REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200151708 Minakshi - W/O ಅಂಬರೇಶ 19/217 . ಧರ್ಮ ಪ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153967 Shweta - W/O ವೀಕಾಶ 19/125 ಧರಂಪರಕಾಶ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200154074 Shruti - W/O ಬಬಲು #19/166 ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200154143 Sarita - W/O ಮಹೇಶ ಬಸ್ ಸ್ಟಡ ರೋಡ ಶರಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154243 Ritha - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಲಾಡೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200154275 Manjula - W/O ನಿಂಗಪ್ಪ #12 . ಶರಣ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154488 Raja Bai - W/O ಯೋಗೇಶ್ ಕಾಣದೆ 19-166 ಧರ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022240016000022/05/2022
560200154529 Kaveri - W/O ಅರವಿಂದ #9999 . ಧರ್ಮ ಪ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154794 Khaja Begum - D/O ಎಮ ಡಿ ಮೊಇನುದ್ದಿನ ೧೮-೧೪೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155271 Priti - W/O ಬಸವರಾಜ 19-173 ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155324 Jyoti - W/O ಅಜಯ ಜಲದೇ ೧೯-೨೦ ಧರಂ ಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200155329 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - W/O: ಮಾರುತಿ 306 ಧರಂಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200155403 Kalavati - W/O: ಸಿದ್ದರಾಜಪ್ರಭು 19-12 ಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200155412 Laxmi Bai - W/O ರಾಜಾರಾಮ್ ೧೯-೧೨ ಧರ್ಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200155440 Sheshikala - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ೧೯-೩೪ ಧರ್ಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200155518 Kavita - W/O ಆಕಾಶ 7/52 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155537 Shruti - W/O ಶಿವಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200155544 Sundramma - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ 9719/4 ಧರಂಪರಕಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200155580 Arati - W/O ರಜನೀಶ #12 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155748 Babita - W/O ದಶರಥ 19/173 ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156354 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ 9/142 PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200156727 Chandrakalaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ 66 ಧರ್ಮಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200157179 Saraswati - W/O ಮಡೋಳಪ್ಪಾ ಲಾಡೆ ಧರ್ಮ ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560200157348 Shalamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಕುಮಾರ 210 ಧರಮPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200157488 Bhagyashree - W/O ವಿಕಾಸ್ ಲಾಡೆ 19-180/19-189NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157604 Kasturi Bai - W/O ಶಂಕರ ಧರಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200157766 Savitrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ 19-210 ಧರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158507 Aasma Jabeen - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಯುಂ 9-385 ಮಹೆಬPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200158625 Roopa - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ೧೯-೨ ಧರ್ಮ PHH(NK) / NCSBiometric****429613/05/2022FPS****429613/05/20226040000013/05/2022
560200158688 Gouramma - S/O ಶ್ರೀಮಂತ 19-60 ಧರಂಪರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200159728 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗ 19/180 PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200159847 Mujeeb Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಶೀದ ಮಿಯಾ 75551/1PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200159928 Suhasini - W/O ಸುಶಾಂತ 19/14 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200159996 Padmini - ೧೯-೪೨ ಧರಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200160158 Rajamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 19-121 ಧರಮ್ ಪ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200160176 Pooja - W/O ಕಿರಣ . . ಧರಾಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200160296 Ayasha Bee - W/O: ಜಲೀಲ್ ಅಹಮೆದ್ 19-22 ಮೆಹೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160744 Savita - S/O ಬಾಬುರಾವ ಗಸ್ತೆ ಲ್ಕ೭-೫೦ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200160895 Ramba Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ 19/60 PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200161574 Rahimunisa - S/O ಎಮಡಿ.ಸಾಲಾರ ಅಹ್ಮೆದ ೨೨/೪೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161583 Godavari - W/O ಸಿಕೀಂದರ . . ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200162419 Bhagyashri - W/O ಬಾಲಾಜಿ 29-210 ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162923 Parvati S - W/O ಶಿವಾಜಿರಾವ ಎಸ್ ಲ್ಕ೭/೬ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200163334 Hussain Bee. - W/O ಎಂಡೀ ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 90-52PHH(NK) / NCSBiometric****276322/05/2022FPS****276322/05/202212008000022/05/2022
560200188183 Anusha Bai - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022200015000022/05/2022
560200188184 ದೇವಿಂದ್ರ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200188198 ದತ್ತಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200188199 Jyoti - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022200015000022/05/2022
560200188200 Tippavva - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200188202 dhanraj - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200188203 ಮುರ್ಹಮ್ಮ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200188204 ರಾಜಪ್ಪಾ - ದರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188232 ಪ್ರಕಾಶ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022200015000022/05/2022
560200188233 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022200015000022/05/2022
