REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149190 Mangala Bai - D/O: ಡೆವಿದಾಸ್ ಬೀರಾಜದಾರ್ 2-243NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149799 Basamma - W/O: ಖ್ಯಾಯಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 87 PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200149803 Sunita - S/O ಬಾಬುರಾವ ಪಾಸಿಮೆ ೬೨ ಚಿಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149844 Zumbar Bai - W/O: ಮಹೇಶ್ 191 ಚಿತ್ತ ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149886 Vanita - W/O: ಬನ್ಸಿ ರಾಠೋಡ್ 109 ಚಿತ್PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200150002 Chabubai - W/O: ದತ್ತು ಮಾನೆ 46 ಹಂದ್ರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150160 Chabu Bai - W/O: ವಸಂತ ರಾವ ಜಾಧಾವ ಚಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200151532 Aruna - S/O: ಬಾಬು ಪಶ್ಹಿಮೆ 62 ಚಿತ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151734 Sonali - S/O ಗೋವಿಂದ ಪಾಸಿಮೆ ಚಿಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200153114 Bakula Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 106 PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200153142 Konda Bai - W/O: ಬಾಬುರಾವ 54 ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153149 Vidya - S/O: ವಿಷವನಾಥ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200153153 Ranjana - W/O: ಅನಿಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 36 ಚಿಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153154 ಸುಜಾತಾ - W/O: ದಿಲೀಪ್ ಬೀರಾಜದಾರ 100 ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153155 Sindu Bai - W/O: ಬಳಿರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 36 ಚPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153175 Lubujna Bai - W/O: ತಾನಾಜಿ ಬೀರಾಜದಾರ್ ಹಂದPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200153176 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮುಕುಂದ ರಾವ 28 ಹದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153177 Geeta - S/O: ಬಲಾಭೀಮ್ ಬಿರಾದಾರ 39 ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200153373 Lalita Bai - W/O: ರೋಹಿದಾಸ ಬೀರಜದಾರ 81 ಹಂPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200153956 ಸುನಿತಾ - W/O: ರಾಜು ಆಡೆ 05 ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200154021 Shantkumar - S/O: ನಾಮದೇವ್ 0 ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200154095 Anusaya - S/O: ಗೋಪಾಳ 47 ಹಂದ್ರಾಳ ಆರ PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022210014000019/05/2022
560200154107 Ghamabai - W/O: ರವಿ 109 ಚಿತ್ತಾಕೇ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154580 Megha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿದೇಶ ಸಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154736 Vitha Bai - S/O ಕರನರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 50 ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200154739 Rupali - W/O: ಅನಂದ ಗದಲಗಾಂವೇ 32-2 ಚಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154740 Sangeeta - W/O ಶಾಮ 32 ಚಿತ್ತಾ ಕೇ PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200154741 Jana Bai - S/O: ವಾಮನ್ ರಾವ ಸೈಬಾನೆ ಚಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200154744 Varsha - S/O: ವಿಷಂಬರ್ ಪಂಚಾಳ 48 ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200154759 Lakshmi - W/O: ಗೈನಿನಾಥ 13 ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200154894 Bandubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ 32 ಹಂದ್PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200154947 Suman - W/O: ಇಂದ್ರಜೀತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****923919/05/2022FPS****923919/05/20229006000019/05/2022
560200155021 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುಕರ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/20226004000019/05/2022
560200155186 Bhagyashree - S/O: ನರಸೋಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 4-1 PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200155214 Savita - W/O: ಸಂತೋಷ ಆಡೆ 87 ಚಿಟ್ಟಾ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155215 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಬ ಆಡೇ PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200155492 Nanda - W/O: ಆನಿಲ ಜಾಧವ ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155740 Ramesh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಳೋಬ ಧುಮಲPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200155741 Shreya - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ ಕಾರಭಾರಿ ಚಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200155763 Kalpana - S/O: ಭೀಮ ರಾವ ಮೆಕಾಲೆ ಹಂದ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155769 Kavita - W/O ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೬೪ PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200155835 ಸಾರೀಕಾ - W/O ಸತೀಶ ಉಜಲಂಬೆ 10/2 ಚಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200156009 Sumitra - W/O: ಕಿಶನ ಬಿರಾದಾರ 07 ಹಂದ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156010 Popat Bai - W/O: ಇಂದ್ರಜಿತ್ 0 ಮಂದಿರ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157547 Jarita Bai - W/O: ಗಣಪತಿ 76 ಹಂದ್ರಾಲ ಆರ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157554 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಂಚಲ ಚಿತPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200157955 Rahu Bai - D/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಭೂಶಾಲೇ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157956 Simantha Bai - W/O: ಮಾಧವ ರಾವ ಪಾಟೀಲ ಹಂದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022180012000019/05/2022
560200157964 Kalavati - W/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟಗರ 89 ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/202212008000022/05/2022
560200158926 Asmita - S/O ಗುರುನಾಥ ರಾಠೋಡ #115 ಚಿತ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160305 Ram Bai - W/O ಜಾಯಹಿಂದ ರಾಠೋಡ 113 ಚಿ (ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160951 Priya - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟಿಲ 23 0 ಚಿತ್PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200161163 Jayashree - W/O: ಏಕನಾಥ 0 ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200161296 Moharabai - W/O ಬಾಬು 57 ಹಂದ್ರಾಲ್ (ಆರ್) ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161317 Rekha - W/O: ನಾರಾಯಣ್ ಗಿರೀ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 36PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200161465 Ranjana Bai - S/O: ಪ್ರದೀಪ ಹೊಟ್‌ಗೆ ಚಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161469 Vimala Bai - W/O ದಗಡು 55 ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ) ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200161665 Gandharibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ್ ಚಿಯ್ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200162136 Sangita - W/O ಸಚಿನ ಪಾಟಿಲ 00 ಚಿಟಾ (ಕೇ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162138 Swati - W/O: ಜೀತೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಚಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162418 Sojara Bai - C/O ಸನ ಆಫ್ ಮಾಧವ ರಾವ್ 111 ಚಿತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162997 