REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131077 Ratnamala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131226 Bandudev Joshi - S/O: ಗಂಪತ್ ರಾವ್ ಜೋಶಿ 253 ಹNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100132458 ಸವಿತಾ - W/O: ಗೌತಮ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100132708 Sapana - W/O ಮಹಾದೇವ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100132719 Laxmibai - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಹೋಕ್ರಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20226004000018/05/2022
560100132724 Ranjana - W/O: ಸುಭಾಶ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100132917 Rajeshree - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20226004000018/05/2022
560100133009 Malanbi - W/O: ಮುಜೀಮ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022150010000016/05/2022
560100133216 Asha - W/O: ಶ್ರೀಪತ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100133507 Hushen Bee - W/O: ಪಶಸಾಬ್ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100133561 Laxmi - W/O: ಮಸ್ತನಾ ಹೋಕರನಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20226004000018/05/2022
560100134271 Manisha - W/O: ವಿನೋದ ಹೋಕರನಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100134408 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****877824/05/2022FPS****877824/05/2022150010000024/05/2022
560100134457 Haseena Bee - W/O ಸಮೀರ ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****877820/05/2022FPS****877820/05/202212008000020/05/2022
560100134471 Shoukatbee Khan - W/O: ಮಡ್ ಸಮದಖಾನ್ ಹೋಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022180012000016/05/2022
560100134539 Chautrabai - W/O: ಆನಂದರಾವ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/202212008000017/05/2022
560100134646 Sushamma - W/O: ಶೇಷಾರವ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022180012000017/05/2022
560100134647 Kalpana - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಶಿಂದೆ ಹೋಕ್ರಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134650 Sunita - W/O: ಗಣೇಶ ಹೋಕರನಾ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022150010000017/05/2022
560100134720 Halima B - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಜಾಕಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022150010000017/05/2022
560100134726 Nila Bai - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೋಕರನಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100134764 Vanita - W/O ಸಂತೋಷ . . ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100134765 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ 3 ಕಿಶನPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100134845 Sunita - W/O: ಅನಿಲ ಹೋಕರ್ಣ ತ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/202212008000017/05/2022
560100134952 Parvinbegam - W/O: ಬಕ್ಸು ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100135035 Pallavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100135159 Laxmibai - ತ್ರಿಂಬಕರಾವ 407 . . . PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100135306 Sarojana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಹೋಕ್ರಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100135388 Sumitra - W/O: ಶತ್ರಗನ್ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100135507 Shantamma - W/O: ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪಾ ಹೋಕ್ರಣ್PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100135512 Chand Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನ್ಯಾಮತ ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100135774 Sangeeta - W/O: ಸಂಜಯ ಹೋಕ್ರಣ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20226004000018/05/2022
560100136324 Sumitrabai - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136353 Gangasagar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನರಾವ ಹೋಕ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100136362 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಲಿಪ ಪಂಚುಂಡೇ PHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/202212008000018/05/2022
560100136366 Mathurabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೋಕರPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20226004000018/05/2022
560100136367 Sima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೋಬಾ ವನ್ಣಾಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100136382 Munnamma - D/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 2-24 PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100136461 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ ಹೋಕರ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****877823/05/2022FPS****877823/05/20226004000023/05/2022
560100136746 Jayshri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136755 Jaishree - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಹೊಕ್ರಾಣಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136996 Zareena Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಫಿ ಹೋಕರ್ಣಾ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137009 Raja Bai - W/O: ಮೇಘಾ ಹೋಕರ್ಣ್ಣ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100137115 Savita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಹೋಕರನಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****877824/05/2022FPS****877824/05/202212008000024/05/2022
560100137324 Aliya Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100137392 Narasing - S/O: ಪುಂಡಲಿಂಕ ಹೋಕರ್ಣ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100137489 Gynanbai - S/O: ಮೋಹನರಾವ್ ಹೋಕರ್ನಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20229006000018/05/2022
560100137713 Daivatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ ರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022150010000016/05/2022
560100137817 Bhagubai - W/O: ಜಟಿಂಗ್ ರಾವ್ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಹೊಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100137822 Ghudamabi - W/O: ಗೈಬಿ ಖಾ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100138123 Anushaya - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಹೋಕ್ರಣಾ ಹೊಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100138356 Bhagyashree - W/O ಬಾಬುಗೊಂಡಾ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100138387 Saguna - W/O: ಸತಿಷ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100138474 Sridevi - W/O ಗಜಾನಾಂದ ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100138561 Sunita - W/O ಮಹೇಶ # 259 . ತಾ.ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****877820/05/2022FPS****877820/05/20226004000020/05/2022
560100138727 Sulochana - S/O ಧೊಂಡೀಬಾ 296 . . ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100138911 Yeshodha - S/O: ನಾಮದೇವ ಹೋಕ್ರಣ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139024 Shajed Bee - W/O: ನಯುಂಸಾಬ್ ಹೋಕ್ರಣ್ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100139026 Renuka - W/O ಮಾಧವ ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100139100 Irfanabegam - S/O: ಮಹುಮದ್ ಖಾನ ಹೋಕ್ರಾಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/202212008000017/05/2022