560200188234 ದೇವಿಂದ್ರ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200188235 ಬಸವರಾಜ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200188236 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188238 sharnamma - ಮಹೇಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200188239 ಜಗದೆವಿ - ಮಹೆಬೂಬ ನಾಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022200015000022/05/2022
560200188240 ಸುರೇಶ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188268 Noorjahan - ಮಹೇಬೋಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200188566 sangita - ಡರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189175 Gundamma - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200189176 Sunita - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189177 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189179 Ranjanabayi - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022180012000022/05/2022
560200189180 ಧನರಾಜ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200189181 ಪುಷ್ಪವತಿ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189183 Laxmi - ಧ್ರಮಪ್ರಕಾಶ ಅಲ್ಲಾನಗರ ಮಾಂಗೊಡಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189187 Sunita - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200189188 Jagadevi - ಡರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****131222/05/2022FPS****131222/05/2022150010000022/05/2022
560200189190 ಪ್ರಕಾಶ - ದರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189192 ಭಾಭುರಾವ - ಧಮ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189193 ಲಕ್ಷೀ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ:19-32, ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189195 Rukmini Bai - ಮನೆ ನಂ:7/52, ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200189196 ಪರ್ಲದ್‌ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200189198 ತುಕಾರಾಮ - ಮನೆ ನಂ:19/40,ಧಮ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189199 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷೀ - ಧಮ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189200 Kantamma - ಧಮ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022210014000022/05/2022
560200189201 Aruna Devi - ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200189203 ಭೀಮಣ್ಣ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189204 ರವಿ - ಮನೆ ನಂ:19-65, ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189205 Tukkamma - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200189210 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223202000020/05/2022
560200189213 ತುಕಾರಾಮ್‌ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಓಣಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200189214 ದೇವಿದಾಸ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189215 ಸಂತೋಷ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಓಣಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189216 Ambavva - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189217 ಯುವಾ ರಾಜ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಓಣಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189218 ಸಾವಿತ್ರ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಕ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189220 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189221 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189223 Gouramma - ದರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200189224 ಅನುಶಯ ಬಾಯಿ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189225 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189226 ಸುಮಿತ್ರಾ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200189228 ದಯಾನಂದ - ಧರ್ಮಾಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189229 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022180012000022/05/2022
560200189230 BALIKA - ಧರ್ಮಾಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189231 Sudha - ಧರ್ಮಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200189233 Shashikala - ಧರ್ಮಾಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189234 ಗಂಗಮ್ಮ - ದರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200189237 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200189244 Shantha Bai - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189431 ನಾಗರಾಜ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189432 ಂುುವಾ ರಾಜ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189433 Usha - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189434 KAVERI - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189435 Padmini - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189436 Sunita - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200189437 ಸರಳಾದೇವಿ - ಡರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189439 Kantamma - ಧರ್ಮಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022180012000022/05/2022
560200189440 ಕಾವೇರಿ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189442 Basamma - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189443 ಪ್ರಭಾಕರ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200189444 Shivaganmma - ದರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189445 Rangamma - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200189446 SHOBHA - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189447 Anusaya Bai - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****276321/05/2022FPS****276321/05/20229006000021/05/2022
560200189448 ಶಿವ ರಾಜ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189449 ಚಂದ್ರ ಕಂಠ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189450 ರವಿ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189451 ಅನಿತಾ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022180012000022/05/2022
