REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135754 Mirabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ #128 ಸೇವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135765 Gangaba - W/O: ಫಕೀರಚಂದ ರಾಠೋಡ 4/45 ಸೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135880 Ragina - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ . , ಸೇವಾನಗರ ಧನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135910 Kamalabai - S/O: ರೆಕುಸಿಂಗ #4/12/2 ಸೇವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135911 Marunbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲೂ ಪವಾರ ಸೇವಾನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136784 Lata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ PHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20226004000021/05/2022
560300136932 Padmanibai - W/O ಸೋಪಾನರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136967 Gangabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20226004000022/05/2022
560300137048 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಾಟಿಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137050 Rajabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೇಘನಾಥ ಸೇವಾ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137056 Malashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪಾ ಪಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300137066 Sushilabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಸೇವಾPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300137076 Bharatabai - S/O ಅನೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137080 Suman Bai - S/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137083 Laxmibai - W/O ದಿಗಂಬರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137142 Reshma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನೋದ ರಾಠೋಡ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20229006000025/05/2022
560300137169 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ರಾಠೋಡ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/20226004000024/05/2022
560300137280 Shyarika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/20226004000018/05/2022
560300137480 Gundamma - W/O ಪುಂಡಲಿಕ ೨೦೪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137542 Mirabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಸೇವಾನಗರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022150010000016/05/2022
560300137848 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300137872 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಾಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300138082 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಸೇವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138269 Rukkabai - S/O ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022180012000021/05/2022
560300138373 Shesabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜೀನಾಥ ರಾಠೋಡ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20229006000025/05/2022
560300138508 Lalita - W/O: ಸವಾಲಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ನಗರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/2022150010000025/05/2022
560300138516 Shivalila - D/O ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138606 Salabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಠೋಡ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300138676 Kamalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಸ್ಕರ 4-6PHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300139183 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ #4/17 . ಸPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300139184 Matura - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20226004000025/05/2022
560300139207 Mangalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಂಗಾರಾಮ ರಾಠೋಡ ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140207 Savita - W/O ಗುರುನಾಥ ರುದನೂರ ತಾ೦ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300140380 Sevantha Bai - W/O ಧನರಾಜ್ 39 ರುದನೂರ್ ತಾಂಡ ರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300141758 Babita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಾರಾವ 4/12 . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142105 Para Bai - W/O ಭಿಮ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಧನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142359 Parubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧಕುಸಿಂಗ್ಹ್ ಜಾಧವ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142360 Bharathi Bai - W/O ಸುಭಾಶ 4/49/4 ಸೇವಾನಗರ ತಂಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142361 Lalita Bai - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ನಾಗರ ಧನೂರ ಧNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142362 Meena Bai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142363 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಸಿಂಗ ಸೇವಾನಗರ ಸೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142365 Sakubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಂಗಾರಾಮ ರಾಠೋಡ ಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142366 Ramkabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ ಪವಾರ ಸೇವಾನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142369 Renuka - W/O ಸಕಲಲ್ 00 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142371 Shantabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಸ್ಕರ್ ರಾಠೋಡ ಸೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142379 Menukabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭಿಮರಾವ ರಾಠೋಡ ಸೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142385 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಸೇವಾನಗರ ಸೇವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142397 Usha - W/O ಅನಿಲ . . ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡ ಧNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142428 Dharma Bai - W/O ಉಮಲಾ ೪೧ ರುದನೂರ ಥಾ೦PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20223002000017/05/2022
