REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149344 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ರಾಜೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149818 Renuka Bai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ 4-60 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149819 Tarabai - W/O: ಬಲಿರಾವ 7 ಕರಿಗೊಂಡಾ ತಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149881 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 9/1 ಕಲಕೋರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200149883 Bharatabai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂPHH(NK) / NCS------300000000-
560200150070 Kavita - W/O: ಸಂಜಯ ರಾಠೋಡ ಕಾಲಖೋರಾ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150071 Laleeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 34/4 0 ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150092 Reshma - W/O: ವೆಂಕಟ ಚವ್ಹಾಣ #1-3 ಕಲಖPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150100 Shalu Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150173 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ್ ರಾಠೋPHH(NK) / NCS------50000000-
560200150178 Sudha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾವನ ಜಾಧವ #0 ಮೇನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150247 Vijayabai - W/O: ಧನರಾಜ ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150327 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ರಾಠೋಡ ದೇವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150493 Sunita - W/O: ರಮೇಶ 25/1 ಕಲಖೋರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150497 Annapurna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ದPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150660 Priyanka - W/O: ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ ಕಲಖೋರ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150686 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ 14/3 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150805 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಿರಮಣಿ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150812 Jamala Bai - S/O: ಫತು 18/2 ಕಾಲಖೋರಾ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150817 Roshani - W/O: ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ 55-2 ಕಲಕೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150821 Urmila - S/O: ಜೈಚಾಂದ್ ಜಾಧಾವ 20/1 ಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150824 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ರಾಠೊಡ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200150853 Sharda Bai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ರಾಠೋಡ 12/4 ಕಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150997 ಸವೀತಾ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ರಾಠೋPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150998 Shashikala - W/O ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಧವ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151000 Laxmibai - S/O: ಬಾಬು ಜಾಧವ ಕಾರಿಘೊಂಡ ತPHH(NK) / NCS------250000000-
560200151056 Rukmabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಜಾಧವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151082 ಯಶೋಧಾಬಾಯಿ - W/O: ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ #13/4 ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------350000000-
560200151114 ಜಮಕಾಬಾಯಿ - W/O: ಜೀಮಸಿಂಗ ಜಾಧವ #2-6 ಕಲಖPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151795 Sharada Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ 50/1 ಕಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152266 Sharubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ 11/2 ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152375 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೀಲಕಂಠ ಜಾಧವ ಕಲಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152404 Sunita - W/O: ಮನೋಹರ 08 ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152457 Savitadilip - W/O: ದಿಲೀಪ ಜಾಧವ 25/3 ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200152460 Sunita - W/O: ದಿನೇಶ ರಾಠೋಡ ಕಲಖೋರ ತಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152470 Pipalabai - W/O: ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ #23/2 ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152489 Manjula - W/O ರವಿ 0 0 ಕಲಖೋರಾ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152583 Sima - W/O: ಸುನೀಲ 55-2 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200152594 Sunita - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಜಾಧವ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152611 Ramanabai - W/O ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ 0 0 ದೇವಿ ತಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152682 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾರನಾಥ 3/2 0 ಹೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152683 Kavita - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ಕಲಕೋPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152714 Kashi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾ ಸಿಂಗ 3/1/ಬಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152808 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ ದೇವಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152841 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ ಜಾಧವ ಕಾರಿಗುಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560200152842 Anjana - W/O ದಾಸರಥ ಜಾಧವ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200152864 Babita - W/O ನೀಲಕಂತ ರಾಠೋಡ 0 0 ಕಲ್ಕೋರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152923 ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ - S/O: ರಾಮು ಜಾಧವ 79 ಕಲಖೋರಾ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152928 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಜಾಧವ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152977 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ದೇವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153603 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ ರಾಠೋಡ ದPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153690 Devibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಸ ರಾಠೋಡ ದPHH(NK) / NCS------300000000-
560200156701 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಮ ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158574 Jyoti - W/O ರವಿ 1/3 ಹೀರು ತಾಂಡಾ ತಾ.ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560200158576 Ghamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರಾ ಚವ್ಹಾಣ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560200158580 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 34/3 ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------200000000-
560200158590 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಹೀರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158754 Shila Bai - W/O: ಸಂಜು 3/2 ಹೀರು ತಾಂಡಾ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158773 Savitra Bai - W/O ರವಿ 3/2 ಹೀರು ತಾಂಡಾ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200158986 Amita - W/O ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ್ # 27/1 ತಾ. PHH(NK) / NCS------200000000-
560200159138 Shantabai - W/O ಬಾಬು ಪವಾರ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ದೇವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159691 Pooja - W/O ಆನಂದ ರಾಠೋಡ್ 183 ಕಲಖೋರಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159746 Surekha. - W/O ಆನಂದ ಜಾಧವ್ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159757 Vanita - W/O: ಖುಬಾ ಜಾದವ ಕಲಕೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200159758 Sangeeta - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರಾಠೋಡ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------400000000-
