REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135624 Menaka Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300137343 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - W/O ಶೆಷೆರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300137383 ರಂಜನಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಕಾಸ PHH(NK) / NCSBiometric****483519/05/2022FPS****483519/05/20229006000019/05/2022
560300137972 Kushal Bai - W/O ಮಹದೇವ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138019 Ismal Bee - W/O ಖೈರಥ್ ಶೈಖ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300138453 Jijabai - D/O ರಂಜೀತ ಕುಂಬಾರ್ 9 ಶ್ರೀಮಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300138603 Kalavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಿಂಗ್ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300138697 Sumitra - S/O ಶಿವಾಜಿ ಶ್ರೀಮಾಳಿ, ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300138700 Shridevi - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138702 Prabhavati Ramesh Patil - W/O ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ #2 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300138704 Shabana - S/O ಹಾಜಿ ಪಟೇಲ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138707 Satyakala - W/O ತುಕಾರಾಮ ಶ್ರಿಮಾಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138710 ಬಬಿತಾ - W/O ಭಗವಾನ್ ರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300138712 Nagesh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20223002000016/05/2022
560300138713 Vidhyavati - W/O ದಿಲೀಪ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300138715 Padmin Bai - S/O ಗುಣವಂತ ರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300138814 Mashidbee - W/O: ಬಷೀರ್ಸಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****483521/05/2022FPS****483521/05/202212008000021/05/2022
560300138832 Bharath Bai - W/O ಮಾರುತಿ ಶ್ರೀಮಾಳಿ, ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300138874 ರುದ್ರಮ್ಮಾ - W/O ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300138961 ಶಶಿಕಲಾ ಬಾಯಿ - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140266 Lakshmi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಗುಂಜರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****574317/05/2022FPS****574317/05/20229006000017/05/2022
560300140307 Poonam - S/O ಬಾಬುರಾವ #175 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300140528 Salina - C/O ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ #290 ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300140529 Joti Bai - W/O ಗಿತೆಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20223002000015/05/2022
560300140530 Shegara Bee - W/O ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಶ್ರೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300141888 Chendrakala - W/O ಅಭಂಗ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ, ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141907 Kanchna Antosh Devane Gunjarga - S/O ವಿಠಲರಾವ್ ದೇವನೇ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141923 Jothi N B - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ #161 ಶ್ರೀಮಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142222 Anita - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ದೇವನೇ #೧೫೪/೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142424 ಸವಿತಾ - S/O ಶೆಷೆ ರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300143054 Sonali Dhole - W/O ಗೋಪಾಲ್ ಧೋಲೆ ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300143105 Sudeshana - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300143118 Nila Bai - S/O ಮುಕಿಂದ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300143127 Venkatrao - S/O ಬೀರಪ್ಪಾ ಡೋಲೆ 135 ಶ್ರೀಮಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20223002000015/05/2022
560300143293 Sina Bai - S/O ತಾತೆರಾವ 136 ಶ್ರೀಮಳಿ ತುಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143375 Rangamma - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300143824 Avinash Dhole - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಧೋಲೆ 136 00 ಶ್ರಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144144 Kavita - W/O ನಗನಾಥ 60 00 ಶ್ರಿಮಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300144179 Vithabai - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ತರಂಗೆ . ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300144193 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - S/O ತುಳಸಿರಾಂ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300144243 Vijaykala - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾನಳೆ 94 ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300144251 Santoshi K Arjune - W/O ಕಮಲಾಕರ್ ಮನೆ ನಂ ೨೪೦ ಶ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144404 Shital - S/O ಪಾಂಡು ರಂಗ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300144427 Jijabai - S/O ಗೋವಿಂದ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300144493 Umadevi - W/O ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾ 2-102 ರೋಡ್ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300144494 Mahanandabai - W/O ಬಾಬುರಾವ ಡೋಲೆ 153 . ಶ್ರಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300144635 Laxmi Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300144673 Farida Bee - W/O ಗಾಲಿಸಾಬ್ 115 ಶ್ರೀಮಾಳಿ ಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300144708 Vaishali - W/O ಪರಥ್ವಿರಾಜ 78 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300144795 