REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148963 Kalavati - S/O: ಶಿವಪಾ ರೈಪಾಳೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149253 Rama Bai - W/O ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಿ ೪-೧೬೮/೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149329 Mounadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149464 Sushila - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮುಚಳಂಬ ೨-೦೮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149508 Sushila Bai - W/O ಶಿವಕಾಂತ್ ಡೋಣಗಾಪುರೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****060316/05/2022FPS****060316/05/20229006000016/05/2022
560200149567 Sushila Bai - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಅಲಶೇಟ್ಟಿ ೨-೧೨೯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149724 Kallamma - W/O ಬಾಬಣ್ಣಾ ಛೇತ್ರೆ ೮೦ ಮುಚPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022180012000022/05/2022
560200151196 Pooja - S/O ರವೀಂದ್ರದೂರಗೆ 374 ಗೋವ್ತ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200151215 Deepika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗ ಹೌಸ್ ನ 52PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200151216 Mangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200151355 Shobhavati - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಜಮಾದಾರ ೩-೫೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151685 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಪ್ಪು 85 PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200151776 Renuka - S/O ವೈಜನಾಥ ಸಿಂಗಾರೆ ಮುಚಳಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151800 Vaishali - W/O ಮಾರುತಿ ಐನಾಪುರೆ ೩-೯ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200151856 Karuna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151902 Mallamma - W/O ಭೀಮಣ್ಣ . , ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151906 Shashikala - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ಕೊಲಸೂರೆ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151957 Pushpavati - S/O ಗುಲಾಬ ಪಂಚಾಳ ೧೮೮ ಮುಚಳಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152365 Surekha - W/O ಮಹಾದೇವ #4 ಮುಚಳಂಬ PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200152366 Sangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಪಂPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200152383 Seema - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 0 ಮುಚಲಂಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152494 Trivenabai - S/O ಭೂಜಪ್ಪ ಮುಚಳಂಬ ೨-೧೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152596 Gangamma - D/O ಹಣಮಂತ ಮೆಕ್ರೆ ಮುಚಳಂಬ PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200152609 Mamata - S/O ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗಾರೆ ೪-೧೪೮ PHH(NK) / NCSBiometric****060318/05/2022FPS****060318/05/20226004000018/05/2022
560200152658 ಸರಸ್ವತಿ - ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ 1/30 ಮುಚಳಂಬ PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200152660 ಸವಿತಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ 2.56 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153494 Chandrakala - S/O ಬಸಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಮುಚಳಂಬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153524 Pooja - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮದಾಲೇ ಮುಚಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153655 Suvarnna - W/O ಸಂಜೀವ ಮುಚಳಂಬ ಭೀಮ ನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155490 Chinnamma - W/O ಗುರುನಾಥಪ್ಪಾ ಅಲ್ದೆಪ್ಪಾ ೨/PHH(NK) / NCS------30000000-
560200156101 Siminta - S/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156431 Kasturbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು 58 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156439 Sunita - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ದೇವಪ್ಪಾ ೩/೮೭ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156443 Savita - W/O ಜಗನಾಥ ಮಾಶೇಟ್ಟಿ ಮುಚಳಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156486 Sumeetra Bai - W/O ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ ೨-೭೬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156686 Godavari - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ೮೦ ಮುಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157229 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157306 Kalpana - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹುಡಗೆ ಮುಚಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157411 Kavita - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಜೋತೇಪ್ಪಾ ೯೯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158951 Sulochana - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಛೆತ್ರೆ ೧/೫೬ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160602 Ashwini - S/O ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಬ೦ಳೆ ೨-೦೩ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162304 Kamalabai - W/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಮುಚಳಂಬ ೫೨ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162486 Parvati - W/O ಅಶೋಕ ಜೋತೆಪ್ಪಾ ೫೩ ಮುಚಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162607 Manu Bai - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಹ,ನೊ ೧೦/೩ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162896 Ujala - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಗೊವೆರ್ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162950 Rekha - ಡಿಗಂಬರ ದೋಣಗಾಪುರೆ ಮುಚಲಂಬ ಮುಚಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168887 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಮುಚಳಂಬ 3/07AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168889 ವೆಂಕಟ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168890 Guramma - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168892 