REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135531 Sreeja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಿಳೀಗಾವಂಕಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135800 Vijay Rani - W/O ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ 324 ತಲವಾದ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139331 Vidyavati - W/O ಶೈಲೇಂದ್ರ 66 1 ತಳವಾಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300139332 Jagdevi - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಳವಾಡ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300139339 Sundaramma - D/O ದೈತಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139340 Sulochana - W/O ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300139342 ಅನೀತಾ - S/O ಹಣಮಂತರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300139368 Shakuntala - S/O ಧುಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300139412 ಬಿಜಾನ ಬೀ - W/O ಏಕಬಲ ಸಾಬ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300139416 Bannamma - S/O ಸುಂದರ ತಳವಾಡ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****271321/05/2022FPS****271321/05/20226004000021/05/2022
560300139554 Sheshikala - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ತಳವPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022150010000020/05/2022
560300139721 Keerti - W/O ಕೈಲಾಶ ರಾಜಾಪುರೆ 90 1 ಟ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300139733 Prema - S/O: ಶಂಕರ್ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300139780 Dattatri - S/O ಸಣಮುಕಯ್ಯಾ ತಳವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300139838 Kamalabai - S/O ಬಸಯ್ಯ ಅಕ್ಕನವರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300139857 Sugamma - W/O ರವಿ ತಳವಾಡ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/2022150010000018/05/2022
560300139898 Ambika - W/O ಅಂಬದಾಸ ಗಜರೆ 173 ತಲವಾಡ ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139908 Priyanka - S/O ಶಂಕರ # 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139909 Chndramma - S/O ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139983 Sheshikal - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ತಳವಾಡ ಕೆ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300140000 Geeta - S/O: ಬಸ್ವಂತಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ತಳವಾಡ(ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20229006000018/05/2022
560300140076 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಧಾರಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140169 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20223002000018/05/2022
560300140623 Vijamma - W/O ತುಕಾರಾಮ ತಳವಾಡ (ಕೆ) ತಳವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022180012000014/05/2022
560300140627 Meenakshi - S/O ಬಸವಂತಪ್ಪಾ ತಳವಾಡ(ಕ) ತಳವಾಡ(PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141981 Ratnamma - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕಿ ತಳವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142235 Suvarna - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ತಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142694 Pooja - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಇನಾಮತೆ . . ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300143132 Renuka - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 00 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300143681 Pharveen Bee - S/O ಮಹೇಬುಸಾಬ ತಳವಾಡ ಕೆ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****098119/05/2022FPS****098119/05/202212008000019/05/2022
560300143829 Lalita Bai - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಳವಾಡ (ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143903 Poornima - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಳವಾಡ ಕೆ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144230 Sapna - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಳವಾಡ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300144596 Sheshikala - D/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 1-53 ಸುಲ್ತಾನಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300144615 Sushma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ . . ತಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300144639 Anita - W/O ಶಿವಾಜಿ ತಳವಾಡ ಕೆ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300144648 Lalita - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ 138 ತಳPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300144762 Premala - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 146 1 ತಳವಾಡ(ಕೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147401 ಕಲಯ್ಯಾ - ಕಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಮು|| ತಳವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300147402 SUSHILAMMA - ತಲವಾಢPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147403 ಶಿವಪ್ಪಾ - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147404 ಶಿವರಾಜ - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147405 ನಾಮದೇವ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300147406 Jayshree - ತಲವಾಢ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300147407 ಲಲಿತಾ - ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147408 Sujata - ತಲವಾಢ ಕೆ ತಾ // ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20229006000016/05/2022
560300147409 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300147410 SHAMA BAI - ತಲವಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300147411 ಗಜಮ್ಮಾ - ತಲವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147412 DEVATA - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300147413 ಗುಂಡೆ ರಾವ - ತಲವಾಢ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147414 ಮಾರುತಿ - ತಲವಾಢ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147415 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300147416 ದಿಲೀಪ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300147417 basamma - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147418 Meena - ಮೀನಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ತಲವಾಢ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/2022200015000018/05/2022
560300147419 ಮಹಾನಂದಾ - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147420 ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147421 Aruna - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147422 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ - ತಲವಾಢ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147423 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147424 Sharanapamma - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022180012000015/05/2022