Parvati - S/O ರಾಮ ರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300144863 Meena - W/O: ಶಂಕರ್ ಮ್ಯೂಲ್ ತುಗಾಂವ(ಎಚ್) PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144885 Malan Bee - S/O ರಜಾಕ ಪಟೇಲ , ಶ್ರೀಮಾಳ್ಳಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300144887 Masthanabi - W/O ಜಲೀಲ್ 223 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್ರಿಮಳPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300145168 Chandrakala - S/O ಬೀರಪ್ಪ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145172 Sundrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 25PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300145889 ರಾಧಾ - ಶ್ರೀಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145890 ರಾಜು - ಶ್ರಿಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145891 Vimala - ಶ್ರಿ ಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145892 Asharafbi - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300145893 Bhagabai - ಶ್ರೀಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022200015000016/05/2022
560300145894 ಹುಸೇನ - ಶ್ರಿಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145896 Savita Giri - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145897 ರಾಜ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300145898 ಅಮಿ ನಬಿ - ಶ್ರಿಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145899 ಜಾನಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300145900 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145901 ದಿಗಂಬರ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145902 ಪಾರಾ ಲತಾ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145903 ರಾಜಿರಾಮ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145904 ಗಣಪತಿ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145905 Laxmi Bai - ಶ್ರಿಂಆಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300145907 anusaya - ಶ್ರೀಮಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20229006000016/05/2022
560300145909 VAIJINATH - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145910 ನಾಗನಾಥ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145911 ಗೋವಿಂದ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145912 ಮಾರುತಿ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145913 anita - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300145914 ಸೂರ್ಯ ಬಾನು - ಶ್ರೀಮಾಲೀAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145915 ನಿವರ್ತಿ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145916 ಕಿಶನ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145917 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145918 ಭಾರತ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145919 ಮಹೋನ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145921 ಸದಾ ಶಿವ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300145922 ಅನೀಲ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145923 Sardarbi - ಶ್ರಿಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145924 ಮೊಹನ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145925 ಕೊಡಿಬಾ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145926 ಜಿವನ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022200015000016/05/2022
560300145927 sukamar - ಶ್ರೀಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022200015000016/05/2022
560300145928 ಸಿಕಂದರ - ಶ್ರೀಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145929 ರಾಮ - ಸಿರಮಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145930 ರಾವಣ - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145931 ಗೋವಿಂದ - ಶ್ರೀಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145932 ಪ್ರಕಾಶ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300145933 ವಾಮನ ರಾವ - ಶ್ರಿಮ಻ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145934 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300145935 ರಸಲ ಸಾಬ - ಶ್ರಿಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145936 nirmal - ಶ್ರಿಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145937 Nagin Bai - W/O ಗೋವಿಂದ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಶAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145938 Sushelabai - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145939 ಮಹಾನಂದಾ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300145940 ತುಳಸಿರಾಮ - ಶ್ರಿಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145941 ಮಚಿಂದರ - ಶ್ರಿಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145942 Lakshmi Bai - ಶ್ರಿಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300145943 ಪಾರಬತಿ ಬಾಯಿ - ಶ್ರೀಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151359 ಲಕ್ಷಣ - ವಿಳಾಸ: ಶ್ರೀಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151360 Mangla Bai - ಶ್ರೀಮಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151361 ಬಾಪು ರಾವ - ಶ್ರೀಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151362 ಶಿವಾಜಿ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151363 Anushaya - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151364 Raphonbee - ಶ್ರೀಮಾಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151365 ರಮೇಶ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151366 lalita - ಶೆಸಾರಾವ ಗಂಗಾರಾಮ ಶ್ರಿಮಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151367 ತಾತಾ ರಾವ - ಶ್ರೀಮಾಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151368 ಅಣ್ಣ ರಾವ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151369 mahanada - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151370 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151372 ಮುರಳಿ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151373 ರಜೀಯ ಬಿ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151374 Vijaykala - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151375 ಇಸಮ್ಯಲ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20229006000016/05/2022