560200189452 ಬಸವರಾಜ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189453 ಶಿವ ರಾಜ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189454 Aasha - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200189457 ಸುನಿಲ ಕುಮಾರ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189458 ಪ್ರಭು - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189459 ಸುಭಾಷ - ಮನೆ ನಂ:19/153, ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189460 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189461 ತೇಜಮ್ಮ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200189462 ಬಸವರಾಜ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200189463 ಸರಸ್ವತಿ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189465 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಧರಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189466 ತುಕಾರಾಮ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189467 ಬಸವರಾಜ - ಡರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200189468 VIMALA BAI - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189471 Santoshi - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189472 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200189473 ಕಮಲಾಕರ - ಅಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189474 ಪ್ರಭು - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200189475 ಅರ್ಜುನ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200189476 Jaishree - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189478 Dyavamma - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200189479 Vachalabai - ಮನೆ ನಂ:19-2, ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022210014000020/05/2022
560200189480 ಸುಂದರ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189481 ಧರ್ಮಣ್ಣಾ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189482 santosh bai - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189484 ಕಲಾವತಿ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200189485 GOURAMMA - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200189486 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200189488 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189490 ರವಿ - ಡರ್ಮಪ್ರಕಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189491 ನಿರಂಜನ್‌ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200189492 ಮಾದಪ್ಪ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189494 Reshma - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200189495 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200189496 Suvarta - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200189497 Shardabai - ದೆರ್ಮ ಪ್ರಕಾಸ ಗಲಿ ಬಸವಕಲಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189498 ದಯಾನಂದ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ `PHH(NK) / NCS------120000000-
560200189499 ಬಸವರಾಜ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189500 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189501 ಪದ್ಮಿನಿ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189502 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200189504 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ:19/93, ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200189505 ಪ್ರಹ್ಲಾದ - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200189506 ಮಂಜುನಾಥ್‌ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189507 nagammma - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189508 ದ್ರೊಪದಿ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189509 ಮಹಾದೇವಿ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189510 ಪ್ರಕಾಶ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200189511 Mahadevi - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200189513 ವೆಂಕಟ - ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200189514 shanta bai - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189515 ಅರ್ಜುನ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189560 ಸೋಜಾ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ:19-166, ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200189562 Mangala - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200189563 ಮುತಮ್ಮಾ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200189570 Reshma Jalde - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022240016000022/05/2022
560200189590 Rajamma - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191010 ದತ್ತು - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200191011 ಶಿವ ರಾಜ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200191025 SHANATAMMA - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200191181 Bhagabai - ಪಟೆಲ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****555221/05/2022FPS****555221/05/20223002000021/05/2022
560200191214 RAJARAM - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191225 ರಾಜಾ ರಾಮ - ಸೋಮವಾರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216479 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಧರPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022210014000020/05/2022
560200216547 Rukminibai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****098622/05/2022FPS****098622/05/20226004000022/05/2022
560200216685 Anjana Bai - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200217365 ಬಬಿತಾ - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200217366 NARESH - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200217367 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ - ಧರಮ ಪೃಕಾಶ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218068 Tangemma - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218427 GANGAMMA - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವಣ್ಣಾ ಜಾಲಡೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200218543 RAJKUMAR S/O KASHINATH LADE - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200218546 SEEMA - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200218556 SURYAKANTH S/O DASHRATH SANNUR - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218578 Neelavati - ಘರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200218624 Heena Kausar - ಮಹೇಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200218639 ಚಂದಾ ಪಾಷ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200218737 KALLMMA - ದರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200218792 Banu bi - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200218793 ಸಾಬೇರ್‌ ಮಿಯಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200218794 Lakshmi Bai - D/O ವಿಷನಾಥ್ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200218795 Gendabai - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022210014000022/05/2022