560300147425 ರಾಜಕುಮಾರ - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147426 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ತಲವಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300147427 ಶರಿಫ ಉದಿನ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300147428 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300147429 Chitramma - ತಲವಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300147430 ರಾಜಕುಮಾರ - ತಲವಾಢ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300147432 malamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ತಲವಾಡ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300147433 Shanthamma - ತಲವಾಢAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300147434 ಪುತಲಿ ಬೀ - ತಲವಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300147435 kamala bai - ತಲವಾಡ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300147436 saheda bi - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147437 ನಾಗಮ್ಮ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300147438 ಶಕುಂತಲಾ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300147439 ರಾಜಕುಮಾರ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300147440 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20223002000018/05/2022
560300147441 Shantamma - ತಲವಾಢ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/2022200015000016/05/2022
560300156041 kalyanamma - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156042 vidyavati - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156043 Chandrkala - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300156044 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156045 Anita - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156046 Ambika - ತಳವಾಡ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156047 ಲಿಂಗರಾಜ್‌ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/2022150010000018/05/2022
560300156048 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ತಲವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300156049 PARYAG BAI - ತಳವಾಡ ಕೆ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156050 ದನರಾಜ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156051 ಬಸಪ್ಪ - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300156053 ಯಾಸೀನ ಬೀ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156054 HUSEN SAB - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156055 Rajiyabi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156056 ಅಮರಬಿ - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300156057 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300156058 CHIMA - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300156059 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022270018000014/05/2022
560300156060 anita bai - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156061 ರಮೇಶ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156062 ಅಶೂಕ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156063 ಸರಸ್ಢತಿ - ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156064 Sharadabai - ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156065 ಶೆಕುಂತಲಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300156066 ಗುಂಡಾಜಿ - ಗುಂಡಾಜಿ ತಂದೆ ದಶರಥ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300156067 CHANDRA BAI - ತಲವಾಡ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156068 malamma - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20223002000016/05/2022
560300156069 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156070 Jayamma - ತಲವಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/202212008000016/05/2022
560300156071 ಮನು - ತಳವಾಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156072 ಅರ್ಜುನ - ತಳವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300156073 Sunita - ತಳವಾಡ(ಕೇ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156074 ಬಸವ ರಾಜ - ತಳವಾಢ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300156075 mahadevi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156076 Sangamma - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300156077 ಪಾರ್ವತಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156078 gauramma - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬಶೆಟ್ಟೆ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156079 ರುಕ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156080 ವಿಜಯ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/202212008000018/05/2022
560300156081 ಕಲಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156082 Kamalabai - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300156083 sheranappa - ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಡೆಪ್ಪ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156084 ಬಸಪ್ಪ - ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156085 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156086 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156087 ಕರಬಸಪ್ಪ - ತಳಡಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/202212008000018/05/2022
560300156088 ವಿನಾಯಕ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156089 ನಾಗೆಂದ್ರ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156090 ಸುದರಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300156091 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ತಳವಾದ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300156092 Bharat Bai - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156093 ಬಸಯ್ಯ - ತಲವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300156094 ಹಣಮಂತ` - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300156095 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156096 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156097 ಸುಭದ್ರಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300156098 ರಮೇಶ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156099 ಗಣಪತಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/202212008000018/05/2022
560300156100 Shantamma - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300156101 Saidamma - talwad(k)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156102 RAJAMMA - ತಳವಾಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156103 ಪ್ರಭು - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156104 ಮಕಬುಲ ಸಾಬ - ತಳವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300156105 ಪ್ರಕಾಶ - PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156106 ತುಕಾರಾಮ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156107 ಬಾಬು - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156108 Laxmibai - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300156109 ಶ್ರಾವಣ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300156110 Surekha - ತಳವಾಢ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156111 ಭಾಗಮ್ಮ - ತಳವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156112 ಪ್ರಕಾಶ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20229006000016/05/2022
560300156113 ವೈಜಿನಾಥ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/202212008000016/05/2022
560300156114 ರಘುನಾಥ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156115 ಬಾ ಬ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20229006000016/05/2022
