REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131014 Prabhavati - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಕದಮ ೧೨೦NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131779 Shridevi - W/O: ಲಕ್ಷಿಮಂ ಕೇಲ್ ವಾಗನಗೇರಾ ಮುರPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20226004000023/05/2022
560100131787 Kalindarbai - S/O: ಶಂಕರರಾವ ಪಾಟೀಲ ಹಂದಿಕೇರಾ ಚಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132543 Savita - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಪಾಟಿಲ ವಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20223002000023/05/2022
560100132727 Waseema Begum - W/O: ಶಿಕ ಮುಜೀಬ ವಾಗಂಗೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100132798 Sabera Begum - W/O ಯಾದುಲ ಅಟ ವಾಗಣಗೇರಾ ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20226004000023/05/2022
560100133273 Ajita - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಳೆ ವಾಗನಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100133276 Prabhavathi - W/O: ಗಂಪತಿ ಚಿಮೆಗಾವ ರೋಡ್ ಹಂದPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022150010000024/05/2022
560100133296 Kasturi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20226004000024/05/2022
560100133661 Mangal - W/O: ಪ್ರಭು PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133960 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ರಕ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134172 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134207 Tameez Bee - W/O ಅಸಲಂ ಅಟ ವಾಗಣಗೇರಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100134244 Sunitha - W/O: ಭೌರವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100134315 Malan Bi - W/O: ಅಮೀನ್ ಸಾಬ್ ಶೈಕ್ ವಾಗನPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100134329 Mahadhabai - ಸಂತೋಷ ಭೋಷಲೆ 66 ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134332 Shahin Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದ್ದಿಕ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134560 Lalita Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134666 ಶಾಹೀನ್ ಬಿ - W/O ಮಹೆಬೂಬ ಪಾಶಾ ವಾಗನಗೀರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20229006000024/05/2022
560100134729 Rukminibai - W/O: ಪ್ರಲಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134785 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಕರಶನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134834 Sangeetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 38 ವಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/202212008000024/05/2022
560100135032 Gulshan Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಫಿರೋಜ್ ಸಾಬ್ ಶೈಖ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135115 Hasina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿಕೂರ್ ಸಾಬ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100135526 Shirin Begum - W/O ಶೈಖ್ ರೀಯಾಜ್ . . ವಾಗಂಗೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135791 ಅನಿಸಾ ಬಿ - S/O: ಮೌಲಾಸಾಬ್ ವಾಗಂಗೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100135841 Khajal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136203 Varsha - W/O ಆಂಕೋಶ ಕಾಳೆ ವಾಗನಗೀರಾ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136222 Raisabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜುಬೇರ್ ಶೈಖ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20226004000023/05/2022
560100136327 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022150010000023/05/2022
560100136661 Ujwala - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಹಂದಿಖೆರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137038 Chandrakala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂಠNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137087 Navita - W/O ರವಿಕಾಂತ ಭೋಸಲೇ ವಾಗನಗೀರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137647 Shila - S/O: ಶೇಶೆರಾವ ಹಂದಿಖೆರ ತಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137759 Harubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ 196 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137828 Surekha - W/O ಬಾಲಾಜಿ ರಾಠೋಡ 91 - ವಾಗಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20229006000023/05/2022
560100137861 Ameena Bi - W/O: ವಜೀರ್ ಸಾಬ ವಾಗಂಗೇರ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20229006000023/05/2022
560100138113 Bhumita - W/O ಮಾಧವ ಬಲತೆ . . ಹಂದಿಕೇರಾ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138264 Sona Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಲಿಪ ರಾಥೋಡ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138807 Kashibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಕಾಂಬಳPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022180012000023/05/2022
560100138891 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಜಾಧವ್ ಹಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138893 Kambla Bai - W/O: ರಾಮರಾವ ಬೂಟಕುಳ ತಾಂಡಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138902 Archana - W/O: ವಿಕಾರಂ ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138918 Ujwala - W/O: ಭವರವ್ ಚಾವನ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****802020/05/2022FPS****802020/05/202212008000020/05/2022
560100138958 Meerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138959 Savita - W/O: ತಾನಾಜಿ ಹಂದಿಖರ ತಾಂಡ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138961 Sulochana Bai - S/O: ಗನಾ ಜಾಧವ ಮುದಖೇದ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138983 Lalitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಜಾಧವ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139077 Ganesh - D/O: ಏಕನಾಥ ಹಂದಿಕೇರಾ ತಂಡ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139078 Dholabai - W/O: ಮಾರೋತಿ ಹಂದಿಖರ್ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139081 Nilabai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಹಂದಿಖೆರ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139117 Abida Be - W/O: ಸರದಾರ ಸಾಬ್ ವಾಗನಗೇರ ವPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20229006000023/05/2022