Sakubai - C/O ವೈಫ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಬೀರಜದಾರ್ ಹಂದPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200162998 Kashibai - C/O ವೈಫ್ ಆಫ್ ಶಾಮ ಹಂದ್ರಾಳ (ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200163039 Savitri - W/O: ಮಹೇಶ್ 191 ಚಿತ್ತ ಕೇ ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200163090 Sajjubai - W/O ಸುರೇಶ ಆದೇ ಚಿತ್ತ ಕೇ ತಂಡ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200163815 Vimala Bai - W/O: ಪಂಡರಿನಾಥ ಗದಲಗಾಂವೇ 173 PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200163816 Sunita - D/O: ಕಿಶನಪ್ರಸಾದ್ ಆವಸ್ತಿ 2-259PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200163817 Shakuntala - W/O: ಮನೋಹರ ಕುಂಬಾರ ಚಿತಾ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200163906 Roopa - W/O: ಸುನೀಲ ಆವಸ್ತಿ 2-259 ಚಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164546 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164547 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164548 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164549 ಸೀತರಾಮ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164550 ಮಹಾದೇವಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022200015000021/05/2022
560200164551 sharu bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200164552 Chamak Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164553 ದತ್ತು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200164554 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164555 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164556 shila bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022200015000021/05/2022
560200164557 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200164558 ಗೋವಿಂದ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200164563 dropati - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164564 Hira Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164565 Kamalabai - ಚಿತ್ತ ತಾಂಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164566 Bharata Sitaram Chavan - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/2022200015000022/05/2022
560200164567 ರೂಪಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022200015000021/05/2022
560200164569 ಕುಮಾರ - ಚೀಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164570 Vala Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200164578 ಕೀಶನ - ಚೀಟ್ಟಾ ( ಕೆ) ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/2022200015000022/05/2022
560200164579 ಕಾಶಿನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200164580 chavasha bai - ಚೀಟ್ಟ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200164581 Chavalabai - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200164583 Chabubai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200164584 ನೇತಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200164585 Kalavati - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200164587 chandra kala - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164588 ಸಂಜು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200169309 ಶಿವಾ ದಾಸ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200169310 ಚಂದ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022200015000021/05/2022
560200170784 ವನಿತಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170785 Seetabai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170786 Phula Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200170787 lalitamma - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200170788 Sushila - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200170789 Kamalabai - ಚೀಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022180012000020/05/2022
560200170790 sharad - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170791 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200170792 Laxmi Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200170793 Anusaya - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170794 ನಿಲಾವತಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170795 Mahananda - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200170796 Balika bai - ಚಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200170797 ಮಾಹಾನಂದಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200170798 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200170800 Shantabai - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200170802 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170804 ಅನಿತಾ - ಚಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200170805 SHANKAR - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170807 ಪಂಡಿತ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170808 SEEMA BAI - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200170809 ರಾಮ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022180012000019/05/2022
560200170810 ಕಲಾವತಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170811 ಗೋವಿಂದ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170813 ದಯಾನಂದ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170814 ಶಿವಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200170815 ದತ್ತು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200170816 ರಾಜಕುಮಾರ - ಚೀಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170817 ರಮೇಶ್ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022150010000021/05/2022
560200170818 Shantabai Ram Aade - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170819 ಪೊಮ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200170820 ಸೊನಾಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/202212008000022/05/2022
560200170821 ಶಂಕರ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200170822 ಹರಿಬಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆ ತಾಂಢಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200170823 ಗೊವಿಂದ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170824 prabhawati - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200170825 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170826 Renuka Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170827 ಸಂಗೂ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170829 ಮೆಹಬೂಬ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022210014000019/05/2022
560200170830 ದಿಲೀಪ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200170831 ಕೇಶ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022180012000020/05/2022
560200170832 shanku bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200170833 ಬಾಲ ಭೀಮ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/20229006000022/05/2022
560200170835 Maheshwari - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200170836 ಶಾ ಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170840 Anita - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022180012000019/05/2022