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168893 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮುಚಳಂಬ 02AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168894 ಚಂದಯ್ಯಾ - ಮುಚ್ಚಳಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168895 Pushpavati - ಮುಚಳಂಬ 1/231AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168896 ಈಶ್ವರ - ಮುಚಳಂಬ 2/354AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168898 nirmala - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168899 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಮುಚಳಂಬ 4/34AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168900 Gouramma - W/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ೪-೨೪AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168901 kashi baio - ಮುಚ್ಚಳಮAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168902 surekha - ಮುಚ್ಚಳMAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168903 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮುಚ್ಚಳಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168904 ಸಿದ್ರಮ - ಮುಚ್ಚಳಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168905 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮುಚ್ಚಳಮAAY(NK) / NCSBiometric****060316/05/2022FPS****060316/05/2022200015000016/05/2022
560200168907 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಮುಚ್ಚಳಮAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168908 Nandabai - ಮುಚಳಂಬ 3/32AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168909 shilabai - ಮುಚಳಂಬ 3/39AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168911 ಜಗನಾಥ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168912 ಪಾರ್ವತೀ - ಮುಚಳಂಬ 3/42PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200168913 ವೈಜಿನಾಥ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168914 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168915 Bharatbai - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168916 ದತ್ತಮ್ಮ - ಮುಚಳಂಬ 3/68AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168917 ವೆಂಕಟ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168918 ಶಾಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168919 ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ - ಮುಚಳಂಬ 02AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168920 ಮಹೇಶ - ಮುಚಳಂಬ 1/224-1PHH(NK) / NCS------30000000-
560200168921 ಓಂಕಾರ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168922 Saraswati - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168923 ರವಿ - ಮುಚಳಂಬ 3/182AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168924 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168926 ಕಾಳಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168927 nilamma - ಮುಚಳಂಬ 3/3AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168928 ಬಾಬು - ಮುಚಳಂಬ 3/02/2AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168929 ಹೋನ್ನಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬ 2/74AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168930 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168931 NAGAMMA - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168932 ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮುಚಳಂಬ 1/136AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168933 ಆಬೇದಾ - ಮುಚಹಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168934 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬ 1/130AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168936 ratanamma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168937 chandramma - ಮುಚಳಂಬ 3/04PHH(NK) / NCS------30000000-
560200168939 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬ 3/112AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168940 Ghalemma - ಮುಚಳಂಬ 3/03AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168941 ವೆಂಕಟ - ಮುಚಳಂಬ 3/19AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200168942 ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಮಠ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169759 Suvarna - ಮುಚಳಂಬ 2/299PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200169760 ಗುರುನಾಥ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169761 Kamalabai - ಮುಚಳಂಬ 3/87AAY(NK) / NCS------200000000-
560200184276 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬ 2/353AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200184277 sarada bai - ಮುಚಳಂಬ 1/157PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184278 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬ 4/06PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200184279 santoshi - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184280 ಗುರು ನಾಥ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184281 anita - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184282 Parvati - ಮುಚಳಂಬ 4/45PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200184283 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184284 ಶಂಕರ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184285 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184286 ರಾಮಣ್ಣ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184287 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****060321/05/2022FPS****060321/05/20229006000021/05/2022
560200184289 padni bai - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184290 ಬಸವರಾಜ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184291 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------150000000-
560200184292 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184294 kamal bai - ಮುಚಳಂಬ 1/33PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200184295 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮುಚಳಂಬ 2/65PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184297 Mahadevi - W/O ಧುಳಪ್ಪಾ ಮುಚಳ೦ಬ ೩೪೯ PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184298 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಮುಚಳಂಬ 3/196AAY(NK) / NCS------200000000-
