REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149417 Rekha - S/O ಮಲ್ಲಾರಿ 101 ಜಜನಮುಗ್ಲಿ ಘPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151176 Doulatbee - W/O ಯಾಸೀನ್ 56 0 ಜಾಜನಮುಗ್ಲಿ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151310 Jyoti - S/O ಶಿವಾಜಿರಾವ ಮಾಳಿ #91 ಜಾಜನಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153962 Sunanda - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ 261 ಮದನೇ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153981 Yashamin Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲೀಮ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154029 Taslim - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈನೋದ್ದೀನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154212 Rasika Bai - W/O: ದಿಲೀಪ್ ಭೋಸಲೇ ಅನಂದ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200154600 Saraswati - W/O: ಮನೋಹರ್ ರೋಡೇ 245 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154730 Ayodhya - W/O ದಾಮೊಧರ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154767 Thejabai - W/O ಮಹಾರುದ್ರ #30 ಜಾಜನಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154998 Manoja Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನಕರ ಪ್ಯಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155074 Gajara Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಾದಾ ರಾವ್ 10 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155106 Manisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಸೀತಾಳಗೇರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155172 Kalpana - W/O: ವಿಠಲ ಮದನೆ ಮದನೆ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155173 Saraswati - W/O: ಗೊಪೀಚಂದ ಭೋಸಲೇ 00 ಆನಂದPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200155174 Sukanthabai - W/O: ನರಸಪ್ಪ ಭೋಸಲೇ ಅನಂದ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200155175 Sheshikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಳಿದಾಸ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20226004000022/05/2022
560200155177 Sangeeta - W/O: ಕಿಶನ ಭೋಸಲೇ ಅನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200155181 Rohina - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಭೋಸಲೇ 17 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155189 Gangu Bai - W/O: ಶೇಶಾರಾವ್ ಭೋಸಲೇ 00 ಅನಂPHH(NK) / NCSBiometric****798722/05/2022FPS****798722/05/2022180012000022/05/2022
560200155240 Sakubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುಕರ್ ಪಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155241 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನಕರ ಮುಗೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155272 Hanama Bai - W/O: ದತ್ತು ಅನಂದ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200155617 Savita - W/O: ಜ್ಯನೇಶ್ವರ ಜಾಧವ್ 49 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155645 Vimal - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಜಧನ್ 73 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155761 Chandrakala - S/O: ತಿಪಣ್ನ ಜೇಡಗೆ 57 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156006 Surekha - W/O: ಬಸರಾಜ 08 PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200156015 Janabai - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಭೋಸಲೇ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20226004000022/05/2022
560200156114 Sushilabai - S/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 33/ಏ ಜಾಜನಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------240000000-
560200156120 Ujwala - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156122 Jaitun Bee - S/O: ಬಷೀರ್ ಸಾಬ 59 ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156124 Lata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮೇಡೆಬೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157401 ಸಮೀನಬೇಗಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲೀಮ ಏಚ್‌ ನ 1/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157447 Sunita - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಲೀ 92 ಜಾಜನಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157538 Shantabai - W/O: ಬಬ್ರೂವಾಹನ ತಾಪಡೆ 78 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157841 Prabha Bai - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಸೀತಾಲ್‌ಗಿರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157932 Sojara Bai - W/O: ಬಲಭೀಮ್ ಮುಲಜೆ 24 ಅನಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200157933 Sona Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಮುಲಜೇ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560200157981 ಸೋಜರಾಬಾಯಿ - W/O: ಶೇಷ ರಾವ್ ಜೆಡ್ಡೆ 57 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158016 Ravanamma - S/O: ಧೊಂಡಿರಾಮ್ ಹೊಂಗಾಡೆ 15 PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200158044 Usha - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಯಕವಾದ 1-26 PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200158049 Shital - S/O: ಗುಲಾಬ್ ಹೊಳಕುಂದೆ 89 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158054 Saku Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲು ಸರವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158067 Shalini - W/O ಬಾಲಾಜಿ 31 0 ಜಾಜನಮುಗ್ಲಿ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158091 Sona Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮಲಿಂಗ 9 ಜಾಜನಮುಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158458 Laxmi - W/O ಲಾಖನ 13 . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158626 Babita - W/O: ವಾಮನ್ ಮದನೆ ಮದನೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158831 Lalitha - W/O ಹೇಮಂತ ಮೇಡೆಬೊನೆ 5 ಜಾಜನಮುಗPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200159121 Kavita - S/O ಬಾಬು #36 ಜಜನ್ಮುಗಳಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200159158 Sampathabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬು ಜಜನ ಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200160713 Ambika - W/O ರಾಯಪ್ಪ 1 1 ಮು ಅನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20226004000022/05/2022