560300142494 Priyanka - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ್ 35 ಹನುಮPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300142572 Savita - W/O ಬಾಬು ರುದನೂರ್ ಥಾ೦ಡಾ ರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300142576 Sharada Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ ರುPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300142592 Meerabai - W/O ನೂರಾಣಾ 1/07 , ರುದನೂರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022210014000017/05/2022
560300142593 Minakshi - W/O ಶಿವರಾಮ ಜಾಧವ 1/25 ರುದನೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300142630 Ashwini - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ರಾಥೋಡ ರುದನPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300142631 Shanta Bai - S/O ಥಾನು ರಾಠೋಡ 21 ರೂದನೂರ್ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300142632 Sonabai - S/O ನಾರಾಯಣ್ ರುದನೂರ್ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300142634 Joytika - S/O ಚಂದರ್ ರುದನೂರ ಥಾ೦ಡಾ ರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300142635 Chandra Bai - W/O ನಾರಾಯಣ ೧-೧೨ ರುದ್ನೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300142667 Savitra - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ರೂದನPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300142676 Ravina - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರುದ್ನೂರ್ ೪೪PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300142678 Jhalka Bai - S/O ಗೋಪು ೧/೧೧ ರುದನೂರ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300142683 Mota Bai - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ೪೬ ರುದನೂPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300142727 Chandabai - W/O ರಮೇಶ್ , , ರುದನೂರ್ ಥಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300142747 Lata - W/O ಗೋವಿಂದ ತಾಲೂಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300142823 Kaveri Rathod - W/O ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ರೂದನೂರ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300142829 Sharada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300143025 Sumitra - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ . . ರುದನೂರ್ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300143052 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಜಾಧವ ರೂದPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300143097 Shanta - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ರುದನೂರ್ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300143188 Sindu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಿಥುನ ರಾಠೋಡ ಸೇವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143325 Aruna - S/O ಶಂಕರ ರುದನೂರ್ ತಂಡಾ ರುPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300143450 Saku Bai - W/O ಥಾನು ೧/೩೩ ರುದನೂರ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20223002000017/05/2022
560300143479 Anusha Bai - W/O ನಿರಂಜನ ೧-೭ ರುದ್ನೂರ್ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300143548 Jyoti - S/O ಗೋಪು ರುದನೂರ ತಾ೦ಡಾ ರುPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300143990 Anita - S/O ಭೀಮುಲು ರುದ್ನೂರ್ ರುದ್ನೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300144148 Kavita - W/O ಬನ್ಸಿ ಜಾದವ್ 1-39 ಲಕ್ಶ್ಮ PHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300144390 Vijayshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಲು ರುದPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300144412 Chandrakala - W/O ಶಿವಾಜಿ ೪/೧೦೬/೬ ದಾದೊಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144860 Parvati - W/O ಸವಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ೪-೧೫-PHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300145094 Bhimanabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಸ್ಕರ ಚವ್ಹಾಣ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/20226004000018/05/2022
560300145099 Babitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ 2PHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300145102 Chapalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಥಾನು ಚವ್ಹಾಣ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/20223002000014/05/2022
560300145188 Vala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಧನ್ನೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145719 Kamalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೋಜರಾಜ ಜಾಧವ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20226004000022/05/2022
560300146994 ಮಾರುನಾ ಬಾಯಿ - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300146995 Shakuntala - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146996 Rajabai - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146997 ರಾಮ ರಾವ - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300146998 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022200015000021/05/2022
560300146999 ದ್ರೌಪತಿ ಬಾಯಿ - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300147000 ರುಕ್ಕ ಬಾಯಿ - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/2022200015000022/05/2022
560300147001 ಚಂದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/2022200015000014/05/2022
560300147002 ಪುರಷೋತಮ - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/2022200015000014/05/2022