560200184299 ಅಶೋಕ - ಮುಚಳಂಬ 3/162-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200184303 ವೈಜಿನಾಥ - ಮುಚಲಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184304 ಖಂಡಪ್ಪ - ಮೂತಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184305 daropati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184306 gangamma - ಮುಚಳಂಬ 3/PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184307 salimabi - ಮೂಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184309 tingama - ಮೂಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184310 gangamma - ಮುಚಳಂಬ 4/91PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184311 sarada bai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184312 easwar bai - ಮುಚಳಂಬ 3/174PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184315 eramma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184316 kamblabai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184317 santamma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184318 kashamma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184319 bharat bai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184321 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184322 ವೈಜಿನಾಥ - ಮುಚಳಂಬ 2/18PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184323 Sushilabai - ಮುಚಳಂಬ 2/124PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184324 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184325 ಸರಸ್ಢತಿ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------90000000-
560200184326 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184327 Parvathi - ಮುಚಳಂಬ 1/224PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200184329 ನಿರಜಯ್ಯ - ಮುಚಳಂಬ 1/224PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184330 Sujata - ಮುಚಳಂಬ 1/130PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184331 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184332 ಆರುತಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184333 shakunatala - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184334 ಕಾಶಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184335 ಭೀಮಶಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184336 Rattannmma - ಮುಚಳಂಬ 2/122PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184337 Surekha - ಮುಚಳಂಬ 2/27PHH(NK) / NCS------90000000-
560200184338 Jyoti - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184339 Annapurna - W/O ಬಸವರಾಜ ಮೆತ್ರೆ ೧/೪೬ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184340 ಶೀವರಾಜ - ಮುಚಳಂಬ 2/73PHH(NK) / NCS------90000000-
560200184341 Bandevva - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184343 ಸಿದ್ರಮ - ಮುಚಳಂಬ 2/59PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184344 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬ 3/86PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184345 Ashabai - ಮುಚಳಂಬ 3/115/1PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184346 ramling - ಮುಚಳಂಬ 3/03-2PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184347 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮುಚಳಂಬ 3/21PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184348 Sharada - ಮುಚಳಂಬ 3/17PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184349 Kashimbee - C/O ಐಸುಬಾಮಿಯ 00 ಮುಚಲಂಬ ಮುಚಳAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200184350 ಗಣಪತಿ - ಮುಚಳಂಬ 3/13PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200184351 ಗಣಪತಿ - ಮುಚಳಂಬ 3/96PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200184352 ರಮೇಶ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184353 ಮಹಾದೇವಿ - ಮುಚಳಂಬ 2/88PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184354 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ಮುಚಳಂಬ 1/PHH(NK) / NCS------90000000-
560200184355 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ಮುಚಳಂಬ 3/60AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200184356 ವೈಜಿನಾಥ - ಮುಚಳಂಬ 3/57AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200184357 ಪಾರ್ವತಿ - ಮುಚಳಂಬ 3/202PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200184358 ashok - ಮುಚಳಂಬ 3/47PHH(NK) / NCS------30000000-
560200184359 ಹಣಮಂತ - ಮೂಚಳಂಬ 3/31AAY(NK) / NCS------200000000-
560200184360 ಅಶೋಕ - ಮುಚಳಂಬ 3/85PHH(NK) / NCS------150000000-
560200184361 ನಿವರ್ತಿ - ಮುಚಳಂಬ 3/33PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184363 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184365 ಸುರೇಶ - ಮುಚಳಂಬ 3/70PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184366 Shobhavati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184367 Sangeeta - ಮುಚಳಂಬ 2/164PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184368 Jeyashri Panchal - ಮುಚಳಂಬ ಮ ನೆ ನಂ 196AAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200184369 ಬಸಯ್ಯ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/20223002000022/05/2022
560200184370 ಬಾಬು - ಮೂಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184371 Mallamma - ಮುಚಳಂಬ 2/195PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184375 Guramma - ಮುಚಳಂಬ 2/254PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184377 ಪ್ರಕಾಶ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022200015000022/05/2022
560200184378 ಷಣ್ಮುಖ - muchlamPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184379 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥಪ್ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184380 ಕಂತಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬ 3/01-1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200184382 Nilamma - ಮುಚಾಲಂಬ 2/356PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184385 ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184386 ಪಂಚಯ್ಯಾ - ಮುಚಳಂಬ 1/227PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184387 ಓಂಕಾರ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184388 ದೇವಿದಾಸ - ಮಚಳಂಬ 1/239AAY(NK) / NCS------200000000-
