REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131745 Jayshri - D/O: ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಗಣೇಶಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131761 Anusaya - W/O: ಬಾಪುರಾವ್ ರಾಠೋಡ್ ಗಣೇಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133003 Anusaya - W/O: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100133096 Jyoti - W/O: ಶಿರು ಪವಾರ ಗಂಗನಬೀಡ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100133243 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದವ ರಾಠೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133357 Mangala Prabhu Rathod - W/O ಪ್ರಭು ರಾಠೋಡ ಗಂಗನಬೀಡ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100133952 Mahadevi - W/O: ಮಹದೇವ ಗಂಗನಬೀಡ ಚೋರ್ದಪ್ಕ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20226004000028/05/2022
560100134178 Usha - W/O: ಶೆಸ್ೇರವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100134241 Surekha - W/O: ರಾವ್ಸಾಹೇಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100134326 Nirmala - W/O: ವಜೀನತ್ 80 PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100134530 Chhabubayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಮರಾವ್ 157 ಗಂಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134690 Shital - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****980724/05/2022FPS****980724/05/20226004000024/05/2022
560100134714 Mahananda - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100134812 Sailpa - W/O: ರಹಂ ಗಣೆಶಿಪುರ ಯೂ PHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/202212008000025/05/2022
560100135119 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಪವಾರ 128 PHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20226004000028/05/2022
560100135592 Savita - W/O: ದಿಗಂಬರ ಗಾಶಿಕವಾದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100135770 Shobha - W/O: ಸುದಂ ರಾವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136053 Nagin - W/O: ದಗ್ದು PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100136662 ಕುಸುಮಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137804 Lalubai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಪವರ್ 162 . ಗಂಗನಬPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100138276 Anusayabai - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ಮೆತ್ರೆ ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100138511 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋತಿರಾಮ ಗಂಗನಬPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100138649 Ranjana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ನರೋPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/202212008000022/05/2022
560100138717 Rukmin Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಣೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138845 Ahilya - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಮೆತ್ರೆ ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100138892 Bhagyashri - W/O ರಾಮ ಅಟ್ ಗಣೇಶಪುರ ಯೂ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100139236 Sulubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100139598 Kamalbai - W/O: ಮಹಿಪತಿ ಗಣೇಶಪುರ ಯೂ ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022150010000023/05/2022
560100139599 Mukta Bai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ್ ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/20229006000025/05/2022
560100140071 Manyabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಪವಾರ 128 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140335 Sheelabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100140451 Sukshila - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಚೀಖಲೆ ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140453 Kamlabai - W/O ದಿಗಂಬರ ರಾಠೋಡ 132 ಗಂಗನಬೀಡ PHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100140470 Vaneeta - W/O ರಾಮರಾವ . . ನಂಗಂಬೀಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100140507 Laxmi Bai - W/O ರಾಮರಾವ್ ರಾಠೋಡ #132 ಗಂಗನಬPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100140658 Sakubai - W/O ವಿನಾಯಕ ಗಂಗಾಂಬಿದ ತಕ್ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140876 Rahubai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪವರ್ ತೇಜ ನPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100140916 Usha - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಗಬೀಡ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100141368 Jyothi - W/O ಅಂಕುಶ ಪವಾರ ಗಂಗನಬೀಡ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100141399 Renuka - S/O: ರಾಮರಾವ ಗಾಶಿಕವಾದ್ ಗಂಗನಬೀಡ PHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100141411 Sushila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ ಪವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141664 Anita - S/O: ದೌಳಟ್ರಾವ್ ಗಂಗಾಂಬೀದ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100141683 Sumanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಹುಲ ಗೆಮಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022150010000025/05/2022
560100141714 Surekha - W/O: ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ ಗಂಗನಬೀಡ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****377129/05/2022FPS****377129/05/20226004000029/05/2022
560100141820 Sathykalabai - S/O: ತುಲ್ಶಿರಮ್ ಪಾಟಿಲ್ 32 ಗಂಗನPHH(NK) / NCSBiometric****377129/05/2022FPS****377129/05/20226004000029/05/2022
560100147639 kondabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/20223002000024/05/2022
560100147640 ಕೆರಾಬಾ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100147641 ಸೋಮನಾಥ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/2022200015000024/05/2022
560100147642 Anusha Bai - C/O ಜಯವಂತ್ ಕಾಂಬಳೆ ಗಣೇಶಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147643 ಕಂಬಳ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147644 ಹರ ಬಾಯಿ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100147645 ಬಳಿ ರಾಮಾ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100147646 Surekha - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/202212008000024/05/2022
560100147647 ಬಾಬು ಗಿರ - ಗಣೇಶಪೂರ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/2022200015000022/05/2022
560100147648 Laxmibai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022180012000023/05/2022
560100147649 ಬಾನುದಾಸ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100147650 ಮಷ್ಣಜಿ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100147651 ಸುಭಾಷ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100147652 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಗೇಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) AAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147653 ಏಕನಾಥ್‌ - ಗಣೇಶಪುರ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100147654 Rajubai - ಗಣೆಶಪುರ (ಯು) ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022200015000025/05/2022