560200170841 ಸುರ್ಯಕಾಂಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200170843 ಅಪ್ಪಾರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200170844 ವೀರ ನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170845 Vimala Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200170846 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170847 ರಜನ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170848 ಸುರದಾಸ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200170849 Kalavati - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200170850 ಅಶ್ವಿನಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200170851 Ranjana Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200170852 ಭರತ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170853 ವಾಮನ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022150010000021/05/2022
560200170854 ಹರಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170855 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200170856 ವಿಜಯ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170857 Ishwari - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170861 savita - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170862 ಅಶೋಕ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170863 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170864 ಸಂಜೀವ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170865 gundamma - ಗುಂಡಮ್ಮ ಚಿಟ್ಟ (ಕೆ) ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170866 ಅರ್ಜುನ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022210014000019/05/2022
560200170867 MANGALA BAI - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20223002000021/05/2022
560200170868 ಅರುಣಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170869 ಗೋಪಾಲ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200170871 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170872 kesha bai - ಚೀಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170873 Chandrakala - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022180012000019/05/2022
560200170874 ಶಾಹಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170875 ಗುರುನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170876 ಲಾಲು ದೇವರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200170877 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170878 ರೇಖೂ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170879 amita bai - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200170880 ಡಾಕು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200170881 ಗೋವಿಂದ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170882 ಗೋಪಾಲ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170883 Bibabai - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/20229006000022/05/2022
560200170884 ಸುಭಾಷ - ಚೀಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200170885 ROOPABAI - ಟ್ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022180012000021/05/2022
560200170886 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/20226004000022/05/2022
560200170887 ಗುರುನಾಥ - ಚೀಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170888 ವಸಂತ - ಚೀ್ಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022200015000021/05/2022
560200170889 ದೇವರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200170890 Ashabai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022180012000020/05/2022
560200170891 ದೇವರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/20226004000022/05/2022
560200170892 ಲಾಹು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170893 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170894 ಮಹಾದೇವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200170895 yashoda - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170896 ಕಾಲಪ್ಪಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170897 ರತನ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200170898 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170899 ಅಂಬಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200170900 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170901 ಕಾಂಡಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200170902 ಮಾಣಿಕ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200170903 Prabhavati - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------180000000-
560200170904 ಮಂದಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200170905 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170906 sushila bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200170907 chandrakala - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170908 ವೀರಯ್ಯಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170909 ಮೀನಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170910 ಭಾಗ್ಯರತಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200170911 Kalavati Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200170912 Gundamma - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200170913 ಅರವಿಂದ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170914 ಸವಿತಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200170915 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200170916 shanta bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/20223002000022/05/2022
560200170917 ಸುಭಾಷ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200170924 ರಾಜು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022180012000020/05/2022
560200170937 rukmini bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200170938 ಡಗ್ಡು - ಚೀಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170939 ಸುಭಾಸ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170940 shanta bai - ಚೀಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170941 sina bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170942 ವಿಠಲ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170943 sukumari bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200170944 Nagara bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170945 ಪ್ರೇಮ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200170946 ಸುಭಾಷ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200170947 ಶಿವಾಜಿ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200170948 Sindubai - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170949 JAYSHRI BAI keshava rao - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170950 ತುಕಾರಾಮ ಗೋಪಾಲ - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200170951 ಶಂಕರ ಗೋಪಾಳ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170952 ತುಕಾರಾಮ ಪ್ರಭು - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170953 Dyanbai - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170955 ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170956 ನಾಮ್‌ದೇವ್‌ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170957 RATNABAI - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200170958 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200170959 AHILYA BAI - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170960 Shubidrbai - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170961 Sumanabai - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200170962 