560300147003 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಸೆವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147004 ಶಿವಾಜಿ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147005 ರೂಪಲಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021120/05/2022FPS****021120/05/2022200015000020/05/2022
560300147006 Anita - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021120/05/2022FPS****021120/05/2022200015000020/05/2022
560300147007 ಝಮಕ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20223002000021/05/2022
560300147008 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300147009 ಕೇಳ ಬಾಯಿ - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/2022200015000014/05/2022
560300147010 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/2022200015000014/05/2022
560300147011 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20226004000021/05/2022
560300147089 Parvati - RUDNOOR thandaAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300147090 Tara Bai - ರುದನುರಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300154433 ಗುರನಾಥ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022200015000021/05/2022
560300154434 ಪಾರುಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/2022200015000024/05/2022
560300154435 sunita - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300154436 sushila bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154437 ಶಿವಾಜಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/2022200015000014/05/2022
560300154438 ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/2022200015000015/05/2022
560300154439 Muktabai - ಸೇವಾ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/2022200015000022/05/2022
560300154440 Maruna Bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022210014000016/05/2022
560300154441 ಸುಭಾಶ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154442 chapala bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154443 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/202212008000014/05/2022
560300154444 ಕೌಸ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300154445 ಶೆಟ್ಟಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300154446 ರುಕಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20223002000021/05/2022
560300154447 ಮಾಣಿಕ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20229006000022/05/2022
560300154448 ಘಮಸ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300154449 Genabai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/202212008000018/05/2022
560300154450 ಶುಕ್ರ ಚಾರ್ಯ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154451 ಏಕನಾಥ - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/202212008000014/05/2022
560300154452 ಬಾಬುರಾವ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/202212008000024/05/2022
560300154453 ಪರಸುರಾಮ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20226004000025/05/2022
560300154454 ಕವಿತಾ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154455 ಸಂಜು - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300154456 ಭೀಮರಾವ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300154457 para bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154458 vimala bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300154459 ರಘು ನಾಥ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154460 ಉಮಾ ಸಿಂಗ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154461 ಧರ್ಮು ತಂದೆ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ - SEVANAGARPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20229006000022/05/2022
560300154462 ರುಕ್ಕುಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154463 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/2022200015000018/05/2022
560300154464 Krishnabai - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/2022200015000025/05/2022
560300154465 Marona - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/2022200015000024/05/2022
560300154466 ಶೆಟ್ಟಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154467 ನಾರಾಯಣ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/2022180012000024/05/2022
560300154468 ನಾಗು - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154469 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/20229006000014/05/2022
560300154470 ಪ್ರೇಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154471 Meerabai - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/2022200015000014/05/2022
560300154472 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154473 ಇಂದಿರಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20229006000016/05/2022
560300154474 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300154475 ರಮೇಶ - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154476 ಶಂಕರ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300154477 ಮನೋಹರ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300154478 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300154479 ಸುಜಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20229006000016/05/2022
560300154480 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154481 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/202212008000024/05/2022
560300154482 ಮನೋಹರ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20229006000022/05/2022
560300154483 ಮಂಜುಳಾ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154484 ಮನೋಹರ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300154485 Shantabai - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/2022200015000022/05/2022
560300154486 ಮಾಣಿಕ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/202212008000018/05/2022
560300154487 ರಮೇಶ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20226004000025/05/2022