560200160917 Chandrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200160988 Shakuntala - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಹಾಜನ್ 23 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160990 Rukmin Bai - W/O: ರಾಜು ಕೊಲೆ 275/1 ಜಾಜನಮುಗಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161039 Anusha Bai - W/O: ಮಾರುತಿ ಇನಾಮದಾರ್ 00 ಆನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161319 Rukhmini Bai - D/O ತಾನಾಜಿ ಜಾಧವ #2 ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161475 Sugnyan Bai - ಶೆಷೇರಾವ್ 78, ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಜಾಜನಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161805 Vaishali. - W/O ಸಾದೇವ #9/1 ಮದನೇವಾಡಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161919 Aruna - ದತ್ತು 50/1 ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಜಾಜನಮುಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161928 Suman Bai - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ 78 0 ಜಾಜನಮುಗ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161989 Pooja - W/O ರಾಯಪ್ಪ 13 . ಮು ಆನಂದ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200162493 Raubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಕ್ಷತರಾಮ ಶೆಲಗೆ ಜಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162544 Kalpna - S/O ಬಲಿರಾಮ 89 ಜಜನ್ಮುಗಳಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162576 Sangeeta - W/O: ಸತೀಶ ಕೊಲೆ 47 ಜಾಜನಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162577 Channamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಗಡು ಜಜನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162578 Mandakini - S/O ಶಂಕರರಾವ ಖಡಕೆ #99 . ಜಾಜನಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560200162668 Shilabai - W/O: ಅಂಕುಶ ಸರವೋಡೆ 00 ಜಾಜನಮುಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162732 Prabhavati - ಲಿಂಬಾಜಿ ಮನೆ ಸಂಖೆ 75 ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162754 Hanifa Bee - W/O ಚಂದ್ ಸಾಬ್ 32 0 ಜಾಜನಮುಗ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162755 Nilofar Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾದರ ಪಠಾಣ 32 ಜಾಜನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162892 Janabai - S/O ವಿನಾಯಕ ಚಂಡಕಾಪುರೆ 0 0 ಜಾಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162971 Anita - W/O: ಕಿರಣ್ ಕೊಲೆ 58 ಜಾಜನಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162972 Aruna - W/O: ದೀಪಕ್ ಕೊಲೆ 58 ಜಾಜನಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162973 Jijabai. - W/O ರಾಮಲಿಂಗ #36 ಜಜನ್ಮುಗಳಿ (ಅPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200163123 Monika - S/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ 92/2 ಜಾಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163231 Gangubai. - C/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿಂದೆ ಜಜನ್ಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163278 Saroja - W/O: ಜೈಪಾಲ್ ಜಾಧವ ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163289 Jijabai - ಇಂದ್ರಜಿತ್ 10, ಜಜನಮುಗಳಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163290 Rekha - W/O: ತಾನಾಜಿ ವರವಟೆ 1/1ಏ ಜಾಜನಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163291 Urmila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163293 Suvarna - W/O: ಅಂಕುಶ ಕೊಲೆ 18/15 ಜಾಜನಮುಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163368 Muktha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾನು ದಾಸ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163370 Savitri. - C/O ಖಂಡು ಜೇಡಗೆ ಮದನೇವಾಡಿ ಮದನೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163407 Bhagtirathi - W/O ಹನ್ಮತ್ 00 ಜಜನ್ಮುಗಳಿ ಜಾಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163408 Latha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಪ್ಯಾಟಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20226004000022/05/2022
560200163423 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ್ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163604 Chaya - W/O: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಕೊಲೆ 08 ಜಾಜನಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163605 Jyoti - W/O ಅನಿಲ ಜಾಧವ 1 ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಜಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163610 Surekha - W/O: ಅಂಕುಶ ಪಾಟಿಲ 47 ಜಜನ್ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163611 Ranjana - S/O: ನಾನರಾವೋ ಪಾಟಿಲ್ ಜಾಜನಮುಗಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163655 Vanita - W/O: ಶ್ರೀಧರ ಜಾಧವ ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಜಾಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163750 Vilasbai - W/O: ದಿಗಂಬರ ಮಾಳಿ 293/1 ಜಾಜನಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163921 Sidamma (Rohini) - W/O ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಲೀ 97 ಜಜನ್ ಮುಗಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164020 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಾ ರಾಮ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022180012000022/05/2022
560200164167 Anuja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿಧಹೊಧನ ಸಾಖರೆ 102NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200168061 vijaya - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168062 salubai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168064 Mumtaj - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168065 ಸತೀಶ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200168066 Lalita Bai - ಸಾ/ಪೊ/ಆನಂದವಾಡಿ/ಜಿ/ಪೊ/ಘಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200168067 ಸುರ್ಯಭಾನ - ಜಾಜನಮುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168068 Sojarabai - ಜಾಜನಮುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168069 pula bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168070 Bayamma - ಜಾಜನಮುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168071 Rukmini Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168072 laxmi bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168073 Laxmi - ಜಾಜನಮುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168074 ಗುಲಬ್‌ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168075 sundrabai - ಜಾಜನಮುಗಲಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168076 Gorabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168077 ರಾಜು - ಜಾಜನಮುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168078 ratna bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168079 ಶಿವ ರಾಮ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168080 Indubai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀ/ಗೊಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168081 Padama Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168082 Seeta - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168084 nirmala bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168085 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168086 Sarita - JAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168087 Padaminibai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168088 Ushabai - ಜಾಜನ ಮುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168089 Vinantbai - ಮು ಜಾಜನ ಮುಗ ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168090 Nazamun Bee - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168091 liyakat bi - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168092 rukmini bai - ಜಾಜನಮುಗಲಿ/ಗೊಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168093 Paryaga Bai - ಮು ಜಾಜನ ಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168094 mukta bai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168095 Sajarabai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀ/ಘೊಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168096 ಮೋಹನ್‌ - ಜಾಜನ ಮುಗಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200168097 Jubedabi - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168098 pulabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168099 Sakubai - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168100 radhika bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168101 ಮುರಳಿ - ಸಾ: ಜಾಜನ ಮುಗಳಿ (ಆನಂದವಾಡಿ) ತಾ/AAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200168102 ನಾನಾರಾವ - ಆನಂದವಾಡಿ/ಜಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20226004000022/05/2022
560200168103 ಮಹದೇವ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168105 Raisabee - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168106 Chandrakala - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168107 shantha bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168108 manika - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168109 Shantabai - ಜಾಜನುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168111 Shobha - ಜಾಜನಮುಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168112 Revubai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168113 Sushila Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168114 heera bai - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168116 sujjanba bai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168117 ಶಂಕರ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168118 ಭೀವಾಜಿ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168119 najamunabi - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168120 Manda - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168121 Bhagyashri - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168122 ಛಬಬಾಯಿ ಮಧುಕರ - ಮದನೆವಾಡಿ ಪೊ/ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168123 vijarbi - ಜಾಜನ ಮುಗಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168124 Bharatabai - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168125 kashi bai - ಮದನೆವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168126 Parvati Bai - ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ/ ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200168127 Ashabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181642 Jijabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181643 Bharat Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181644 KOMAL BAI - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181645 rukmini bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181646 satya bhama - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181647 shantabai - ಮು ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181648 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181649 sushilabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181650 Raubai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181651 Sukamar - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181652 Shimintabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181653 Tejabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181654 padma bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181655 kashibai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181656 ಬಬ್ರವಾನ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181657 Varsha - ಮು ಜಾಜನ ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181658 Vijayabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181659 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181660 Chamakbai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181661 Sajabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181662 ಫತ್ರು ಸಾಬ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181663 Safina Bi - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181664 Sunita - ಜಾಜನ ಮೂಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181665 ನಾರಾಯಣ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181666 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181668 ಸುಭಾಷ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181669 ಅಕಮಲ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181670 SUKSHA BAI - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181671 ರೇಖಾ ಬಾ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181672 Suman - ಜಾಜನಮೂಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****455621/05/2022FPS****455621/05/2022180012000021/05/2022
560200181674 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಜಾಲನಮುಗಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181675 ಸಂದೀಪ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181676 Raja Bayi - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181677 ಶಹಾಜಿ - ಮದನೆವಾಡಿ ಪೊ/ ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181678 Nanda - ಜಾಜನಮುಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200181679 ಸಂಜಿವಣಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181680 Chama Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181681 sushila bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181682 anusamma - ಅಂದವಾಡಿ (ಜೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022180012000022/05/2022
560200181684 ಬಬ್ರುವಾಹನ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181685 Girija Bai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181686 ಶಕುಂತಲಾ ಬಾಯಿ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181687 Kesarabai Abhiman Kole - ಜಾಜನಮುಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200181688 Premalabai - ಜಾಜನಮುಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181689 ದತ್ತು - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181690 ಗೋದಾವರಿ - ಜಾಜನಮುಗಖಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181691 Lakshmi Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181692 ರಾಜೀವ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181693 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಅನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181694 Shivakanta - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181695 ದತ್ತು - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181696 ಅಂಕುಶ ಈನಾಮದಾರ - ಆನಂದವಾಡಿ ಪೊ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200181697 ಅಂಬಬಾಯಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181698 ಯಾಧವ - ಆನಂದ ವಾಡಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181699 ಗೋರಖ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181700 Rukminibai - ಸಾ/ಆನಂದವಾಡಿ /ಪೊ/ಘಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200181701 Jayshri Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200181702 ಶಿವಾಜಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/20229006000019/05/2022