560100147655 Satavabaio - ಗಣೇಶ ಪುರ (ಯು)AAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100147656 Shridevi - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100147657 ದಶರಥ - ಗಂಗನಬೀಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147658 satya kala - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147659 ಗೋವಿಂದ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20223002000027/05/2022
560100147660 ನರಸಿಂಗ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147661 ರಾಂಬಾ ಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147662 tulasa bai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147663 ಉಜ್ವಲಾ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560100147664 ವೀಜಯ ಕುಮಾರ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147665 ಹಣಮಂತ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100147666 ರಾಜು - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147667 ಚಾಂದೋಬಾ ರಾಮಾ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147668 ನರಸಿಂಗ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147669 ಪ್ರಕಾಶ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147670 ನಾಗನಾಥ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147671 ಸುಭಾಷ್‌ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147672 ಸತ್ಯ ಕಲಾ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100147673 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147674 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147675 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100147676 ಕಿಶನ - ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ:ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100147677 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100147678 ನಾಮ ದೇವ - ಗಂಗನಬೀಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/2022200015000028/05/2022
560100147679 ಬಳಿ ರಾಮ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20223002000027/05/2022
560100147680 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100147681 Shala Bai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100147683 ಮೋತಿರಾಮ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100147684 ರಾಣು ಬಾಯಿ - ಮು ಗಂಗನಬೀಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20223002000026/05/2022
560100147685 Ribika - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100163996 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಗಣೇಶಪುರ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163997 Nila Bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100163998 Ginyabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100163999 ಗೋವಿಂದ - ಗಣೇಶಪೂರ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164000 Renuka Bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022180012000023/05/2022
560100164002 Ashabi - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/2022180012000022/05/2022
560100164003 Indrabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/2022150010000022/05/2022
560100164004 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/20223002000022/05/2022
560100164005 ತುಕಾರಾಮ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100164006 Narasa Bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/20229006000024/05/2022
560100164008 ಸ್ವರುಪಗಿರ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100164009 Suba Bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20226004000023/05/2022
560100164010 ಸದಾಶಿವ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164011 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20226004000023/05/2022
560100164012 Premilabai - ಗಣೇಶಪೂರ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022150010000023/05/2022
560100164013 Mangalabayi - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100164014 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164015 ಜ್ಞಾನೂಬಾ - ಗಣೇಶಪುರ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/20226004000022/05/2022
560100164016 Rukminbai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100164017 ಮಧುಕರ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100164018 Bhagyasree - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100164019 sundar bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164020 Ginyanabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100164021 ಬಾಬು - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100164022 bayana bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100164023 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100164024 ramba bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/2022200015000024/05/2022
560100164025 ಶ್ರಾವಣ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20226004000023/05/2022
560100164026 KHANDOBA - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164027 ಮಾರುತಿ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20226004000023/05/2022
560100164028 ಗೋರಖ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100164029 Sakhubai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100164031 ಹರಿಬಾ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100164032 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100164033 ಸೊಪಾನ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100164034 ಕಮಳ ಬಾಯ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100164035 ಯಶವಂತ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100164036 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/2022200015000024/05/2022
560100164037 Jaya Bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100164038 ಬಬನ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬAAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100164039 Sarubai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100164040 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022180012000023/05/2022
560100164041 Sakubai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022180012000023/05/2022
560100164042 ಭಿಮರಾವ್‌ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164043 ಕೀಶನ - ಗಣೇಶಪುರ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022200015000025/05/2022
560100164044 Sughdabbai - ಗಣೆಶಪುರ(ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ>ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/20226004000025/05/2022
560100164045 bhikku bai - ಗೆಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶ ಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/2022210014000024/05/2022