560300151376 Sujat Bi - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151378 Savitra Bai - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151379 Jana Bai - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151380 ಜೈನುದ್‌ದೀನ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151381 Lakshmi Bai - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20229006000016/05/2022
560300151382 Mangala Bai - ಸಿರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151383 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151384 Daivata - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151385 ವೈಜಿನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ - ವಯಿಜಿನಾಥ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151386 ಬಾಬು ರಾವ - ಶ್ರಿಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151387 Kalavati - ಶ್ರಿಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151388 Rukmani Bai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022240016000015/05/2022
560300151389 ಕೆರಬಾ ಮಾಹಾದು - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151390 ಫರೀನ ಬೇಗಂ - ಸಿರಮಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300151391 ಭಾವ ರಾವ - ಶ್ರಿಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022200015000016/05/2022
560300151392 Shesha Bai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151393 Gul Bai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151394 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಶ್ರೀಮಾಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022210014000015/05/2022
560300151395 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151396 Neelavati - W/O ಶೆಷೆರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151397 Kasibai - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151398 ಇಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಶ್ರೀಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151399 Sarubai - ಶ್ರಿಮಾಳೀAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151401 Zaheda Bee - ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022240016000015/05/2022
560300151402 Aruna - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151403 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣೆಕೆಯಾಗಿದ್ದುPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022180012000016/05/2022
560300151404 vimla - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151406 Asmabi - S/O ಆಫ್ಜ್ಯಲ್ ಮಿಯಾ ಶ್ರೀಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151407 Sundar - ಸ್ರೀಮಾಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151408 ದೇವದಾಸ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151409 Shoba - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಶ್ರಿಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/202212008000016/05/2022
560300151410 ಗೋಪಾಲ - ಶ್ರಿಂಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151411 Sunada - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151412 Jija Bai - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151413 Bhima Bai - ತುಗಾಂವ ( ಎಚ್ )PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20223002000015/05/2022
560300151414 ಸಂಜೀವ - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151415 Satybhama - ಶ್ರಿ ಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151416 surekh - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151417 ದೌವಲತರಾವ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151418 ಭಾವರಾವ ಶ್ರೀಮಮತರಾವ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151419 Janabai - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151420 laxmi bai - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/202212008000016/05/2022
560300151421 ಹಮೀದ್‌ ಸಾಬ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151422 Bibanbi - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151423 Radha - ಅಶೊಕ ಪಂಡಿತರಾವ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151425 ಗಣ ಪತಿ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235322/05/2022FPS****235322/05/20229006000022/05/2022
560300151426 ಗುಲಾಮ ಸಾಬ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151427 Sulu Bai - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151428 ಗೋಪಾಲ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151429 ದಿಗಂಬರ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151430 ಅಬ್ಡಲ - ಶ್ರಿಮಾಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300151431 Vandana Bai - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151432 ರೂಬಿನ - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151433 Bharat bhai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151435 Gausiya bi - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300151436 Babita - ಶ್ರಿಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/202212008000016/05/2022
