REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135804 Jyoti - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135827 Prashila - W/O ಬಾಬುರಾವ ಬರ್ಮಾ ಅನಂದವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139325 Malashri - W/O ಅಂಕುಶ . . ಆನಂದ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139345 Manjula - S/O: ಬಳಿರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139361 Bandemma - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಬರ್ಮಾ ೬೦ಅ ಹನುಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139396 Uttambai - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 2-46 # PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139408 Surekha Bai - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಆಟ ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022210014000024/05/2022
560300139451 Meenakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಂಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139490 Jija Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20229006000024/05/2022
560300139620 Munavarbi - W/O: ಚನ್ನು ಪಟೇಲ್ 14 ಅಟ್ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****090821/05/2022FPS****090821/05/2022150010000021/05/2022
560300139621 Daulath Begum - W/O ಅಶ್ಫಕ್ ಅಲಿ #05 . ಕೋರೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139622 Anjana Bai - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ #123 ಕೋರೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139625 Malanbi - S/O ಮಹಮದ ಸಾಬ್ ಏಚ್ ನ #129/1 ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139637 Irfana Begam - W/O: ರಂಜನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಟ್ ಕೋರೂPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/202212008000024/05/2022
560300139673 Champa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತ ರಾವ 33 ಕೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139684 Renuka - W/O: ಕೇಶವ ಬಿರಾದಾರ ಕೋರೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139720 Kanchana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಗೊಂಡ ಅಟ ಅನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139796 Nasreen Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಶಾ ತಕ್ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20229006000024/05/2022
560300139824 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139832 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139837 Priyanka - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಶೇರೀಕರ #00 ಕೋರೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139853 Sophiya Begam - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139861 Sangeeta - S/O ಶಿವರಾಜ ಮೆಹತ್ರೆ 23 ಏಟ ಕೋರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300139879 Kavita - S/O ರಾಜಕುಮಾರ 91 . ಅನಂದವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139885 Varsha - S/O ಶೇಷವರಾವ ನೆಲವಾಡೆ ಕೊರೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139895 Saraswati Siddeshware - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #2-76 . PHH(NK) / NCSBiometric****012820/05/2022FPS****012820/05/202212008000020/05/2022
560300139904 Shreedevi - W/O: ಜಗನಾಥ ಕೋರೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20226004000024/05/2022
560300139981 Jyoti - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಡೀಕರ . . ಆನಂದವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140018 Vijaylaxmi - W/O ದೀಪಕ್ . . ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140296 Maya - S/O ರಮಾಕಾಂತರಾವ ಕೋರೂರ ಕೋರೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140571 Sudnyani - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 12 ಅಟ್ ಕೋರೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140605 Suvarna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140700 Jagadevi - W/O ಸಂಗಮೇಶ್ ಭೂರೆ ಅನ೦ದ ವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140740 Mallamma (Renuka) - W/O ಸಂಗಮೇಶ 52 1 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141075 Pratibha - S/O ಬಾಬು ರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141856 Sonika - S/O ಮಾಣಿಕ ರಾವ ಕೊರೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141961 Varsha - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಬರ್ಮ ಅನಂದವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142221 Geeta - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಾ . ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142377 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ರಾವ ತಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142624 Shilpa - W/O ಅಶೋಕ ಭೂರೆ #94 . ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/202212008000021/05/2022
560300142692 Rubeena - S/O ಇಸೋಬಾ ಸಾಬ ಕೊರೂರ್ ಮದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300142739 Anusaya Bai - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕೋರೂರ ಮದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142770 Kallamma - W/O ತುಳಸಿರಾಮ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143080 Vaishali - W/O ನಿತೀಶ ಪನಶೆಟ್ಟೆ . . ಆನಂದವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143140 Geeta - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ಅನ೦ದ ವಾಡಿ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143193 Tulsa Bai - W/O: ಜಾಯಹಿಂದ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143268 Manikappa - S/O ಮಲ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ತಾ..ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143334 Trishala - W/O ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಆನಂದ ವಾಡಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143477 Saraswati - W/O ಲೋಕೇಶ್ ಹುಲಸೂರೆ # . ಅನಂದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143530 Chandramma - S/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ೨೦೮ ಆನಂದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****467819/05/2022FPS****467819/05/20226004000019/05/2022