560200181703 vimlabai - ಆನಂದವಾಡಿ ಪೊ/ ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022210014000022/05/2022
560200181704 ಸಂಜಿವ - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಪೊ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200181705 ಮಾರುತಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಪೊ/ಗೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181706 ವೀಲಾಸ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181707 ಮೊಹನ - ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ/ ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181708 Jayashree Bai - ಆನಂದ ವಾಡಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022180012000022/05/2022
560200181709 srimathi pulabai - ಜಾಜನಮುಗಳ ಆಣಂಧವಢೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181710 ರೆಷ್ಮ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200181711 janabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022180012000022/05/2022
560200181712 ವಾಮನ್‌ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200181713 ಶೀವರಾಜ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20229006000022/05/2022
560200181714 ಸುಭಾಷ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200181715 ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022200015000022/05/2022
560200181716 ಅಕ್ಷರಬಾಯಿ - ಆನಂದವಾಡಿ.ಜಿ/ಪೊ/ಗೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200181717 Dhulamma - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****798722/05/2022FPS****798722/05/2022210014000022/05/2022
560200181718 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ಸಾ/ಆಣಂದವಾಡಿ/ಪೊ/ಘೊಟಆಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181719 ಗುಂಡು ಬಾಯಿ - ಸಾ/ಆನಂದವಾಡಿ/ಪೊ/.ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022180012000022/05/2022
560200181720 sunita - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181721 Mahadev - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181722 Suman Bai - jajan mugliAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181723 sindu - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181724 Rukmini Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181725 Nirmalabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181726 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಜಾಜನಮುಗಲಿ/ಗೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181727 Ratnabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181728 Rasikabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181729 prayoga bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181730 ಈಲಿಯಾಸ್ ಬೀ - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181731 ಶಮ್ಮಸಾಬ - ಜಾಜನಮುಗಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181732 ರಹಿಂ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181733 ನಾಜುಕಬಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181734 ಕಲೀಮ ಬೀ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181735 dhanabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181736 Sulabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಗೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181737 shesarao - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181738 ಮಿಟ್ಟು - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181739 Navalamma - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181740 eramma - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181741 Thejabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181742 Vijaya Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181743 Rayabayi - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181744 ಮುರುಲಿ - ಜಾಜನಮುಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181745 Chayabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181746 ರಾಮ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181747 ರಾಘವೇಂದ್ರ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181748 Shantabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181749 ಗೋಪಾಲ ರಾವ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181750 jija bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181751 ಶಾಂತಬಾಯಿ - ಮು ಜಾಜನ ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181752 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಜಾಜನಮುಗಳಿ/ಗೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181754 Vachala Bai - ಮದನೆವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181755 Tejabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181756 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181757 Bharat Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181758 ದಗಡು - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181759 Haru Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181760 ವಾಮನ್‌ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181761 ಮುಕಿಂದ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181762 ಶ್ರೀಮಂತ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181763 Mangal - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200181764 Sugala Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181765 reshma - ಜಾಜನಮುಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181766 ಬಾಯಮ್ಮ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181767 ಮಹಾದು - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181768 Lata Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181769 ದಾಮು - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181770 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181771 ಗುಂಡು - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181772 shimantha - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181773 ದತ್ತು - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181774 Sharada Bai - ಜಾಜನಮುಗಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181775 ಧೊಂಡಬಾಯಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181776 ಜಾಲಿಂದರ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181777 ಆಂಬಾದಾಸ - ಆನಂದವಾಡಿ (ಜಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200181778 Sushila - ಜಾಜನಮೊಗಳಿ/ಪೊ/ಗೊಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200181779 ದಸರಥ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022180012000022/05/2022
560200181780 Kerabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181781 Kalavati - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181782 Shanta Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181783 tejabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181784 Sheela Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181785 sonabai - ಜಾಜನಮುಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200181787 Anjana - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200181788 ಶಿವಾಜಿ - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181789 Papubai Ranba madne - ಮದನೆವಾಡಿ ಪೊ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181790 Lakshimibai - ಜಾಜನಮುಗಲಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181791 Daivatabai - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200181792 shridevi - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181793 Sona bayi - ಜಾಜನ ಮುಗಳೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181794 ಶಿವಾಜಿ - ಸೂರ್ಯವಂಶಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181795 Suman Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181796 ಪ್ರಕಾಶ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181797 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಜಠಾಜನಮುಗಳಿ/ಘೊಟಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181798 Kalavati - ಆನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/202212008000022/05/2022
560200181799 Chaya bayi - ಮದನೆವಾಡಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181800 Chamak Bai - ಜಾಧವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189016 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಜಾಜನಮುಗಳೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200191455 ಮಾಣಿಕ - AT JAJAN MUGALIAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191556 bharata bai - ಸಿದ್ದು ಜಜನಮುಗ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560200191557 Anita - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191559 Pammabay - jajanmugaliPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191560 ಉಷಾ - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191561 Vimala Bai - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191564 Raginabai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191565 ಪಂಡರಿ - jajanmugaliAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191570 ಬಾಲಜಿ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191571 Lakshmi Bai - jajanmugaliPHH(NK) / NCS------210000000-
560200191572 ದೇವಿ ದಾಸ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191763 Anuradha - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200192150 Nagarabai - jajan mugliAAY(NK) / NCS------200000000-
560200192152 Rukmini Bai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200192304 Sindubai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192678 kalpana - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200192720 Saman - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192723 Vandana - jajan mugliPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192885 Shamin Banu - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200192982 Rajabai W/ Pandit - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193059 Yogita - ಜಾಜನಮುಗಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193134 Sudhakar S/ Vaman - ಜಾಜನಮುಗಲೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193164 Chandrakala - ಜಾಜನಮುಗಲೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193241 ಗುಲಾಬರಾವ - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193497 ಗಣಪತೀ - ಆನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193515 ವಾಮನ್‌ - ಜಾಜನಮ್ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193519 ತಿಪಣ - ಮದನವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200193607 Jaisri - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193681 ವೆಂಕಟ - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193791 Kavita - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193804 Saku Bai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193830 Molan Bi - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193869 Shalabai - AT MADNEWADIPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193972 Reeyanabi - Jajan MugaliPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193992 Sarubai - ಜಾಜನಮ್ಮಗಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****455621/05/2022FPS****455621/05/202212008000021/05/2022
560200194095 ಗೊವಿಂದ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194128 ಅಜಯ - ಜಾಜನಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194144 Ajhnan Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194197 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194260 Pula Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194343 Durupathabai - ಜಾಜನ ಮುಗಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199770 Sukumabai - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199771 ರಾಜೀವ - ಜಾಜನ ಮುಗಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199783 ರಾಮ - ಜಾಝಾಮೂಗಾಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199792 ವೈಜಿನಾಥ - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199798 Shobha - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199811 Vanchala Bai - ಜಾಜನಮುಗಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199814 ತ್ರಿವಣ ಬಾಯಿ - ANANDWADIPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20226004000022/05/2022
560200199816 ಶಾಮ ಸಿಂಗ - jajan mugliAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199820 Sakhar Bai - madnewadiPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199821 bitha bai - ಆನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200199824 SITA BAI - ಜಾಜನ ಮುಗಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199827 Laxmi Bai - jajan mugliAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199832 ಗುಂಡು - ANANDWADIPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/2022150010000022/05/2022
560200199833 Radhika - AT MadnewadiPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199834 ಅಭೀಮನ್ಯು - ANANDWADIPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022