560100164046 sangita - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022150010000025/05/2022
560100164047 ತಾನುಬಾಯಿ - ಗೆಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು) AAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164049 Kallubai - ಗಣೇಶಪುರ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/2022150010000028/05/2022
560100164050 ಗುರುನಾಥ - ಗಣೇಶಪುರ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ ವರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20229006000028/05/2022
560100164051 Shahubai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164052 ನಾಮದೇವ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022150010000025/05/2022
560100164053 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ - ಗೇಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪುರ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164054 Simitra - ಗಣೇಶ ಪುರ (ಯು)ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/202212008000022/05/2022
560100164055 Vithabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022150010000023/05/2022
560100164056 Devikabai - ಗಣೇಶಪುರ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022180012000025/05/2022
560100164057 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022150010000023/05/2022
560100164058 Kalubai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20223002000023/05/2022
560100164059 ನಾಗೂರಾವ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20226004000023/05/2022
560100164060 Kavitabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164061 ಶ್ರೀಮಂತ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/20226004000022/05/2022
560100164062 Jijabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100164063 ಪದಮಿನಿ ಬಾಯಿ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/20229006000022/05/2022
560100164064 ರಾಜಕುಮಾರ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/202212008000022/05/2022
560100164065 ತಾತೆರಾವ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/202212008000024/05/2022
560100164066 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377129/05/2022FPS****377129/05/2022200015000029/05/2022
560100164067 Sumanbai - ಗಂಗನಬೀಡ ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022200015000025/05/2022
560100164068 ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ - ಗಂಗನಬೀಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164070 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164071 ramesh - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164072 ರಂಗ ರಾವ - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164073 ಶಂಬು ಗೀರ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100164074 ಧೋಂಡಾ ಗಿರಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100164075 gundabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164076 ratnabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100164077 anita - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100164078 ಪುಲಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164079 ನಾಮದೇವ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164080 ಭೀಮ ರಾವ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100164081 ನರಸಿಂಗ್ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164082 Surekha - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022180012000026/05/2022
560100164083 Kaushalabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164084 Kamala - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164085 ಶಟಿಬಾ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164086 ಕಿಶನ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20223002000026/05/2022
560100164087 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20223002000026/05/2022
560100164088 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164089 ಸುಭಾಷ್‌ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164090 Varsha - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022180012000026/05/2022
560100164091 ರುಕ್ಮಣಿಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164092 ಮಹಾದೆವ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164093 Neelabai - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100164094 ರಾಮರಾವ್‌ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100164095 ದೇವದಾಸ - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164096 ವಿಶ್ವನಾತ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100164097 Sushelabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164098 Gavalan Bai - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164099 ಆತ್ಮರಾಮ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164101 ಭಾನುದಾಸ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560100164102 ಪಂಡರಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164103 ಮಹಾದು - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164104 ಕಾಳು ಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100164105 Suman - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100164106 ದಿಲೀಪ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100164107 Sundarbai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100164108 Anjanabai - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164110 ಮಾರುತಿ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164111 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164112 ಸೋಪನ್‌ರಾವ್‌ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164113 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164114 ಬಾಪುರಾವ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164115 ನಾಗೊರಾವ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100164116 Kalavati - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100164117 Ujwala - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164118 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164119 ತುಕಾರಾಮ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164120 Kamalabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164121 ಮಾರುತಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100164122 kavita - ಗಂಗನಬೀಡ ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164123 ಭಾಟು - ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100164124 ಶೆಷರಾವ್‌ - ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164125 ಚಂಪಾಬಾಯಿ ಗಂ ದಾಮೊಧರ - ಗಂಗನಬೀಡ ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100164126 Mothabayai - ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/2022200015000028/05/2022
560100164127 Changuna Bai - ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔAAY(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/2022200015000028/05/2022