560200218804 YALLAMMA - ಶರಣ ನಗರ ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ರೂಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218846 ಮೊಹ್ಮದ ಅಸ್ಲಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಸೀದ - ಮನೆ ನಂ: 7551-15 ಮಹೆಬೂಬ್ ನಗರ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200218847 ನಜಿರುನಿಸಾ ಬೆಗಂ - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200218905 Shabana Begum - ಮಹೇಬುಬ ಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200218907 Tasleem - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200218916 Nilofar Begum - ಮಹೇಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200218985 ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219110 SUHASINI - ಡರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219183 shanta bai - ಶರಣ ನಗರ ಹೂಲಸುರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219184 ಶಾಹೆದಾ ಬೆಗಂ - ಮನೆ.ನಂ. 25/7494, ಮಹೆಬುಬ ನಗರ, ನPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200219185 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219186 ಕಾಂತಮ್ಮಾ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200219187 ಸುರೇಶ - ಧಮ್ರ ಪ್ರಕಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219188 farhana begm - ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219191 ಪ್ರಶಿಕಲಾ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219193 ಆರೆಫಾ ಬೆಗಮ - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200219194 ಪುಟ್ಟರಾಜು - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219197 ಬಾಬು - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219198 Sunitabai - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200219199 santoshi - ಧರಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219201 ಬನೆಮ್ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219202 ಸಿಹಾಜಿಬೇಗಂ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219204 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌.ಜಿಲಾನಿ - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219206 ದನರಾಜ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219207 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219208 Uzma Shirin - ಗುಲಶನ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219209 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219210 Mangalabai - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200219213 ಕೋಮಲ ಬಾಯಿ - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219217 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಮನೆ.ನಂ. 20-30, ಅನ್ವರಪೇಠ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219218 Nikita - ಲಾಲತಲಬ ಅಶ್ರಯಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಿಣ ಫೊಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219219 ಆತ್ಮಾರಾಮ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219220 ಜಕರ ಅಲಿ - ಕಾಳಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20229006000020/05/2022
560200219221 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200219222 ವಿಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200219223 ರಾಜಶ್ರೀ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219224 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226404000020/05/2022
560200219226 Anita - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200219227 Kastura bai - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219228 ಶಾಮಾ ಬೀ - ಮೇಹಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219229 Kulsum Bee - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200219230 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219231 ರೇಣುಕಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200219232 Raziya Bee - ಮನೆ.ನಂ. 9299, ಮಹೆಬುಬ ನಗರ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200219234 ಸುವರಣಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219236 ಖಾಜ ಮುಯನುದ್ದಿ ತಂದೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಸಾ - ಅನ್ವರಪೇಠ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200219237 ಐರೀನ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219238 Sarasawati - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219241 ಅಶಾ ಬೀ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022210014000022/05/2022
560200219242 Gundamma - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219248 ಅಲಿಮೊದಿನ್‌ - ಗುಲಶನ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219249 ರೆಷ್ಮಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200219250 Mallamma - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022180012000022/05/2022
560200219251 ಆನಂದ್ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200219252 ಖಲೀಲ - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219254 ನೀಲಮ್ಮ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200219256 Pushpa - ರಾಬಿಸನ ತಂದೆ ನೆಲಸನ ನಿಲ್ಲನೂರ ಶಾಖPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200219258 ಸುನಿತಾ - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219260 ಶಾರದ - ಆಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200219262 ಸುನಿ - ಬುದವಾರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219263 Gouramma - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219264 Neelamma - ದ್ರಾಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219265 Sarswati - ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಮುಚಳಂಬ ರೋಡ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219268 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ದರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219269 Ranjana - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219271 ಕೋಮಲಾ - ಧಮF ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾನಗರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219273 ರಾಮಲಿಂಗ್‌ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200219275 ತುಳಸಿರಾಮ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022200015000020/05/2022