560200159916 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ಜಾಧವ್ ಕಾರಿಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159918 Shilabai - W/O ಸುರೇಶ ಜಾಧವ ಕಾರಿಗುಂಡಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160037 Sharada - W/O: ಪ್ರಕಾಶ 1/2 ಹೀರು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200160073 Jainubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಜಾಧವ್ ಕಾರಿಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200160244 Shanta Bai - W/O ರಾಮು ರಾಠೋಡ 61 0 ದೇವಿ ತಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160260 ಅಂಜು - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಜಾಧವ ದೇವಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160286 Anitabai - S/O ಮಾರುತಿ ರಾಥೋಡ ೨೪/೨ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------200000000-
560200160289 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಚಾವನ್ 0-0 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200160291 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಳಿ ಚಾವ್ವಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200160601 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ ರಾಠೋಡ ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200161047 Kavita - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಾಧವ ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200161370 Seena - W/O ರಾಹುಲ ಜಾಧವ 6/1 ಕಲಖೋರಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161571 Preeti - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ #34/4 ಕಲಖೋರಾ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560200161575 Jijabai - W/O ಮಧುಕರ್ ಜಾಧವ ಕಾರಿಗುಂಡಾ ತಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560200161641 Sonabai - W/O: ಹಾಕು ಕಲಖೋರ ತಾಂಡಾ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------250000000-
560200161681 Jhalabai - W/O: ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ ಕಲಖೋರಾ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560200161684 Krishnabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮಾ 40/3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161735 Ambika - D/O ರಾಜಶೇಖರ 05 0 ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200161761 Kamalabai - W/O: ರಮೇಶ 4-19 ಹೀರು ತಾಂಡ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560200161875 ರೀನ - W/O: ಸುನೀಲ ಕಾರಿಗೊಂಡಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200161942 Meena Bai - W/O ದಶರಥ ರಾಠೋಡ 16 0 ಕಲ್ಕೋರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200162011 Sangeeta - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 4-19 ಹೀರು ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200162098 Manjula - W/O ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ 23/1 ದೇವಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162172 Fatha Bai - W/O: ಅರ್ಜುನ 38/1 ಕಲಖೋರಾ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200163124 Mamita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂದೀಪ ರಾಠೋಡ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200167362 Jamuna Bai - ತಂದೆ ಗೋಪಿನಾಥ ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167363 ಸಂಗೀತಾಬಾಯಿ - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167364 Shantabai - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167365 Gunamantabai - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167366 saku bai - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167367 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167368 sharada bai - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167369 Ramanabai - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167370 ರಾಮಕ್ಕಾಬಾಯಿ - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167371 Tarabai - ಕಲಖಾರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167372 ಸಿತಾರಾಮ - ಹೀರು ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167373 ಮಹಾದೇವ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200167374 ನಾರಾಯಣ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167375 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167376 Lalitabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167377 ಗಜಾನನ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167378 Tarabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167379 ಗುರುನಾಥ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167380 shanta bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167381 kesala bai - ಕಲಖೋರಾ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167382 ಸವೀತಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200167383 anil - ಕಾರಿಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167385 Shushala Bai - ಕಲಖೋರಾ ಹೀರು ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167386 manjula - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167387 ಗೋಪಿನಾಥ್ - ಕಲಖೋಡ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167388 sharadh - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167389 Sonabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167390 ರೇಮೇಶ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167391 Anusha Bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167392 ವಸಂತ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167393 ಶರದ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167394 Zhamakabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167395 Laxmibai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167396 Lalabayi - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167397 ಹೀರಾ ಸಿಂಗ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167398 Anusha Bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169658 banaka bai - ಕಲಖೋರಾ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179647 ಫೂಲ ಸಿಂಗ - ದೇವಿತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179648 ಸಂಗಿತಾ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179649 Lalita Bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179650 Rukmabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179651 ದಶರಥ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179652 ಜಮನಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179653 Pipalabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179654 ದಶಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179655 Devibai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179656 ಝುಮಕಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179657 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179658 Premla Bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179659 ಭೀಮ ಸಿಂಗ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179660 Rangubai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179662 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179663 Burabai Shivaram - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179664 ಕಾಳು ಸಿಂಗ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179665 Jhalabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179666 gomala bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179667 ಸೋಮಲಾ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179668 Badalabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179669 Ambika - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179670 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179671 ರಮೇಶ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179672 ಯೋಶೋಧ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179673 Putalabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179674 sunita - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179675 Samakabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179676 Bhimanabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------350000000-