ದಿಲೀಪ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200170963 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170964 ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ - ಹಂದ್ರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200170966 shobha - ಹಂದ್ರಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200170967 Ratnabai - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200185710 ಸೋನಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200185711 ಸುಮನ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200185712 ಆಣ್ಣರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200185714 Ganga Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185715 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200185716 ಬಾಜಿ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200185717 anapurna - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185718 ಪಾರ್ವತಿ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200185719 ದಯಾನಂದ - ಹಂದ್ರಾಳ ಆರ್AAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200185720 LAXMIBAI bala bhima - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200185721 ಮನೋಹರ ಪ್ರೇಮಾ ನಾಥ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200185722 ಸುದಮುತ್ತ ಬಾಯಿ ನಾಗ ನಾಥ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200185723 ವಿನಾಯಕ ಸಂಭಾಜಿ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200185724 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200185725 KAMALABAI - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200185726 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185727 Usha - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200185728 Vanita - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022180012000019/05/2022
560200185729 Kamala Bai - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022210014000019/05/2022
560200185730 ಸೊಪನ - ಚಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200185731 ರಾವ್‌ ಸಾಬ್‌ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200185732 ರಾಹುಲ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185733 mahadevi - ಹಂಧಱರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200185734 Gaya Bai - ಹಂದ್ರಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200185735 ರಮೇಶ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200185736 ಇಂದುಬಾಯಿ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200185738 Kavita Bai - ಹಂದ್ರಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200192556 jagadevi virappa - ಗೋಕುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193247 Trisha @ Romanchani A Patil - ಸಾ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193443 ಬಬನ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200193468 Mangalabai - Chitta(K)PHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/202212008000022/05/2022
560200193542 ಕೇಶವರಾವ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200193574 Anju Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200193753 Harubai - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193764 ಮಾಹಾನಂದಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193789 dhanaji - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20223002000021/05/2022
560200193803 Sharada Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022150010000021/05/2022
560200193984 ದಗಡು - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022180012000020/05/2022
560200194007 ಶ್ರಾವಣಗಿರ - ಚಿಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194313 ಸುರೆಖಾ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200194331 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200195648 ಕಾಶಿನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195659 Yashodha - ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196224 ಪಾರಬತಾ ಬ಻ಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022210014000019/05/2022
560200196501 ನಾಗನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200196609 Rama Bai - ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200196617 Lalita - Handral(R)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022180012000019/05/2022
560200196627 ಸಿದ್ರಾಮ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200196634 Umasha - Chitta(K)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200196637 ಸಂಜು - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196678 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196679 Savita - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200196683 ಬಲಭೀಮ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200196687 Netaji - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196689 ಮಹಾದೇವ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200196690 ರಾಮರಾವ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196691 ಬಾಳಿರಾಮ - Handral(R)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200196698 ಕಮಾಲಾಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196700 Komal - Chitta(K)PHH(NK) / NCS------210000000-
560200196703 ಪರ್ಯಾಗಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200196705 ಬಂಡು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200196708 Ram Chander - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200196714 ಬಬ್ರುವಾಹ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200196718 prabhavati - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200196723 Anusaya Bai - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200196728 ರಾಮ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196732 Vandana - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022150010000021/05/2022
560200196737 ದಗಡು - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196739 Sundar Bai - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200196740 ಭೀಮ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200196743 ವೀಠಾಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200196744 Goma Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200196745 Lubajabai - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196748 ಸಂತೂಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200196751 ಶಂಕರ ರಾವ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200196752 DRUPATI - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200196754 Anita - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022180012000021/05/2022
560200196755 ಶಿವಯ್ಯ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200196757 ಸುಧಾಕರ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196760 ಶಾಹಾಜಿ - ಚಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200196763 GURUNATH - ಚಿಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196764 ಬಲಭೀಮ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200196765 ರಾಜು - ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196769 ರಾಮ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200196770 ವಾಮನ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/20229006000022/05/2022