560100164128 ರಮಾಬಾಯಿ - ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔAAY(NK) / NCSBiometric****377129/05/2022FPS****377129/05/2022200015000029/05/2022
560100164129 Gangabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164130 ಮಾರುತಿ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100164131 Bharat Bai - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100164132 ಸೊನಾಬಾಯಿ - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100164134 ರಂಗರಾವ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164135 ವಿಶ್ವನಾತ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20223002000027/05/2022
560100164136 ಕಿಶನ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100164137 ಸೊಪಾನ - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100164138 ಮಾರುತಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20226004000028/05/2022
560100164139 Mirabayi - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100164140 Prema Bai - S/O ಸುಭಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ #152 . ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100164141 ಸೀತರಾಮ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100164142 jijabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164143 Shalubai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20223002000027/05/2022
560100164144 jai shree - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164145 ರಗುನಾತ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100164146 Sheshabai - S/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಜೀಏಎನ್‌ಜೀಏಎAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164147 ಭೀಮರಾವ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100164148 ರಘುನಾಥ - ಗಂಗನಬೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164149 ಗುಣವಂತ್‌ - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164150 Bharat Bai - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****377129/05/2022FPS****377129/05/2022200015000029/05/2022
560100164151 ತುಳಸಿರಾಮ - ಪೊಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022210014000027/05/2022
560100164152 Zima Bai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100164153 ಸೊಪಾನ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164154 Shobabai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100164155 ಮಾರುತಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164156 Changonabai - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022240016000027/05/2022
560100164158 ರಾಜಕುಮಾರ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164159 ಪ್ರಯಾಗಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100164160 Sunita - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164161 ಶಂಕರ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100164162 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಗಂಗನ ಬಿಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164163 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164164 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100164165 Chmapa - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20223002000027/05/2022
560100164166 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100164167 ಸುಬಾಶ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100164168 ನಾಮದೇವ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100164169 Muktabai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100164170 Kalubai - ಗಂಗನಬೀಡ ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164171 Vijayabai - ಗಂಗನಬೀಡ ತೇಜಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ತಾ ವರPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100164172 ರಾಮು - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164173 ಮಂಗಲಬಾಯಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100164174 ಬಾಲಾಜಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022180012000026/05/2022
560100164175 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಮು ಗಂಗನಬಿಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100164176 ಬಾಬು - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100164177 ಗಣೆಶ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100164178 ದೇವಿದಾಸ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100164179 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20223002000028/05/2022
560100165395 Revama - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100165396 ನಾಗೋ ರಾವ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100165397 ಶಿವಾಜಿ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100165398 Mangala - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100172508 Heerabai W/o Ashokrao Patil - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100174508 ಅರುಣ ತಂ.ಗಂಗಾರಾಮ ಬೀರಾದಾರ - ಸಾ:ಗಣೇಶಪೂರ(ಯು)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100174927 Shivaji Baburao - ಗಣೆಶಪುರ ಯೂ ತಾ,ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20226004000023/05/2022
560100174939 Sunita - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/2022150010000022/05/2022
560100174950 Vanita - ಗಣೇಶಪೂರ(ಉ) ತಾ ಔರದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100175029 Giniyanbai - ಗಣೇಶಪೂರ ತಾ ಔರದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022180012000023/05/2022
560100175087 Dhondiram Babu - ಗಣೇಶಪೂರ ಯು ತಾ| ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ|ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100175093 Anil Ramrao Suryawanshi - ಗಣೇಶಪುರ(ಯು) ತಾ/ಔರದ(ಬಿ) ಜೀ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100175100 ಪಂಢರಿ ನಾಗೂರಾವ - ನಾಗೇಶಪೂರ ಯು ತಾ.ಔರಾದ ಬಿ. ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100175323 ಬಾಲಾಜಿ ಮಾನೀಕರಾವ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100175331 Sukhdev Dhanaji - ಗಣೇಶಪೂರ ತಾ:ಔರದ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100175677 Rupsing Ravaji Rathod - ಗಣೆಶಪುರ (ಯು) ತಾಂಡಾ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175718 Savita - ಗಂಗಾನಬೀಡ ತಾಂಡಾ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022150010000027/05/2022
560100178763 ಉಧ್ದವ - ಗಂಗಣಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20223002000026/05/2022
560100178792 ಅಬಹಂಗ್‌ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/20226004000025/05/2022
560100178801 Shalubai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/20229006000024/05/2022
560100178818 Chandrakala - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100178850 Shobabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100178868 ಉತ್ತಮ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100178869 Vimalabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/20223002000022/05/2022