560100139118 ಸವಿತಾಬಾಯಿ - S/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಕಾಲೆ ವಾಗನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139166 Savita - S/O: ನಾಮದೇವ್ ಜಾದವ್ ಹಂದಿಖೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139173 Sakubai - W/O: ದಿಗಂಬರ ಹಂದಿಕೇರಾ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139212 Motubai - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ಹಂದಿಖೆರ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139234 Mahananda - W/O ವೆಂಕಟ ಭೋಸಲೇ ಹಂದಿಖೇರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139927 Ushabai - W/O: ಗೋವಿಂದ ಹಂದಿಕೇರಾ ಚಿಮೆಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100139928 Vandana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ 81 ಹಖೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140487 Shahin - C/O ರುಕ್ಮೊದೀನ ವಾಗನಗೇರಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022150010000023/05/2022
560100140488 Kaushalya - W/O: ಏಕನಾಥ ಹದಿಕೆರ ತಾಲೂಕ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/202212008000024/05/2022
560100140489 Nasarinbee - W/O ಮಹೆಬೂಬ ಅಟ ವಾಗನಗೇರಾ ಪೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140491 Sanjivani - W/O: ನವನತ ರಾವ ಪ್ಯಾಟಿಲ ವಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140524 Nasrin - W/O ರೋಶನಸಾಬ್ . . ವಾಗನಗೇರಾ,ತPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20229006000024/05/2022
560100140539 Kavita - W/O: ದಿಲೀಪ್ ಹಂದಿಕೇರಾ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140543 Sunita - W/O: ಕಿಶನ ಹಂದಿಖೇರಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140551 Jakiya Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಖಾಜಾ 07 PHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100140553 Saroja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140650 Sheelabai - W/O: ಪ್ರಭು ಹಂದಿಖರ ತಾಂಡಾ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140852 Janabai - W/O: ವಾಸಂತ ಹಂದಿಖೆರ ತಂಡಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/202212008000024/05/2022
560100140853 Samaka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ್ ವಾಗನಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140854 Narsabai - W/O: ವೆಂಕಟ ಹಂದಿಕೇರಾ ಹಂದಿಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140855 Laxmibai - D/O: ಏಕನಾಥ ಹಂದಿಕೇರಾ ಹಂದಿಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141009 Ujwala - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಹಂದಿಕೇರಾ ತಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141013 Laxmibai - S/O: ಗುರುನಾಥ ಹಂದಿಕೇರಾ ಹಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141407 Maturabai - W/O: ವಾಮನ ಹಂದಿಖರ ತಾಂಡ ಹಂದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141595 Nirmala - W/O: ಆಂಕೋಶ ಹಂದಿಖೆರ ತಂಡಾ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141599 Aktharathabi - W/O ಗೌಸ ವಾಗನಗೇರಾ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/202212008000023/05/2022
560100141700 Ansuya - C/O ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ . . ಅಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141701 Zajubai - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಹಂದಿಖೆರ ತಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141702 Lalita - W/O: ಸಂತೋಷ ಹಂದಿಕೇರಾ ತಂಡ ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141760 Prathiba - W/O ಹರಿದೇವ ಹಂದಿಖೇರಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141876 Mahadevi - W/O: ಚನ್ನಯ್ಯಾ ಹಂದಿಕೇರಾ ಚಿಮೆಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141878 Chandrakala - W/O: ಸುಖದೇವ ಹಂದಿಕೇರಾ ಚಿಮೆಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100142012 Ajagarabi - W/O ಹುಸ್ಸೈನ್ . . . ವಾಗನಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20229006000023/05/2022
560100142033 Ameenabee - S/O ಖಾಜಸಾಬ ಹಂದಿಖೇರಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/202212008000024/05/2022
560100146855 ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146856 Chandrkala Bai - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100146857 ಗುಣವಂತ್‌ - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100146858 shevanti bai - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20223002000024/05/2022
560100146859 ಮನಿಶಾ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCSBiometric****133725/05/2022FPS****133725/05/2022200015000025/05/2022
560100146860 Nasima Bee - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146861 Bijan B - ಹಂಣದಿಖೆರಾ ತಾ;ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146862 ನಿವರ್ತಿ - ಹಾಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/2022200015000024/05/2022
560100146863 Vijaymala - ಹಾಂದಿಖೆರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146864 anisa - ಹಾಂದಿಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146865 tara bai - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146866 ವೆಂಕಟ - ಮು ಹಂದಿಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146867 ಶಂಕರ್‌ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146868 ರಾಜ ಕುಮರ - ಹಾಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146869 ಸುನಂದಾ - ಹಾಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146870 ಹಣಮಂತ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20223002000024/05/2022
560100146871 Kamalabai - ಮು ಹಾಂದೀಖೆರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146872 shakuntala - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146873 ಶೋಭಾ - ಹಂದಿಖೆರಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/202212008000024/05/2022