560200179677 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179678 ಪ್ರೆಮಾ ಸಿಂಗ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179679 Jaisheela - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179680 ನರಸಿಂಗ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179681 Putlabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179682 Sumitra Bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179683 ಸುದಮ್‌ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179684 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179685 devi bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179686 Sushilabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179687 ಸುನಿತಾ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179688 Munna Bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179689 Usha - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179690 ಕಿಶನ - ಕಾರಿಘುಂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179691 manaka bai - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179692 ಶಾಮ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179693 naja bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179694 Shantabai - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179695 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179696 Ghaamasabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179697 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾ ಪೂ,ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179698 ಜಯ ಚಾಂದ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179699 Vimalabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179701 ಶರದ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179702 Ghamasibai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------350000000-
560200179703 ಹುನ್ನಾ ಸಿಂಗ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179704 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕಲಖೊರ್ ಹೀರು ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179705 Vijaylaxmi - ಹೀರು ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179706 Lalitabai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179707 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ - ಹೀರುತಾಂದಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179708 Ghamanabai - ಕಲಕೋರಾ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179709 Rukkabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179710 Zeeza Bai - ಕಲಕೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179711 Sushilabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179712 Rekha - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179713 ಬೇಬೀ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179714 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179715 Sharadabai - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179716 Shalubai - ಕಲಕೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179717 Tarabai - ದೇವಿ ತಾಂಢಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179718 Mahadevi - ಕಲಕೋರಾ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179719 ಗೇಮಾ - ಕಲಖೋರಾ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179720 Pipalabai - ಕಲಖೋರಾ ಕಾರಿಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179721 Tarabai - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179722 Sakubai - ಕಲಖೋರಾ ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179723 Yanka bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179724 ರವಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179725 Ramanabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186837 susala bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186838 premala bai - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186839 sushila bai - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186840 ಗೊವಿಂದ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186841 Sakubai - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186842 Shantabai - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200187530 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187777 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187778 ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಠೋಡ - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191641 Rukkabai - ರುಕ್ಮಾಬಾಯಿ ಗಂ/ನಾಮದೇವ ರಾಠೋಡ ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193594 ಸುನೀತಾ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193740 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200194147 ಪಂಡಿತ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200197869 Ghamna Bai - S/O ಹೇಮಲಾ ಜಾಧವ 109 - ದೇವಿ ತAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200146 Seema - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200156 ಸುಬಾಷ್‌ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200159 ಸುಮಿತ್ರ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200200166 ಮಂಗಲ ಬಾಯಿ - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200175 Renuka - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200179 ರಮೇಶ - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200181 ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200200182 Heerabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200184 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200190 ಝಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200199 kavitha - ಕಾರಿ ಗೊಂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200202 Keshalabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200205 Santosh - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200207 ತುಳಸಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200211 Shanta Bai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200200220 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200226 lalit - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200230 hemalabai - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200233 Gujarabai - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200238 Anitabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200241 ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200244 ನಾರಾಯಣ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200245 ಮನೋಹರ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200251 ಪುರಾ ಸಿಂಗ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200253 Jainabai - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200254 ಸುಜಿತಾ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200260 Kamalabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200270 Suratabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200275 ಅರುಣಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200289 Parabati - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200292 ಸೀತಾರಾಮ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200298 Gola Bai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200301 Shilpa - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200309 Bheemanabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200313 Tarabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200315 Sangeeta - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200317 ಅನುಶಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200321 ಚಂದಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200325 bharatabai - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200327 Nilabai - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200331 