560200196773 kamala bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200196776 ಶ್ರೀ ರಂಗ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200196794 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196803 ಗಣಪತಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200196808 Ujavala Bai - Handral(R)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200196809 Phoolrani w/o Hanmanth - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200196813 ವಾಮನರಾವ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200196817 ನಂದ ಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196820 ವಿಷ್ಣು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022150010000021/05/2022
560200196822 ಅನಿತಾ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200196825 ಜೆಮು - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200196826 Sunita - ಚಿಟ್ಟಾ(k)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200196827 ಸಂಗೀತಾ - Chitta(K)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200196828 gajar bai - ಸೂರ್ಯ ವಂಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200196829 ಕೇಶವ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200196832 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196837 vimalabai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022270018000020/05/2022
560200196838 ದಯಾನಂದ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200196839 ಕಾಳಿದಾಸ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200196840 radha bai - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196843 ಶಿವಾನಂದ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200196847 Bhakti - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196848 Kashi bai - Chitta(K)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196849 ಉಮೇಶ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200196855 ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಧುಮಾಳ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196859 ಸುಭಾಷ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196862 ಬಜರಂಗ - Handral(R)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196863 ತಾನಾಜಿ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200196866 Kusuma Bai - ಚಿಟ್ಟಾ(K)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200196867 ಸುನಿತಾ - ಹಂದ್ರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196871 shantabai - ಹಂದ್ರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196877 Uddav - Handral(R)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200196881 Padmavati - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200196887 ಶಿವಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200196890 ನೀಲು - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196892 Kusum Bai - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196899 SOPAN - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20223002000021/05/2022
560200196901 ಬಜ ರಂಗ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196904 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200196906 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000019/05/2022
560200196908 Draxshini - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200196910 ಲಹು - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200196912 ಕುಸುಮಾಬಾಯಿ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200196915 ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200196916 ಸಂಜು - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200196917 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022200015000020/05/2022
560200196920 Salu - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200196923 mohan - ಚಿಟ್ಟಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200196925 Manisha - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200196926 ಕಾಸಿಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/202212008000020/05/2022
560200196927 Ramaka Bai - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200196948 ಬಸವರಾಜ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200196950 ಚಂದ್ರಕಲಾ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022200015000021/05/2022
560200196965 Sulochana - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200196974 ಸರೋಜ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200196979 subhas - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196986 ನಗರಬಾಯ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20223002000019/05/2022
560200197006 ಬಾಬು - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20226004000021/05/2022
560200197007 ಗೋವಿಂದ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200197016 ಸಂತೋಷ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197031 Shantabai - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200197039 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200197040 Mangalabai - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20223002000020/05/2022
560200197055 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200197062 ಉಮೇಶ - ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200197063 Vanita - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200197080 Balika - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/202212008000019/05/2022
560200197086 ಭೀಲು - ಚಿಟ್ಟಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200197095 ಬ್ರಮ್ಹ ಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200197101 ದೀಪಕ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200197105 Sangeeta - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197131 ಗುಂಡಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022200015000019/05/2022
560200197185 ಬಾಬುರಾವ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20226004000019/05/2022
560200197186 Vimala Bai - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/2022150010000019/05/2022
560200197243 SHALU - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/2022150010000020/05/2022
560200197244 ಧನಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/20229006000021/05/2022
560200197249 ದಿಲೀಪ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/202212008000021/05/2022
560200197279 ಊರ್ಮಿಳಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200197347 ಬಾಜಿ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197348 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****605021/05/2022FPS****605021/05/2022150010000021/05/2022
560200197358 ವಿಶ್ವನಾಥ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****605022/05/2022FPS****605022/05/20223002000022/05/2022
560200197368 pardip - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200197404 ಪಾರವತಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20229006000020/05/2022
560200197430 ನಾರಾಯಣ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****605020/05/2022FPS****605020/05/20226004000020/05/2022
560200197459 ಮಾಣಿಕ - Chitta(K)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200197464 ಸುಧಾಕರ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197478 Jaishree - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197500 ಬಬ್ರುವಾಹನ - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****605019/05/2022FPS****605019/05/20229006000