560300151437 Bharatbai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151438 endra bai - S/O ಸಂಪತ್ ರಾವ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ,AAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151439 Khairun Bee - ಶ್ರಿಮಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151440 Shamim Bee - ಶ್ರೀಮಾಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151441 Julikha bi - ಪಾಟೇಲ, ಸೀರಮಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151442 ಎಕ್ಬಲ ಪಾಶಾಮಿಯಾ - ಶ್ರೀಮಾಳೀAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300151443 ಮಹೇತಾಬ್‌ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151444 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151445 Pharjanabi - ಶ್ರೀಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151446 ತುಕಾರಾಮ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300151447 Liyakhat bee - ಸಿರಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20223002000015/05/2022
560300151448 Bijan bee - ತುಗಾಂವ ಎಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151449 ಆನಂದ ರಾವ್ - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151450 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151451 ಇಂದುಮತಿ - ಶ್ರಿಮಾಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151452 Avadya Bai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022180012000016/05/2022
560300151453 ಅಶೋಕ - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300151454 Manu bai - ಶ್ರಿಮಾಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151455 Arunabai - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022150010000016/05/2022
560300151456 Shaberabi - ಶ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151457 ಬಾಲಾಜಿ - ಶ್ರೀಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151458 ನಜಮಾ ಆಶ್ರಫ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151459 ಮೊಹನ ರಾವ್ - ಶ್ರಿಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151460 ಖಯುಮ - ಶ್ರಿಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151461 ಶಾಂತಾಬೈ - ಸ್ರೀಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300151462 Shabana - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151463 Khaha bee - ಶ್ರೀಂಮಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300151464 ಅರ್ಜುನ - ಶ್ರಿಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300151540 ವಿಠಲ - ಗುಂಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154565 ನಾಗಿನಬಾಯಿ - ಶ್ರೀಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300154663 ಬೇಗಡಬಾಯಿ - ಶ್ರಿಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300154688 Bhagyashri - ಶ್ರೀಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300169463 Panditq - ಸಿರಮಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169464 ಬಾಬು ರಾವ - ಶ್ರಿರಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169465 ತ್ರಿಂಬಕ - ಶ್ರೀಮಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169466 ಮಾದುರಾವ - ಶ್ರಿಮಾಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169467 ಮಾಧವ ರಾವ - ಗುಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169469 ಸೋಪಾನ - ಗುಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169470 ಗೋಪಾಲ ಮುರಲೀಧರ್‌ - ಗುಂಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169471 ಶೇಶೆರಾವ - ಗುಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169472 ಅಪ್ಪ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಗುಂಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169473 ಮನೊಹರ - ಗುಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169474 ನಾಮ ದೇವ - ಗುಂಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169475 ವಿಠಲರಾವ - ಗುಂಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169476 Shridhar - ಗುನಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177735 Anuradha - W/O ಶಾಮಕಾಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178127 Khandoba s/o Kerba - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178724 Deelip s/o Mahalappa - ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178799 Shesharao s/o Manikrao - ಗುಂಜರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178959 Hemlata - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300178961 ಉತ್ತಮ್‌ - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179677 Sunil s/o Vamanrao - ಗುಂಜರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180078 ಶಮದಾನಿ ನಿಜಾಮೋದೀನ - ಶಿರಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300180082 Vinod s/o Ankushrao - ಗುಂಜರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180818 Vishwanath s/o Ramrao - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180852 Visheanath s/o Mahalappa - ಶ್ರಿಮಳೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180854 Gopal s/o Annarao - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180907 Nagnath s/o Rangrao - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180933 Ganimiya s/o Hydersab - ತುಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180944 Arvind s/o Vishwanath - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181040 Mandodari w/o Vishwanath - ಗುಂಜರ್ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181479 Jaishri - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181489 ಸಧಾಕರ್‌ ಅರ್ಜುನೆ - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181491 Lakshmi Bai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181492 Balika - ಸಿರಮಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181493 ಪ್ರಭಕರ ಶ್ರೀಮಾಳೆ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300181497 ರಜಿಂುಾ - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181498 ಸಂಜೀವ ಕುಂಬಾರ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300181499 Shahana Bee - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300181500 ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಳಚಿಮನೆ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/202212008000016/05/2022