Jaina Bai - ಕಾರೀಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200334 ಸಂಜುಕುಮಾರ್ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200200337 Samakabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200200343 Laximibai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200347 Karuna Bai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200882 ವಸಂತ - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200890 ಸಕುಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200919 ನಾಮದೇವ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200925 ದಶರಥ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200944 ಮುರುಳಿಧರ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200201118 Parvati - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200201132 Renuka - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200201139 Sheela - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200201158 ಶಶಿಕಾಂತ್‌ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200201170 Gajarabai - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200201175 ಪೀಪಳಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200201198 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200208309 ಸವಿತಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200208790 ಸೋಮಲಾ - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208923 ಸುಭಾಷ - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208924 Jyothi - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200208925 ಹೀರಾ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208926 ಗೋವಿಂದ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208978 Mnibai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200209018 ಸೋಮ - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200209126 Jhalabai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200209127 Sona Bai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200209128 Anusha Bai - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200209131 Shantabai - ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200209132 Gurabai - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200209133 ಗಣಪತಿ - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209197 Usha Bai - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200209417 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200209751 Changuna Bai - ಮು:ಕಲಖೋರಾ ಥಾಂಡಾ ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213394 ಸುನೀತಾ - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213397 Sonabai - ಹಿರು ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213535 RENUKA - ಹೀರು ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213718 KASHINATH S/o THAVARU RATHOD - ಮು:ಕಾರಿಘುಂಡಾ ಥಾಂಡಾ ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200213719 TULISIRAM MARUTI - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213720 Shashikala - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200213721 Aarati - ದೇವಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213734 Sheela - ದೇವಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213735 ರಾಮಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214165 Gujabai - ಮು:ಹೀರು ಥಾಂಡಾ ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.PHH(NK) / NCS------300000000-
560200214166 MANSING BABU - ಹೀರು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200214171 Renuka - ಮು:ಕಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾ ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:PHH(NK) / NCS------200000000-
560200214172 Kavita - ಹೀರು ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200214173 Yashodha - ಮು:ಕಾರಿಘುಂಡಾ ಥಾಂಡಾ ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200214174 SUNITA - ಹೀರು ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------350000000-
560200214175 Dhanabai - ಕಾರಿಗುನಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------300000000-
560200214180 Nila Bai - ಹೀರು ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200214344 Ravindra Harichandra - ಹೀರು ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214347 Lata - ಹಿರು ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200214350 Shilpa - ದೇವಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200225024 Mukta Bai - C/O ಶಿವರಾಮ 12/3 . ಕಾಲಾಖೋರಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225714 Kalavati - W/O ತಿರುಪತಿ ಜಾಧವ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200227142 Renuka Chawan - W/O ದೇವಿದಾಸ ಚವ್ಹಾನ 55/2 , ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227177 Anusu Bai - W/O ನೀಲಕಂತ ರಾಠೋಡ 31/2 0 ಕಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560200227475 Sheshikala - W/O ರಾಜೇಶ್ ರಾಠೋಡ 3 - 84 ದೇವಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200227485 Anushabai - W/O ಮನೋಹರ ರಾಠೋಡ ದೇವಿ ತಾಂಡ ಪೋPHH(NK) / NCS------50000000-
560200227972 Baratabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ ಚವ್ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560200228173 Sunita - C/O ಮೇಘನಾಥ್ ಚವ್ಹಾಣ # 99 ದೇವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200229199 Shridevi - W/O ವೀಲಾಸ ಜಾಧವ 75/ಏ ಮು ದೇವಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200229202 Kamalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಳುಸಿಂಗ 471\1 ಕಲಖPHH(NK) / NCS------250000000-
560200229807 Sangeeta - W/O ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ 12/1 ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200229881 Bharati Bai - W/O: ರವಿ ಜಾಧವ ಕಲಕೋರ ಕಾರಿಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230071 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೇವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230078 Renuka - W/O: ಸುನೀಲ 3/2 ಹೀರು ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200230160 Vimalabai - C/O ರಾಮು ಚವ್ಹಾಣ # 01 ದೇವಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230229 Yashodabai - W/O: ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಕಲಖೋರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230230 Manjula - W/O: ಸುನೀಲ 21-1 ಕಲಖೋರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200230231 Kajal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ ಚವಾಣ 3-20 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200230262 Anushabai - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 6/3 ಕಲಕೋರ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230268 Anjunabai - C/O ವೀಲೆಸ್ # 7-3 ಕಲಕೋರ ಕರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200230338 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಸಿರಗಾಪುರ ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200230503 Putalabai - W/O: ಶಂಕರ ಜಾಧವ ಕಲಖೋರಾ ಕಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230993 Kavita - द्वारा: ಸೀತಾರಾಮ ರಾಠೋಡ # 46/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200231175 Sushilabai - W/O: ಮೋಹನ ರಾಠೋಡ ದೇವಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200231235 Namita - W/O ವಿನೋದ 01 ಹೀರು ತಾಂಡಾ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200231274 Renuka - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ 07 0 ಹೀರು ತಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200231349 Latha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ 13/3 ಮುPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231792 Hemavati - W/O ಪರಶುರಾಮ ಜಾಧವ 7/1 ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200231794 Shrikanth - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಲಿಧರ 1PHH(NK) / NCS------100000000-
560200231862 Shilpa - ಪ್ರೀತಮ್ ೧೫/೩ ಕಲಕೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
Top