REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300141651 Kasturibai - W/O ಶಿವರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142453 Sheshamma - W/O ಮಾರ್ತಂಡ . . . . ಕೊಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142482 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300142493 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ್ ಕೂಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300142508 Sunita - W/O ಕುಪಿಂದ್ರ ಕೂಡ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142520 Kalpana - W/O ಮಹೇಶ ಡಿಗ್ಗೆ . . ಕೊಡ್ಲಿ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142557 Saraswati - S/O: ಚೋಕೋಬ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142595 Kalavati - W/O ಅನಂತ 71 ಕೂಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300142704 Pratiksha - W/O ನೇತಾಜಿ ಪಾಟೀಲ 00 00 ಕೂಡ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142713 Shilpa - W/O: ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಕರುಣೆ 91 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142729 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ಕೂಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022180012000024/05/2022
560300142789 Sushilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೋಕೋಬಾ ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142924 Chandramma - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . . . ಕೊಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300143276 Sulochanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143402 Savitra - W/O ಪ್ರಭು #12/11 ಕೂಡ್ಲಿ ಕೊಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300143601 ಅಶ್ವಿನಿ - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಡೋಂಗರೆ 06 ಕೂಡ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300143612 Varsha - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143618 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ ಕೂಡ್ಲಿ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143940 Pooja - W/O ನಾಗರಾಜ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144444 Rohini - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಲ್ಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144548 Pooja - W/O ಅನಿಲ್ . . ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144601 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾವಗೆಪ್ಪ ಕೂಡ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144602 Sarubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸಿರಾಮ ಕೂಡ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144604 Padminbai - W/O: ತುಳಸಿರಾಮ ಕುಡ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುರು PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144605 Padminabai - S/O: ಗೋವಿಂದರಾವ ಕುಲ್ದಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300144606 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮರನಾಥ್ ಕೂಡ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300144607 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲಿಪಕುಮಾರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20229006000018/05/2022
560300144736 Savitra - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕುಡ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುರುPHH(NK) / NCSBiometric****277721/05/2022FPS****277721/05/20229006000021/05/2022
560300144737 Shashikala - W/O ನರಶಿಂಗ #1 . ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144738 Babitha - W/O: ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುರು ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300144804 Mahadevi - W/O ಹಣಮಂತ . . ನಗರಾಳ್ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144890 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20223002000024/05/2022
560300144891 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300145763 Diksha - W/O ಜಗನಾಥ 35 ಕೂಡ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147580 kasturi bai - ನಾಗುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148192 Chendramma - ಮು/ ಕುಡ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022200015000024/05/2022
560300148193 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300148194 saraswati - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148195 Rajamma - ಮು.ಕುಡ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022200015000024/05/2022
560300148196 ಮಲ್ಲಮಾ - ಕುದ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148197 ಮಾಣಿಕ - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148198 Shobhavati - ಶೊಬಾ ಮು:ಕೊಡ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148199 ಹಾವಮಾ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022200015000022/05/2022
560300148200 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022200015000024/05/2022
560300148201 ಇಸ್ಮಲ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022200015000022/05/2022
560300148202 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಮು. ಕುಡ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022200015000022/05/2022
560300148203 Jeetamma - ಮು.ಕೋಡ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148204 ತುಳಸಿರಾಮ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20229006000022/05/2022
560300148205 ಅನೀತಾ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158636 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಮು/ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300158637 Daivata - ಕುಲ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022150010000022/05/2022
560300158638 Indirabai - ಮು/ ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300158639 ratnamma - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158640 ತೇಜಮ್ಮ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20226004000022/05/2022
560300158641 Ambika - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158642 Sharammma - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/202212008000022/05/2022
560300158643 ರಮೇಶ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158644 ಶಂಕರ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300158645 narasamma - ಮು.ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158646 ಸುಲೋಚನಾ - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158647 Mamata - ಮು/. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158648 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158649 ಶಿವಾನಂದ - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158650 Sopan - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158651 Pushpavathi - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158652 sujata - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022150010000022/05/2022
560300158653 chandramma - ಮು/. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158654 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158655 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300158656 ಶೇಷಮ್ಮ - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300158657 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20226004000022/05/2022
560300158658 ನೀಲಕಂಠ` - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158659 ಲಂಗವಾ - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20223002000024/05/2022
560300158660 ಮಾರುತಿ - ಕುಡಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20226004000022/05/2022
560300158661 ಭಿಮಸಾ - ಕುಡಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20223002000022/05/2022
560300158662 ಕಮಲಾಕರ - ಮು/0 ಕುದ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158663 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158664 ರವೀಂದ್ರ - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022150010000022/05/2022
560300158665 Champavati - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158666 ನಾಮದೇವ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178317 dhanaji devidas - ಕುಡ್ಲಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀಧರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179522 Sunita - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179537 pandari baburao - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179543 ನರಸಮ್ಮ - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300179547 ಕವಿತಾ - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಮಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179557 ಶಾಲಿವಾನ ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300179651 Asha - ಕುಡಲಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180425 Kavita - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180458 Vandanabai - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300180470 ದೇವಿದಾಸ ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180476 Yadhavarao Tukarm - ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20223002000024/05/2022
560300185936 Manikeshwari - ಸಾ:ಕುಡ್ಲಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187296 ನಾಗನಾಧ - ಕುಡಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20229006000022/05/2022
560300187298 ಜಾಲಿಂಧರ ಶಿಂದ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187299 Champavathi Patil - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187300 ಸುರೇಶ ಶಿಂದ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187303 ಭೀಮ ನಿಟ್ಟೂರ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187304 Premala - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300187306 ಶಿವರಾಜ - KOODLIPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300187307 ಸೀಮಾ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187309 ಮಾರುತಿ ಕುರುಬ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300187310 Savita - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187312 arjun - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187313 Vaijinath Garada - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187317 ಮಾಣಿಕ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187319 Nagjyothi - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187320 ಜೈಕುಮಾರ ಶಿಂದ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187321 ಮಾಧವ ಬೀರಾದರ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187322 ರಾಮಚಂದ್ರ ಬುಕ್ಕಾ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300187323 Laxami - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/202212008000022/05/2022
560300187324 ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಸುತಾ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187399 ಕಾಶಿನಾಥ ಲದ್ದ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187405 Siddamma - ಕುಡಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300187417 ಮದನರಾವ್‌ ಪಾಟೀಲ್ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20223002000024/05/2022
560300187419 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187757 ಬಂಡಮ್ಮ ಕಾರಂಜ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/202212008000022/05/2022
560300187758 ಗೋದಾವರಿ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300187759 Beby Bai - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300187760 ಶರಣಪ್ಪಾ - KOODLINPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187762 ಗುಂಡಮ್ಮ - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARAAY(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022200015000024/05/2022
560300188157 Savita - ಕೂಡಲಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022150010000022/05/2022
560300188158 Shobhavati - ಮು. ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300188844 ಶರಣಪ್ಪಾ - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/202212008000022/05/2022
560300188921 ತಾನಾಜಿ ನಿಟ್ಟೂರ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300188943 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300188944 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188945 Mangalabai - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188946 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - KOODLI TQ. BHALKI DIST. BIDARPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189237 Vanita - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300189238 ಕೇಶವ ನಿಟ್ಟೂರ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189239 ಮನ್ನಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300189278 Kavita - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189342 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕವಳಾಸ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189343 ಮಾರುತಿ ಕಾರಂಜ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189382 ಕವಿತ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189388 ನರಸಮ್ಮ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189431 Sangeetabai - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022180012000022/05/2022
560300189436 ಜಗದೇವಿ ಕಾರಂಜ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/202212008000022/05/2022
560300189440 ಬಬಿತಾ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189451 ಲಕ್ಷ್ಷ್ಮಣ್‌ ಶಿಂದೆ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189464 Mallamma Patil - ಮು ಕೂಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20223002000024/05/2022