560300154488 ಸಂಜು - ಸೆವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/2022200015000014/05/2022
560300154489 sakara bai - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/2022200015000022/05/2022
560300154490 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300154491 ನಾಮದೇವ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20229006000025/05/2022
560300154492 Imla Bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300154493 ಪ್ರೆಮ ಸಿಂಗ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20223002000014/05/2022
560300154494 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300154495 ಝಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154496 ಬಾಬು - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300154497 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021122/05/2022FPS****021122/05/2022200015000022/05/2022
560300154498 anita bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20223002000021/05/2022
560300154499 ಖೀರು - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300154500 ರುಕ್ಕ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300154501 ಮನೋಹರ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/2022150010000024/05/2022
560300154502 ಗಣಪತಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/202212008000024/05/2022
560300154503 ಅನಿತಾ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154504 Genabai - SevanagarPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300154505 ನಾಗು - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845221/05/2022FPS****845221/05/20229006000021/05/2022
560300154506 ಬನ್ಸಿ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154786 Sakubai - ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20223002000017/05/2022
560300154787 dashala bai - ರುದನೂರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300154788 Jamuna - ರುದನುರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300154789 Motabai - ರುದನೂರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300154790 Bharatbai - ರುದನುರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300154791 Bibabai - ರುದನೂರ ಥಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154792 Kamala Bai - ರುದನೂರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300154797 Bharata Bai - ರುದನೂರ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300154819 Goura Bai - ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300154820 Rukkubai - ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300154821 Marunabai - ರುದನುರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300169754 ಸವಲ ಸಿಂಗ - SevanagarNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169756 ದೇವ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ : ಶೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169757 ಸೋಭಾವತಿ - ಸಿಕಿಂದ್ರಬಾದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169758 ಅನಿತಾ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169759 ಘೋಪು - ಗರಮಾಥಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177992 Mirabai - ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022150010000021/05/2022
560300177993 Shantabai - ಸೆವನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300178076 Devidas S/o Motiram - ಸೇವನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/2022150010000014/05/2022
560300178077 Archana - ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178079 Dasharath S/o Bansi Rathod - ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178080 Shikandar S/o Ravaji - ಸೆವನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300178081 Subhash S/o Dhansingh - ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300178082 Shivaji S/o Dhansingh - ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/202212008000025/05/2022
560300178084 Shivaji S/o Harji - ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179621 gurabai W/o Baburao - ಸೇವಾನಗರ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20229006000016/05/2022
560300179624 Sakubai - ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300179689 Chandabai W/o Shetty - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179855 Tukaram S/o Laxuman - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300180061 Sunita - ಸೆವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****845221/05/2022FPS****845221/05/2022150010000021/05/2022
560300180331 Ashok S/o Gopinath - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300180819 Vijaykumar S/o Shanker - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180835 Prakash S/o Suresh - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300180848 Sunitha - ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20229006000015/05/2022
560300180928 Santosh S/o Kishan - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300180959 Prakash S/o Premsingh - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022150010000016/05/2022
560300180963 Ramesh S/o Dhenu - ಸಾ: ಸೇವಾಣಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180968 Sunita - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಳ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022150010000021/05/2022
560300180985 Bibabai - ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300181037 Rajendra S/o Chandrakanth - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20229006000016/05/2022
560300181048 Shanubai - ಸಾ: ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20229006000016/05/2022
560300181083 Laxuman S/o Dhansingh - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20229006000025/05/2022