560300143628 Pooja - W/O ಮಾಹನತೇಶ್ ಸಿದ್ದೆಶಾವರೆ . .PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144209 Nagamani - S/O ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಭೂರೆ ಆನಂದ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300144595 Sunita - W/O ರಾಜಗೊಂಡ ಘೊದೆ . . ಆನಂದವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144872 Nagamini - W/O ಲೋಕೇಶ್ ಭೂರೆ #57 ಆನಂದ ವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145258 Sumitra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈದೀಪ್ 12 ಕೋರೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145459 Jyoti - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಭೂರೆ 51/1 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300145462 Jijabai - W/O: ಗೋರೋಬಾ ಬಿರಾದಾರ ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145466 Sarojana - S/O: ರಾವಸಾಬ ಕೋರೂರ ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145468 Ratna Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ್ ರಾವ ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145470 Saroswati - W/O ನಿಲಕ೦ಟ ರಾವ್ ಕೊರೂರ್ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145472 Archana - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಅಟ್ ಕೋರೂರ ಮದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300145473 Vidhyavati - W/O: ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಭೂರೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300145660 Kushela - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆನಂದ ವಾಡಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145661 Saraswati - W/O ಕಾಶಪಾ ಆನಂದ ವಾಡಿ ಅಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145676 Sukanya - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಭೂರೆ ಅನಂದವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145806 Umabai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #71 ಕೋರೂರ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146261 Tulasa Bai - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146262 ಶಾರ ಮಾ - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146263 ಕವಿತಾಬಾಯಿ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146264 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146265 satya bai - ಕೊರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146266 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕೊರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20226004000024/05/2022
560300146267 Jaibun Bee - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146268 ಮೊಹನ - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146269 Chandrabharathi - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146270 ವೆಂಕಟ ಗಿರಿ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146271 ನರಸಿಂಗ್ - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146272 savitri - ಕೊರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146273 ಕಿಶನರಾವ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146274 sharanama - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146275 ವಿಠಲ - ಕೋರುರAAY(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022200015000024/05/2022
560300146276 Salubai - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022200015000024/05/2022
560300146277 ಛಾಯಾಬಾಯಿ - ಕೊರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146278 Jaishree - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146279 Bharatha Bai - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20226004000024/05/2022
560300146280 managala bai - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20223002000024/05/2022
560300146281 ಮುಸತಫಾ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/2022150010000025/05/2022
560300146282 NAJBUN BEE W/O. YUSUF SHA - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146283 nakhimi bi - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146284 Premalla Bai - ಕೋರುರAAY(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022200015000024/05/2022
560300146285 ಸಂಜು ಕುಮೆರ - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022200015000024/05/2022
560300146286 ಶಕು ಬಾಯಿ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146287 tejama - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146288 Rihana - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146289 ಗೌತಮ್‌ - ಕೊರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300146290 Shanta Bai - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146291 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/2022200015000025/05/2022
560300146293 Laximi Bai - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146294 ದತ್ತಾ ತ್ರೀ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146295 VIMALABAI - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20226004000024/05/2022
560300146296 ಉಮಾ ಬಾಯಿ - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146297 ಸುರೇಂದ್ರ - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146298 pulu bai - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146299 kallamma - ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು:ಆನಂದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146300 bayavva - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146301 paramma - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146302 rajmati - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ;ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146303 ರೇಣುಕಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146304 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146305 ಸಂಪತಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146306 ಲಲಿತಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146307 Sarala - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146308 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146309 Sangamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146310 ಶರಣಪ್ಪ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146311 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146312 rajkumar - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146313 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146314 ಶರಣಪ್ಪ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146315 Satyawati - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300146316 Putalabai - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146317 padminibai - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300146318 Rangamma - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146319 ಸಂತೊಷ್ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146320 ಗಣಪತಿ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146321 Vidyavati - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146322 ಸಂತೊಷ್ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146323 putalabai - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146324 Sreedevi - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147787 lakshimi bai - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮು. ಅನಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152593 ರಂಗಾ ರಾವ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20223002000025/05/2022
560300152594 ದಯಾನಂದ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300152595 ಅಂಗದ ರಾವ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152596 Samrathrao - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152597 ಕಿಶನ ರಾವ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20223002000025/05/2022
560300152598 Sushilabai - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152599 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/202212008000024/05/2022
560300152600 Sangamma - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152601 ತುಕಾರಾಮ - ಕರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152602 Anitha - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152603 sangamma - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300152604 ಶರಣಪ್ಪ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20223002000024/05/2022
560300152605 ಜ್ಞಾನದೇವ - ಕೋರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20226004000024/05/2022
560300152606 ಸುಜಾತಾ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/202212008000024/05/2022
560300152607 pama bai - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152608 Bisamila - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152609 Jaitun Bi - ಕೊರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090821/05/2022FPS****090821/05/20229006000021/05/2022
560300152610 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152611 Jarina Begum - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/202212008000024/05/2022
560300152612 Shaheen - ಕೊರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152613 karimabi - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152614 ಯಾದವ ರಾವ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300152615 ಸಂಜಿವ - ಕೋರೂರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20229006000024/05/2022
560300152616 Sunita - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/2022200015000025/05/2022
560300152617 ಶ್ರಿಪತಿ - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152618 ತುಕಾರಾಮ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152619 kallamma - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300152620 VISHVANATH - ಕೆರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20223002000025/05/2022
560300152621 Jaishree - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152622 ರಾಮ ರಾವ - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152623 Prabhavati - ಕೊರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152624 Asha Begum - ಕೂರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152625 ನರಸಿಂಗ್ - ಕೊರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152626 baji rao - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152627 ಉಲ್ಪಾಬಾಯಿ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152628 Rashika - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152629 ಜ್ಯೆಶ್ರೀ - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152630 ಕಿಶನ ರಾವ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300152631 ಗೋದಾವರಿ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20229006000024/05/2022
560300152632 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೋರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152633 ತುಕಾರಾಮ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152634 ಸುಂದರಬಾಯಿ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152635 ರಮೇಶ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152636 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20226004000024/05/2022
560300152637 Bhagamma Bai - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152638 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20223002000024/05/2022
560300152639 ಅಶೂಕ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20229006000024/05/2022
560300152640 Jamaserbee - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300152641 Rabanabegam - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152642 ಶರಫೊದ್ದಿನ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152643 ನವಾಜ - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152644 Shakuntalabai - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/202212008000024/05/2022
560300152645 Karuna - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152646 Bharatbai - ಕೇರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152647 ಶಬ್ಬಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152648 ಜಬ್ಬಾರ ಬಾಯಿ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20223002000024/05/2022
560300152649 ಮಾಹಾದೇವ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152650 ಅಜಿಜ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152651 jagadevi - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152652 Uramila Bai - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152653 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152654 Mahadevi - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152655 ಜಯಬುನ್ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20223002000024/05/2022
560300152656 ಸರದಾರ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152657 Hajarat Bee - ಕೋರುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300152658 ತುಕಾರಾಮ - ಕೊರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/202212008000025/05/2022
560300152659 Maherun Bee - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/2022180012000025/05/2022
560300152660 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152661 ಬಾಬು - ಕೋರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152662 Sumitra Bai - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/202212008000024/05/2022
560300152663 ರಮಾ ಕಾಂತ - ಕೋರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152664 ವಾಮನ ರಾವ - ಕೋರುರುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152665 syida bee - ಕೋರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152666 ಹನುಮಯ್ಯ - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152667 Jijabai - ಕೊರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300152668 ದಾಮೋದರ - ಕೊರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022200015000024/05/2022
560300152669 ಸುನಿಲ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20226004000024/05/2022
560300152670 ಸತೀಶ್‌ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152671 Laxmibai - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/2022150010000024/05/2022
560300152672 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152673 ಕಮಳಾ ಕಾರ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20226004000025/05/2022
560300152674 ಮಾರುತಿ - ಕೋರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152675 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೋರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152676 ಮಸುರ - ಕೋರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152677 Shama Bai - ಸಾ: ಕೊರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/20229006000025/05/2022
560300152678 ಚೂಡಾ ಬಾಯಿ - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152679 SUMAN BAI - ಕೊರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152680 ವಿಥ್ಥಲ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090825/05/2022FPS****090825/05/202212008000025/05/2022
560300152681 ಜ್ಞಾನೇಶ್ಚರ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152682 ಶ್ರೀಮಂತ - ಅನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152683 ಓಂಕಾರ - AnandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152684 Chandrakala - ಬಾಬು ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು: ಅನಂದೆವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152685 Jyoti - AnandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152686 jyoti - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ಅನಂದ ವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300152687 shanthamma - ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಆನಂದವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152688 Dattamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152689 kallamma - ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಶ್ವಾನಾಥ ಮು: ಆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152690 ರಾಜಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152691 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152692 Putalamma - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152693 ವಿಠಲ ರಾವ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152694 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152695 SAR WATI - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152696 Kasturibai - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152697 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152698 ಸತೀಶ್‌ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152699 ಅನಿಲ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152700 ಶಿವಶಂಕರ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152701 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಅನಂದವಾಡೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152702 ಅಶೂಕ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152703 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152704 Bhagamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152705 GHALEMMA - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//PHH(NK) / NCS------90000000-
560300152706 ಬಸವರಾಜ - ಸಾ// ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152707 Parvati - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152708 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152709 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152710 ಶಂಕರ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152711 ಗಂಗಮ್ಮ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೊ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152712 Shobhavathi - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152713 KASHEMMA - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152714 ಸಂಜಿವ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152715 Shalamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152716 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152717 SANGAMMA - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152718 ವೈಜಿನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152719 ಮನೊಹರ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152720 ಸುಭಾಶ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152721 Kalpana - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152722 ಪ್ರಲಾದ - AnandwadiPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152723 PARAMMA - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152724 ವೈಜಿನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152725 Gouramma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152726 ಸೋಮನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152727 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಆನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152728 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152729 Nagamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152730 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152731 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20229006000022/05/2022
560300152732 ಜಗನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152733 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152734 ಶಿವಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152735 Sujatha - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152736 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152737 ಶೇಷಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152738 Paramma - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152739 Narsamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152740 Pooja - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152741 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022150010000024/05/2022
560300152742 ಲಕ್ಷಣ - KoroorPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152743 ನಿಲ ಕಂಠ - ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶೀನಾಥ ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152744 SUNITHA - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152745 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152746 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152747 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152748 Chitaramma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152749 ಆಡೆಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152750 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152751 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152752 Saraswati - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152753 mallamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152754 Parvati - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ;ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152755 Vimlabai - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152756 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮು: ಅನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152757 ಶಿವಪುತ್ರ - ಶಿವಪುತ್ರಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮು: PHH(NK) / NCS------90000000-
560300152758 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152759 Shridevi - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152760 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಾ// ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152761 Mahadevi - AnanadwadiPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152762 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152763 Kanthamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152764 Gang Shetty - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152765 ಶಿವಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152766 ರಾಜಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152767 Kallamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152768 GANGAMMA - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152769 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗದಗ್ಯಪ್ಪಾ ಭುರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300152770 ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152771 ಗಣಪತಿ - ಮು: ಅನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152772 ಗೀರ ಜ ಬಾಯಿ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152773 ಶೊಭಾ ವತಿ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152774 ಅಶೂಕ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152775 Dnyandevi - ಆನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152776 Basamma - PHH(NK) / NCS------210000000-
560300152777 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152778 Kantamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152779 bandemma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152780 laxmi bai - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152781 ಮಾರುತಿ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152782 ಸರಸ್ವತಿ - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಶರನಪ್ಪಾ ಮು: ಆನಂದವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152783 ಶಿವ ರಾಜ - ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಆನಂದವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300152784 ಅಶೂಕ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152785 ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152786 ಮುತ್ತಮ್ಮಾ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152787 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಅನಂದವಾಡೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152788 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300169560 aslma - ಸಾ: ಕೋರೊರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169561 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಕೋರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169562 ಮಂಜಲೇ ಸಾಬ - ಕೋರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169564 Prabhavati - ಕೋರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169565 ಸತ್ಯ ವನಾ - ಕೊರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169566 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಕೋರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169567 ಮಾಣಿಕ - keroorNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169568 ಶೇಷಿ ರಾವ - ಕೋರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169569 ನೀಳೋಬಾ - ಕೊರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169570 LAXMI BAI - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಮು: ಅನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169571 ಕಾವೇರಿ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169573 ರಘುನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169574 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ಪೋ:ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169575 ಗಂಗಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169576 ಶರಣಪ್ಪ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169577 ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಆನಂದವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169578 ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮು: NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169579 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169580 ಬಸವರಾಜ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169581 ಬಾಬು ರಾವ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169582 ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸುಯ೵ಕಾಂತ ಮು: ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169583 ಲಲಿತಾ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169584 ಬಾಬುರಾವ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169585 ಸುರೆಕಾಂತ್‌ - ಸುಯ‍್ಕಾಂತ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮು: ಆನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169586 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಮು: ಆನಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169587 ಮನೊಹರ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169588 ಜಗನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175692 sundramma - ANANDWADIPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175693 ಮಾಹದೇವ ಬರ್ಮಾ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175695 ರವೀಂದ್ರ ಬರ್ಮ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175697 ಬಸವಣಪ್ಪ ಶಿದ್ದೆಶ್ವರೆ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175699 kambalamma - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175702 Kalpana - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175706 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಭಾತಂಬ್ರೇ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175711 Vidyavati - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175716 Sheshekala - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175718 lalitha - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175720 Vighnesh - ಆನಂದ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175722 ಶಿವ ಕುಮಾರ ಭುರೆ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175723 ರಾಜಕುಮಾರ ಭುರೆ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175724 Chandramma bhure - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175725 ಪರಮೇಶ್ನರ ಬೋರ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175726 kamlabai - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175727 ಮಂಗಲಾ ಭುರೆ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175752 Kamalabai - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300175753 ದೀಲೀಪ್‌ ಎಕ್ಯಾಳೆ - ಸಾ//ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175754 ಸೂಯ್ರಕಾಂತ ಭುರೆ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175755 ಶಿವಕುಮಾರ ಭುರೆ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300175756 Sunita - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300175757 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಭುರೆ - ಅನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175758 ಬಸವರಾಜ ಭುರೆ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175759 ಜಂು್‌ರಾಜ್‌ ಭುರೆ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175760 Savita - ಸಾ// ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. AAY(NK) / NCS------200000000-
560300175761 Hemavati - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175766 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಭುರೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175767 ಶಿವಕುಮಾರ ಭುರೆ - ಸಾ. ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175768 ಶನಾಜ್ ಬೆಗಂ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175769 ಶಿವಾಜಿರಾವ್‌ ಜಮಾದಾರ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175770 ಸುಲೋಚನ - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175771 DAIVATHA BAI - ಕೋರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****090824/05/2022FPS****090824/05/20229006000024/05/2022