560100178880 ದತ್ತ - ಗಣೇಶಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022150010000023/05/2022
560100178883 ಶಿವಾಜಿ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100178890 ANUSHE BHAI - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178897 Adnyanbai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022180012000023/05/2022
560100178910 ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100178925 KAVITHA - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100178933 ದಾದಾರಾವ್‌ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20223002000023/05/2022
560100178953 ರಾಮರಾವ್‌ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/20229006000023/05/2022
560100178966 Shoba - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100178976 ಶಂಕರಗಿ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/20223002000024/05/2022
560100179009 RUKMINI BAI - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)AAY(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/2022200015000023/05/2022
560100179024 SAVITA G/O RAJA KUMAR - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100179061 ನಾರಾಯಣ - ಗಣೇಶಪುರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/202212008000025/05/2022
560100179067 ಬಾಲಾಜಿ - ಗಂಗನಬೀಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179081 Anusayabai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100179114 ವಿಮಲಬಾಯಿ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179123 ರಮೇಶ್ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20229006000028/05/2022
560100179136 ಬಾರತ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179146 ಬಜರಂಗ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100179154 Anushabai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100179165 ಆಮೃತ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179176 ದಿಗಬರ - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022200015000026/05/2022
560100179186 ಅಶೋಕ್ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100179211 ಲಕ್ಷ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100179219 Anusaya - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100179236 ರಾಮರಾವ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179246 ರಂಗಾರಾವ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100179254 Meera Bai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100179267 ಬಸವಂತ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100179276 Venkatrao - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179300 Lalita - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100179323 ಗೋವಿಂದ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100179344 ರಾಜಕುಮಾರ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20229006000026/05/2022
560100179361 ಶಿವಾಜಿ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/202212008000028/05/2022
560100179372 ನಿವ್ರತಿ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/20226004000026/05/2022
560100179379 MINA BAI - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100179392 ತೇಜೆರಾವ - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/2022200015000024/05/2022
560100179469 SANGITA T ANKOSH - ಸಾ/ಗಂಗನಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100180457 jamana bai - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100180465 ಕಮಳ ಬಾಯಿ - ಗಂಗನಬೀಡಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100180490 ಙ್ಞಾನೊಬಾ - GaneshpurPHH(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/20229006000024/05/2022
560100180495 ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)AAY(NK) / NCSBiometric****377124/05/2022FPS****377124/05/2022200015000024/05/2022
560100180496 ಸುನೀಲ - ಗಂಗಣಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100180499 ಯಶವಂತ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022180012000027/05/2022
560100180506 ಕಾಶಿನಾಥ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100180521 rukmini bai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/20229006000025/05/2022
560100180526 ರಮೇಶ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/2022150010000025/05/2022
560100180539 ಮಾನಸಿಂಗ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377125/05/2022FPS****377125/05/20223002000025/05/2022
560100180547 Neela Bai - ಗಂಗನಬೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180555 ರಾಮಜಿ - ಗಂಗಣಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100180562 ಶಂಕರ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20226004000027/05/2022
560100180574 ನಾಮ್‌ದೇವ ರಾವ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20226004000028/05/2022
560100180580 ಸುಬಾಶ್‌ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377122/05/2022FPS****377122/05/202212008000022/05/2022
560100180598 ದೆವದಾಸ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100180607 ತುಕಾರಾಮ - ಗಣೇಶಪೂರ (ಯು)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100180621 ramesh - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181517 ಸುಮಿತಾ - ಗಂಗಣಬೀಡ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100181686 Padmavati - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****377128/05/2022FPS****377128/05/20226004000028/05/2022
560100181856 ಬಸವರಾಜ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100181857 Renuka - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100181876 Ginyabai - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100181877 ಹರುಬಾಯಿ - ಗಂಗನಬೀಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181895 ಗೋವಿಂದ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022200015000027/05/2022
560100181962 `ಸಂತೋಷ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/202212008000027/05/2022
560100181963 ಪರ್ಯಾಗಬಾಯಿ - ಗಂಗನಬೀಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181974 Shankar - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182031 ಗಣಪತಿ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/2022150010000026/05/2022
560100182032 ಸುನೀಲ್‌ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****377123/05/2022FPS****377123/05/202212008000023/05/2022
560100182112 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100182113 ಸಂಗೀತಾ - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008000026/05/2022
560100182114 Kashibai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/2022180012000027/05/2022
560100182116 ರಾಮಾಬಾಯಿ - ಗಣೇಶಪುರ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182141 Sundarbai - ಗಂಗನಬೀಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****377127/05/2022FPS****377127/05/20229006000027/05/2022
560100182162 ಸಾದು - ಗಂಗನಬೀಡPHH(NK) / NCSBiometric****377126/05/2022FPS****377126/05/202212008