000026/05/2022
560100138201 Ranjita - W/O ಕಾಳಿದಾಸ #262/ಇ . ಸೋನಾಳ,PHH(NK) / NCSBiometric****935927/05/2022FPS****935927/05/2022150010000027/05/2022
560100138230 Minakshi - W/O ಸತೀಶ ಅಟ ಪೊಸ್ಟ ಸೋನಾಳ ತAAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100138231 Shilpavati - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಸೋನಳ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****935927/05/2022FPS****935927/05/20229006000027/05/2022
560100138232 Kaveri - W/O ಗಣಪತಿ ಸೋನಳ ಔರಾದ ಬಿ ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138233 ಸಂಗೀತಾ - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಸೋನPHH(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/202212008000026/05/2022
560100138234 Balika - W/O ಅಕ್ರುರ್ ಔರಾದ್ ಸೋನಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138246 Kavita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔರಾದ ಬಿ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022150010000023/05/2022
560100138272 ಲತಾ - D/O ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/202212008000024/05/2022
560100138273 Bhagyashree - D/O: ನರಸಿಂಗ ರಾವ್ ಕಳಸೆ ಸೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138367 Sarsvati - S/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ಹಣಮಶೆಟ್ಟೆ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20229006000028/05/2022
560100138678 Nilamma - S/O ಗೌತಮ ಅಟ ಪೋಅತ ಸೋನಾಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100138692 Savita - W/O ಅಮರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೋನಾಳ ಸೋನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100139058 Rupavati - W/O ಹಣಮಂತ ಪಾಟಿಲ ಅಟ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139259 ಪಾರ್ವತಿ - W/O ತಾನಾಜಿ 121 . ಸೋನಾಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139590 Sunita - W/O ಶಿವ ಕುಮಾರ ೬೭/ಅ ಔರಾದ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139949 Swati - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಟ ವ್ಪೋಸ್ಟ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139952 Dwraka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಅಟ್ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100139973 Archana - S/O ರಘುನಾಥ್ ೪-೧೨ ಔರಾದ್ ಸೋPHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/20226004000025/05/2022
560100139974 Chinamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #85 ಸೋನಾಳ ಸೋನಾPHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20223002000024/05/2022
560100139997 Shubhangi - W/O: ತಾನಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/20229006000025/05/2022
560100140063 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 52ಸPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022150010000023/05/2022
560100140069 Rasikabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂತೆಶ್ವರ ಸೋನಳPHH(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/20226004000026/05/2022
560100140219 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ #371/ಏ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140227 Renuka - W/O: ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/202212008000029/05/2022
560100140229 Sangameshwari - W/O ಲೋಕೇಶ್ . . ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140245 Minakshi - S/O ಬಾಬುರಾವ . . ಸೋನಳ ವಾಡಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100140246 Ashamani - S/O ಶಿವರಾಜ್ . . ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100140688 Anusaya - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ #295/ಏ . ಸೋನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140762 Sampavati - W/O ಸತೀಷ ಇಶರಣ್ಣ ಸೋನಾಳ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/202212008000024/05/2022
560100140768 Ashadevi - S/O ಗೋಪಾಲರಾವ್ ತಾ.ಔರಾದ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/20229006000026/05/2022
560100140770 Archana - W/O ಸಂಬಾಜಿ . . ಸೋನಾಳ, ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100140771 Suman - W/O: ಪ್ರಭು ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ ಸೋನPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20223002000028/05/2022
560100140774 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022150010000028/05/2022
560100141480 Shakuntala - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಹೆಡಗಾಪುರಿ ಸೋನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141481 Shakuntala - W/O ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****762822/05/2022FPS****762822/05/20226004000022/05/2022
560100141486 Premala - W/O ಸಂತೋಷ ಅಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/2022150010000025/05/2022
560100141488 Shahin Bi - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಸೋನಳ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20229006000024/05/2022
560100141489 Aruna - W/O ಸಂಜೆವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141553 Juveda Bi - W/O ರಿಯ್ಯಜೋದ್ದೀನ್ ಸೋನಳ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100141797 Shakunthala Bai - S/O ಕಲಪ್ಪ ಔರಾದ್ ಬಿ ಸೋನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560100142200 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪಾ ಸೋನಾಳ ಸೋನಾPHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/2022150010000025/05/2022
560100142201 Chinnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/20226004000029/05/2022
560100142202 Baburao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****934227/05/2022FPS****934227/05/20223002000027/05/2022
560100146661 Daivshala - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100146662 Laxmi Bai - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146663 Nirmalabai - ಸೋನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022180012000023/05/2022
560100146664 Parvati - ಸಾ: ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146665 ಶಾಲಿವಾನ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146666 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/202212008000024/05/2022
560100146667 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146668 ಮಹಾನಂದಾ ಗಂಡ. ಸೋಮನಾಥ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100146669 Bhagyashree - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146670 ಓಂಕಾರ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146671 kamala bhai - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146672 laximi bhai - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146673 ಗುರುನಾಥ - ಸೋನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100146674 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100146675 premala bhai - ಸ್ವಾಮಿಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****935927/05/2022FPS****935927/05/2022200015000027/05/2022
560100146676 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/20229006000026/05/2022
560100146677 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20223002000023/05/2022
560100146678 Najmunbi - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146679 ಮನೋಜ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146680 ಶಿವರಾಜ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100146681 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/202212008000025/05/2022
