REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
520200379493 Bharathi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಶೇಖರ್ #ಡಬ್ಲ್ಯೂ3-PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
530400152482 Malashree - W/O ಸುಧಾಕರ್ ೧/೧೨೨/ಎ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300135680 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ 2/132NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135831 Renuka - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ೨/೧೨೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135854 Nagaveni - S/O ಬಾಬು ೨/೫೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300135924 Laxmi Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ ೨/೧೧೮/೪ ಹಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135927 Shashikala - S/O ಶಿವಶಂಕರ ೩/೧೭೭ ಹಾಲಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140640 ಗಜಾ ಬಾಯಿ - S/O ಥಾವರು ೩/೫೨ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಥPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140985 Pushpavati - W/O ಕಾಮಣ್ಣಾ ಕೇರಿ ಹಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20229006000023/05/2022
560300140988 Sangeeta - S/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಬಾಶೇಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300140989 Nazema - S/O ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಬ್ ದರಗ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141019 Shanthamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೨/೧೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141028 Basamma - W/O ಶಾಂತಯ್ಯ ೨/೧೧೨ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300141030 Nandini - S/O ಗೌಡಪ್ಪಾ ೨-೨೦ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141054 Lalita - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೭೬ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141056 Punyavati - W/O ಕಾಶಿನಾಥ ೨-೧೧೮ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20223002000023/05/2022
560300141059 Saraswati - W/O ಅಶೋಕ್ ೨/೧೧ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022150010000024/05/2022
560300141061 Sujata - S/O ಶರಣಪ್ಪ ೩/೨೭/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/202212008000025/05/2022
560300141062 Kasturbai - S/O ಶರಣಪ್ಪ ೩/೧೬೫ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141063 Kamala Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೨/೧೧೪/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300141066 Saliya Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ೩/೧೭೪/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022150010000025/05/2022
560300141072 Shanta Bai - S/O ಮನೋಹರ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141081 Limbamma - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ೨-೧೨ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141082 Nagmani - S/O ಗಣಪತಿ ೩-೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300141084 Jyoti Bai - S/O ಲಾಲ ಸಿಂಗ್ ೩-೫೨ ಹಾಲಹಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141086 Dropati - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೮೩/೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141088 Rekha - W/O ನಿಲಕ೦ಠ ೨-೩೪ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300141090 Gangasree - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ೧/೪೮/ಅ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300141095 Gouramma - W/O ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141101 Prema Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/20226004000025/05/2022
560300141103 Surekha - S/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ೧/೮೬ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300141106 Archana - S/O ಕಾಶಿನಾಥ ರಾವ ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141115 Sujata - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೧-೧೪೪ PHH(NK) / NCSBiometric****776721/05/2022FPS****776721/05/2022210014000021/05/2022
560300141116 Mallamma - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ೧-೧೦೫ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141119 Zakiya Bi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141129 Parvati R Suryavanshi - S/O ನಾಗೆಂದರ ೨-೧೦೨ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300141141 Lalita Bai - S/O ಬನಸಿ ೩-೯೨ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141142 Shreedevi - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ೨/೪೭ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300141143 Gangamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೨/೧೦೧/ಎ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141144 Rani - S/O ಪ್ರಭು ೩-೩೩ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141145 Ganga Bai - W/O ವಿಠಲ ರಾವ ೧-೨೯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300141146 Anita - S/O ವಿಠಲ್ ೩/೫/೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141147 Nagamma - W/O ಜಗನಾಥ್ ೧/೫೮ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20223002000023/05/2022
560300141148 Zakiya Begum - S/O ನಜಿರ ೧/೯೨/ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300141150 Subamma - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೨/೮೩ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141152 Chinnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20226004000024/05/2022
560300141158 Shobhavati - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ೧/೧೨೪ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300141164 Samrin Begum - S/O ಬಸಿರೊದ್ದೀನ್ 1/66 . . .PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300141166 Mastan Bi - W/O ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300141169 Saraswati - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ೨-೨೩ ಹಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141184 Sugamma - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೧/೧೩೩ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141214 ಉಮಾ ಬಾಯಿ - S/O ದಶರತ್ ೩/೨೦/೨ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141217 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ # 1/PHH(NK) / NCS------30000000-
560300141219 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ ಹಾಲಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300141221 Vijayalaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ # 1/139 PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300141224 Sreedevi - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೩/೨೮ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300141226 Kusumavati - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೨-೧೩೦/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300141230 Pavitra - S/O ಸಂಗಪ್ಪ ೨/೧೩೦/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022150010000025/05/2022
560300141235 Sunita - S/O ಆಡೆಪ್ಪಾ ೪-೨೧ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141254 Saraswati - W/O ಕಮಲಾಕರ . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141257 Shajaha Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಪಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141261 Bahanu Bee - W/O ಪಥರು ಸಾಬ್ ೧-೯೨/೧೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141262 Rekha - S/O ನಾರಾಯಣ್ ಭೀಂ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/202212008000025/05/2022
560300141263 Gouramma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300141264 ರೇಷ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300141267 Laxmibai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೧೩೩/ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/202212008000025/05/2022
560300141269 ಚುಕಮ್ಮ - W/O ತುಕಾರಾಮ 196 . ಹಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20229006000023/05/2022