560200184390 ವೈಜೀನಾಥ - ಮುಚಳಂಬ 1/133PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184391 ರಮೆಶ - ಮುಚಳಂಬ 1/129PHH(NK) / NCS------90000000-
560200184392 ಮಹಾದೇವ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184393 ರಾಮಲಿಂಗ - ಮುಚಳಂಬ 1/193PHH(NK) / NCS------150000000-
560200184394 Nirmala - ಮುಚಳಂಬ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184395 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184396 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184398 Parvati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184399 Chinnamma - ಮುಚಳಂಬ 1/170PHH(NK) / NCS------90000000-
560200184400 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184401 ತುಕಾರಾಮ - ಮುಚಳಂಬ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184402 ನರಸಿಂಗ - ಮುಚಳಂಬ 4/10/1PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200184403 Gousiya - ಮುಚಳಂಬ 3/174PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184404 ಆನಿಲಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬ 1/93PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184405 Shridevi - ಮುಚಳಂಬ 2/160PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184406 ವೀರಪಯ್ಯಾ - ಮುಚಳಂಬ 1/221AAY(NK) / NCS------200000000-
560200184407 ಶರಣಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****060316/05/2022FPS****060316/05/2022180012000016/05/2022
560200184409 ful bai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184410 ಪ್ರಕಾಶ್ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184411 ರೇವಮ್ಮಾ - ಮುಚಳಂಬ 1/159PHH(NK) / NCS------90000000-
560200184412 ಬಸಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಿದರ ಜಿಲ್ಲೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184413 Sangamma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184414 Rangamma - ಮುಚಳಂಬ 3/127PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184415 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184416 Malnabi - ಮುಚಳಂಬ 3/172PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200184417 Shakuntala - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184418 Bharatbai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184419 ಕಸೀರ್‌ ಜಾಪರ ಸಾಬ - ಮುಚಳಂಬ 3/206PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200184420 ಓಂಕಾರ - ಮುಚಳಂಬ 2/67PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200184421 ಬಾಬು - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200184423 ಉಮಾಕಾಂತ` - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200184424 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184425 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184427 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮುಚಳಂಬ 3/2/3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200187218 ರಾಚಯ್ಯಾ - ಮುಚಳಂಬ ( 2 )PHH(NK) / NCS------90000000-
560200187219 halanabi - ಮೂಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187220 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187221 eramma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187222 Savita - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187223 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200187224 ಕಾಶಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬ 3/70PHH(NK) / NCS------30000000-
560200187226 ದಿಗಂಬರ - ಮುಚಳಂಬ 2/176PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200187228 Nita - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187230 ಶರಣಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬ 3/101PHH(NK) / NCS------60000000-
560200187231 ಮಂಜುನಾಥ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187232 Nila Bai - ಮುಚಳಂಬ h n 2/03PHH(NK) / NCSBiometric****060319/05/2022FPS****060319/05/202212008000019/05/2022
560200187233 ಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187924 ರಮೆಶಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187925 ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಶರಣ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187926 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಮುಚಳಂಬ 2/186NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187927 ಶಿವರಾಯ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187928 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191863 Vishwanath Sharanappa jamada - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193323 Ashok Thrithyya Swamy - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200193373 Lalita Kamalakar Bhure - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193404 thipanna - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200193526 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193748 ದಯಾನಂದ ಭಾಡಸಂಗ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****060318/05/2022FPS****060318/05/2022150010000018/05/2022
560200193763 Bhagyashree - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194010 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹವಗಿರ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194100 Nagappa Mathare - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194386 Manikbai w/o Mallikarjun Chak - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194394 Sarswati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194408 Maruti Narshing More - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194427 Sekuntala Kashappa Chetre - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194429 ಬೇಬಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200194454 Saraswati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200194484 Maruti Shankar Kumbar - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200202969 ದಸ್ತಗಿರ ಮುಲ್ಹಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022180012000022/05/2022