560300181501 Daivatabai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181502 ಆನಂದರಾವ್‌ ಭಾಲ್ಕೆ - ಶ್ರಿಮಾಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181504 ಸುನಿತಾ - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181507 Vimalabai - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300181510 Harubai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181512 Sajabai - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300181514 Shivnanda - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300181516 Kousar Bee - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300181518 Pushpa Bai - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300181522 ಯಾಶಮಿನ್‌ ಶೇಖ - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300181524 Laxim Bai - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181526 SAMPATH BAI - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300181528 ಶೇಶೆರಾವ ಭಲ್ಕೆ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300181529 ಖಮರ ಬಿ ಸಗರೆ - ಶ್ರೀಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181530 SUNITH - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300182331 Srihari s/o Apparao - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182464 Rafi s/o Sayadsab - ಗುಂಜರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182484 Rajshekhar s/o Baburao - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182486 Dhanraj s/o Virabhadra - ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183263 Naginbai Sakule - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20229006000016/05/2022
560300183264 ಅನಂತ್‌ ಮಾಳಚಿಮನೆ - ಶ್ರೀಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183279 ಶಿವಾಜಿ ಢೋಳೆ - ಶ್ರಿಮಾಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183280 Sangammabai - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300183282 Radha - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300183284 ಪಾಂಡುರಂಗ ಅರ್ಜುನೆ - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300183301 Rekha - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300183303 ಲಲಿತಾ ಮಾಳಚಿಮನೆ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300183308 ಗುಣುವಂತರಾವ ತರಂಗೆ - ಶ್ರೀಮಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022200015000016/05/2022
560300183309 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300183317 ನಾಮದೇವ ಕುಂಬಾರ - ಶ್ರಿಮಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300185415 Ankush s/o Srihari - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300185460 Anita w/o Tanaji - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300185821 Shivkumar s/o ?Virbhadrappa - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****370124/05/2022FPS****370124/05/20229006000024/05/2022
560300185852 Khadir s/o Gudusab - ಸಾ:ಶ್ರಿಮಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185866 Amrin - ಸಾ:ಶ್ರಿಮಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300186009 Khashim s/o Yakubsab - ಶ್ರಿಮಳೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186020 Surekha - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/202212008000016/05/2022
560300186101 Dashrath s/o Maruti - ಸಾ:ಶ್ರಿಮಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186132 Shakuntala Bai - ಸಾ:ಶ್ರಿಮಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186183 Munna Bi - ಸಾ:ಶ್ರಿಮಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300187740 ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದರ - ಗುಂಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188772 Liyakhatbee Patel - ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189456 Sangamma - ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300191190 Shivaji satbaji Patil - ಶಿವಾಜಿ ಸಟಬಾಜಿ ಪಾಟಲ ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191373 Vishnu Sudam Biradar - ವಿಷ್ಣು ಸುದಾಮ ಬಿರಾದಾರ ಗುಂಜರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192322 Shilpa - ಅನಿಲ ನಾಗನಾಥ ಬೆಲುರೆ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300192323 Sonali - ಶರಣಪ್ಪಾಅಣ್ಣಾರಾವ ಸುರಯವಂಶಿ ಶ್ರಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300192324 Sultanabee Ajeroddin - ಸುಲ್ತಾನಾ ಅಜರೊದ್ದಿನ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192325 Zubaida - ಅಜಿಮ ಶಿರಾಜೊದ್ದಿನ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192327 Alkabai Vishwanath Shrimali - ಅಲ್ಕಾಬಾಯಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192333 Prabhavati - W/O ಶಿವರಾಜ್ ತರಂಗೇ 01 00 ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022150010000016/05/2022
560300192334 Sangita - ರಾಜು ದವಲತರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192335 Shital - ಅಶೊಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300192336 Shivaji Trimbank Shrimali - ಶಿವಾಜಿ ತ್ರಿಬಂಕ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192337 Atul Anirudh Patil - ಅತುಲ ಅನಿರೊದ್ದ ಪಾಟಿಲ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300192338 Venkat Laximan - ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷಿಮಣ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300192339 Subhash Bhavrao shrimali - ಸುಭಾಶ ಭವರಾವ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192341 ಬಾಲಿಕಾ - ಶಿವಾಜಿ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300192342 Arachana - ಶಾಂತಕುಮಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192343 Mukram Usmansab - ಮುಕರಮ ಉಸಮಾನಸಾಬ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192344 ಸುರಯಕಾಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸುರಯಕಾಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192345 ಕಾಶಮ್ಮ್ಸಬಾಯಿ ಸುಭಾಶ - ಕಾಶಮ್ಮ್ಸಬಾಯಿ ಸುಭಾಶ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235322/05/2022FPS****235322/05/2022150010000022/05/2022