560300156116 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156118 Shobhavati - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156119 ಪದ್ಮಾವತಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156120 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156121 ಸರಸ್ಢತಿ - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300156122 ಸುಭಾಷ್ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022180012000015/05/2022
560300156123 ಕಲಾವತಿ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156124 SONABAI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156125 ನಬಿಸಾಬ - ತಳವಾಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156126 Nilamma - ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು|| ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300156127 Nillamma - ನಿಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕೆರ ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300156128 tejamma - ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156129 ಶ್ರೀಮಂತ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156130 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ತಳವಾಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156131 MAMTAJ BI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300156132 ಸಂಜು - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300156133 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156134 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156135 ರಾಜಪ್ಪ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156136 Kaveri - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156137 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ತಳವಾಡ ಕೆ GOVERNMPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156138 Zaibun Bee - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156139 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300156140 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156141 ರಾಮಣ್ಣ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156142 ಕಾಶಿನಾಥ - ತಳವಾಡ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300156143 ರೇವಣಯ್ಯಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156144 GURAPPA - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156146 mangala bai - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156147 ಶೊಭಾ - ತಳವಾಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156148 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156149 ದಿಗಂಬರ - ತಲವಾಡ ಕೆ GOPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/202212008000018/05/2022
560300156150 ಉಮಾಕಾಂತ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156151 Mangala - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156152 ಮಾಧವ ರಾವ - (ಕೆ)ಕರಡ್ಡಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156153 subadra bai - ಸುಭಿದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಾದಬಾ ತಲವಾಢ (PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300156154 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300156155 Laxmibai - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156156 ಭೀಮ ರಾವ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156157 ರಮೇಶ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156158 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156159 Kamalabai - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156160 ವೈಜಿನಾಥ - ತಲವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300156161 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156162 ಬಾಬು - ತಲವಾಢ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156163 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156164 Siddamma - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156165 ಬಾಗಮ್ಮ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300156166 Sunitaa - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300156167 ವೈಜಿನಾಥ - ವ್ವಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಕರಬಸಯ್ಯಾ ತಲವಾಢ (PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156168 ಕಾವೇರಿ - ಕಾವೆರಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156169 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300156170 ಬಸಪ್ಪ - ತಲವಾಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156171 ಶಂಕರಯ್ಯ - ತಲವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156172 Chandrakala - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156173 ಸಿದ್ದಾಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದಾಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಮು: AAY(NK) / NCS------200000000-
560300156174 maruti - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300156175 Laxmi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156176 ಸುಭಾಷ - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/202212008000018/05/2022
560300156177 SRIDEVI - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300156178 ಮಹಾದೇವಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156179 ಸರಸ್ವತಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300156180 ಸುದಾಕರ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156181 sugamma - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300156182 Nirmala - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156183 SHANTA BAI - ತಲವಾಢ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****892225/05/2022FPS****892225/05/20223002000025/05/2022
560300156184 Kamalbai - ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೀರಶೇಟ್ಟ ತಲವಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300156185 ಗುರಮ್ಮ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156186 Vidyavati - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300156187 ಗಣಪತಿ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300156188 Vita Bai - ರಘುನಾತ ತಂದೆ ಶಿವಬಾ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156189 anvar bi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20223002000018/05/2022
560300156190 Javarabi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560300156191 Kashamma - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಧ ಹಡಪದ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300156192 ಷಡಕ್ಷರಿ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300156193 ನಿರ್ಮಲಾ - ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ತಾನಾಜಿ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156194 mahadevi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300156195 ಶಿವಾಜಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300156196 ಮೆಹರುನ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300169906 ಕಾಶೀನಾಥ - ತಲವಾಡ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169907 ನಾಗಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169909 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169910 ಬಾಬು ರಾವ - ತಳವಾಡ ಕೇ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169912 shivanand - ತಳವಾಡ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169913 ಬಾಬು - ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172593 Jaya - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ 171 # ತಾಲೂಕಾ- PHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/2022150010000016/05/2022