560300141272 Jaishree - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ೨-೯೮/ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141281 Kalpana - S/O ಜಗನಾಥ 1/118 , ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300141291 Indumathi Sadashiv - S/O ಶಿವರಾಜ ತಾಲೂಕ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141296 Sunita - S/O ಭರತ್ ೧/೧೫೦ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141845 Husna Rafiya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾಜಮಿಯಾ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141913 Tukaram - S/O ದೇವಪ್ಪ ೩/೨೫ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141962 Sajja Bai - S/O ಘಮಸಿಂಗ 0 ಹಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141971 Ruksana Begum - S/O ಫಕ್ರೋದ್ದೀನ ೧-೫೩ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142343 Preeti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 1-122 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300142355 ಸುಷ್ಮಾ - W/O ಮಹೇಶ್ ದಾಂಡೇಕರ 2/20/1 ಜನತPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300142709 Chandrakala - W/O ಬಸವರಾಜ ೨/೫ ಹಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142779 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಮೋದರ್ ರಾವ 2/131NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143029 Ambika - W/O ರಮೇಶ # 59 ಮೆತಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143031 Laxmi - W/O ಬಾಬು ೩/೧೩ ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143107 Saya Bi - S/O ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ ೩-೧೭೫ ಹಾಲಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300143760 Sudharani - W/O ಹಣಮಂತ್ ೨/೨೫೨/ಬಿ ಹಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143762 Shivamma - W/O ಸುಂದರ ಹಳೋಲೆ ೫೬/೨ ತುಗಾ೦ವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143806 Omkar - S/O: ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ 2/113 ತಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143846 Mamita - S/O ಮೈನೌದ್ದೀನ್ ೧/೧೧೦ ಹಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300144216 Jagadevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144511 Sanjeev Kumar - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144768 Rukmini Bai - W/O ವಿಠಲ ರಾವ ೧/೪೯ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144807 Mahadevi - W/O ಜಗನಾಥ 0 ಹಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144808 Sunita - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ೩-೧೮೫ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20229006000023/05/2022
560300144960 Endumati - S/O ರಾಮಶಟಿ ಮಳಚಾಪೂರ ಮಳಚಾಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145040 Suman - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ 1/3/ಏ ಹಾಲಹPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300145042 Meerabai - S/O ಇಂದರಸಿಂಗ ೩/೧೭೨ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300145043 Asha Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ # 3PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20226004000024/05/2022
560300145046 Rangabai - W/O ಮನೋಹರ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300145047 Sujata - W/O ಸೋಮಶೇಖರ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145051 Shridevi - S/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ೧-೧೨೦ ಹಾಲಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300145057 Gundamma - S/O ಕಾಶಿನಾಥ ೩-೧೬೬ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145059 Saraswati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೩/೧೮೨ ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145062 Vijaylaxmi - S/O ಭಿಮ ರೆಡ್ಡಿ ೨/೪೨ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022150010000024/05/2022
560300145703 Shilpa - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ 2/11 ಹಲಹಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145730 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಮೀನಕೆರಿ ಹಾಲಹಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145747 Bharati - S/O ತುಕಾರಾಮ ಬೀದರ್ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145774 Anita - W/O ರಮೇಶ್ ೩/೧೯೬ ಹಾಲಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300145825 Iswari - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ೨/೧೦೮ ಹಾಲಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146887 ಜಗನಾಥ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146888 ಪ್ರಭು - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146889 Sushila Bai - ಹಾಲಹಳ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300146890 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146891 ಅಂಬೀಕಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146892 mahadevi - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ0AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146893 ಕಲಾವತಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146894 ಮಾಣಿಕ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146896 ಕಮಲಾ ಮ್ಮಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146897 ಅರ್ಜುನ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146898 Nagamma - ಹಾಲಹಳ್ಲಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146899 ಆಡೆಪ್ಪ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300146901 ರಘುನಾಥ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146902 ವೈಜಿನ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146903 ಚೆಂದ್ರುಕಾಂತ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146904 ಶಂಕರ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146905 ಜಗದೇವಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146906 ಮೋಹಮದ್‌.ಸಾಬ - ಬಾಲೊಳೀAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146907 ನಜೀರ್‌ ಮಿಯ - ಹಾಲಹಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146908 ಮಾಬುಬ್‌ ಸಾಬ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146909 ಉಸಮಾಣ ಸಾಬ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146911 ಜಗನಾಥ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146912 ದೋಳಪ್ಪ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146913 Jagadevi - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300146915 ಮಾರುತಿ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146916 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:- ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20223002000023/05/2022
560300146917 ಮಾಲಪ್ಪಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146918 ಬಾಬು - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146919 aakash - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146920 ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146921 Nirmala - ಹಾಲಹಳ್ಷೀAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146922 Tejamma - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146923 ಶಂಕರ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146924 ಪ್ರಭು - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146925 ಮುನ್ನಿ ಉದ್ದಿನ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146926 ಸಂಗಮ್ಮ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146927 Sampavati - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146928 ಬಾಬು - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/20226004000025/05/2022
560300146929 Kasturi Bai - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಖೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20226004000024/05/2022
560300146930 ಸನ್ಮುಖ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146931 ಜಗನಾಥ - ಹಾಲಹಳ್ಲೀPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20226004000024/05/2022
560300146932 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146933 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146934 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146935 ರಮೇಶ - ಹಾಲಹಳ್ಲಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146936 Sunita - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300146937 ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146938 saidamma - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146939 Kamalabai - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146940 Shankremma - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146941 ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146942 ಸುಂದರ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146943 Chandramma - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300146944 Sraswati - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146945 ಆಡೆಪ್ಪ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300146946 Anita - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146947 Ambika - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146948 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ10AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146949 ಲಕ್ಷಣ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146950 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146951 ಮೋತಿ ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಳಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146952 ರಮೇಶ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146953 ಶಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20223002000024/05/2022
560300146955 ಮಾರುತಿ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146956 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146957 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146958 Sugamma - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146959 Anjamm - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146960 Godhavari - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146961 ಮಾದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗೌಡಪ್ಪಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022200015000024/05/2022
560300146962 Kamala Bai - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146963 ಮೋನು - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146964 ಠಾಕುರ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146965 ಸೀತಾ ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300146966 ಮನೋಹರ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146967 ಜಗನ್ನತ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146968 fareed saab - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಬಾಲ್ಕ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20223002000023/05/2022
560300146969 ಇಂದುಮತಿ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146970 ಮಹಾದೇವಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146971 ಶಂಕರ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146972 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146973 ರಾಜಪ್ಪ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146974 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146975 ದೇವತಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300146976 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146977 ಗೊಪಾಲ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146978 Nirmala - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300146979 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146980 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300146981 ದೇವಿದಾಶ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146982 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146983 ಜಾಫರ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146984 ಬಸಮ್ಮಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146985 ದಶರಥ್‌ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146986 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146988 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300146989 ಶಂಕರ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/20226004000025/05/2022
560300146991 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146992 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022200015000025/05/2022
560300146993 bhagyamma - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022200015000023/05/2022
560300154242 rukmini - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154243 ಮರೋಣಾ ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154244 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300154245 jagadevi - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154246 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ - ಹಾಲ ಹಳ್ಳಿ . ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154247 ರವೀಂದ್ರ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300154248 ಹರಿಲಾಲ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154249 shobha vathi - ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154250 ಚಂಪಾವತಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154251 ಸ್ಯೆಲಾನಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300154252 ಪಂಡಿತ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300154253 ತುಕಾರಾಮ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20223002000023/05/2022
560300154254 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20226004000024/05/2022
560300154255 ತುಕಾ ರಾಮ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154256 ಅಜೀಜ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300154257 ತಜೋದ್ದಿನ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022150010000024/05/2022
560300154258 ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹೈಬತ್ತಿ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300154259 ನಾಗೇಶ್ವರಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154260 Laxmi Bai - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154262 ಶಟ್ಟಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154263 ರಮೇಶ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022150010000024/05/2022
560300154264 sharadha bai - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/202212008000025/05/2022
560300154265 ಶಿವಾಜಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154266 ಲಕ್ಷಣ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300154267 ಮುಕ್ಕತ ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಥಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154269 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154270 ಮನೋಹರ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/20226004000025/05/2022
560300154271 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154272 Jayshri - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300154273 ಶಿವಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022180012000024/05/2022
560300154274 ದೆನು - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20226004000024/05/2022
560300154275 ತಾನಾಜಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/20229006000025/05/2022
560300154276 Shanta Bai - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/2022150010000025/05/2022
560300154277 Kamala Bai - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20226004000024/05/2022
560300154278 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154279 ಕಿಶನ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154280 ಪಾಚು - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300154281 Kalavati - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022180012000024/05/2022
560300154282 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****544825/05/2022FPS****544825/05/202212008000025/05/2022
560300154283 ಪೂನಾ ಸಿಂಗ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154284 shama rao - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154285 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300154286 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154287 shanthama - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154288 ಜಗನಾಥ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154289 ಪ್ರಭು - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300154290 Rajeshwari - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300154291 Nagamma - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/2022150010000024/05/2022
560300154292 chitrama - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154293 ಮಚೆಂದ್ರ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022150010000023/05/2022
560300154294 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/202212008000023/05/2022
560300154295 Bakkamma - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/20226004000023/05/2022
560300154296 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಾಲಹಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154297 Nagamma - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544823/05/2022FPS****544823/05/2022210014000023/05/2022
560300154298 nagamma - ಹಾಲಹಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154299 ಶಮಸೊದ್ದಿನ - ಹಾಲಹಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154300 ಹಿದಾಯತ ಅಲಿ - ಸಾ:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154301 Shaheen - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/202212008000024/05/2022
560300154302 ಸಾದಕ ಅಲಿ - ಮು:-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300154304