560300192346 Shakherabi - ತಾಹೆರಮಿಯಾ ಶಾಬೊದ್ದಿನ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192348 ಶೊಭಾ ಕಮಲಾಕರ - ಶೊಭಾ ಕಮಲಾಕರ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192349 Gurappa Revanappa - ಗುರಾಪ್ಪಾ ರೆವಣಪ್ಪಾ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300192350 Sabiya - ಘೊಡುಪಟೆಲ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300192351 Ganimiya Hydersab Shrimali - ಗಣಿಮಿಯಾ ಹ್ಯೆದರಸಾಬ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192353 Madhukar Dhondiba - ಮಧುಕರ ಧೊಂಡಿಬಾ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300192355 Sopan Raghunath Suryawashi - ಸೊಪಾನ ರಘುನಾಥ ಸೊರಯವಂಶಿ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300192357 Shabanabi - ಶಾಬಾನಾ ಅಬ್ದುಲಬಾರಿ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300192359 vimalabai - ಬಾಬು ಸಂಭಾಜಿ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192361 Vilash Panditrao Shrangare Shr - ವಿಲಾಶ ಪಂಡಿತರಾವ ಶ್ರಂಗಾರೆ ಶ್ರಿಮಳPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192363 Venkatrao Bhavurao Malchimne - ವೆಂಕಟರಾವ ಭವರಾವ ಮಲಚಿಮನೆ ಶ್ರಿಮಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192365 Satish sadu shrimali - ಸತಿಶ ಸಾದು ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192369 Ahmed Akbar - ಅಹ್ಮದ ಅಕ್ಬರ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192371 Shrinavaj Aitaf Shek - ಶ್ರಿನಾವಾಜ ಅಲ್ತಾಫ ಶೆಕ ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192373 Dilip Ganpati Shrimali - ದಿಲಿಪ ಗಣಪತಿ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300192375 Anandrao Wamanrao Shrimali - ಆನಂದರಾವ ವಾಮನರಾವ ಶ್ರಿಮಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192377 Mangalbai - ಶಾಜಿರಾವ ಸೊಪಾನರಾವ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192378 Janabai - ಬಜರಂಗ ಅರಜುನ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300192381 Rukasana Bi - ರುಕ್ಸಾನಬಿ ಇಲಾಹಿ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300192382 Dashrat Maruti - ದಶರಥ ಮಾರುತಿ ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300195220 Janabai Kalidas Patil - ಜನಾಬಾಯಿ ಕಾಲಿದಾಸ ಪಾಟಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300196451 Ranjita - ಖಂಡೋಬಾ 278/1 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮAAY(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022200015000015/05/2022
560300196530 Radha - ರಾಧಾ 301 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300196537 Nirmala Bai - ನರ್ಮಲಾಬಾಇ 234 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300196610 Lakpmibayi - ಪ್ರಭಾಕರ 240 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300196625 Sareeka - ಕೋಂಡಿರಾಮ 232 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300196639 Kushalabai - ತಾತೆರಾವ 39 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300196711 Kasturi Bai - ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ 07 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196733 Anusaya - ಶಿವಾಜಿ 170 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300196782 Prabhavati - ಸುಂದರಬಾಯಿ 41 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196783 Beba - ಸುರೇಶ 535 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/202212008000016/05/2022
560300197397 Rajabayi - ಬಬ್ರುವಾನ 156 ಗೊಂರ್ಜಗಾ ಗೊಂರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300197404 ರಸಿಕಾಬಾಯಿ ರಂಗರಾವ - ರಂಗರಾವ 155 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197405 Jakima Bee - ಜಾಕಿಯಾಬೀ 131 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022180012000015/05/2022
560300197406 Kaveri - ಶಿವರಾಜ 24/1 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300198447 Kalpana - ದೀಪಕ 444 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300198689 ಸತ್ಯೇಭಾಮಾ - ಸತ್ಯೇಭಾಮಾ 116 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300198756 Paramma - ಬಾಬುರಾವ 1/12 ಶ್ರಿಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/2022180012000016/05/2022
560300198878 ಸುಮನ್ ಬಾಯಿ - ಸುಮನಬಾಯಿ 38 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300198895 Parathabayi - ಪಾರಬತಬಾಯಿ 191 0 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300198940 Komal Bai - ಬಾಬುರಾವ 317 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300199626 ಸಂಗೀತ - ಸದಾಶೀವ 141/2 ಗೊಂರ್ಜಗಾ ಗೊಂರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300199628 Shevanthabai - ಪ್ರಲ್ಹಾದ 122 ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಶ್ರಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/202212008000016/05/2022
