REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149396 Ratnamma - W/O ವಿಠಲರಾವ #61/2 0 ಗಡಿರಾಯಪPHH(NK) / NCSBiometric****205720/05/2022FPS****205720/05/20223002000020/05/2022
560200149457 Anita - W/O: ಮಾರುತಿ 00 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149458 Rekha - W/O ನರಸಿಂಗ ಮೂಳೆ ೭೩ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149459 Saya Bai - W/O ಅಂಗದ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ ೧೨೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149511 Gundamma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ೧೩೬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149512 Fatima - W/O ಮಹಬೂಬ್ ಶೈಕ 13 0 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149515 Pooja - S/O ಸೋಪನ ರಾವ ಕಾದೇಪೂರ ೧೯PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149516 Savita - W/O ರವಿ ಶಿಂದೆ ಕಾದೆಪೂರ ೧PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149530 Jeejabai - W/O ಪ್ರಲಾದರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200149716 Sunita - W/O: ಪಂಡಿತ PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200149719 Anita - S/O ನರಸಿ೦ಗ ಕಾದೇಪೂರ ೧೮೦ PHH(NK) / NCSBiometric****765722/05/2022FPS****765722/05/20226004000022/05/2022
560200149791 Kavita Bai - W/O ಶೇಷಾರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಕಾದೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150360 Rekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕುಮಾರ 63 PHH(NK) / NCSBiometric****500616/05/2022FPS****500616/05/20229060000016/05/2022
560200150414 Prayag Bai - W/O: ನರಸಿಂಗ ರವ ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150463 Aruna - W/O ಕಲ್ಯಾಣಿ #13 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150530 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ 40 PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200150531 Renuka - S/O: ವಾಮಾನ್ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200150532 Thorali Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸಿ ರಾಮ 229 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150533 Parvati - S/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200150535 Suvarna - W/O ನಾನೇಶ್ವರ 0 0 ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20229006000019/05/2022
560200150539 Pratibha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕರನ್ 1 ಟು 4/6/34 ನPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200150652 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151300 Maya - W/O: ಸಂದೀಪ್ 100 ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20229006000019/05/2022
560200151404 Savitrabai - W/O ಆನಂದ ಜಾಧವ 31 0 ಗಡಿರಾಯಪಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152256 Hanifa Begum - S/O ಚಂದಪಶಾ 0 0 PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200153608 Sunita - W/O: ಕುಪೇಂದ್ರ 19 PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200153609 Ratna Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಪು 79 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153610 Raju - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಷೇರವ್ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153611 Sujata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲ್ಪೆಶ 85 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153636 Anusaya - S/O: ಪ್ರಹ್ಲಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153654 Usha - W/O ಶೇಷರಾವ್ ಜಾಧವ #38 ಗಡಿರಾಯಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153729 Sangeeta - W/O ಕಿಶನ 00 ಗಡಿರಾಯಿಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200156802 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಜಾನನ 167 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157287 Mukta Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ್ ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157299 Ashwini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157464 Priyanka - D/O ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಘಮಾರೆ ೮೭ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158935 Aslesha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಡಜಿ ರಾವ 44 ಗಡಿರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200158936 Shivakanta - S/O ಈಶ್ವರರಾವ #31 ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158937 Lakshmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಾಂಡುರಂಗ 44 ಗಡಿರಾಯಪPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200160897 Archana - W/O ಸತೀಶ 83 ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಲಿ ಗಡಿರPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200160922 Vandana Bai - W/O ನಿವೃತಿ ಕಾಂಬಳೆ 78 0 ಗಡಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200161186 Savitra - W/O ಬಾಲಾಜಿ #169 ಗಾಡಿರಾಯಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20229006000019/05/2022
560200161459 Bhagyashri - W/O ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ 98/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161460 Surekha - W/O ಲಹುಕಾಂತ 145 0 ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200161461 Banu Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಏಕಬಾಲ ಮುಳ್ಳಾ ಗಡಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200161670 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರರಾವ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161784 Malan Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ್ 11 ಖಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162062 Asha - D/O ಅಸ್ಲಂ ೧೯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162319 Mudrika Bai - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ೪೯ ಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162458 Meenabai - W/O ಭಾನುದಾಸ ಜಾಧವ ೨೬ ಗಡಿರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162488 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ 96 ಗಡಿರಾಯಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022180012000020/05/2022
560200162489 Laxmi Bai - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ 39 ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200162570 Najiya - D/O ನಿಜ್ಯಮುದ್ದೀನ ೧೯ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162848 Asha - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ೮೨PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200162849 Putala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶೀನಾಥ 82 ಗಡಿರಾಯಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163042 Reshma Begam - W/O ಮೈನುದ್ದೀನ್ 00 ಗಾಡಿರಾಯಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200163203 Bhagyashree - ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ 9999 ಗಾಡಿರಾಯಿಪಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163419 Shobha - W/O ಜಗನಾಥ್ ೯೯-೧ ಕಾದೆಪೂರ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163919 Rukmini - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಘಾರೋಲೇ 98 0 ಗಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20223002000020/05/2022
560200164954 ಭಾಗಿರತಿ ಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164955 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164956 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200164957 Sampati bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164958 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164959 Parvati - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164960 ನಿರ್ಮಲಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164962 ಮೌಲಾನ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200164963 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200164964 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164965 ಮಾರುತಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20223002000020/05/2022
560200164966 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164967 ಗುರಮ್ಮಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164969 Maruti - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164970 Gundamma - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164971 Lakshimi bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164972 Phula Bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022200015000019/05/2022
560200164973 ರೇವಪ್ಪಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164974 Shamakala - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022200015000019/05/2022
560200164975 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164976 ಸುಮನ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164977 ಮಾರುತಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022200015000019/05/2022