560100146874 Anusaya - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146875 ರುಕ್ಕ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146876 Suman - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100146877 ಸುವರ್ಣ - ಹಂನದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/2022200015000024/05/2022
560100146878 padmini bai - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146879 ಸೊಪಾನ - ಮು ಹಂದಿಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146880 ವಿಶ್ವರ - ಮು ಹಾಂದೀಖೆರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146881 ರಾಣಬಾ - ಹಾಂದಿಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146882 jija bai - ಹಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100146883 Narsabai - ಹಾಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146884 ಶೀವಾಜಿ - ಹಾಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/2022200015000024/05/2022
560100146885 Gunabai - ಹಂದಿಖೇರ ತಾ||ಔರಾದ.ಬಾ.ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146886 ಮನೊಹರ - ಹಂದಿಖೇರ ತಾ||ಔರಾದ.ಬಾ.ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****133725/05/2022FPS****133725/05/2022200015000025/05/2022
560100146887 ಇಂದರ ಬಾಯಿ - ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100146888 ವಿಶ್ವಂಬರ - ಹಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146889 shevart bai - ಹಾಂದಿಖೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100146890 ಬಾಬು - ಮು ಹಾಂದೀಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146891 ಮಂಜುಳಾ - ಹಾಂದಿಖೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146892 ಶಿವಜಿ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146893 Mangala - ಹಾಂದಿಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146894 ವಿಲಾಸ - ಹಂದಿಖೆರ ತಾ|| ಔರಾದ.ಬಾ.ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146895 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146896 Kashi Bai - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146897 ಗುಣವಂಥ - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20226004000024/05/2022
560100146898 ರೊಹಿದಾಸ - ಹಂನದಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146899 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಾಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146900 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹಾಂದಿಖೆರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146901 ಗೋವಿಂದ - ಹಾಂದಿಖೆರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146902 Mahananda - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146903 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100146904 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಾಂದಿಕೆರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100146905 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಹಾಂದಿಖೆರಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100146907 ಶೆಶ ರಾವ - ಮು. ಹಾಂದಿಖೆರಾ ಬೊಟಕುಳ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****133725/05/2022FPS****133725/05/2022200015000025/05/2022
560100146908 shanta bai - ಮು ಹಂದಿಕೆರಾ ಬೊಟಕುಳ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146909 Jaiyadabi - ಹಂದಿಖೆರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146910 Laxmibai - ಹಂದಿಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146911 ವೆಂಕಟ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರAAY(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/2022200015000024/05/2022
560100146912 ಪುಂಡಲಿಕ - ವಾಗನಗೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146913 Shantabai - ವಾಗನಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146914 ಗುಲಾಬ ಸಾಬ - ಮು ವಾಗನಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146915 Sunita - ವಾಗನಗೀರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146916 ಮಧು ಕಾರ - ವಾಗಿನಗೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100146917 Sheshabai - ಮು ವಾಗನಗಿರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100146918 ಮಹಮದ.ಪಾಶಾ - ಮು ವಾಗನಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/20226004000023/05/2022
560100146919 Bhamabai - ಮು ವಾಗನಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146920 ಛಾಯಾ ಬಾಯಿ - ಮು ವಾಗನಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146921 ಬಾಲಾಜಿ - ಮು ವಾಗನಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100146922 ಕಿಶನ - ಮು ವಾಗನಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146923 Kamblabai - ಮು ವಾಗನಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146924 Houshabai - ವಾಗನಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100146925 Sunita - ವಾಗನಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285223/05/2022FPS****285223/05/2022200015000023/05/2022
560100146926 Trivan Bai - ಮು ವಾಗನಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133723/05/2022FPS****133723/05/2022200015000023/05/2022
560100161095 ಮರುತಿ - ಹಂನದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161096 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಂನದಿಖೆರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161097 ಜಾನೋಬಾ - ಮು ಹಾಂದಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161098 ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ - ಹಾಂಧೀಖೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022200015000024/05/2022
560100161099 ಸುಲೋಚನಾ - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/2022150010000024/05/2022
560100161100 Daivatabai - ಮು.ಹಂದೇಖೇರPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/202212008000024/05/2022
560100161101 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಹಂದಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161102 ಕೇವಳ ಬಾಯಿ - ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20226004000024/05/2022
