REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135734 Narsing - S/O ರಾಮರಾವ ಪಂಡರಿ ಪೋ ಸಾಯಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300136229 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಹಲಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20226004000019/05/2022
560300136358 Jana Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣವಂತ ರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300136609 Tanuja - S/O ಗಂಗಾ ರಾಮ ಪಾ೦ಧರಿ.ತಾ.ಭPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300136612 Randha Bai - W/O ಹರಿರಾಮ ಪಾ೦ಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136613 Varsha Bai - S/O ಕೇಶವ್ ರಾವ್ ಲಾದೆ ಪಾ೦ಡPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300136614 Prabhavati - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300136618 ಸುಣ್ಣದ - W/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಪಾ೦ಧರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300136622 Savitra Bai - S/O ಸಂಜೀವರಾವ ಮುರಮೆ ಪಾ೦ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300136766 Seema - S/O ಮಾರುತಿ ಕಾ೦ಬಳೆ ಪಾ೦ಡ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300136859 ಚಿನಾ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300137153 Usha - S/O: ದಾದಾರಾವ ಸಾಯಗಾವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137197 Daivata - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪಾ೦ಡ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300137201 Changuna Bai - W/O ದತ್ತುಬಾ ಪಾ೦ಡರೀ.ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300137290 Kalavati - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಪಾ೦ಧರಿ ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300137353 Vanita - W/O: ಬಾಪುರಾವ್ ಅಟ್ ಪೋ ಪಾ0ಧPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300137492 Shesha Bai - W/O ಗಂಗಾರಾಮ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300137710 Naju Bai - W/O ಪಂಡಿತ್ ಪಾ೦ಧರಿ ತಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300137976 Ramchandra - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಪಾ೦ಧರಿ ತಾ೦PHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300138304 Kavita - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಪಾ೦ಡರಿ ತಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138389 Priyanka - W/O ಪ್ರಶಾಂತ 5/13 ಆಟ್ವ ಪಾಂಡರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138727 Vandana - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ ಗಾಜರೆ ಪಾ೦ಡ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300138864 Ujwala - W/O ಬಬ್ರುವಾನ ಪಾ೦ಡ್ರಿ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300138915 ಕಲಾವತಿ - W/O ಮಲ್ಲಾರಿ ಪಾ೦ಡ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300140703 Sukmar Bai - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300140792 Sangeeta - W/O ಗೋಪಾಳರಾವ ಜಗತಾಪ ಪಾ೦ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300140793 Sunita - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಪಾ೦ಡ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300140794 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಹನೋಬಾ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300140798 Nageshwari - C/O ಅರವಿಂದ 5/65 ಪಾಂಡರಿ ಭಾಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142153 ಪದಮಿನ ಬಾಯಿ - W/O ಕಾಶಿರಾಮ್ ಪಾ೦ಧರಿ ತ್ಕ.PHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300142159 Bharath Bai - W/O: ಸುಭಾಶ ರಾವ್ 5-157 ಪಾಂಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142515 Aruna - W/O ಆಂಕೋಶ #145 ಪಾಂಡರಿ ಥಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300142565 Lalitabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300142567 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಪಕ 156 ಪಂಧರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300142569 Kushal - S/O ನಾಮದೇವ #999 ಪಾಂಡರಿ ಸಾಯಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****264318/05/2022FPS****264318/05/20226004000018/05/2022
560300142602 Sandhyarani - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಾದೆ 33 . ಪಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300142609 Mangalbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾನಾಜಿರಾವ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142642 Rukamin Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143189 Dhanavantha Bai - S/O ಗುಂಡೆರಾವ್ ಪಾ೦ಡ್ರಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300143378 Tulsi - S/O ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143512 Neelabai - W/O ಭೀಮ ಪವಾರ 5/158 ಪಾಂಡರಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300143604 Shilpa - W/O: ಹರಿರಾಮ ಬೋರೊಳೆ ಅಟ್ ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143797 Shobha Shinde - W/O ದಟ್ಟು ಶಿಂದೆ 5/112 ಪಂಡರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144136 Anita - W/O ಅಂಗದ ರೋಢೇ ಪಾ೦ಡ್ರಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300144346 Shridhar Venkatrao Rode - S/O ವೆಂಕಟರಾವ ರೋಡೇ . . ಪಾಂಡರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145121 Sajanabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೂಪಲಾ ರಾಠೋPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300145134 Rekha - W/O: ಗಣೇಶ ಪಾ0ಧರೀ ತಾಂಡಾ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300145289 Jayshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300145427 Jaishree - W/O ಅಂಗದರಾವ ಬೋರೊಳೆ ಪಾಂಧರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145824 Sujata - W/O: ದೀಪಕ್ ಬೋರುಲೆ ಪಾಂಧರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300146187 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300146188 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300146189 Laxmibai - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300146190 ತೇಜಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300146191 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022200015000019/05/2022