560200219279 ರಾಜೆಸಾಬ - ಮನೆ.ನಂ.9-198, ಮಹೆಬುಬ ನಗರ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200219281 ಸುರೇಶ - ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022180012000022/05/2022
560200219286 ರಾಜೇಪ್ಪಾ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200219290 ಶಿವಾಜಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200219296 ಮನೋಜ್‌ - ಮಹೆಮೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200219299 sudhakar s/o laxman - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219301 Shaheen Begum - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022180012000022/05/2022
560200219304 ಕಮಲ ಬಾಯಿ - ಧರಂ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219305 Neelamma - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219306 ಪುಸ್ಪಾ - 11-ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219308 ರಮೇಶ್ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022200015000022/05/2022
560200219310 ವಿಜಯಲಷ್ಮಿ - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಾಖೆ ಧರಮPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022210014000020/05/2022
560200219311 ayamma - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219312 KANTAMMA W/O VAIJINATH - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200219313 ದತ್ತು - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200219316 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219319 MAHANANDA - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219320 ಸತೇಶ್‌ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219321 ಜಗದೇವಿ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219326 Shridevi - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219327 ಬಸಮ್ಮ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219650 Arati - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200219681 LAXMIBAI - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200219807 Bharata Bai - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200219846 Khairunnisa Begum - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200219919 Latabai - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200219924 RAM S/O DASHARATH - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200220230 UMAKANT S/O DASHARATH SANNURE - # 19-162 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200220234 Shreedevi - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220237 LAXMI W/O MANIK RAO - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200220498 SHIVAMMA - ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಚೌಧರಿ ಧರ್ಮಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200220565 Sunita - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022210014000020/05/2022
560200220692 Munnibi - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220825 ಉಮೇಶ್ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****276321/05/2022FPS****276321/05/20226004000021/05/2022
560200221161 ಶ್ರಿದೇವಿ - ಆಸರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221311 ಸಂಗೀತಾ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200221695 BHAGIRATI - #19-200 ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200221786 YOGEETA - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200221924 ಖೈರುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 20-30 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200221976 ತೈಯಬ್ - ಮನೆ ನಂ: 51/61/21/1 ಮಹೆಬುಬ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200221982 MOINUDDIN A RAHEMAN - ಮನೆ ನಂ: 38 ಅನ್ವೆರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221985 SHABBIR AHMED ABDUL KAREEM - ಮನೆ ನಂ: 20/15 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20226004000018/05/2022
560200222022 Sheshikala - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222032 PRAVEEN - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222033 SUREKANT - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200222038 Parvati - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200222056 Laxmi - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200222132 SHEELA DEVI - ಬಸವಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮನೆ.ನಂ.2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222137 KHAYAMA UDDIN MOIN UDDIN - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಮ.ನಂ 36-41 ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200222139 MD. ISMAIL - ಮನೆ.ನಂ. 34-129, ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222281 QAIRUNNISA - ಮನೆ ನಂ: 98/53 ಮಹೆಬುಬ್ ನಗರ್ ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222379 JAIPRADA - ಡರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222387 LAXMI - ರೂರಲ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಲಾಲ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200222563 Sujata - ಧರಮ ಮ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200222564 Ambika - ಮನೆ ನಂ:19-27, ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200222812 ಛೋಟೆ ಮಿಯಾಂ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಮಹೆಬುಬ್ - ಮಹೇಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222831 Santoshamma - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200222946 SUREKHA - ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200222999 HAJISAB MD HANEEF - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200223055 CHANDRAKANT - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223059 MD MEHRAJ - 25-12,ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223139 PUTALABAI. - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20223002000020/05/2022
560200223152 ತಯಾಬಾಇ ತುಲಸಿರಾಮ - ಶರಣ ನಗರ ಹುಲಸುರ ರೊಡ ಬಸವಕಲಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200223213 Rani - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200223266 HUSSAIN SAB MANNU SAB - ಮನೆ ನಂ: 9/1290 ಅನ್ವರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200223271 MAHEBOOB SAB KHASAB - ಮನೆ ನಂ: 9/129 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200223407 Sharadamma - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20221510010000020/05/2022