560100139209 Nayum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೈನ್ ಶೈಖPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100139264 ಮೀನಾ - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೋಕರನಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100139560 ಸುರೇಖಾ - S/O ವಿಲಾಸರಾವ್ ಶಿಂದೆ 109 . ಹPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100139562 Savita - W/O: ಸಂಬಾಜಿ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100139563 Komal - W/O ತಾತ್ಯಾರಾವ ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100139564 Reshma - W/O: ಶೇರದ ಪಾಚುಂಡೆ ಹೋಕ್ರಣ PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100139608 Kavita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಾಮಲಾ ಭವಾನಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139857 ಜೈಶ್ರೀ - W/O: ನಾಗನಾಥ ಮಾನೆ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಹೊಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100139897 Chandrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ AAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100140274 Shilabai - W/O ಅಶೋಕರಾವ ಶಿಂದೆ ಹೋಕ್ರಣಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140292 Rabana Bee - D/O: ಇಸಾಕ ಸಾಬ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಹೊಕ್ರಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100140294 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಹೋಕAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100140295 Jyoti - C/O ಪ್ರಕಾಶ ಶಿಂದೆ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100140350 Sula Bai - W/O: ಉತ್ತಮ್ ಹೋಕರ್ಣ್ಣ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/202212008000017/05/2022
560100140458 Sakharbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ ಬಾವಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****482119/05/2022FPS****482119/05/20226004000019/05/2022
560100140519 Anita - W/O: ಧನಾಜಿ ಹೋಕ್ರಣ್ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022150010000016/05/2022
560100140709 Shaneenbee - S/O ಸತಾರಖಾನ್ ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022150010000016/05/2022
560100140741 Atinabee - W/O ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಕೋತವಾಲ ಹೋಕ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100141029 Chaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022150010000017/05/2022
560100141032 Chandrakala - W/O: ಸಂಜಯ ಹೋಕ್ರಣಾ ತ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100141059 Prbhavati - S/O ವೆಂಕಟರಾವ 159 , ಹೋಕ್ರಣಾ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141167 Suchita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹೋPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100141176 Rani - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಶೆಟಕರ 188/ಬಿ ಹನುಮPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100141181 Ushabai Rathod - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ರಾಠೋಡ್ #06 PHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100141331 Sayada Bee - S/O ತಾಜಖಾನ 150 ಹೋಕ್ರಣಾ ಹೊಕ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100141332 Vanishree - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಹೋಕ್ರಣಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141361 Rajshree - S/O: ನಾಗನಾಥ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100141549 Mahananda - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100142068 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮ ರಾಠೋಡ ಹೊಕ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****877820/05/2022FPS****877820/05/20223002000020/05/2022
560100142075 Mahalubai - W/O: ಗಣಪತಿ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100142148 Rasool Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಸ್ಲಿಂ ಖಾನ ಹೋPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100147325 Sevantabai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147326 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877819/05/2022FPS****877819/05/2022200015000019/05/2022
560100147327 Indrabai - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147328 Paregabai - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147329 Indarabai - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147330 lalitha - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/202212008000017/05/2022
560100147331 ಪಂಡರಿ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147332 Kevalabai - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877824/05/2022FPS****877824/05/2022200015000024/05/2022
560100147333 ಗೋವಿಂದ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147334 ನಾಮದೇವ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147335 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147336 Bhagirathibai - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147337 BHAGARATA BAI - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100147338 ವಿಠಲ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147339 Neelabai - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147340 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147341 ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/2022180012000018/05/2022
560100147342 ದಿಗಂಬರ್‌ - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100147343 Muktabai - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877819/05/2022FPS****877819/05/202212008000019/05/2022
560100147344 Mangal Bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147345 Rama Bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147346 ವಿಲಾಸ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147347 Savita - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877819/05/2022FPS****877819/05/2022200015000019/05/2022
560100147348 ಮಧುಕರ - ಹೊಕ್ರಾಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147349 ಅಶೂಕ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147350 kaveeta - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147351 Mangalabai - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147352 ಸೊಪಾನ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147354 Nirmala - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147355 ಸುಪಾನ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147356 ಶಾವುಬಾಯಿ - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100147357 ಕವಿತಾ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147358 ಸರವನ - ಹೋಕ್ರಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147359 ಸುಭಾಸ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/2022200015000018/05/2022
560100147360 ಮಹದೇವ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147361 Dhurapathabai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147362 ಮಾರುತಿ - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100147363 ಮಹಾದು - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147364 babu - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20223002000017/05/2022
560100147365 Parbati Bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20226004000018/05/2022
560100147366 Rathnabai - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100147367 ಬಸಪ್ಪಾ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147368 ಮಹಾದು - ಹೋಕ್ರಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560100147369 ಗಣಪತಿ - ಹೋಕ್ರಣAAY(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/2022200015000018/05/2022
560100147370 ಹಿರಕಣಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಹಕ್ರಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147371 ಮಾಹಾರೋತಿ - ಬಾವಲಗಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100147372 ಕಿಶನ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147373 Sarika - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147374 Laximbai - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147375 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147376 ದೇವಿದಾಸ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147377 ರಮಾಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/2022200015000018/05/2022