560300203313 Rukmini Bai - W/O ಅಭಂಗ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ, ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203324 Samreen - C/O ನಬಿಸಾಬ 113 ಶ್ರೀಮಾಳಿ ಶ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203346 Govind Rao - S/O ಸಥಬಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರಿಮಾಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203781 Shesherao - S/O ರಾಮರಾವ್ ಮೊಗೆ 23 # ಶ್ರಿಮಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203846 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟಿಲ 34/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203875 Haru Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಗುಂಜರಗಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300204092 Vijayamala - C/O ಗೋಪಾಳ 34/ಆ . ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204318 Kamala Bai - W/O ವಿದ್ದ್ಯವನ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205589 Manisha - C/O ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ 24 - ಶ್ರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205839 Jyoti - S/O ಶಿವಾಜಿ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206712 Prabhavati - W/O ಅಂಗದ ರಾವ 46 ಶ್ರೀಮಳಿ ತುಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206780 Bharat Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ರಾವ #8 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206798 Tabasum Begum - W/O ಅಶಿಫ್ ಶೈಖ್ ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್ರೀಮಳPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300206812 Surekha - S/O ವೆಂಕಟ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****235322/05/2022FPS****235322/05/2022150010000022/05/2022
560300206844 Vaishnvi - W/O ಒಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300206941 Balika Bai - W/O ಅನಿರುಧ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207048 Bhagyeshree - S/O ಅಂಗಡ ರಾವ ಶ್ರೀಮಾಳಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207078 Savubai - W/O ಮಾದವರಾವ್ 71 ಶ್ರೀಮಳಿ ತುಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207310 Anusya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿನಾಥ್ ತರಂಗೇ ಶ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300207314 Geeta - W/O ಗೋರಖ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ, ತಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300207436 Kavita - W/O ಶಿವಾಜಿ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300207710 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 270 ಶ್ರೀಮಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300207797 Surekha - W/O ರಮ್ಲಿಂಗಪ್ಪಾ 67 00 ಶ್ರಿಮಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207898 Sushma - S/O ಕಾಶೀನಾಥ 25 00 ಶ್ರಿಮಳಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300208077 Madina - W/O ವಾಜಿದ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300208136 Khurasidabi - C/O ಜಿಲಾನಿಪಟೆಲ 185 ಶ್ರೀಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300208164 Ambika - C/O ಮನೋಜ ಹೊಸುರೆ #7 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300208766 Sandhya - W/O ರೋಹಿದಾಸ #123 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20226004000016/05/2022
560300209142 Sundar - W/O ಶೆಷೆರಾವ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ, ತPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300209168 Sunanda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಾಕಚಿಮನೆ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300209344 Babu - C/O ಹಣಮಂತ 86 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್ರಿಮಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209583 Kamala Bai - W/O ವಿನಾಯಕ ಪಾಟೀಲ . ಶ್ರೀಮಾಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300209592 Neha - S/O ರಜ್ಯಾಕ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209609 Bilkish Bi - W/O ಫಾರುಕ್ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300209642 Laxmibai - W/O ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ 67 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300209980 Sumera - S/O ಸಂದಣಿ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20229006000016/05/2022
560300209983 Haleemaa Bee - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಶ್ರೀಮಾಳಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300210007 Shaik Seema Dagadu - S/O ಜೈನೋದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ಶ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210131 Suman - S/O ಶಂಕರ ಶ್ರಿಮಾಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300210154 Suvarna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/2022150010000015/05/2022
560300210256 Pushpa Govind Hadole - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉತ್ತಮರಾವ ಹಾದೋಲೇ 3/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210460 Ratnadeep Anil More - S/O ಅನಿಲ್ ಸಾಯಾಗಾ೦ವ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210629 Gyanoba - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಝಟಿಂಗರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಜಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211456 Randvani - W/O ನಾರಾಯಣ ತರಂಗೆ 283 ಶ್ರೀಮಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****235316/05/2022FPS****235316/05/20229006000016/05/2022
560300211466 Muktabai - S/O ಕ್ರಿಫ್ನಜಿ ಶ್ರಮಾಳಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20226004000015/05/2022
560300211468 Chitrakala - W/O ಗುರುನಾಥ #262 ಶ್ರೀಮಳಿ ಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/20229006000015/05/2022
560300211472 Allika - W/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಶ್ರಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****235315/05/2022FPS****235315/05/202212008000015/05/2022
560300211477 Laxmi - W/O ಶಿವಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ಶ್ರೀಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211507 Bhagyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಲೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ 6/4 NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top