560100146682 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146683 ದಿಗಂಬರ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935927/05/2022FPS****935927/05/2022200015000027/05/2022
560100146684 Rathana Bai - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560100146685 ಶಿವರಾಜ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20226004000023/05/2022
560100146686 putala bhai - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/2022200015000026/05/2022
560100146687 ಮೋಹನ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146688 guramma - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146689 ಖಾಜಾ ಬಿ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/20226004000025/05/2022
560100146690 Rukmini Bai - ಸೊನಾಳ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/202212008000024/05/2022
560100146691 ಗೊರಖ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100146692 ಬಸಯ್ಯ - ಸೊನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100146693 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20226004000028/05/2022
560100146694 ರಮೇಶ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20229006000023/05/2022
560100146695 prameshwar - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100146696 ಮುನವರಬಿ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20229006000024/05/2022
560100146697 ಮಾರುತಿ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146698 ಅಶೋಕ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146699 ಕೋಂಡಾಬಾಯಿ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146700 jotiram - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146701 Hamujabi - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146702 ಅಂತಪ್ಪ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146703 Pabulabai - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146704 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/202212008000024/05/2022
560100146705 Shantabai - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100146706 jai sri - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20223002000023/05/2022
560100146707 ಸದಾ ಶಿವ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146708 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸೊನಾಳ>AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146709 Rukminibai - ಸೋನಾಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100146711 ಹಣಮಂತ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100146712 rekaha bhai - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146713 Kavita - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146714 ಅಂಕುಶ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100146715 Laxmi Bai - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146716 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸೋನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/2022200015000029/05/2022
560100146717 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146718 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146719 Vijayshri - ಸೋನಾಳವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022180012000028/05/2022
560100146720 kastura bhai - ಸೊನಾಳವಾಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20223002000028/05/2022
560100146721 ದಿಗಂಬರ - ಸೋನಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146722 Kamala Bai - ಸೋನಾಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/202212008000026/05/2022
560100146723 Nagamma - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146724 Nirmala - ಸೊನಾಳವಾಡಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022180012000028/05/2022
560100146725 ವೈಜಿನಾಥ - ಸೊನಾಳವಾಡಿ. ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ). ಜಿ: ಬAAY(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/2022200015000029/05/2022
560100146726 ಭೀಮ ಬಾಯಿ - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/2022200015000029/05/2022
560100146727 ವೆಕಂಟ - ಸೊನಾಳವಾಡಿ.AAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146728 Sumanbai - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146729 Narasabai - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/2022200015000029/05/2022
560100146730 Shalu Bai - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146731 ganga bhai - ಸೊನಾಳವಾಡಿ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146732 Mathuraabai - ಸೋನಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/2022200015000025/05/2022
560100146733 ಬಾಬು ರಾವ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146734 Huseni - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146736 ಹನಿಫ ಗುಲಾಬ ಸಾಬ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/2022200015000026/05/2022
560100146737 ರಮೇಶ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100146738 Savita - W/O: ಸಿಕೀಂದರ್ ಸೋನಾಳ ವಾಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****935926/05/2022FPS****935926/05/2022200015000026/05/2022
560100146739 Sangamma - ಸೋನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/20223002000028/05/2022
560100146740 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20226604000024/05/2022
560100146741 ಶಿವರಾಜ - ಸೋನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146742 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/2022200015000025/05/2022
560100146743 tejamma - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/20223002000023/05/2022
560100146744 Padminibai - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/2022200015000023/05/2022
560100146745 Avidhabai - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****935929/05/2022FPS****935929/05/2022200015000029/05/2022
560100146746 Shanthabai - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.AAY(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022200015000028/05/2022
560100146747 Parbati - ಸೋನಾಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****935928/05/2022FPS****935928/05/2022180012000028/05/2022
560100160519 ಬಾಬುರಾವ - ಸೋನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935925/05/2022FPS****935925/05/2022210014000025/05/2022
560100160520 ಮುಕುಂದ ರಾವ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/202212008000023/05/2022
560100160521 ದಿಲಿಪ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/202212008000024/05/2022
560100160522 ಮಾದಗುಂಡ - ಸೊನಾಳ.AAY(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022200015000024/05/2022
560100160523 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935923/05/2022FPS****935923/05/202212008000023/05/2022
560100160524 ಬಾಲಾಜಿ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100160525 ಜಾಪರ ಶಾ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100160526 sushila bai - ಸೊನಾಳ. ತಾ: ಔರಾದ. ಜಿ: ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****935927/05/2022FPS****935927/05/2022150010000027/05/2022
560100160527 ಅಶೂಕ ರಾವ - ಸೊನಾಳ.PHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/20229006000024/05/2022
560100160528 Vimala Bai - ಸೋನಾಳ, ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ), ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****935924/05/2022FPS****935924/05/2022180012000024/05/2022
560100160529 Subhash - ಸೋನಾಳAAY(NK) / NCS------200