560300181086 Sridevi - ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300181098 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/2022150010000015/05/2022
560300181109 Urmila - ಸಾ: ಶೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300181137 Vishwanath S/o Shetty - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20223002000016/05/2022
560300181570 Shobha Manohar Rathod - RUDNOORAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300181598 Sajanbai - ರುದನೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022180012000017/05/2022
560300181605 Priyanka - ರುದನೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300181627 Laxmi Bai - ರುದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300181635 Anusha Bai - ರುದನೂರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300184510 Sawal singh S/o Rekhusing Rath - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184949 Ranga Bai - rudnoorthandaPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20223002000017/05/2022
560300184971 Anita - ರುದನೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300184976 Aruna - ರುದನೂರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300184980 Babna Bai - ರೂದನೂರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300186129 SUNILKUMAR - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186140 Sakrabai W/o Motiram - ಸಾ:ಸೇವನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300186171 Babu S/o Tukaram - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022150010000016/05/2022
560300186186 Sangeeta - ಸಾ:ರುದನುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300186313 ಬಸವರಾಜ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300186316 ರವೀಂದ್ರ ಜಾದವ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300186317 Lalitabai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/2022150010000022/05/2022
560300186323 ಗೋವಿಂದ್‌ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300186326 Kavita - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/2022150010000025/05/2022
560300186328 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/2022200015000024/05/2022
560300186330 Shanta Bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300186331 Vijaylaxmi - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300186334 ರಾಜೀಂದ್ರ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186336 SULABAI - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/202212008000014/05/2022
560300186338 RADHA - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/20229006000018/05/2022
560300186339 `ಸಂತೋಷ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300186340 ಸುಬಾಶ್‌ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300186342 Bhanabai rathod - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300186345 Jagdevi - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/202212008000024/05/2022
560300186346 USHA - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/202212008000024/05/2022
560300186349 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/2022200015000014/05/2022
560300186350 ವೀಶ್ವನಾ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/20229006000024/05/2022
560300186351 ಸುಬಾಶ್‌ ಚವಾನ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20229006000022/05/2022
560300186353 ವಿಠಲ್‌ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186359 ಕಮಾಲಾಕರ್‌ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300186362 ಸುಬಾಶ್‌ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300186365 Anjanadevi - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022200015000021/05/2022
560300186592 ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186594 ಚಾಂದಾಬಾಯ ರಾಠೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186596 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜಾದನ - ಸೆವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186597 ಕೀಶನ್‌ ಜಾದವ್‌ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186598 ಕಮಬಾಯಿ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187655 ಶಿವರಜ್‌ ಜಾದವ್‌ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/2022200015000018/05/2022
560300187657 ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187658 ಗೋವಿಂದ್‌ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300187659 ಶಿವಾಜಿ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187660 ಪಡತು ಚವಾನ್‌ - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187664 ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/20226004000025/05/2022
560300187667 Jhamakabai - ಸೇವಾನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187669 ಮನೂಹರ ಚವಾನ್‌ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021120/05/2022FPS****021120/05/2022200015000020/05/2022
560300187670 ಹರಿಜಿ - SevanagarNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187672 Archana - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300187674 ಸಂಜೂ ಪವಾರ್ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187675 ಸಖರಾಮ ಜಾದವ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20226004000022/05/2022
560300187676 ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300187677 ಶೇಶಿರಾವ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/202212008000021/05/2022
560300187678 Sevanta - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300187680 ದೇವಿದಾಸ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300187681 Bharata Bai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/202212008000024/05/2022
560300187682 ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾ - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/2022200015000015/05/2022