560100161103 ಹಾವಶಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161104 Bhagirathibai - ಹಂದಿಖೇರಾ ತಾ||ಔರಾದ.(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161105 ಹಣಮುಂತ - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161106 ವಾಮನ ರಾವ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/20226004000024/05/2022
560100161107 ರಸಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/2022210014000024/05/2022
560100161109 ನಿರ್ಮಲಾ - ಹಂದಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161110 ಚನ್ನು ಸಾಬ - ಹಂದಿಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/2022200015000024/05/2022
560100161111 ವೆಂಕಟ - ಹಂದಿಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****133725/05/2022FPS****133725/05/2022150010000025/05/2022
560100161112 Meenakshi - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161113 Sugandha - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161114 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂದೀಖೇರPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/202212008000024/05/2022
560100161115 ಪ್ರತಿಭಾ - ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****133725/05/2022FPS****133725/05/202212008000025/05/2022
560100161116 parega bai - ಹಂದಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161117 Vimalbai - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161118 ಕಿಶನ ರಾವ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161119 Lathabai - ಮು ಹಾಂದೇರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161120 ಸಂಪತಾ ಬಾಯಿ - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161121 ರೊಹಿದಾಸ - ಹಂನದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161122 yunush miya - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161123 Zareenabee - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161124 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/20229006000024/05/2022
560100161125 ಕವಿತಾ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161126 sridevi - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161127 ಸೋಮನಾಥ - ಮು. ಹಾಂದಿಖೆರಾ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100161128 ಶಿವಾನಂದ - ಹಂದಿಖೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/20226004000024/05/2022
560100161129 ಗೋಪಾಲ - ಹಾಂದಿಖೆರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/202212008000024/05/2022
560100161130 ವಿಠಲ - ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161131 sunita - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161132 ಜ್ಞಾನದೇವ - ಹಾಂದಿಖೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100161133 ದಮೋಧರ - ಮು ಹಾಂದೇಖೀರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161134 shivaji - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161135 ಧನಾಜಿ - ಮು ಹಾಂದೀಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161136 ತಾನಾಜಿ - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161137 Sojerbai - ಹಾಂದಿಖೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****133725/05/2022FPS****133725/05/202212008000025/05/2022
560100161138 ರಾಮ - ಮು ಹಂದಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161139 Jaishri - ಮು ಹಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161140 Mangalabai - ಮು. ಹಾಂದಿಖೆರಾ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100161141 Devatha - ಮು.ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161142 ಹರಿದೇವ - ಹಂದಿಖೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100161143 ಶಾಮ್‌ರಾವ - handikeraಮು ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161144 Sevanta - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161145 Sulabai - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161146 Pooja - ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161147 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161148 ಚಂದ್ರ ರಾವ - ಮು ಹಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161149 Jana Bai - ಮು ಹಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCSBiometric****133724/05/2022FPS****133724/05/202212008000024/05/2022
560100161150 ಮಾದವರಾವ್‌ - ಮು ಹಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161151 ಸುಬಾಶ - ಮು ಹಾಂದಿಖೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161152 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161153 ಸಕುಬಾಯಿ - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161154 ನಾರಾಯಣ - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161155 ಖಮರೊದ್ದಿನ - ಹಾಂದಿಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161156 ಬಸಿರ - ಮು ಹಾಂದಿಖೇರ ತಾಲುಕಾ ಔರಾದ ಜೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161157 ಮಹೆಬುಬ ಬಿ - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161158 ಸುಲೋಚನಾ ಮೆತ್ರೆ - ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****285224/05/2022FPS****285224/05/202212008000024/05/2022
560100161159 ಕಾಶಿರಾಮ - ಹಾಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161160 Balika - ಮು ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161161 ಮೊಹನ - ಮು ಹಾಂದೀಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161162 ಹುಸೆನ - ಹಾಂದಿಖರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161163 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಹಂದಿಕೇರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161164 ರಂಜನಾ - ಹಂದಿಖೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161165 sudir - ಹಂದಿಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161166 Munna Bai - ಹಂದಿಖೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161167 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಹಂದಿಖೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161168 ಮೊಹನ - ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100161169 ಭುಜಂಗ - ಹಂದಿಖೆರಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS---