REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130704 Sujeet Poma Rathod - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪೋಮಾ ರಾಠೊಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100130874 Marun Bai - W/O ಮನೋಜ್ ಪವಾರ್ ಚಿಕ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130892 Vandana - S/O ಸೀತಾರಾಂ 6/4 ಚಿಕಲಿ ಯೂ ಚಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132524 Lalubai - W/O ವಿಠಲ ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132853 Shushma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಬನ ಸೊಸೈಟೀ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133164 Ashvini - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಚಾವನ ಶೊಕವಿಏತಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100133169 Chayabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವಿದಾಸ್ ಸುಸೈಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133170 Vanita - W/O ಅಶೋಕ್ ಚವಾನ , . ಚಲಕಳಿ(ಯೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133171 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133173 Sangeeta - W/O: ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ ಕಾರ್ಬರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133453 Manisha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133972 ಛಗೊನ - W/O: ಅನಿಲ ಪವರ್ ಸೋಸೀಎತ್ಯವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134037 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೂಷ ದಾಸ ನಾಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134536 Yashodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರತಾಪ ಸುಸೈಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134576 Yeshoda - W/O: ರಾಮರಾವ ಪವರ್ ಸೊಸೈಟೀ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134579 Kavita - W/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾಧವ್ ಕಿಶನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134598 Indrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100134603 Gangabai - W/O: ರಮೇಶಜ್ ನಾಯಕ ಮರೋತಿ ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134806 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಮರಾವ ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134814 Sunita - W/O ಪ್ರೇಮದಾಸ ರಾಠೋಡ . . ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134823 Dhondubai - W/O: ಉತ್ತಮ ಪವರ್ ಸೊಸೈಟೀ ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134847 Ujwalabai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿಕಲಿ ಸೋಸೈಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134937 Fhulabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ಖೇಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135083 Subhash - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ ರಾಠೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135175 ಸುನಿತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 6PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135268 Girjabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಾಮನ್ ರಾಠೋಡ ಹೇಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135364 Kamalabai - W/O: ಶುಭಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಖೇಮ ನಾಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135673 Manisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಾರಾಮ ಸುಸೈಟಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135780 Roopabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಪುರಾವ್ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136151 Renukabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನವನಾಥ ಸೊಸೈಟೀ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136567 Yashoda Bai - W/O ಶಾಮರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ ಚಿಕ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136771 Shakuntala Bai - S/O: ಹರಿ ರಾಠೋಡ್ ಖಾಮಾ ನಾಯ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136848 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವರಾವ್ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136867 Sarja Bai - W/O: ವಿಠಲ್ ರಾಠೋಡ ಸೊಸೈಟಿ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137134 Jijabai - W/O: ಭಿಮರಾವ್ ಪವರ್ ದಾಸ ನಾಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137378 Gujabai - W/O: ಶಂಕರ್ ಪವರ್ ಸೊಸೈಟೀ ತಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137420 Sitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲು 6/26ಏ ಚಿಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137422 Heera Bai - W/O ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ - - ಮಾರುತಿ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137437 Yashodha - W/O: ಸುನೀಲ ಜಾಧವ್ ಕಿಶನ ನಾಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137801 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು PHH(NK) / NCS------120000000-
560100138085 Rajshri - W/O ಉತ್ತಮ್ ರಾಠೋಡ್ ದಾಸ ನಾಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138462 Shila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ ಚವ್ಹಾಣ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138991 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100139340 Kaushalya Bai - W/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಚಾವನ್ 6-19 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139373 Ashwini - W/O ಸುನೀಲ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139941 Bharati - W/O ಆಂಕೋಶ ರಾಠೋಡ ಚಿಕ್ಲಿ (ಯPHH(NK) / NCSBiometric****030222/05/2022FPS****030222/05/20226004000022/05/2022
560100139942 Sakubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100139943 Bhartabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾವಜಿ ಪವಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139944 Usha Bai - W/O ನಾರಾಯಣ . . ಚಿಕಲಿ (ಯೂ) ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140002 Usha - W/O: ಗಣೇಶ ಜಾಧವ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140039 Guna Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೂಜಾ ಚವ್ಹಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140042 Sunita Bai - W/O: ಸಂತೋಸ್ ಜಾಧವ್ ಕಿಶನ ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140061 Sulu - W/O: ಸುರೇಶ ಪವರ್ ಚಿಕಲಿ ಯೂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140062 Savitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ದಾಸು ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140065 Samakabai - W/O ಪ್ರದೀಪ ಚಿಕ್ಲಿ (ಯೂ) ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140070 Kavita - W/O: ಸುಭಾಷ ರಾಥೋಡ 11/4 ದಾಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****030222/05/2022FPS****030222/05/20226004000022/05/2022
560100140075 Prayag Baif - S/O: ಉಮಜಿ ರಾಠೋಡ್ 68-ಏ ದಾಸುPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140164 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಚಿಕ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140165 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ ರಾಠೋಡ ಚಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140166 Changonabai - W/O: ಧನಜಿ ಜಾದವ್ ಬಬನ ನಾಯಕ PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100140359 Ujawalabai - D/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಪವರ್ 6-25 ದಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140399 Kavita Bai - W/O: ಬಂಶಿ ದಾಸ ನಾಯಕ ತಂಡ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140697 Sharada - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಮಾರುತಿ ನಾಗರ ಚಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140773 Suman - S/O: ವಸಂತ್ ಚಾವನ್ ಕಿಸನ್ ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140794 Zimabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೋಮಾ ಕಿಶನ ನಾಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560100140796 Shamkla - S/O: ಅರುಣ ಪವರ್ ದಾಸು ನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140840 Raja Bai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚವನ ಸೊಸೈಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140841 Latha - W/O: ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ್ ಕಿಶನ್ ನPHH(NK) / NCS------210000000-
560100140842 Savita - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಕಿಸನ್ ನಾಯ್ಕ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140843 Gangabai - W/O: ರಾಮರಾವ ರಾಠೋಡ್ ಕಿಶನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141235 Varshabai - W/O ಅಮೊಲ್ ಪವಾರ ಚಿಕಲಿ (ಯೂ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141254 Phula Bai - W/O: ನಾರಾಯಣ ರಾಠೋಡ ಕಿಶನ ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141369 Chandar Bai - W/O: ನಾಮದೇವ ಪವರಾ ಚಿಕಲಿ ಯೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142232 Amruta - C/O ಸಂದೀಪ ರಾಠೋಡ ದಾಸಾ ನಾಯ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100147508 subhadra bai - ಚೀಕಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147509 kerba - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147512 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147513 ಪುಂಡಲಿಕ - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147518 PANDU RANGA - ಚಿಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20223002000023/05/2022
560100147520 `ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------60000000-
560100147523 Ramnabai - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147524 ಸೋಮ ಗೋವಿಂದ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147525 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಚೀಕಲಿ(ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147526 ಪಾಂಡು - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147527 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147528 ಛಬು ಬಾಯಿ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147544 Susilabai - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147545 ಭೀಮರಾವ ಸದಾಶೀವ - ಡಿ.ಎನ್.ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100147546 ಗೋವಿಂದ ಭೀಮಾ - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ಕಿಶನ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147547 ಮನ್ನು ಫತ್ತು - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147548 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147549 ರಾಜಾ ರಾಮ ಮನ್ನು - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147550 ಶಂಕರ ಮಾನು - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147553 Shantabai - ಸೊಸಾಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147554 Shashikalabai - ಚಿಕಲಿ ಯು ಸೊಸಾಟಿ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147555 Bhillu - ಸೊಸಾಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147556 ಗೋವಿಂದ ಭೋಜಾ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147558 sajubai - ಕಾರಬಾರಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147559 ಅಶೂಕ ಹರಿಬಾ - ತಂದೆ ಹರಿಬಾ ಸೊಸಾಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ AAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100163456 Sheshabai - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163457 ಧನ ಸಿಂಗ್ - ಮು ಚೀಕಲಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163458 Gamsha Bai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163463 liyakhat bi - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20223002000021/05/2022
560100163465 ಸರಸ್ವತಿ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ವರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163474 ದಿಲೀಪ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100163475 ಪ್ರಕಾಶ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022200015000022/05/2022
560100163477 SHANKAR RAO - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163500 ವಾಗು - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100163508 ತುಳಸಿರಾಮ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100163510 Kajal - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)AAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163520 CHANDRAMMA - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20223002000024/05/2022
560100163528 ನಾಮದೇವ ಸೀತಾರಾಮ - chikli u.thandaPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163530 Rukminibai - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163531 Harubai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163532 ರತ್ನಾಬಾಯಿ - ಚಹಿಕಲಿ ಯು ಸೊಸಾಟಿ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163535 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163537 ಸಜೂ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163539 Ravi Kumar - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163545 ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯು ದಾಸಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163558 ಭಿಕುಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163561 Savitra Bai - ಚಿಕಲಿ ಯು ಸೊಸಾಟಿ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100163583 baija bai shamrao - ಡಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163584 ಬಾಬು ಸೋಮಾ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163585 ಗೋವಿಂದ ಸೊಮಾ ರಾಠೋಡ - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100163605 Shantabai - ಡಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100163607 Chandrabai - ಚೀಕಲಿ(ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163608 ರಾಮರಾವ ನಾಮದೇವ - ಡಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100163609 ಗುಣಬಾಯ್ - ಡಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100163610 Anashabai - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100163612 Kamala Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163614 ಸಂಜಯ ರಾಮರಾವ - ಕಿಶನನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163615 ಯಮುನಾ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100163616 Ghamnabai - ಚಿಕಲಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163617 ರಾಮಚಂದರ ಮನ್ನು - ಮು ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163618 Shalu Bai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163619 ಸೊಮಲಾ ಫಕೀರಾ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100163620 Sheshabai - ಚಿಕಲ್ಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163622 ಜನಾಬಾಯಿ ದೇವಿದಾಸ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163624 Rajabai - ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163626 ವಸಂತ ಥಾವರು - ಸೊಸೈಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163627 ಭಾಗುಬಾಯಿ - ಕಾರಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163628 ಕೌಶಲ್ಯಾ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163629 ರಾಮಜಿ ಸಕಾರಾಮ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163635 ಫುಲಾಬಾಯಿ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100163639 ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಜಮಲಾ - ದಾಸಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100163641 ಅಶೋಕ ರಾಜಿವ - ಡಿ/ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163646 Shanu Bai - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163647 ದೇವಿದಾಸ ಖೇಮಾ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100163648 Sunita - ಕಿಶನನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ(ಯು)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100163649 Mukata Bai - ಚಿಕಲಿ (ಯು)ದಾಸಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100167669 Kamalbai - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20223002000023/05/2022
560100167674 ನಾಮದೇವ - ಚೀಕಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167675 ಸುನೀಲ - ಚೀಕಲಿ ಯುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167676 ಶಾಮ - ಚೀಕಲಿ ಯುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167678 ರಮೇಶ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167680 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚೀಕಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167682 ಸಂಗಯ್ಯ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169994 Yashoda W/o. Gunderao Rathod - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169995 Ramesh Soma Rathod - ಸಾ:ಚಿಕಲ್ಲಿ ಯು.ಡ.ನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170001 Kavita Subhash Rathod - ಸಾ:ಚಿಕಲ್ಲಿ ಯು.ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170002 Srikant ramrao Rathod - ಸಾ:ಚೀಕಲ್ಲಿ ಯು.ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170003 Dyanoba Ramchandra Rathod - ಸಾ:ಚೀಕಲ್ಲಿ ಯು.ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170005 shrikant Ramchandra Rathod - ಸಾ:ಚೀಕಲ್ಲಿ ಯು.ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170022 Vasant Ramu Chavan - ಸಾ:ಚಿಕಲ್ಲಿ ಯು.ಕೆ.ಎನ.ತಾಂಡ ತಾ:ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170024 Vishamber S/o.Shankar Rathod - ಕ್ಲಿ(ಯು)ಯ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170025 Ramrau Chimana Rathod - ಸಾ:ಚಿಕಲ್ಲಿ ಯು.ಕೆ.ಎನ.ತಾಂಡ ತಾ:ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170266 Prakash S/o.Sudham Rathod - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170271 Manesh Laxuman - ಸಾ:ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170273 Umakant S/o. Laxuman Rathod - ಸಾ:ಚಿಕಲಿ (ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170278 Tukaram Shankar Rathod - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಯು.ಕೆ.ಎನ್. ತಾಂಡಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170279 Babu Jemala rathod - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170284 Yaknath Shankar Rathod - ಸಾ;ಚಿಕಲ್ಲಿ ಯು.ಕೆ.ಎನ.ತಾಂಡ ತಾ:ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170285 Nirmala S/o. Prakash - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170426 ಶುಭ - ಚಿಕಲಿ(ಯು).ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------90000000-