560300188475 ದಿಗಂಬರ್‌ ಚವಾನ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20229006000024/05/2022
560300188477 Maruna - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/202212008000014/05/2022
560300188481 Lalitabai - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/20226004000014/05/2022
560300188489 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20223002000022/05/2022
560300188491 ಕೇಶವ್‌ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188493 SEVANTABAI - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021120/05/2022FPS****021120/05/202212008000020/05/2022
560300188495 ಸಂಜೂ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300188499 LALITHA - SEVA NAGARPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188625 chandrabai - ರುದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300188626 Kamalabai - ರುದನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300188648 Kamlabai - ರುದನೂರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300188727 Gundurav S/o Dhenu Powar - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188776 Rukmini Bai - ರೂದನೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300188777 Kamala Bai - ರುದನೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/202212008000017/05/2022
560300189232 ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300189233 ಸಕರಾಮ ಜಾದವ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300189236 ರಾಜೀಂದ್ರ ಜಾದವ್‌ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300189360 ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20223002000022/05/2022
560300189634 Ratnasing - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20223002000017/05/2022
560300189638 Marona Bai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300189639 Kamala Bai - ಸಾ. ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300189640 Umabai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300189641 Gujabai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300189642 Ratna Bai - ಸಾ. ರುದನುರಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300189643 Bhannabai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189648 Sakubai - ಸಾ.ರುದನುರ ಥಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189650 Laxmi Bai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300189651 Ghamsa Bai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300189653 jamunabai - ಸಾ. ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300189670 Shanta Bai - ಸಾ. ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300189678 Dasala Bai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300189685 Shiva Bai - ಸಾ. ರುದನುರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300189696 Jalabai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20223002000017/05/2022
560300189699 Suvala Bai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20229006000017/05/2022
560300189711 Kavita - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300189712 Kamla Bai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300189713 Bhikabayi - ಸಾ. ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300189714 Premala Bai - ಸಾ. ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300189878 Surendra Singh S/o Bansi Ratho - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191721 Kamalabai W/o Late Shivaji - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300191722 Bansi S/o Bhikkusingh Rathod - ಸಾ: ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191723 Ramesh S/o Dhansingh - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/202212008000022/05/2022
560300191794 Baburao S/o Thakru - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/20229006000024/05/2022
560300191797 Archana - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/2022150010000024/05/2022
560300191799 Parabai - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022200015000021/05/2022
560300191800 Jijabai W/o Late Kishan - ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021119/05/2022FPS****021119/05/2022200015000019/05/2022
560300191801 Savita - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/2022150010000024/05/2022
560300191802 ಝಾಜಾಬಾಯಿ - ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300194722 Kashi Bai - ಸಾ. ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300194970 Shreedevi - ಸಾ. ರುದನೊರ ಥಾಂಢಾPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022180012000017/05/2022
560300194993 Lalita Bai - ಸಾ.ರುದನುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195685 Kavita - ರುದನೂರ ಥಾಂಡಾ 1/61 ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022180012000017/05/2022
560300195720 Sevanta - ಸ 4/39 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವಾನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300195898 Phulabai - ಸೇವಾನಗರ 4-52 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/2022180012000015/05/2022
560300195981 Tulasabai - ಸೇವಾನಗರ 4/242 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022180012000021/05/2022
560300196054 Tulasabai Shankar - ಸೇವಾನಗರ 4/65 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300196406 Genabai Somanath - ಸೇವನಗರ 4-149 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196558 Valabai - ವಾಲಾ ಬಾಯಿ ಧನೂರ 4/51 ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/20226004000018/05/2022
560300196713 Sunita - ರುದನೂರ ಥಾಂಡಾ 1/3/1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300196714 Changuna - ರುದನೂರಥಾಂಡಾ 1/5 ಮೂಖ್ಯ ರಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022200015000017/05/2022