560300146193 ಶ್ರೀಮಂತ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300146194 maru bai - ಪಂಡರೆPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300146195 PAREGA BAI - ಪಂಡರೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146196 ಪಾಂಡು - ಪಂಡರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146197 kUSHAL - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146198 chandrakala - ಪಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146199 ಭೀಮ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300146200 ರಾಣೋಬಾ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300146202 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146203 ಜೀವನ - ಪಂಡರೆAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300146204 kalavati - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300146205 ರಾಜು - ಪಾಂಡ್ರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300146206 ಸಂಜೀವ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146207 ದೇವತಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300146208 paramma - ಪಂಡರೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146209 ಮಲ್ಲಾರಿ - ಪಾಂಡ್ರೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300146210 yas vanth - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146211 pandari - ಪಂಡರೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146212 ಅನಿತಾ - ಪಾಂಡ್ರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022200015000019/05/2022
560300152285 KOUSHALE - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152286 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152287 Shakhu Bai - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152288 ಭೀಮ ರಾವ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152289 ಮೊಹನ ರಾವ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152290 ಭಾಮ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300152291 Prabhavati - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152292 ವನೀತಾ - ಪಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152293 Daivatabai - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022180012000018/05/2022
560300152294 Saru Bai - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152296 ತುಕಾರಾಮ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152297 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152298 Jayashri - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152299 ರಾಜು - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152300 ಭೀಮ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152301 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152302 ಧನಾಜಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152303 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152304 Kartika - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022210014000018/05/2022
560300152305 ಮಂಗಲಾ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152306 ವೆಂಕಟ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152307 Shri Hari - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152308 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152309 ಲಕ್ಷಣ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300152311 ಶಿವಾಜಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152312 ನಾರಾಯಣ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152313 ಗೋರಖ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152314 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300152315 Shilpa - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152316 ನಿವೃತಿ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152317 ತುಕಾರಾಮ - ಸಾಯಿಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022200015000019/05/2022
560300152319 ಧನಾಜಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152320 ಶಿವಾಜಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152321 ಬಾಲಾಜಿ - ಪಾಂಡರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300152322 ಭೀಮ ರಾವ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152323 ಮಾರುತಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152325 ದೇವಿದಾಸ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152326 Shobha - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300152327 ಮಹಾದು - ಪಾಂಡರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300152328 ಮಾಲನ್ ಬಿ - ಪಾಂಡರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300152329 asha - ಪಾಂಡ್ರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300152330 ಮಹಾದು - ಪಾಂಡರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300152331 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152332 ಶಂಕರ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152333 ಬಾಬು ರಾವ - ಪಾಂಡರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300152334 ದತ್ತಾ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300152335 Beba Bai - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152336 ನರಹರಿ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152337 ಸುನಿತಾ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****457619/05/2022FPS****457619/05/20229006000019/05/2022
560300152338 ಗೋವಿಂದ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152339 Dhondu Bai - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022180012000018/05/2022
560300152340 ವಿನಾಯಕ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152341 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152342 ದಯಾನಂದ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300152343 Gayabai - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300152344 Anusaya - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300152345 ಲಾಲು - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152347 ಬಾಬು - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152348 ಕಿಶನ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152349 ಭೀಮ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022200015000019/05/2022