560200164978 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164979 ತ್ರೀವೇಣಿ ಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164980 Savitrabai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200164981 Krishna Bai - gadirayapalliAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164982 ದಯಾನಂದ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164983 Lalith Bai Jadav - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164984 Nilamma - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164985 ಶ್ರೀಮಂತ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164986 Ranjana - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164987 ಬಸವರಾಜ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164988 ಬಲಬೀಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164991 Mangalabai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200164992 ತುಕಾರಾಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200164993 Lata Bai Dapke - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022200015000019/05/2022
560200164994 Shesh Bai - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200164995 Ratna bai - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164996 ಶಬ್ಬೀರ್‌ ಸಾಬ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164997 ಶಿವಜಿ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164998 Ganesh - ಕಾದೇಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164999 Kamla bai - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165000 ಭಾವು ರಾವ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165001 ಆರ್ಯ ಭಾನ ರಾವ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165002 ಜಟಿಂಗ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165003 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165004 Farjana Begum - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165005 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165006 Padmini - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165007 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165008 Chandrakala - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165009 Konda Bai - W/O ಭಾಹುರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ೧೩೦/೧ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165010 ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾವ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165011 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಕಾದೇಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165012 Shalu Bai - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165014 ದಸ್ತಗೀರ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165015 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಕಾದೇಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165016 ಮಾರುತಿ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165017 Chaba Bai - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165018 Ratnabai - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165019 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಕಾದೇಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165020 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165021 Hausabai W/o Kartikrao - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169364 ಗುಂಡಾಜಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/202212008000019/05/2022
560200169365 ದಶರಥ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200169366 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200169367 ಸುನಿಲ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200169368 ತಂಗೆಮ್ಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****138721/05/2022FPS****138721/05/20226004000021/05/2022
560200169369 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022200015000019/05/2022
560200169370 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169371 mamadabi - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169372 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200169373 ಶ್ರೀಧರ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200169374 paravati mashaji - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200169375 ಬಲಬೀಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169376 ಪ್ರ;ಲಾದ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200169377 Daivathabayi - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022200015000019/05/2022
560200169378 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169379 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಕಾದೇಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169380 Sojarbai - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169381 ಶೇವಂತಾ ಬಾಯಿ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169382 Manika Bai - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169383 ನಿರಂಜಯ್ಯ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169385 ಗಜರಬಾಯಿ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169386 ರಾಮ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169387 Rupvanta - ಕಾದೇಫುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169388 ಆಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172264 ವಿಠ್ಠಾಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20226004000019/05/2022
560200172265 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200172266 ವೈಜಿನಾಥ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172267 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20226004000019/05/2022
560200172268 ವೆಂಕಟ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200172269 ವಿಠಲ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200172270 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20229006000019/05/2022
560200172271 ವಿಠಲ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172272 RameeZabee - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172273 ರಾಮು - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172274 ಅಭಂಗ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172275 ದತ್ತತ್ರಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172276 ಪಾರವತಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172277 ಶಿವದಾಸ್‌ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172278 gyanamma - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172279 ಕಾಶಿನಾಥ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20229006000019/05/2022
560200172280 ದೇವಿಂದ್ರ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/202212008000019/05/2022
560200172281 ಕ್ರಿಷ್ಣಾಪ್ಪಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172282 Saroswati - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022180012000019/05/2022
560200172283 ತುಕಾರಾಮ - ಗಡಿರಾಯಪಲ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20229006000019/05/2022
560200172284 ಬಾಬುರಾವ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/202212008000019/05/2022
560200172285 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022150010000019/05/2022
560200172286 Vimala Bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200172287 ವಚೆಲಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200172288 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172289 kondabai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20223002000020/05/2022
560200172290 ಸಂಗಮ್ಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20223002000020/05/2022
560200172291 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200172292 ಸುಶಿಲ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022200015000020/05/2022
560200172293 ಸುಭಾಷ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172294 tulasa bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20223002000019/05/2022
560200172295 ವಿಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/2022150010000019/05/2022
560200172296 ಶೀತಲ ಬಾಯಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/202212008000019/05/2022
560200172297 biba nabi - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172298 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172299 ಬಾಬು - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172300 ಧನರಾಜ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172301 prabhavati - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172302 ಗೋವಿಂದ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/202212008000019/05/2022
560200172303 ಅನಿಲ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172304 Chandramma - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172305 ಧನಾಜಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172306 ರೆಷ್ಮಾ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200172307 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172308 ರಾಮ ರಾಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172309 ದಯಾನಂದ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172310 Daivata - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20229006000019/05/2022
560200172311 Deepika - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172312 ಬಾಬು - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172313 ಸುಭಾಷ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172314 ಬಲಬೀಮ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172315 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172316 ಸಂಜೀವ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172317 Sushila Bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172318 Babita - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172319 ಮಾರುತಿ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172320 ತಾತ್ಯಾರಾವ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172321 shakuntala - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172322 ಓಂಕಾರ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172323 ಮನೋಹರ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200172324 Suhasini - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****767720/05/2022FPS****767720/05/2022150010000020/05/2022
560200172325 Savita - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172326 ಅಫಜಲ್‌ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172327 ಮದನ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172328 Padma Bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172329 ವಾಸುದೇವ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172330 gundamma - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172331 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200172332 ಬಾಬು - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200172333 Bharatbai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172334 ದಿಲಿಪ್ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172335 Malila Bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172337 ಶಿವಲಾಲ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172338 kashemma - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172339 Dropathi - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172340 ದೇವಿದಾಸ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172341 kundana bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172342 Putala Bai - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172343 vimala - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20223002000020/05/2022
560200172344 ವೈಜಿನಾಥ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20223002000019/05/2022
560200172345 ಕಂಠಯ್ಯ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172346 ಬಷೀರ್‌ ಸಾಬ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/20226004000019/05/2022
560200172347 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20229006000020/05/2022
560200172348 ರಘುನಾಥ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/202212008000019/05/2022
560200172349 ಸುಂದ್ರಾಬಾಯಿ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/20226004000020/05/2022
560200172350 ನಾಗಯ್ಯ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172351 ವೆಂಕಟ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172352 damayanti - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172353 ವಿಠಲ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022180012000020/05/2022
560200172354 shakuntala - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172355 ರಮೇಶ್ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172356 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172357 Nagin Bai - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172358 ಅಶೊಕ - ಗಡಿ ರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172359 Annapurna - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/2022150010000020/05/2022
560200172360 Gangamma - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234719/05/2022FPS****234719/05/202212008000019/05/2022
560200172361 ಬಾಬು - ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****234720/05/2022FPS****234720/05/202212008000020/05/2022
560200172362 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172363 ಪ್ರಭಾ ಕರ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172364 ಲಕ್ಷಣ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172365 shivamma - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172366 ಸುರೇಶ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172367 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಕಾದೇಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172368 sundara bai - ಕಾಧೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172369 Roja - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172370 ನಬಿ ಸಾಬ - ಕಾದೇಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172371 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಕಾದೇಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172372 ಝಟಿಂಗ್ - ಕಾದೇಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172373 ಸುಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172374 saru bai - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172375 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಕಾದೇಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172376 ಕಲ್ಪನಾ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****399521/05/2022FPS****399521/05/202212008000021/05/2022
560200172377 ಗೋಪಾಲ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172378 Naginbai W/o Anil - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172379 ರುಕ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172380 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172381 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172382 Manjula - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172383 pathru bi - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172384 ದೂಳಾಜಿ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172385 ತುಕಾರಾಮ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172386 ಸತೀಶ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172387 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172388 Minakshi - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172390 Salima Bee - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172391 Santhoshi Bai - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172392 Malamma - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172393 hira bai - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172394 Subha Bai - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172395 Dhondu Bai - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172396 Mahadevi - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172397 ಲಕ್ಷಣ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172398 ಮಹಾನಂದಾ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172399 ಸುಭಾಷ ರಾವ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172400 rukimini bai - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172401 ಗೊವಿಂದರಾವ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172402 ಶಂಕರ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172403 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172404 Anuradha - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172405 Sangala Bai - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172406 Tejamma - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172407 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172408 ತಾನಾಜಿ - ಕಾದೇಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172409 ಬಸಿರ ಸಾಬ ತಂ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172410 ಅಲ್ಲಾ ವಲಿ - ಕಾದೆಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172411 ಶರಿಫೋದ್ದೀನ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172412 ಸುಭಾಶ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172413 ತ್ರಿಮುಖ್‌ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172414 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172415 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕಾದೆಪುರAAY(NK) / NCS------200000