REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300139327 Suvarna - S/O ವಿಠಲ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139330 Shantabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮರಾವ ಚಾವನ ಧಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139337 Mangubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೋತಿರಾಮ ಪವಾರ ಅಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139348 Bhagiratibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300139351 Shobhabai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139360 Pravina Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಧರಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139392 Mangala - S/O ಪೀರಾಜಿ ರಾವ್ ಮಾನಕಾರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139414 Dhrupati Bai - S/O ಗ್ಯಾನಪ್ಪಾ ತಾ - ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139438 Teja Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139442 Janga Bai - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಾ - ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139443 Gaya Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದವರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139444 Meera - W/O ಜಗನಾಥ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139445 Anusuya - S/O ಉಮರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139446 Amrapali - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139447 Padminibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮರಾವ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139448 Keshvarao - S/O ಮಾಧವರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139449 Rukumini Bai - W/O ಹಣಮಂತರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139450 Baburao - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ್ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139452 Subidrabai - S/O ಧನಜಿ ರಾವ್ ತಾ/ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139453 ಸುನೀತಾ ಬಾಯಿ - S/O ರಾಮರಾವ ಮಾನಕಾರಿ ತಾ - PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139454 Narasabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಟಗರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139456 Jana Bai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139462 Vimlabai - W/O ಭೀಮರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139463 Suman Bai - S/O ಮೋಹನ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139464 Shilpa - W/O ಗೋಪಾಲ್ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139465 Bhagyashree - D/O ಮಾಧವ . . ಧಾರಜವಾಡಿ ದಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139466 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರಿಯಾಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139467 Kamala Bai - W/O ರಾಮ್ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139468 Karuna - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139469 Tukaram - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139470 Kamalabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139471 Shahu Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139472 Jaishree - W/O ಧರಮಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139473 Mudrika - W/O ಧೋ೦ಡಿಬಾ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139474 Bharatabai - S/O ಯಶ೦ವತ ರಾವ ತಾ - ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139475 Bharata Bai - S/O ಕಿರ್ಷನಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139476 Mangala Bai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139477 Gyana Bai - W/O ಹರಿಚಂದ್ರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139478 Bharata Bai - W/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ ತಾ/ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139483 Parvati Bai - W/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139485 Jyoti - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಧರಜ್ವಡಿ ತಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139512 Supriya - S/O ಸುಭಾಷ ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139577 Shivamma - S/O ಪರತು ತಾ/ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139581 Saraswati - S/O ಅಶೋಕ್ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139794 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139836 Anusaya - W/O ಮಾಣಿಕ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139906 Vijaymala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139999 Mathura Bai - W/O ಸುಭಾಶ್ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140074 Anita - S/O ತಾನಾಜಿ ಧಾರಜವಾಡಿ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140243 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗ್ಯಾನಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140511 Sunita Bai - W/O ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300141376 ಕೋಮಲ - W/O ದೇವರಾವ #00 ಧಾರಜವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****229521/05/2022FPS****229521/05/20226004000021/05/2022
560300141380 Savita - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ಧಾರಜವಾಡಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141381 Kavita - S/O ಶಂಕರ ಧಾರಜವಾಡಿ ಥಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141422 Rekha - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ರಾವ್ ತಾ - ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141433 Lalita - S/O ಉಮರೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141436 Koushalya - S/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾನಕಾರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141537 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಧಾರಜವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142000 Shilpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರಕನಾಥ ಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142082 Nisha - S/O ಬಾಬುರಾವ ಚವಾನ . . ಧಾರಜವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142114 Savita Chavan - S/O ರೂಪಚಂದ ಚಾವನ ಧಾರಾಜವಾಡಿ ಥಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142242 ಶೋಭಾ - D/O ಮಾಧವರಾವ್ ಎ.ಪಿ.ಎಮಸಿ.ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142334 Sundra Bai - W/O ಗುರುನಾಥ #00 ಧಾರಜವಾಡಿ ಥಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142752 Pirabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ಏಚ್ ನ 80 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142895 Jana Bai - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ್ ತಾ - ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142975 Kalidas - W/O ಕಾಳಿದಾಸ 1-31 ಧಾರಜವಾಡಿ ದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142996 Ujala - S/O ಝೇರೆಪ್ಪಾ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143155 Laxman Rao - S/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143178 Shanta Bai - W/O ರಂಗ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾರಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143367 Janabai - W/O ಮಾಣಿಕ #12 . ಧಾರಜವಾಡಿ ತಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143851 Dnyaneshwar - S/O ಲಕ್ಷಮಣ ರಾವ ಮಾನಕರಿ ಧಾರಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144123 Gyanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಧರಜವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144538 Dhamasa Bai - W/O ರೂಪಚಂದ ಧಾರಜವಾಡಿ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144715 Balaji - S/O ಉಮರಾವ ಕರಾಳ್ಳೇ 1 1 ದಾರಾಜವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145329 Suvarna - W/O ಅಶೋಕ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ೩೭/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145802 Narayan Rao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ 85NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147469 ಉಮಾದೇವಿ - ಧಾರಜಢಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147470 ದೇವ ದಾಸ - ದಾರಜವಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147471 ಸುಗಣಾ ಬಾಯಿ - ಧಾರಜವಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147472 ಸವಿತಾ - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147473 ಯುಸುಫ ಮಿಯ್ಯಾ - ಧಾರಜಢಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147474 fatima bi - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147475 ಫಜಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಧಾರಜಡಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147476 ಇಶಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಧಾರಜವಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147477 ಮಹಾದೆವ ರಾವ - ಧಾರಜಡಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147478 Mangala Bai - ಧಾರಜಡಾಧಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147479 ಬುದಿವಂತ - ಧಾರಜಡಾದೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147480 saku bai - ಧಾರಜವಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147481 ವಂದನಾ ಬಾಯಿ - ಧಾರಜಢಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147482 ಶರಣು - ಧಾರಜವಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147483 ಹೀರಾಬಾಯಿ - ಧಾರಜಡಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147484 Kasturibai - ಧಾರಜವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147485 ಶಿವಾಜಿ - ಧಾರಜಢಾದಿ ತಾಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147486 ಪಾರಶುರಾಮ - ಧಾರಜಡಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147487 ರಾಜು - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300147488 ಮಂಗಲಾ - ಧಾರಜಡಾಧಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156236 Balaji - ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156237 ಪ್ರಛುಲ ಬಾಯಿ - ದಾರಜ ಡಾದೀPHH(NK) / NCSBiometric****658523/05/2022FPS****658523/05/20226004000023/05/2022
560300156238 ಉದ್ದವ ರಾವ - ಧಾರಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156239 ಉಶಾ ಬಾಯಿ - ಧಾರಜಢಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156240 ನಾಮದೇವ - ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156241 GULAVANTHABAI - ಧಾರಜಡಾಧಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156242 BALIKA - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156243 ರೇಖಾ - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156244 ವಾಮನ ರಾವ - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156245 ರಮೇಶ - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156246 ಮದನ - ದಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156247 ಶಾಕುಂತಲಾ - ಧರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156248 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧಆರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156249 manju bai - ಧಾರಜಢಾಧಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156250 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156251 URMILA - ದಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156252 nirmala - ದಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156253 ಕಮಲಾಕರ - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156254 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಧಾರಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156255 Vimla Bai - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156256 Mudrika Bai - ಧಾರಜಡಾಧಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156257 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಧಾರಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156258 Kalavathi - ಧಾರಜಢಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156259 ನಾಮದೇವ - ಧಾರಜಢಾದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156260 anita - ದಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156261 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ದಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156262 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156263 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಧಾರಜಡಾಧಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156264 prabhavati - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156265 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧಾರಜವಾಡಿತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****599924/05/2022FPS****599924/05/20229006000024/05/2022
560300156266 ರಾಜು - ಧಾರಜವಾದಿ ತಾಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156267 Lalita Bai - ಧಾರಜವಾದಿ ತಾಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156268 Silpa - ಧಾರಜವಾದಿ ತಾಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156269 ವಿಠಲ - ಧಾರಜವಾದಿ ತಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156270 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156271 Chandrakala - ಧಾರಜಡಾದಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300156272 ದಿಲಿಪ - ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156273 ಮನೋಹರ ವಸುರಾವ - ಧಾರಜವಾದಿ ತಾಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156274 ಬಾಬು ರಾವ - ಧಾರಜಢಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156275 ಅಂಗದ ರಾವ - ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156276 Subhidra Bai - ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156277 ಸೋನಾಬಾಯಿ - ಧಾರಜಢಾದಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156278 ಸುಜಾ ಬಾಯಿ - ಧಾರಜವಾದಿ ತಾಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156279 ದಿಗಂಬರ - ಧಾರಜಢಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156280 Kamala Bai - ಧಾರಜವಾದಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300156281 ಬಳಿರಾಮ - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156282 ಸುಬಾಷ್‌ - ಧಾರಜಡಾಧಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156283 ಶರದ - ದಾರಜಡಾದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156284 ವಸಂತ - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156285 Mangala Bai - ಧಾರಜಡಾದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156286 Rao bai - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300173755 Sandhyarani - S/O ಭೀಮರಾವ್ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300184295 Laxmi - ಸಾ// ಧಾರಜವಾಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186761 ರಮೇಶ ಶಾಂತಪ್ಪ - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188696 ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189744 SANJUKUMAR - ಧಾರಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189745 ಅಂಜಲಿ - ಧಾರಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193317 VAIJNATH BASAPPA - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194107 ಸತೀಶ - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194108 RAVINDER - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194109 ಸಾಕುಬಾಯಿ - ಧಾರಜವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194110 RAMRAO - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194111 PANDU RANGA - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194112 GOVIND - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194113 BALAJI - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194114 ANNARAO - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194283 MANIK - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194515 DATTU - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195211 KALPANA - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195212 Urmila - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195214 NARSABAI - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195394 Sambaji Sadu - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195395 Meenakshi - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195615 Nilu Bai - ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಅನಿಲಕುಮಾರ 72 ಧಾರಜವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195702 Archana - ಅಚ್ರನಾ ಗಂಡ ಗಣಪತರಾವ 84/4 ಧಾರಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195708 Chhanabai - ಛಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾವರಾವ 50 ಧಾರಜವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195803 Renuka - ರೇಂಣುಕಾ ಗಂಡ ದತ್ತಾತ್ರಿ 70 ಧಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195853 Rekha - ಧಾರಜವಾಡಿ 44 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧಾರಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196041 Ujwalabai - ಧರ್ಮಾಜಿ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ 5 ಧಾರಜವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196200 Suvarna - ಸುವರ್ಣಾ 72 ಧಾರಜವಾಡಿ ಧಾರಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196534 Manisha - ಮನಿಷಾ ಗಂಡ ರತನ 44 ಧಾರಜವಾಡಿ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196550 TULASABAI - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 43/1 ತಳವಾಡ ಕೆ ತಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196551 Tulasa Bai - ತುಳಸಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿರಾವ 99 ಧPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196663 Kamala Bai - ಕಮಳಾಬಾಯಿ 85 ಧಾರಜವಾಡಿ ಧಾರಜವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197778 supriya - ಸುಪ್ರಿಯಾ ಗಂಡ ನಿಲಕಂಠ 103 ಧಾರಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197934 RUKMINI - ವಿಜಯಕುಮಾರ 175/3 ಧಾರಜವಾಡಿ ಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197937 ashawini - ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 47 ಧಾರಜವಾಡಿ ಧಾರಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197938 Prathibha - ಪ್ರತಿಭಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ ಪಾಟಿಲ 47 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198218 Supriya - ಸುಪ್ರಿಯಾ ಗಂಡ ದಿಪಕ 49 ಧಾರಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198280 Yamuna Bai - ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ 84 ಧಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198281 Lashmibayi - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸತಿಷ ಧಾರಜವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300198841 Renuka - ರಾಮರಾವ 1/58 ಧಾರಜವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300203927 Sheshabai - S/O ದಿಲೀಪರಾವ್ ಕರಲೆ . . ದಾರಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205079 Shanta Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾರಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205311 Laxmi Bai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧಾರಜವಾಡಿ ಥಾ೦NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205359 Shimanta - W/O ಗುಂದಜಿರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205424 Lakshmibai - ಧಾರಜವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205498 Majabai - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಧಾರಜ ವಾಡಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205947 Lalita - C/O ರಾಜಕುಮಾರ 47 ಧಾರಾಜ್ ವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206484 Varsharani - S/O ರಾಮರಾವ್ ಧಾರಜವಾಡಿ ೩೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207653 Shanta Bai - C/O ರಾಘಹೋಬ ಕರಾಳ್ಳೇ 2 ಧಾರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300207709 Rukmini Bai - S/O ಮೋಹನರಾವ ಧಾರಜವಾಡಿ ಧಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207733 Rukumini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಂಕೋಶ ಧರಾಜ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****658524/05/2022FPS****658524/05/20229006000024/05/2022
560300207807 Mangala - W/O ದತ್ತುರಾವ ತಾ/ .ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207885 Krishnabayi - C/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ #41 ಧಾರಜವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208521 Laxmibai - W/O ನರಸಿಂಗರಾವ 82 . ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209214 Kalavati - W/O ಸುಭಾಷ ಧಾರಜವಾಡಿ ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300209517 Sarswati - D/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಾ/ .ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209532 Chandrakala - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಾ - ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209536 Ranjana - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಗಾರೆ 16 . ದಾರಾಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209661 Laxmi Bai - S/O ದೇವಿದಾಸ್ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****658509/05/2022FPS****658509/05/20229006000009/05/2022
560300209686 Champa Bai - S/O ರಾಮರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಧಾರಜವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210231 Pandurang - S/O ದತ್ತತ್ರಿರಾವ್ ಧಾರಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210363 Sudha Biradar - W/O: ಸುಭಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ # 2/107 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210371 ಶಂಕರ - ಧಾರಜವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210372 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಧಾರಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210561 Parabati - W/O: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210599 Devabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211112 Shashikala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮರಾವ್ #37 ದಾರಾಜವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211782 Laxmi - C/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 1/41 ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211791 Supriya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪವನ ಕರಳೆ #44 ಧಾರಜವPHH(NK) / NCS------60000000-
Top