560300152350 ಶಿವು ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152351 ದೇವೀದಾಸ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152352 ಗೋವಿಂದ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300152353 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152356 malan baiq - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300152357 ಫತ್ತು ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300152358 ಮನೊಹರ - ಪಾಂಡ್ರಿAAY(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022200015000019/05/2022
560300152359 ಪ್ರಕಾಶ - ಪಾಂಡ್ರೀAAY(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022200015000019/05/2022
560300152360 ವಿನಾಯಕ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152361 ರಾಮ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152362 ಲಕ್ಷಣ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300152363 Mangala - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152364 Vimala Bai - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022180012000018/05/2022
560300152365 ಅರ್ಜುನ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152366 ಫುಲಾಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152367 ಸುಗ್ರಿವ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152370 ಗಂಗಾ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300152371 ರಾಜು - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152374 ನರಸಿಂಗ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300152375 archan - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152376 ಮಾರುತಿ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300152377 usha - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300152378 Laxmibai - ಪಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300152380 laxmi bai - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152381 ಸಂಜಿವ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300152382 Premala - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175532 ತಾನಾಜಿ ತಂದೆ ಆಶೋಕ - R/o PandariNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175623 Anita - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300175624 ರಾಜಕುಮಾರ ಚಾಂದುರೆ - ಪಾಂಡರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175625 ಹರೀರಾಮ ಗಾಜರೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300175626 ನಿಮರ್ಲಾ ಮೇಳಕುಂದೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300175627 Ashok - pandriPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175628 ಶೀಲಾ - pandriNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175629 ಚಂದರ್‌ ಕೋಳಿ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300175630 ಸಂಜೀವ ಬೋರೊಳೆ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300175631 ಸುಸಿಲಾಬಾಯಿ ಲಾಧೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300175632 ವೆಂಕಟರಾವ್‌ ಮೇಳಕುಂದೆ - pandriAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300175633 ಗೋವಿಂದರಾವ ಪಾಟೀಲ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175635 CHAMPA BAI - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175636 ದೇವರಾವ್‌ ಲಾಸುನೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022180012000018/05/2022
560300175637 ದತ್ತುರಾವ್‌ ಕನಸೆ - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175638 Saroja - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300175639 ಸಂಜೀವ ಗನಪನ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175640 Daivata - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175641 SANTOSHI - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300175642 ಮಧವ್‌ ಕೋಳೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175643 ಮಾಧವರಾವ್‌ ಗಾಜರೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300175644 ರತಿಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175645 KANTA BAI - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300175646 ಮೀರಾ ಗ ದತ್ತತ್ರಿ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300175647 MAMATA BAI - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175648 ಬಾಬುರಾವ ಬೋರೊಳೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300175649 ಮುರುಳೀಧರ್‌ ಕನಸೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300175650 PUSHPAVATI - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300175651 SONAL - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300175653 ಸುಗ್ರೀವಕುಮಾರ ಸಾಥಿ - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175728 ಕಾಶಿರಾಮ್‌ ಬೋರೊಳೆ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300175729 MEERA MARUTI - pandriAAY(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022200015000018/05/2022
560300176105 ಆರ್ಯಭಾನ ಹಂಗರ್ಗೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300176106 Anita - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300176107 HIRAKAR BAI AMBULAG - pandriPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176108 JANA BAI - pandriNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176109 ವಿಲಾಸರಾವ ಹಂಗರಗೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300176110 ರಾಮರಾವ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300176122 Sulu Bai - PANDHARIPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300176123 Shankutala Bai - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300176124 ವೀಲಾಸ್‌ ಚಾಂದುರೆ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300176126 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - pandriPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176214 Shiminta - R/o pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300176581 Ravasaheb S/o Sadashiva belore - ಸಾ; ಪಾಂಡರಿ ತಾ;ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178120 phulabai viswnathrao - ಪಾಂಢರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178121 Rohini - ಪನಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300178273 rajkumar tukaram - ಸಾ:ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179635 ವಿನೊದ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300179641 Anita - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300180755 Padmini Bai - ಪಾಂಡರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185699 lakhan balaji - ಸಾ:ಪಾಂಢರಿ.ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187552 Premala Bai - ಪಾಂಢ್ರಿ ತಂಢಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300187554 shina bai - PANDHARIPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187555 ಸುನೀತಾ - ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300187556 Babita - ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300187560 Padminbai Mirgude - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188677 ಶಿವಾಜಿ ಗಾಜರೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300188755 ಸುನೀತಾ ಮೇಕರೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300188999 ಸುರೇಖಾ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300189000 padma bai - PANDHARIPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189001 pancha bai - PANDHARIPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300189144 Sulu Bai - pandriPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189145 Chitra Bai - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300189552 ರೇಖಾ ಬೋರೂಳೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****483520/05/2022FPS****483520/05/20229006000020/05/2022
560300189867 Vijaykumar Bheem Pawar - ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022150010000019/05/2022
560300189868 Dhanvantbai Mallarirao - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300191975 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022180012000018/05/2022
560300192249 Sulochana - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300193268 Suresh Rehu Rathod - ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022180012000019/05/2022
560300193269 Vanita Rajkumar - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300193271 Dhondiba Bajirao Kanse - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300193272 Balaji Sidram Rode - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300193273 Partap Arjunrao Gajre - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300193276 Padamin Bai - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300193277 Sachin Pandurang Bhade - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300193278 Shyantabai - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300193280 Pandurang Vithalrao - ಪಾಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300193281 Kalpana - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300193282 Vandana - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300193284 Rekha - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300193285 Ashya Balaji - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300193288 Shrimant Vithalrao Kanse - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193289 Sripatrao Gopalrao Kanse - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193292 Rupali Rajkumar Borule - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193293 Rohidas Lalu Jadhav - ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193294 Govindrao Hanmantrao Lasune - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193689 Dhanaji Venkatrao - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300193715 Baburao Shenkarrao Borole - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300193724 Sushila - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300194605 Kamlabai W/o Vishawantha - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194853 Manglabai Baburao - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300194854 Bajrang Vaijinath - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194856 KEVALBAI - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300194857 Mhadhaw Vishawnath - ಪಾಂಡ್ರೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194858 Baburao Vishvnathrao - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300194859 Vithal Malharrao Jadhav - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300194860 Trishala Vithalrao Gajare - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300194861 ನಿರ್ವತಿರಾವ ಜ್ಯವಂತರಾವ ಲಾದೇ - ಪಾಂಡ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300194862 ಬಾಬುರಾವ ಭಿಮರಾವ ಕಣಸೆ - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194863 Shankar Pandurang Hajarge - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194865 Narsing Manikrao - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194979 Sumanbai Babruvan - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195119 kalavati - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300195260 Chandraklabai Subhash Melkunde - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196507 Anjana Bai - ವಸಂತರಾವ 5/37 ಪಾಂಡರಿ ಪಾಂಡರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300196513 renuka - ದೇವಿದಾಸ 5-264 ಪಾಂಡ್ರಿ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****620823/05/2022FPS****620823/05/202212008000023/05/2022
560300196709 bhagyashri - ಗನೆಶ ಗಾಜರೆ 1-91/5 ಪಾಂಡರಿ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300196717 Prabhawati - ವಿಲಾಸ ಜಗತಾಪ 93 ಪಾಂಡರಿ ಪಾಂಡರPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300196809 Shobha - ಅಶೊಕ ಪಾಂಚಾಳ 11 ಪಾಂಡರಿ ಪಾಂಡರPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300196813 Biradar Minakshi Sharad - ಶರದ ಬಿರಾದಾರ 5/19 ಫಾಂಡರಿ ಫಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300196814 Bharat Bai - ಹನುಮಂಥರಾಔ 5/19 ಪಾಂಡರಿ ಪಾಂಡರAAY(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022200015000019/05/2022
560300197162 Kausha Bai - ಶ್ರೀಕೈಷ್ಣ 5/76 ಪಾಂಡರಿ ಪಾಂಡರPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022210014000018/05/2022
560300199591 Sumithrabayi - ವಿಜಯಕುಮಾರ 5/98 ಪಾಂಡ್ರಿ ಪಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201229 ಬಂಕಟ ಬೋರೊಳೆ - pandriNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201234 ತಾನಾಜೀ ಬೋರೊಳೆ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300201235 ಶ್ರೀರಂಗ ಬೋರೊಳೆ - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201240 ಇಂದ್ರಜಿತ ಜಮಾದರ - ಪಾಂಡರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/2022150010000019/05/2022
560300201241 ಪಾರ್ವತಿ ಗಾಜರೆ - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300201243 ಬಾಬುರಾವ ನಿಲಂಗೆ - pandriPHH(NK) / NCS------60000000-
560300201244 Vijaybai - pandriPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300201246 ಅನುರಾಧಾ - ಪಾಂಡ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300201310 ಲಿಂಬಬಾಯಿ ಜಾಧವ್‌ - ಪಾಂಡ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300203156 Sandeep - S/O ಶೆಷೆರಾವ ಸುರ್ಯವಂಶಿ ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203283 Laximi Bai - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203305 Meena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ್ ಕನಸೆ ಪಾಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203596 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣಾ 5/29 ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203650 Madhav Rao - S/O ಕಾಶಿರಾಮ ಪಾ೦ಡ್ರಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300204644 Aryabhanrao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ್ರಾವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206605 Sojara Bai - W/O ವಿಠಲ ರಾವ ಪಾ೦ಧರಿ ತಾ.ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206850 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ 5/31 ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022180012000018/05/2022
560300207013 Guna Bai - W/O ವಿಲಾಸ್ ಪಾಡರಿ ತಾಡಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300207193 Shobha - W/O ವಿನೋದ 148 ಪಾಂಡರಿ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20226004000019/05/2022
560300207563 Shantamma - W/O ಸಂಗಯ್ಯಾ ಪಾ೦ಡ್ರಿ ತಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20223002000018/05/2022
560300207640 Vidyavati - W/O ರಾಮ್ ರಾವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೈಗಾ೦NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207698 Aruna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ . . ಪಾಂಧPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207700 Janabai - W/O ಗಣಪತಿ ಮೇಲ್ಕುಂದೆ #5-52 ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300207736 Malanabai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂಧರಿ ತಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20223002000019/05/2022
560300208000 Sangeeta - S/O ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಕನಸೆ ಪಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208193 Mamata - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಆಡೆ #153 ಪಾಂಡರಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/20229006000019/05/2022
560300208216 Supriya - W/O ಗಣೇಶ ಬೋರೋಳೆ 5/21 ಪಾಂಡರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208238 Suchita - C/O ಭೀಮ್ 5-70 ಪಾಂಡರಿ ಸಾಯಿಗಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208405 Renuka Kanse - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಕನಸೆ 5/91 ಪಾಂಡರPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20226004000018/05/2022
560300208636 Sonam - W/O ಸತ್ಯವಾನ ಪಾ೦ಡ್ರಿ. ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300208651 Dhanvant Bai - W/O ಮಾಧವ ರಾವ ಪಾ೦ಧರಿ.ತಾ.ಭPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300208818 Ranjana - W/O ದತ್ತು ಪಾ೦ಧರಿ.ತಾ.ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300208865 Asha - C/O ರಾಜಕುಮಾರ 5/58 ಪಾಂಡರಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300208941 Vaishnavi Rajvilash Tamagale - C/O ಮಲಹರರಾವ್ 5/49 # ಪಾಂಡರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209349 Rekha - C/O ಬಾಲಾಜಿರಾವ #5/54 ಪಾಂಡರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209393 Chandrakala - C/O ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟಿಲ # 5/61 - ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209512 Savita - C/O ಮಾರುತಿರಾವ್ 5/3 - ಅಟ್ ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209833 Savita - W/O ರಮೇಶ್ ಪಂಡರಿ ತಾಡಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300209847 Kalavati - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಘ್ಮೋಡೆ 137/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210018 Gunderao - C/O ಆರ್ಯಭಾನರಾವ ಬೊರೋಳೆ #5/35 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210038 Venkatrao Aryabhanrao Borole - C/O ಆರ್ಯಭಾನರಾವ ಬೋರೋಳೆ #5/35 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210240 Manisha - C/O ಸಂದೀಪ್ #137/2 ಪಾಂಡರಿ ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210326 Rohini Shivkumar Narhare - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ನರಹರೇ 0 0 ತುಗಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210449 Priya - W/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಕಲಮೇ ಅಟ ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210494 Shama - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಧವ ಕಾಂಬಳೆ #41 ತುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210626 Mangala Bai - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ರಂವ ಜಮಖಂಡಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211036 Arati - W/O ಸಂತೋಷ 5/38 0 ಪಂಡರಿ ಸಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/202212008000018/05/2022
560300211444 Nageshwari - C/O ಅರವಿಂದ 5/65 ಪಾಂಡರಿ ಭಾಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
560300211653 Sapanna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ಪಾಂಡರಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****445919/05/2022FPS****445919/05/202212008000019/05/2022
560300211685 Sulubai - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಪಾ೦ಡರೀ ತPHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/2022150010000018/05/2022
560300211831 Govind - S/O ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ಪಾ೦ಡ್ರಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****445918/05/2022FPS****445918/05/20229006000018/05/2022
Top