560200223438 Vedamani - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200223473 ARJUNRAO.JALDE - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200223514 Pavitra Lade - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200223522 ಮಹಾನಂದಾ - ಶರಣನಗರ ಹತ್ತಿರ ಪೇಡ್ರೋಲ ಪಂಪ ವಿವೇPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200223523 SHRINIVAS.JALDE - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200223524 RESHMA - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200223567 RAJAPPA - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223633 Ambika - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/202212008000022/05/2022
560200223637 Arshia - ಮನೆ ನಂ: 19/181 ಅನ್ವರ ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200223673 DATTU - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200223675 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - 19/42 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022210014000022/05/2022
560200223687 Salma Begum - 7/58 ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223693 ವಿನಂತಾ ರಮೇಶ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223700 Ganga Bai - ಮನೆ ನಂ:124, ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223701 Arati - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200223702 Savita - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200223703 Mamata - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022150010000022/05/2022
560200223704 INDRAJEET - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022210014000022/05/2022
560200223705 Malashree - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200223706 GODAVARI - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200223777 Pinkey - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223778 SHRIKANT - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200223780 SANDEEP - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20229006000022/05/2022
560200223781 LAXMAN - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223782 KAMLA BAI - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223787 Meenakshi - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200223788 KALYANI - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223790 Shobha - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022180012000020/05/2022
560200223791 ANGAD SONKE - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/2022210014000022/05/2022
560200223797 MARUTI - ಶರಣ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಹೊನ್ನನಾಯಕ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20226004000022/05/2022
560200223815 ಮಧುಮತಿ - ಶಾಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ # 26/139 ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223865 PANDIT - ಶರಣ ನಗರ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಬಸಸಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20226004000020/05/2022
560200223968 Laxmibai - ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಮುಜನಾಕ 19/2 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200224012 Tahseen banu - ಫಖೀರ್ ಸಾಬ್ 19/18/1 ಅನ್ವರ್ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200224022 Rajkumar - ರಾಜು 15/94 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/20229006000020/05/2022
560200224133 Aleeya Banu - ಸಲಿಮೂದ್ದಿನ 7/58 ಮಹೆಬುಬ ನಗರ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200224161 MOshina Begam - ಶೇರ ಅಲಿ ಮನೆ.ನಂ 17-90 ಗೌಂಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224164 NILAMA - ವಿಶ್ವನಾಥ 33-120 ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224177 Rajeshri - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 19/14 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212008000020/05/2022
560200224334 Jagadevi - ಸ್ವಾಮಿದಾಸ 19-199 ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCSBiometric****079622/05/2022FPS****079622/05/20223002000022/05/2022
560200224377 Afsana Bee - W/O ಖಲೀಲ್ ಮೆಹಬೂಬ ನಗರ ೧೯PHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200226634 Shashirekha - C/O ಪರು 28/387 ಹಿರೇಮಠ ಕಾಲೊನೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226893 Mahananda - S/O ಮೋಹನರಾವ ಡಾ೦ಗೆ ೧೯/೧೦ ಧNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227442 Kalavati - S/O ಸಂಜು ೧೯/೧೫೮ ಧರಂ ಪ್ರಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/202212608000020/05/2022
560200227997 Narendar Kaur - C/O ಸತ್ನಾಂಸಿಂಗ ಧಾಮಿ ನಿವಾಸ ಏಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228487 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228633 Vijaylaxmi - D/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೧೩/೧೮೧ ಬೀ ಬೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228673 Sandhya Buye - C/O ದಿಲೀಪ 35/57/2 ಬ್ಲಾಕ್ ನ 34NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228749 Sumitra - S/O ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ೫೬ ಬಿರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229058 Prabhavati - W/O ವೈಜನಾಥ್ ೧೪-೬೧ ಹೊಸ್ಪೆತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229065 Poornima - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿತೀನ ನೀಲಕಂಠೆ 31-48NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229093 Vanisri - C/O ಸುರೇಶ #381 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229123 Dr. Sangeeta Udayagiri - C/O ರಮೇಶ ಮಂತಳೆ 9813/7 ಬಿರಾದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229227 Surekha - C/O ಲಾಖನ 9921 ಧರಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230050 Deepika - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ 19/166 ಧರ್ಮಪ್ರಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208400 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಹಾಳ್ಳಿಖೆದೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
Top