560100170457 anil Ravaji Pawar - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100170460 Narayan Shamrao Pawar - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ಕೆ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100170665 Hunabai Shivaji Rathod - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170668 Sanjay S/o. Shivaji Rathod - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170715 Janabai Ramrao Rathod - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170743 Santosh Ramrao Rathod - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಯು.ಎನ್.ಕೆ. ತಾಂಡಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170747 Ramesh Maroti naik - ಚಿಕಲಿ (ಯು) ತಾ/ಔರಾದ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170753 Ramesh Laxuman Rathod - ಚಿಕಲಿ(ಯು).ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100170845 SANTOSH S/o. BABU - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170847 GANPATI DHANASING - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170851 SANTOSH S/O DAUDHIBA - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170852 SUBHASH S/O SOMALA - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170858 VASANTH S/O SOMLA - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170875 SUBHASH S/O YAMAJI - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170883 MARUTHI S/O VENKAT - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170897 BANSILAL S/O POMA - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170903 MEERABAI W/O BHEEMRAO - ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170910 VINOD S/O BHEEMARAO - ಸಾ:ಡಿ.ಎನ.ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170918 VIMALABAI W/O PRABHU - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171160 Ramesh Soma chavan - ಚಿಕಲಿ ಯು ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100171178 Ramrao Bhimarao Pawar - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171210 Laxuman Chandar Chavan - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171213 Ashok Mothiram - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ ತಾಂಡಾ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171215 Shamrao hari Jadhv - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ ತಾಂಡಾ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171216 Vithal Shamrao Pawar - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171223 Vashant Namdev - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ ತಾಂಡಾ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171227 Balaji Khema Rathod - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171236 Kaushabai Tukaram Pawar - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171254 Bapurao Shitaram Pawar - ಚೀಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171375 Digu devrao Rathod - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171419 Sanjiv Walmik Pawar - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171450 Deenesh srihari - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171452 Chandarbai - ಸಾ:ಚಿಕ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100171482 Narayan Dasu Pawar - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಏಸ್. ಡಬ್ಲೂ ತಾಂಡಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171497 Santosh Ramji Rathod` - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ ತಾಂಡಾ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171506 Pushapabai Baburao - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171509 Waman ramu Rathod - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಕೆ.ಎನ್. ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171517 Mohan Ramu Rathod - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ಕೆ.ಎನ್. ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171527 Kamala Bai - ಚಿಕ್ಲೀ (ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾದ(ಬೀ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100172064 narayan Kishan rathod - ಚಿಂತಾಜಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172722 Vimalabai - ಕೆ.ಏನ.ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100173262 Dhanaji Ekanath pawar - ಚಿಕಲಿ ಉNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173274 sangram poma pawar - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173290 ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ - ಚೀಕಾಲೀ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173347 Ujjawala Chandrakant - ಚಿಕಲಿ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173424 Shankar Sakaram Pawar - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173437 Shantabai Ramrao Pawar - ಚಿಕಲಿ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173767 devidash soma Rathod - ಚಿಕ್ಕಲಿ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173831 uttam Babu rathod - ಚಿಕಲಿ ಉNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173846 Babu Chappa Pawar - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173900 Bhama Chappa Pawar - ಚಿಕಲಿ ಉNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173910 Ramesh Bhama Pawar - ಚಿಕಲಿ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173928 Uttam Soma Pawar - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173955 Rajkumar Vithal Rathod - ಚಿಕಲಿ ಉNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174251 Pannabai Shamrao pawar - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100174477 dyanoba kondiba - ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174494 Bandu shankar - ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174511 Shivaji shankar - ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174631 Devidash Namdev Pawar - ಚಿಕಲಿ U.S.W ತಾಂಡಾ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****030222/05/2022FPS****030222/05/20229006000022/05/2022
560100174636 ರೇಣುಕಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಪವಾರ - ಮು ಪೊ ಚಿಕಲಿ u.s.w. ತಾಂಡಾ ತಾ|ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174991 Venkat Tukaram pawar - ಚಿಕಲಿ ಉNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175037 Lalubai - ಎಟ.ಪೊಸ್ಟ ಚೀಕ್ಕಲ್ಲೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560100176725 Lalita - ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100177664 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ಪೋಮಾ - ಚಿಕಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100177672 Gangabai - Chikli U.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100177695 ಪ್ರಭು ಸೋಮಾ - ಚಿಕಲಿ (ಯು)thanndaPHH(NK) / NCS------90000000-
560100177721 ಶಂಕರ ಪೋಮಾ - Chikli u.thandaPHH(NK) / NCS------120000000-
560100177867 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹರಿ - ಚೀಕಲಿ u.thandaPHH(NK) / NCS------120000000-
560100178987 ಶಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179031 Fulabai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179052 ಸುಮನ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179092 Meerabai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179103 ಶಂಕರ್ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100179126 ಉಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179155 ಪ್ರೇಮದಾಸ - ಚಿಕ್ಲಿ TandaPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179167 Jayabai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)thandaPHH(NK) / NCS------210000000-
560100179188 Babita - ಚಿಕ್ಲಿ ಯ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100179224 AKSHATA - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100179242 Chandrabai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179256 ಮಾರೋತಿ ಧ್ಯಾನೋಬಾ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179275 Kachru - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179288 ಸಂಜಯ ನಾಮದೇವ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179346 Manisha Bai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179438 Rupchand - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179467 ಶಾಮರಾವ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179490 Kamalabai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179510 Lalita - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179525 Nilima - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179545 Sunita - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100180240 Yashodabai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180433 ಬಾಬುರಾವ್‌ - chkli u.PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100180458 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - chilki u.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100180515 padmini - chikli u.PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20223002000021/05/2022
560100180566 khamoroddin - chikaliPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180586 ಗಂಗಾಧರ - ಚೀಕಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182838 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100185310 ವಿಜಯ ಮನ್ನು - Chikli U.thandaPHH(NK) / NCS------150000000-
560100185466 Uttam S/o Thavru - ಮು ಚಿಕಲಿ (ಯು) ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ವಾಡಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185771 Mahananda - ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚೀಲ್ಕಿ ಯು ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185772 Meerabai w/o Pramod - ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚೀಲ್ಕಿ ಯು ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185773 Ambadas s/o Venkatrao - ಖೇಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186810 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಶ್ರೀಕಾಂತ 6/22 ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560100186931 Kalavati - ದೇವಾ 6/23 ಚಿಕಲಿ (ಉ) ಕೀಶನ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100186965 Sunita W/o Srikant - ಶಂಕರ 11/7 ಚಿಕ್ಲಿ ಉ ಡಿ ನ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187033 .Vimala Bai - ರಮೇಶ 08 ಕೇ ಯನ ತಾಂಡಾಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187041 Vandana - ನೀಲಕಂಠ 6/30 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187042 Sulabayi - ದೇವಿದಾಸ 59 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100187044 