560300189477 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ ಬುಕ್ಕಾ - ಮು ಕೂಡ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189557 ರೊಹಿಣಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಕುಡ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191954 gunemma - ವಿಳಾಸ: ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300191955 Elishama - ಮು/0 ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300191956 Laximibai - ಮು.ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191957 Dhondiba s/o Devrao - ಮು.ಕಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ.ಪ ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ತPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300191958 Satish s/o Dhondi - ಮು.ಕಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ.ಪ ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ತPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300191959 PRASHANT - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191960 Padmavathi - ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022150010000022/05/2022
560300191961 Tulsiram s/o Dhondiba - ಮು.ಕುಡ್ಲಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300191962 Rajamma - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300191963 ಭಾಗೀರಥಿ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191964 Chandrakanth s/. jeganath - ಮು. ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022180012000022/05/2022
560300191965 Savita w/o Hanamath - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191966 ಸವಿತಾ - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20226004000022/05/2022
560300191967 ashok - ವಿಳಾಸ: ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191968 Tejemma w/o Maruti - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300191969 ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭು - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191970 Saroja - ಮು.ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191971 Sheshabai w//o Sreerang - ಮು. ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191972 Sangeeta w/o Pandeet - ಮು.ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191973 Minakshi - ಮು.ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/2022150010000022/05/2022
560300191974 ಪ್ರಭಾವಾತಿ - ಮು. ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300191978 Prabhakar s/o Dhondiba - ಮು. ಕುಡ್ಲಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20229006000024/05/2022
560300191979 kamalakar - ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191980 ವೆಂಕಟರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಕುಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191981 Mahadev s/. Sidramappa - ಮು.ಕುಡ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191982 Shivamangla - ಮು.ಕುಡ್ಲಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191983 Baliram s/o Bhimrao - ಮು.ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191984 VENKATARAO S/O SREEPATARAO - ಮು. ಕುಡ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195508 Sarojani - ಮು. ಕುಡ್ಲಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20226004000024/05/2022
560300195600 Saraswati - ಸುಭಾಷ 45 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196214 Prabhavati - ಅಶೋಕ 39 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300197881 Kamlabai - ನರಸಿಂರಾವ 1-23 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197882 Preeya - ಅಶೋಕ 28/2 ಕುಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/202212008000024/05/2022
560300197883 ಶಕುಂತಲಾ - ಗಣಪತಿ 35 ಕುಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197884 Renukabai - ಗಣಪತರಾವ 1-25 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197885 Rukuminibai - ನಾಮದೆರಾವ 1-52 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197886 Jheremma - ವಿಠಲ 1-79 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197887 Jainanda - ಮಧುಕರ 1-87 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197888 ಗೋದಾವರಿ - ಈಶ್ವರ್ 45 ಕುಡ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಿ ಕುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300203155 Kevala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ ರಾವ ಕೂಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204694 Satybhama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀರಂಗ ಕೂಡ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206686 Meenakshi - S/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ 26 ಕೂಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300206690 Gundamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಬಾಜೆ PHH(NK) / NCSBiometric****407922/05/2022FPS****407922/05/20229006000022/05/2022
560300206691 Mamita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300206692 Laxmi Bai - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300206945 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಂಗಬರಾವ 41 . ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207311 Swati - S/O: ದೇವಿದಾಸ ಶಿಂದೆ #26 ಕೊಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207670 Nikhita - C/O ಬಾಜಿರಾವ್ 72 ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209731 Subidra - C/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ದರ್ ಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210486 Shilpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಕಾಸ್ ಕಾಂಬಳೆ 182/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210649 Patil Sapna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹೇಶಕುಮಾರ #00 ಕೊಮ್ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210656 Basawarajeshwari - S/O ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211000 Subhadra - S/O: ಪ್ರಭು ಕಾರಂಜೆ ಕುಲಡೀ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211111 Shrinivas - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜೀನಾಥ 2/120 ಕೊಮ್ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211602 Ashwini - C/O ಸಂದೀಪ್ 26 ಕೂಡಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211603 Anita - ಗಣಪತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಭಾಲಕಿ ಕೊಡ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211604 Bhagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾಥ ಕೂಡ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/20223002000024/05/2022
560300211605 Bhagyashila - W/O ಸುಭಾಶ #102 ಕೂಡ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211616 Sudha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವೇಂದ್ರ 2/31 ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211644 Kantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ ಕೂಡ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****407924/05/2022FPS****407924/05/2022150010000024/05/2022
560300211879 Abraham - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top