560100147378 ಪ್ರಕಾಶ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147381 Pushpa Lata - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147382 ರಮೇಶ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147383 ತಿರೂಮುಕ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147384 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147385 ಬಾಳು - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877820/05/2022FPS****877820/05/2022200015000020/05/2022
560100147386 ಗೋವಿಂದ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147387 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147388 chandra bai - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147389 ರಾಜಾರಾಮ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147390 Pulu Bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147391 ganga bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147392 shaker - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147393 ವಿಠಲ - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100147394 ಅಂತೊಬಾ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/2022200015000018/05/2022
560100147395 Gujabai - ಹೊಕ್ರನAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100147397 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಹೊಕ್ರನ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100154785 Muktabai - ಬೆಳಕುಣಿ (ಚೌ) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100162823 ಬಾಲಾಜಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162824 ಮಾಧು - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100162825 Kevalabai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100162826 Vithabai - ಹೊಕ್ರಾಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162827 GODHAVARI - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162829 ರಾಜಾ ಸಾಬ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100162830 amina bi - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20223002000016/05/2022
560100162831 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162832 ಶೆಶಿ ರಾವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022150010000016/05/2022
560100162833 ದೋಂಡಿಬಾ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/202212008000017/05/2022
560100162834 SUSHILA BAI - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877820/05/2022FPS****877820/05/20226004000020/05/2022
560100162835 Bhamabai - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162836 ಕಲಾವತಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022150010000016/05/2022
560100162837 ರಮೇಶ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162838 ನರಸಿಂಗ್‌ ರಾವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100162839 puryara bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/202212008000018/05/2022
560100162840 ಮಾರುತಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162841 Chabbubai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/2022200015000018/05/2022
560100162842 ರಾಜೇಂಧರ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162843 BABU RAO - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100162844 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100162846 Sandhyarani - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162847 ತೆಜೇ ರಾವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100162848 ಬಾಲಾಜಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162849 puyaga bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100162850 Laxmi Bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/2022150010000018/05/2022
560100162851 ಸುದಮ್‌ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022200015000016/05/2022
560100162852 ಮಾಧವ ರಾವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100162853 ಮೊಹನ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100162854 ಹಣಮಂತ` - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100162855 ಬಂಡು - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162856 ಮಾಧವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100162857 ಸುಲು ಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100162858 ಫಯಾಜ್‌ ಸಾ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/202212008000016/05/2022
560100162859 JAMRUT BI - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877820/05/2022FPS****877820/05/20223002000020/05/2022
560100162860 khaja be - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022210014000023/05/2022
560100162861 ಮಹಮದ ಮುದ ಸಾ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162862 ಸೊಪಾನ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162863 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162864 Asha Bee - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162865 ವೆಂಕಟ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162866 Sarubai - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100162867 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100162868 Indrabai - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877820/05/2022FPS****877820/05/2022200015000020/05/2022
560100162869 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20226004000018/05/2022
560100162870 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20223002000016/05/2022
560100162871 ಗಜಾರ ಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162872 ನಿವರ್ತಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162873 ಬಾಲಾಜಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162874 ನಾಮದೇವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100162875 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20229006000017/05/2022
560100162876 ಪ್ರಕಾಶ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162877 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162878 ಗಂಗಾಧರ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877819/05/2022FPS****877819/05/20226004000019/05/2022
560100162879 ಘಫೂರ ಸಾಬ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877824/05/2022FPS****877824/05/20226004000024/05/2022
560100162880 ಮನ್ಸೂರ - ಹೊಕ್ರಾಣಾAAY(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/2022200015000017/05/2022
560100162881 ಕಾಂತ ಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20223002000016/05/2022
560100162882 anjana bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20223002000016/05/2022
560100162883 Parvati Bai - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162884 ಶೇಷ ರಾವ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162885 ಮಾರುತಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877819/05/2022FPS****877819/05/20226004000019/05/2022
560100162886 ಗಣಪತಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20226004000016/05/2022
560100162887 ಶಂಕರ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20223002000018/05/2022
560100162888 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/20229006000016/05/2022
560100162889 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877818/05/2022FPS****877818/05/20229006000018/05/2022
560100162890 ಬಿಸ್ಮಿಲಾ ಬಿ ತಂದೆ ಶಮಶೇರಸಾಬಶೇಖ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/20226004000017/05/2022
560100162891 Rehana Baee - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877817/05/2022FPS****877817/05/202212008000017/05/2022
560100162893 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಬಾವಲಗಾವAAY(NK) / NCSBiometric****877822/05/2022FPS****877822/05/2022200015000022/05/2022
560100162894 JAHIDA BIE - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162895 ಇಸಾಕ ಸಾಬ - ಹೊಕ್ರಾಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****877816/05/2022FPS****877816/05/2022