Motabai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ 6 ದಾಸಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100187591 Jana Bai - ಶಂಕರ 228 ಸೊಸಾಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187594 sunita - ಬಾಪೂರಾಒ 25 ಸ ಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100187703 Sunita - ಸಿತಾರಾಮ 6/11 ಸೊಸೈಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189118 Chchaya - ಧನಾಜಿ 16 ಕೆ ನ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಲಿ ಉPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189346 ಸುನಿತಾ - ನಾಮದೇವ 5/35 ಸೊಸೈಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189347 Lalita Bai - ಅಶೋಕ 61 ಸೊಸಾಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಚಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100189350 ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ - ಸುನೀಲ 7/38 ಸೊಸೈಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100189379 Kamalabayi - ಮೋತಿರಾಮ 09 ಸೊಸಾಟಿ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100189383 Jana Bai - ಗಣೇಶ್ 20 ಕಿಶನ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190565 Manisha - ಲಷುಮನ 13 ಕೇ ನ ತಾಂಡಾಚಿಕ್ಲಿ ಉದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100196127 Nilabai - W/O ಶಾಮರಾವ ಚಿಕಲಿ(ಯೂ) ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196144 Kavita - W/O: ಏಕನಾಥ ರಾಠೋಡ ಕಿಶನ ನಾಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560100196148 Sheela - W/O ದಾದಾರಾವ ಸೋಸಿಟಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196179 Nikita - W/O: ತುಕಾರಾಮ ರಾಠೋಡ್ ಕೇಐಎಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196501 Lalu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಪವಾರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196531 Seematai - W/O ರಾಜು ರಾಠೋಡ ಚಿಕ್ಲಿ (ಯೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196533 Bhagubai - W/O: ರೂಪಚಂದ್ ಪವರ್ ದಾಸಾ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100196536 Sarika - W/O ರವಿ ಪವಾರ . . ಚಿಕಲಿ ಯೂ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100196607 Rukminbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ರಾಥೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197013 Rekha - W/O: ತಾನಾಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ತಾಂಡ ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197014 Ayodya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಪವರ್ ದಾPHH(NK) / NCSBiometric****030222/05/2022FPS****030222/05/20229006000022/05/2022
560100197123 Sushilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ ಚಿಕಲಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100197514 Anusayabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಪುರಾವ್ ಜಾಧವ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100197649 Guna Bai - W/O: ಶಂಕರ್ ಪವರ್ ಚಿಕಲಿ ಯೂ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100197896 Meerabai - W/O ರಾಹುಲ ಕಿಶನ್ ನಾಯ್ಕ ತಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100197948 Nirmala - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಪವರ್ ದಾಸ ನಾಯ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198133 Renuka - W/O: ಸುನೀಲ್ ಜಾಧವ್ 448 ಕಿಸನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100198174 Suvarna - W/O ನವನಾಥ ಚವ್ಹಾನ ಚಿಕ್ಲಿ (PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560100198471 Anita Bai - W/O: ವಾಮನ್ ರಾಠೋಡ ದಾಸ ನಾಯ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100198472 Huna Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾಠೋಡ ದಾಸಾ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198699 Kevalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100198786 Meenabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ರಾಠೋಡ . . . ಚಿಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198810 Sunita - W/O: ರಮೇಶ್ ರಾಠೋಡ 6-4 ದಾಸ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100198813 Saguna Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ್ ರಾಥೋಡ 6/PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198866 Neelavati - W/O: ವಿನೋದ್ ಪವರ್ ದಾಸ ನಾಯ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100198952 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡು ಚಿಕಲಿ (PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198989 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಪುರಾವ್ ಚವಾನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100200126 Ashvini - W/O: ರವಿ ರಾಠೋಡ್ ಕಾರ್ಬರಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200827 Janabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ರಾಠೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200956 Ushabai - W/O: ಮೋಹನ್ ರಾಠೋಡ್ ಕಿಶನ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201805 Sumitrabai Gopnar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಲಾಜಿ ಗೋಪನರ ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201898 ಬಾಪು ರಾವ - ಚೀಕಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202189 Rajeshri M Malge - W/O: ಮಹಾದೇವ ಮಳಗೆ ಹೋಕ್ರಾಣಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203107 Anshabai - W/O: ಬಾಬುರಾವ ರಾಠೋಡ್ ದಾಸನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100203465 Rathod Aruna - W/O: ಬಾಲ ಸಿಂಗ್ 000 ದಾಸ ನಾಯಕ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100203583 Seetabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೋಬಾ ರಾಠೊಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100203586 Vanita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜ್ಞಾನೋಬಾ 6/30 ಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
Top