560300197350 Sakrabai - ಸೇವನಗರ 4-149 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCS------180000000-
560300197351 Lalitabai W /o Shivaji - ಸೇವನಗರ 3-226 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300197352 Premalabai - ಸೇವಾನಗರ 4/79 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇAAY(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/2022200015000016/05/2022
560300197353 Vandana Satpal - ಸೇವಾನಗರ 3226 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300197354 Meerabai Subhash - ಸೇವನಗರ 3-239 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/202212008000022/05/2022
560300197355 Vanita - ಸೇವಾನಗರ 3/247/2 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20229006000015/05/2022
560300197356 Lata - ಸೇವಾನಗರ 4/234 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20226004000022/05/2022
560300197357 Laxmibai - ಸೇವಾನಗರ 4-33/1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20229006000022/05/2022
560300197358 Janabai - ಸೇವಾನಗರ 4/33 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20226004000022/05/2022
560300197359 Anusabayi - ಸೇವನಗರ 4/25 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300197360 Babita - ಸೇವನಗರ 4/6 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300197361 Sarika - ಸೇವಾನಗರ 4/4/2 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20223002000014/05/2022
560300197362 Sunabai - ಸೇವನಗರ 4/252 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20229006000015/05/2022
560300197363 Renuka - ಸೇವಾನಗರ 4/33 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/20226004000014/05/2022
560300197364 Anita - ಸೇವಾನಗರ 4-21/2 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/202212008000022/05/2022
560300197365 Nirmalabai - ಸೇವಾನಗರ 4-48/3 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300197366 Jijabai - ಸೇವಾನಗರ 4/235 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****021120/05/2022FPS****021120/05/2022150010000020/05/2022
560300197367 Meerabai - ಸೇವಾನಗರ 4/48/3 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/2022150010000025/05/2022
560300197369 Anitabai - ಸೇವಾನಗರ 4/49 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197370 Dhanabai - ಸೇವನಗರ 3-231 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197371 Chavalabai - ಸೇವಾನಗರ 4/12 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****021115/05/2022FPS****021115/05/202212008000015/05/2022
560300197372 ಅಂಜನಾ - ಸೇವಾನಗರ 4/15 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300197373 Devalabai - ಸೇವಾನಗರ 4/43/1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20229006000015/05/2022
560300197374 Parvati W/o Prakash - ಸೇವಾನಗರ 4/47 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197375 Usha - ಸೇವಾನಗರ 4/226 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/202212008000022/05/2022
560300197376 Jamka Bai - ಸೇವಾನಗರ 4/4/1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300197377 Kamalabai - ಸೇವಾನಗರ 4/4/2 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197378 Suvalabai Shivaji - ಸೇವನಗರ 4/56 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197379 Gangabai - ಸೇವನಗರ 4/25 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300197380 Malabai - ಸೇವಾನಗರ 4/42 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/2022210014000024/05/2022
560300197381 Sakkubai - ಸೇವಾನಗರ 3/329 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300197382 Shantabai W/o Vithal - ಸೇವಾನಗರ 4-118 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20226004000021/05/2022
560300197383 Genabayi - ಗೇನಾಬಾಯಿ 4/33/9 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20229006000022/05/2022
560300197384 Parabai - ಸೇವಾನಗರ 4/57 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/20223002000024/05/2022
560300197385 Gangabayi - ಗೋರಖನಾಥ 4/33/9 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197386 Shitabai - ಸೇವಾನಗರ 4/53 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197390 Sharika - ಸಾರಿಖಾ 3/342/1 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300197391 Jyoti Sunilkumar - ಸೇವನಗರ 4/1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವಾPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300197392 Sushilabai - ಸೆವಾನಗರ 4/243 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300197393 Meerabai - ಸೇವಾನಗರ 4/57 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300197395 Vimalabai - ಸೇವಾನಗರ 3-25 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20223002000022/05/2022
560300197487 Sunita - ಸೇವಾನಗರ 4-35 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20229006000016/05/2022
560300197490 Devalabai - ಲತಾ 4/3 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾನಗರ ಸೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197492 Kashibai - ಸಂಜಯ 3/245 ಸೇವಾನಗರ ಥಾಂಡ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/2022180012000025/05/2022
560300197493 Rukabai - ಸೇವಾನಗರ 4-105 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197494 Ramesh - ಸೇವಾನಗರ 4-119 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****021125/05/2022FPS****021125/05/2022150010000025/05/2022
560300197495 Anita - ಸೇವಾನಗರ 4/136 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300197496 Shantabai - ಸೇವನಗರ 4/57 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300197497 sakrabai - ಶಂಕರ 4/44/2 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/2022200015000014/05/2022
560300197499 Savita - ರಾಜೇಂದ್ರ 4/02 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/2022150010000015/05/2022
560300197500 Rukkabai - ಮಾಣೀಕ ಸೇವಾನಗರ 4/48 ಸೇವಾನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****845218/05/2022FPS****845218/05/20229006000018/05/2022
560300197501 sevanta - ರವಿ 4/57 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾನಗರ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300197502 Savita - ಮೀಥುನ ಸೇವಾನಗರ 3/2/29 ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/202212008000014/05/2022
560300197503 Babita - ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಸೇವಾನಗರ 4/24 ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/20226004000016/05/2022
560300197504 Gurubai - ಗುರೂಬಾಯಿ ಸೇವಾನಗರ 4/24 ಸೇವಾನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197505 savita - ಸಂಜುಕುಮಾರ ಸೇವಾನಗರ 4/4 ಸೇವಾನಗPHH(NK) / NCSBiometric****492419/05/2022FPS****492419/05/20226004000019/05/2022
560300197506 Savitabai - ಸೇವಾನಗರ 4/4 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20229006000014/05/2022
560300197507 Laximibai - ಸೇವಾನಗರ 4/47 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/2022150010000021/05/2022
560300197508 Sonabai - ಧನೂರ ಥಾಂಡಾ 4/14 ಧನೂರ ಥಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300197940 Raju - ರಾಜು 4/69 ಗರಂ ಥಾಂಡ ಸೇವಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197973 Vijaykumar - ವಿಜಯಕುಮಾರ 00 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾನಗPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/20226004000022/05/2022
560300197978 ವಿಕ್ರಮ - ವಿಕ್ರಮ 4/33/6 ಧನ್ನೂರಾ ಎಸ್. ಥಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198807 Parabai w/o Savalsingh - ಸೇವಾನಗರ 4/15 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198808 Marunabai - ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಗ 249 ಸೇವಾನಗರ ಸೇವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199581 Bhikka Bai - ರುದನೂರ ಥಾಂಡಾ 1/20/2 ಮೂಖ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/2022150010000017/05/2022
560300199663 lalita - ರುದನೂರ ಥಾಂಡಾ 1/22 ಮೂಖ್ಯ ರPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20223002000017/05/2022
560300203352 Chandabai - W/O: ರಾವಜಿ ಪವರ್ 4/27/1 ಸೇವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203707 Ratna Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ್ ಚವ್ಹಾಣ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203726 Sivabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜೀಲಾಲ್ ಪವಾರ ಸೇವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300204162 Laxmi Rathod - W/O ಮನೋಹರ್ ರಾಠೋಡ್ ತಹಶಿಲ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205656 Parsuram - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206023 Shantabai - W/O ಶಿವಾಜಿ 4-49-4 ಸೇವಾನಗರ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206075 Suba Bai - C/O ಸೋಮಲಾ #4/17/1 ಸೇವಾನಗರ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206608 Chandabai - W/O: ಗೋಪಿನಾಥ 4-53 ಸೇವಾನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206789 Bhoomika - W/O ದಿಗಂಬರ 3/239 . ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300206795 Jayabai - W/O ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ #4/46 . ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300206801 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಿಥುನ್ ಸೇವಾನಗPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/20226004000024/05/2022
560300206805 Bholabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಸೇವಾPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300206806 Bhuvaneshwari - S/O ದೇವೇಂದ್ರ 3/234 ಸೇವಾನಗರ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****845214/05/2022FPS****845214/05/20226004000014/05/2022
560300206891 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದರ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207147 Lata Rathod - W/O ರಾಠೊಡ್ ಬನಸಿಧರ್ ರುದನೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207656 Uttamrao - C/O ಉತ್ತಮರಾವ #3/237 ಸೇವಾನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207959 Chandrabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೇರರು ಚವ್ಹಾಣ ಸೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208237 Latabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಕೋಶ ರಾಠೋಡ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845216/05/2022FPS****845216/05/202212008000016/05/2022
560300208240 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವೇಂದರ ಸೇವಾ PHH(NK) / NCSBiometric****021121/05/2022FPS****021121/05/20229006000021/05/2022
560300208241 Suvalabai - W/O ಸುನೀಲ 123 ಸೇವಾನಗರ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****021114/05/2022FPS****021114/05/20229006000014/05/2022
560300208337 Lata - C/O ವಿಕ್ರಮ #3/234 ಸೇವಾನಗರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****845222/05/2022FPS****845222/05/202212008000022/05/2022
560300208409 Neelavati - W/O ವಿನೋದ #4/20 ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/202212008000015/05/2022
560300209622 Santosh - C/O ಸಂತೋಷ 4/88/36 ಗರ್ಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209738 Naina - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೇವಾ ನಗರ (ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210726 Sitabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜೀಲಾಲ ಪವಾರ ಸೇವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210727 Nirmala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲ ರಾಠೋಡ ಸೇವಾನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****845215/05/2022FPS****845215/05/20226004000015/05/2022
560300210728 Priyanka - W/O ಆಕಾಶ ರಾಠೋಡ # 4/4 . ಸೇವಾPHH(NK) / NCSBiometric****021124/05/2022FPS****021124/05/20226004000024/05/2022
560300210729 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 4/10 PHH(NK) / NCS