560200202976 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200202982 sharadabai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202993 Jagadevi - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------240000000-
560200203005 Putlabai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022180012000022/05/2022
560200203006 Parvati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200203028 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೋಳೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203029 ಪಂಚಾಯ್ಯಾ ಹುಚ್ಚಯ್ಯಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203040 KAMALABAI - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203048 ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಚೀಚೋಳೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203052 JANABAI - ಮುಚಳಂಬ 02PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200203060 Savita - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200203070 Sarswati - MUCHLAMPHH(NK) / NCS------270000000-
560200203074 ಕಾಶಿನಾಥ ಹಾಸೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203083 ಮಹಾದೇವಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203090 ಅಶೋಕ ಮಚಕುರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203104 ಸುಭಾಶ ಹವಗಿರ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203111 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203117 ವೈಜೀನಾಥ ಮೇತ್ರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200203119 Rajakumar - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203127 Prayagabai More - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203136 Sheshikala - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****060319/05/2022FPS****060319/05/202212008000019/05/2022
560200203140 Chandrakala - W/O ಕೇದಾರನಾಥ ಗುರಣ್ಣಾ ೧೩೮ PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200203160 Jagadevi - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203176 basamma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203196 revamma - MuchlamPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203229 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಿಂಗೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203291 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೈಸೂಲಗೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200203308 Ghalemma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560200203331 ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203354 ಅನಿತಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203366 ಬಸವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203374 Madeena - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200203417 ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇತ್ರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203431 ರಮೇಶ ಗಾಯಕವಾಡ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203435 ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಛತ್ರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200203444 ನಾಗಪ್ಪಾ ರಾಮಪೂರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203450 ಜೈರಾಜ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200203453 Shankar - MUCHLAMPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200203464 ಸೋಮನಾಥ ಮುಳಗೆ - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200203474 ರಾಮಯ್ಯ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203484 ಸುಭಾಶ ಛತ್ರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200203490 Parwati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203493 ರಂಗಪ್ಪ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200203495 Rukmini - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203501 ಬಸವರಾಜ ಕಾಮಶೇಟ್ಟೆ - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200203506 ಶಿವಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203507 Saraswati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022180012000022/05/2022
560200203517 Vidyavathi - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203524 ರಾಮಲಿಂಗ ನರಶೇಟೆಪ್ಪಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200203526 ರುದ್ರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203532 Tangemma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203549 Pusmavati - ಮುಚಳಂಬ 3/99PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203550 ಅನಿಲಕುಮಾರ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203563 Vimalabai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203564 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200203573 Sunith - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203585 ಹಾವಪ್ಪಾ ಕಾಮಶೇಟ್ಟೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200203599 Kstura Bai - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ದೇವಪ್ಪಾ ೫/೩೯ PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203606 lalita - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203608 ಶಾರದಬಾಯಿ ಪಾಂಚಾಳ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203615 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಕಾಡದಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203632 Paramma - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200203642 ಶಾಂತಮ್ಮಾ ದೋಡ್ಡಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203651 ರಮೇಶ ಹಾಸೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203652 Anita - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203653 Kalavati - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203658 ಸುನೀತ - MUCHLAMPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203684 ಪ್ರಲಾದ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200203685 ಸತೀಶ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200203688 ಶಂಕರ ಮಚಕುರಿ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203697 Anita - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203707 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203717 ಕಾಶಮ್ಮಾ ಗೌರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200203730 Bhimana Mathare - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203741 Mahananda - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200203754 Ambika - ಮುಚಲಂಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200204277 ನಾರಯಣ ಪರಿಟ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/2022150010000022/05/2022
560200204283 Sumitarabai Mehandarkar - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207487 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋತ್ತೆಪ್ಪಾ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ ಸಿದ್ರಾಮೋಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200207490 Anand - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207606 ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿನಗಾರೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****060321/05/2022FPS****060321/05/202212008000021/05/2022
560200207754 Babu - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207877 Rekha - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208288 ಸ್ರಿದೆವಿ ರಮೇಶ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208310 ravi - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208549 ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ/ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200208550 Meena Bai - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208723 Radhika - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/202212008000022/05/2022
560200209749 RAVINDRA S/O MANIKAPPA - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209784 Basavaraj - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210556 Ramling s/o Shanker rao - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210557 Eramma - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210558 ಶಿಲಾವತಿ ವೀರಶಟ್ಟ - ಮುಚಳಂಬ 2/163NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210559 Bhimanna Murgeppa Joteppa - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210560 ಅರವಿಂದ - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211811 CHINNAMMA - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211816 KALAVTI W/O TULSIRAM - ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212111 Sanjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 5/5 ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212165 Shila - S/O ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ೩/೮೫ ಮುಚPHH(NK) / NCSBiometric****060319/05/2022FPS****060319/05/202212008000019/05/2022
560200212918 Narasing basappa - ಮೂಚಲಬPHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20226004000022/05/2022
560200213865 Laximi Ramanna Mdale - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200213866 Hanamanth vaijappa chhathre - ಮುಚಳಂಬ 3/57PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20223002000022/05/2022
560200213879 Shivakumar bandeppa molakere - ಮುಚಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214098 RAMLING VISHWANTH KUTEGOV - ಮುಚಳಂಬ 3/12PHH(NK) / NCS------90000000-
560200214538 Nirmala - ಧನರಾಜ 152 ಮುಚಳಂ ಮುಚಳಂ ಮುಚಳPHH(NK) / NCSBiometric****060316/05/2022FPS****060316/05/202212008000016/05/2022
560200214914 Renuka - ಮುಕಿಂದ 1/55 ಮುಚಳಂಬ ಮುಚಳಂಬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215992 Rachamma - ರೇವಪ್ಪ 116 ಮುಚಳಂಬ ಮುಚಳಂಬ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216075 Shanthamma - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 3/186 ಮುಚಳಂ ಮುಚಳಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216240 Prayagabai - ರಮೇಶ 95-2 ಮುಚಳಂ ಮುಚಳಂ ಮುಚಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216299 Bharati Bai - ಭಾರತಿಬಾಯಿ 374 ಮುಚಳಂ ಮುಚಳಂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200216300 Basamma - ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ 333 ಮುಚಳಂಬ ಮುಚಳಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200224525 Kamala Bai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಲಶೆಟ್ಟಿ 18NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225185 Mahalaxmibai - W/O ಬಸವರಾಜ ಓಕಲೆ ೧೬೮ ಮುಚಳಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225819 Laxmi Bai - W/O ತೀರ್ಥಯ್ಯ ಮುಚಳಂಬ ೧೧-NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200226556 Sahera Begum - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ ಮುಚಳಂಬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227044 Kaveri - W/O ರಾಮಲಿಂಗ 50 ಜೈ ಭವನಿ ನಾಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****656922/05/2022FPS****656922/05/20229006000022/05/2022
560200228000 Nagamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೩-೯೪ ಮುಚಳಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228851 Mangala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಮೋದ್ ವಾದಡಿಕರ 00 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228958 Shital - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತ ರೆಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229030 Sheela - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಮಾದಾರ 129NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229640 Naziyaa Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಯೀಂ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229998 Priyanka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾನಂದ ಬೇಲೂರ ತಾಲೂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230571 Ashwini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇಶಮುಖ 196 ಮುಚಳಂ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
Top