560300173464 ಬಸವರಾಜ್‌ - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ (ಕೆ) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300179665 Anita w/o Shivaji Bhosale - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180304 Shivakumar s/o Veerantappa - ತಳವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183901 ಸೋಮನಾಥ ತಂ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಮು:ತಳವಾಡ (ಕೆ) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300184059 ವಿಜಿ ಕುಮಾರ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300184060 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300184061 ಶಿವಾಜಿ ಸುರ್ಯವಂಶಿ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184062 ಕಮಲ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184063 ಸುರೇಶ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184064 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ ರಾಜಾಪುರೆ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184065 ನೀಲಮ್ಮಾ ಕನಶೆಟ್ಟ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300184066 Shanta Bai - ತಲವಾಢPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300184067 ನೂರಂದಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184068 ದೇವಿಂದರ ಕನಶೆಟ್ಟ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/2022150010000016/05/2022
560300184069 Kalavati - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184070 ಬಸವರಾಜ್‌ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184071 Kavita - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184072 tirthamma - ಸಾ. ತಳವಾಡ (ಕೆ) ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. PHH(NK) / NCS------30000000-
560300184073 ಶರಣಪ್ಪಾ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300184074 GEETA - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184075 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ಬೋಸಲೆ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20223002000016/05/2022
560300184076 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184077 ಸಂತೋಷ್ ಮೋರೆ - ಸಾ. ತಳವಾಡ (ಕೆ) ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184078 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಳೆ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300184079 ಫ್ರಭಾವತಿ - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300184080 ನಂದಾಶ್ರೀ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300184081 ಪ್ರಭು - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300184083 kalavati - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184084 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184085 ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಬೀರಾದರ - ತಳವಾಡ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184086 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಚಲವಾದೆ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300184087 Rupavati - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300184088 ಉಮಾಕಾಂತ ಮಲ್ಲಾಮಡೆ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300184089 ಗಳಂಗಳೆಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300184090 ರಮೇಶ ಹಂದಿಕೆರ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300184091 ಕಾಂತು ವಾಗ್ಗೆ - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300184092 sarswathi - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184093 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300184117 Ravi S/o Basawaraj Rajapure - ಮು:ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300184248 Meenaxi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300184249 ವಿಥಲ - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184250 Ratnamma - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300184251 ಶಿರಹರಿ ಪವಾರ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184252 ವೈಜಿನಾಥ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20229006000016/05/2022
560300184253 ಮಲ್ಲು ಘಾಳೆ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022180012000014/05/2022
560300184254 ಭಗ್ಯಶ್ರೀ - ಅಶೋಕ ಅಂಬೆಸಂಗೆ ಮು|| ತಳವಾಡ ಕೆ ತPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184255 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184256 Sunita - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300184257 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300184258 Sundrabai - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300184259 ಅಶೂಕ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300184260 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300184261 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - Talwad (K)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300184262 ನಾಗಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300185529 Gundamma w/o Madappa Goundi - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185535 Ashok s/o Prabhushetty Kamlapu - ಸಾ// ತಳವಾಡಡ(ಕೆ) ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300185536 Shivaraj S/o Anneppa Inamate - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20229006000016/05/2022
560300185548 Bheemarao s/o pandrang Bhosale - ತಳವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185560 ಬಾಲಾಜಿ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300185570 jyoti - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/202212008000016/05/2022
560300185574 Kallappa s/o Sidramappa Madiwa - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300185588 SAVITA - ಸಾ// ತಳ ವಾಡ(ಕೆ) ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300185592 Mallikarjun s/o Prabhushetty R - ತಲವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185595 DHANARAJ - ಧನ ರಾಜ ತ/ಂ ಕೊಂಡಿಬಾ ಸಾ// ತಳವಾಡ(PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300185599 Basavaraj s/o Kanteppa - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560300185606 Dhanaraj s/o Shivaray - ತಲವಾಡನ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300185609 Anita - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560300185626 Gouramma w/o Vaijinath - ಸಾ// ತಳ ವಾಡ(ಕೆ) ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022180012000014/05/2022
560300185629 ರೇಷಮಾ - ಸಾ// ತಳ ವಾಡ(ಕೆ) ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20229006000018/05/2022
560300185680 Sharadamma - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300185707 ಪಾರವತಿ - ಸಾ// ತಳವಾಡ (ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300185751 Shivalila - ಸಾ// ತಳ ವಾಡ(ಕೆ) ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300185777 SHIVARAJ S/O KRISHANPPA - ತಲವಾಡ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022200015000015/05/2022
560300185931 Shivanand S/o Ghaleppa - ಮು:ತಳವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185974 Sarswati - ಸಾ//ತಲವಾಡ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300185975 Ulphavati - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300186029 SANTOSH - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300186060 SONIYA - ಸಾ: ತಲವಾಡ (ಕೆ) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCS------30000000-
560300186153 Pavitra - ಸಾ//ತಳವಾಡ(ಕೆ) ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300186180 Sharnappa S/o Shivaraj - ಮು:ತಳವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300186181 MANOHAR - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300186197 TANAJI - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300186198 MALLIKARJUN - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300186822 Sangamma - ಮು:ತಳವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300186884 Satyavati - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300186887 Vimalabaai - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300186888 ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯ - Talwad (K)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300186892 ಮಾರುತಿ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300186894 Nirmal - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300186896 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮುತಾಳೆ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300186897 ಅಂಬ್ರೆಶ ಪಾಟಿಲ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20229006000018/05/2022
560300186900 ವಿಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20229006000014/05/2022
560300186902 Bebavati - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/2022150010000014/05/2022
560300186904 Niramalaa - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300186907 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/2022150010000018/05/2022
560300186910 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300186913 ನಾಗಪ್ಪ ಹಲಗೆ - ತಳವಾಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022200015000014/05/2022
560300186916 Ambika - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300186919 ಸಿದ್ರಾಮ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186921 Surekha - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300186923 ಬಾಬಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೆಪುರೆ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300187315 Ashokumar Nagppa - ತಳವಾಡ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188761 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸುರ್ಯವಂಶ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300189191 ಬಜರಂಗ - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300189198 ಕಾಶಿನಾಥ್‌ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300189453 havgappa - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300189499 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300189772 ನಾಗನಾಥ ಶಿವರಾಜ - ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189879 Kalavati - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300189880 KAMSHETY - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/202212008000018/05/2022
560300189881 Sujata - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/2022180012000016/05/2022
560300189882 Jagdevi - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022210014000015/05/2022
560300189883 VIJAYKUMAR - ತಳವಾಡ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189884 AMRUT - ತಲವಾಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300189885 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189886 SHIVAKUMAR - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189887 Sangeeta - ತಳವಾಡ ಕೆ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300189889 JAGADEVI - ತಳವಾಡ ಕೆ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20229006000016/05/2022
560300189890 VISHWANATH - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20226004000018/05/2022
560300189891 UTTAMABAI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300189892 Nandini - ತಳವಾಡ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189964 NILKANT - ತಳವಾಟ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/20223002000016/05/2022
560300189965 CHETAN - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189966 Chandramma - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300189967 Pavitara - ತಳವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300189968 Veresha - ತಲವಾಡ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189969 JAGADEVI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300189971 KAMALAKAR - ತಳವಾಡ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/2022150010000015/05/2022
560300189972 ರೇಣುಕಾ - ತಳವಾಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080916/05/2022FPS****080916/05/202212008000016/05/2022
560300189973 Iramma - ತಳವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300189974 Mallamma - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300189975 SOMANATH - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080919/05/2022FPS****080919/05/202212008000019/05/2022
560300189976 Sushilabai - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300189977 Geeta - ತಳವಾಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022180012000014/05/2022
560300189978 VAIJINATH - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300189979 SATISH - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300189980 HAZRATBEE - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300189981 SHIVARAJ - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189982 PUTALABAI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300189983 SANGEETA - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560300189984 GOURAMMA - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/2022150010000014/05/2022
560300189985 SANJEEVKUMAR - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189986 IRAPMMA - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189987 SANTOSH - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300189988 Umadevi - ತಳವಾಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300189989 PUTLABAI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300189990 PUTALABAI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20223002000014/05/2022
560300189991 Rajamma - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20226004000015/05/2022
560300189992 SIDRAMMA - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20229006000015/05/2022
560300189993 MAHADAPPA - ತಳವಾಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/20223002000015/05/2022
560300189994 RAJKUMAR - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/20226004000014/05/2022
560300189995 Subhash - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080914/05/2022FPS****080914/05/202212008000014/05/2022
560300189996 KAMALABAI - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189997 KIRAN - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080918/05/2022FPS****080918/05/20229006000018/05/2022
560300189998 REVANAYYA - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189999 SANJUKUMAR - ತಳವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS