REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135686 Jagadevi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಹೊನ್ನಾ ೧/೧೪೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135694 Parvati - W/O ಶಿವ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಳೆ ೮೦ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135770 Shashikala - W/O ಸಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136055 Sameena - W/O ಫಯಾಜ # ಸಂಶೆರಪುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300136063 Noorjahan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300136069 Asra Begum - S/O ನವಾಬ್ ಸಾಬ ಶಮಶೆರರ್ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300136169 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಶಮಶೇರಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136184 Shanta - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಶಮಶೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136195 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುಕರ ಚಾಂದುರೆ 29 PHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300136207 Susila Bai - W/O ಶಂಕರ ಶಮಶೆರಪುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300136280 Mangalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ ಶಂಶPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300136314 Archana - S/O ಎಕನಾಥರಾವ ಶಮಶೇರಪುರ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136366 Varshrani - S/O ಧುಳಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136406 Ashwini - W/O ಸಂತೋಷ ೧೦೬ ಸಿದ್ದಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136447 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ ಲಾಲ ವಾಡಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300136448 Jaishri - S/O ಗುರಪ್ಪ ವಾರದ ಶಮಶೇರಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300136462 Shair Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ವಾಜೀದ ಸಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136741 Asha Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲೀಂ PHH(NK) / NCSBiometric****085417/05/2022FPS****085417/05/20229006000017/05/2022
560300137484 Sharada - S/O ವೈಜಿನಾಥ ೧೨೫ ಶಮಶೆರಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300137662 Jagadevi - W/O ಜೀವನ್ . . ಶೆಮಶೇಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300137957 Shakula - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಶಮಶೇರಪುರ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300138170 Savita - W/O ರಾಜೇಶ್ವರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138258 Sarika - W/O ಕಿಶೋರ ಗಾಯಕವಾಡ #491 ಸಂಶೆರPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300138538 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ 28 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139001 Shardamma - W/O ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಶಮಶೆರಪುರ ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139071 B.Aarti - W/O ಅಂಬಾಜಿ 8 ಮೇನ್ ರೋಡ ಶೆಮಶೇPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300139140 Sushma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀವನ್ ಶಮಶಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300139186 Nikita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಶಂಶಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300142628 Shobha - W/O ಬಾಲಾಜಿ 9 ಮೇನ್ ರೊಡ ಶೆಮಶೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142636 Rama - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #109 ಸಿದ್ದಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300142760 Nagamma - W/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿದ್ದಪುರ್ವಡPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300142810 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ .PHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300142886 Sonali - S/O ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಶಮಶೆರಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142977 Sangeeta - D/O ಝರೆಪ್ಪಾ ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143024 Supitra - W/O ಲೋಕೇಶ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300143068 Sangeeta - W/O ತುಳಜಪ್ಪಾ ಮೋರೆ ಶಮಶೇರಪುPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300143098 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300143137 Shridevi - W/O ಗೌತಮ 1-92 ನಿಯರ್ ಬುಧ ಮಂದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143345 Shilpa - W/O ಗಜನಂದ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****395625/05/2022FPS****395625/05/20226004000025/05/2022
560300143372 Nasima Bee - W/O ಶರಿಫ್ ಮಿಯ್ಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143498 Savita - W/O ಅನಿಲ ಕಣ್ಣಲೆ 122 1 ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300143710 Kallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಝರೇಪ್ಪ ಶಂಶಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300144630 Nazook Bi - S/O ಖಮರೋದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022240016000024/05/2022
560300145145 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145149 Simran - W/O ಸೈಯದ # ಶಂಶೆರಪುರ ವಾಡಿ ಶಂಶPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300145700 Nagashetty - S/O ಮರುತ್ಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪುರ್ವಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300148827 ಕಸ್ತುರಾ ಬಾಯಿ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300148828 ಅಮ್ರತ್‌ ರಾವ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148829 Sumitra Bai - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300148830 ಪ್ರಭು - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300148831 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148832 ಶ್ರೀಮಂತ - ವಿಳಾಸ:ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148833 ಅಂಬಾಜಿ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148834 ದಶರಥ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300148835 ದಶರಥ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300148836 ಲಕ್ಷಣ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300148837 ರಾಮಣ್ಣ - ವಿಳಾಸ : ಶೆಮಶಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300148838 ಮಹೇಶ - ಶಮಶೇರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148839 Rukmini - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148840 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300148841 ದತ್ತು - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300148842 ಭಾರತಾ ಬಾಯಿ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300148843 ತೇಜಮ್ಮ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300148844 ಹಣಮಂತ - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಸೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300148845 Lakshmibai - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148846 ಲಕ್ಷಣ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೆಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300148847 kerabai - ಶಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148848 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಶಮಶೇಪುರವಾಢೀAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148849 ನರಸಿಂಗ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300148850 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300148851 ಇಂದುಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148852 ನಿಜಾಮ ಸಾಬ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148853 ಶಿವಯ್ಯ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148854 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148855 aruna davi - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148856 nagamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300148857 laxmi bayi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300148858 Uramila Bai - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148859 ಯಶೋದಾ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****329623/05/2022FPS****329623/05/20226004000023/05/2022
560300148860 Shantamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148861 ಶಂಕುತಲಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148862 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148863 ಪರ್ಯಾಗ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148864 vidayvati - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148865 Vimlabai - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148866 rasika davi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300148867 rukmini bayi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148868 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300148869 Muktabai - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300154507 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160788 ರಾಮಶಟ್ಟಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160789 ಶಿವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160790 Lalitabai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160791 ಹಾವಗೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೇರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160792 Nagamma - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160793 Sushilabai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160794 Babita - ಶಮಶೇಋಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229204000023/05/2022
560300160795 rangu bai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160796 ಸುಭಾಷ್ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022180012000023/05/2022
560300160797 ಪ್ರಭು - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160798 ಸತೀಶ್ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160799 ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160800 ಸಕಾರಾಮ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300160801 ದಾದಾ ರಾಮ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160802 ಶಿವ ಮುರ್ತಿಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160803 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160804 ರಘು ನಾಥ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160805 ಮಹಾದು ರಾವ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160806 ಗುಂಡು - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160807 ನಾನಾಜಿ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160808 ತಾನಾಜಿ - ಶಮಸೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160809 SANGEETA - ತೇಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160810 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಶಮಶೇರಪೂವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160811 Vandana - ವಿಳಾಸ:ಶೇಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160812 Bharatbai - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೆರಪೂರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160813 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160814 amrabi - ಶಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300160815 ದಿಲಿಪ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160816 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160817 ರಾಜಕುಮಾರ - ಶಮಸೇರಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160818 karuna - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300160819 Bhagirathi - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300160820 ಸುದಾಕರ - ಶಮಸೇರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160821 ಶಿವಾಜಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160822 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸಶೆಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300160823 Sampatabai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022180012000023/05/2022
560300160824 ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160825 Lalita Bai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160827 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಶಮಶೇರಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160828 ಸರಸ್ವತಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160829 janakabai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160830 ವೈಜೀನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೇರಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160831 ವೆಂಕಟರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160832 ಗೌಸುದ್ದೀನ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160834 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160835 ಖುರಾಸಿದ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160836 Neelamma - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160837 ವೈಜಿನಾಥ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300160838 Kamalabai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022240016000023/05/2022
560300160839 Pushpavati - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300160840 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160841 Asha - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160842 laxuman - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160843 sangeeta - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160844 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೋನಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300160845 Paramma - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160846 ಅಶೋಕ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160847 ಸೋಮನಾಥ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160848 ವಿಲಾಸ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160849 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160850 ರಾಮಣ್ಣ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160851 ಫರಜ್ಯನಾ ಬೀ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160852 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160853 ನವಾಬಸಾಬ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160854 ರಾಜಕುಮಾರ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160855 ಕಾಂತಾಬಾಯಿ - ಶಮಶೇರಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300160856 ದೇವಿದಾಸ - ಶೇಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022180012000023/05/2022
560300160857 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160858 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160859 mallamma - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300160860 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300160861 ಸುಮನ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160862 Tukkamma - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160863 ರಾಜಕುಮಾರ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160864 ದೇವಿದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160865 ಮಹಾದೇವಿ - ವಿಳಾಸ : ಶಮಶಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300160866 ರಾಮಣ್ಣ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300160867 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160868 ಸುಲಚನ ಬಾಯಿ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160869 ಅಜಿಮುದ್ದಿನ್‌ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300160870 ಬಾಲಾಜಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160871 kasura bai - ಶಮಶೇರಪೂರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160872 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160873 ಮಂಗಲಾ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160874 ಮಾರುತಿ - ಶಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300160875 ನಾನೆಶ್ವರ - ಶಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160876 ಸರಸ್ವತಿ - ಶಮಶಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160877 Kastur Bai - ವಿಳಾಸ:ಶೇಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160878 Jagadevi - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160879 Rukhiya Bi - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300160880 ರಪೀಯೊದ್ದಿನ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160881 hamida bi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160882 Shokat Bi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300160883 ಅನಿಸಾಬಿ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160884 ಮೈಹಿಬುಬ ಸಾಬ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300160885 sugamma - ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160886 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160887 ಗಣಪತಿ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160888 chnadramma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300160889 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160890 Shobhavathi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160891 Anita - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160892 ಸಂತೋಷ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160893 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160894 ಮಚಿಂದ್ರ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160895 Surekha - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160896 Gangmma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160897 ಶಿವ ರಾಜಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160898 ಶ್ರಿ ದೇವಿ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160899 sri davi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160900 Rajamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160901 ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160902 Kastur Bai - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160903 jagadavi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160904 kasamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300160905 ನೀಲಮ್ಮ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160906 Gangamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160907 gangamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160908 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160909 Bhagya Vati - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160910 Bhagamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300160911 Tejamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160912 ಸಾಲಮ್ಮ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160913 Padmavati - ಸಿದ್ದಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160915 makbula miya - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160916 laxmi bayi - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300160917 ಸುರೇಶ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160918 ಶಾರಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160919 Gangamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300160920 gangamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300160921 Sheshirekha - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160922 Suman - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300160923 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300160924 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160925 Narasamma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300160926 surika - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160927 ನಾಗನಾಥ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160928 ಸೋಲಜ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160929 Zubaida Bee - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160930 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160931 ಸಮ್ರುತ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160932 Surekha - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160933 Asha - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160934 ರಾಜಪ್ಪ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160935 ಲಾಲಅಹ್ಮದ - ವಿಳಾಸ : ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160936 ಸೈಯದ ವಿಯಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160937 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160938 Habeeb Bee - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160939 ಚುನುಮಿಯ್ಯ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160940 ಸತ್ತಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ :ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300160941 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300160942 Chandramma - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300160943 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300160944 ಭಾವುರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪೂರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160945 ಕವಿತ - ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160946 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಿದ್ದಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160947 Gangamma - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160948 Saraswati - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300160949 Jagadevi - ವಿಳಾಸ : H.No 1-179 ಸಿದ್ದಾಪುರವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300170475 narasing - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170476 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170477 ಕಾಂತಯ್ಯಾ - ಶಮಶೇಪೂರ ವಾಢೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170479 ಗಣಪತಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170480 ಗುರುನಾಥ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170481 ಕಿಶನ ರಾವ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170482 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170483 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170484 laxmibai - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170485 ಉತ್ತಮಾಬಾಯಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170487 ವೈಜಿನಾಥ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170489 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170490 ಗಣಪತ ರಾವ - ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170491 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170492 ಒಮ್ ಕಾಂತ - ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171333 ಶಿವಾನಂದ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ ತಾಲೂಕ ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300175158 ಅರುಣಾದೇವಿ - ಮು: ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ ತಾ|| ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175541 Sunita - r/o siddapur wadiPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300175762 Netaji s/o Jaganath - ಸಾ:ಶಾಮರಾಜಪೂರವಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175763 Jayakumar - ಸಾ:ಶಾಮಶರಪೂರವಾಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300175764 Ravindrakumar - ಸಾ:ಶಾಮರಾಜಪೂರವಾಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300175895 Prakash - ಸಾ: ಶಮಶರಪೂರವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176153 Paramma - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300176627 ರಾಜಕುಮಾರ ವೈಜಿನಾಥ - ರಾಜಕುಮಾರ ವೈಜಿನಾಥ ಸಾ: ಶಮಶೇರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300176870 Balika - ವಿಳಾಸ:ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300179777 Shashinath - ಸಿದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300179990 Mangala - ಸಿದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300180006 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ವಿಳಾಸ: ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300180012 Vijay Laxmi - ಸಿದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180013 Renuka - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300180044 ರಂಧವನ್ - ವಿಳಾಸ:ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300180066 Shabana - ಸಿದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300180416 Baburao Baliram Bhalke - ಶಮಶಾತಪುರವಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300183077 Sangamma Aliyas Ulpavati - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183080 Chithramma - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300183081 ಬಾಬು ರಾವ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300183085 ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300183086 ಗೊರಖನಾಥ - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300183088 ಸಾಜ ನ ಬಿ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300183089 ರಾಜಶ್ರಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183090 Gouramma - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183095 Aruna - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300183098 Vijaylaxmi - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183100 pashabe - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183103 ರಾಜಕುಮಾರ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183104 ಜಗನಾಥ ಬರದಾಪುರ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300183105 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಶಮಶರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300183107 ಶಿವನಂದಾ ಮುಂಗಡ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300183109 Indumati - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/202212008000023/05/2022
560300183110 ಶಾಲಿವಾನ್‌ ಮಚ್ಚಕುರೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183113 Vidhyawati - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300183116 Shivananda - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300183119 Ashabee - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300183122 Bandemma - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183124 ರಮೇಶ್ ಕಂದಗೋಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300183126 ಮದನ್‌ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183127 Mahadevi - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300183130 ಶೇಖ್‌ ಮಖ್ತುಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಮಿನೊದ್ದಿನ, ಸಿದ್ದಾಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183135 MAHADEVI PRABU - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300183138 Premala - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20229006000024/05/2022
560300183139 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ ಕಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183141 Laxim bai ambre - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183142 ಶೋಭಾ - ಶೆಮಶೆದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300183144 ಬಾಲಾಜಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183145 Jatu bai more - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300183147 ಸಂಗೀತಾ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300183149 Dayanad kale - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183151 Aminoddin - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183154 Shashikal - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300183155 Itabai - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183157 Putala bai mongde - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183159 Baburao - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300183160 ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಜೋಳೇ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183163 ಸುನಿಲ ಔದತ್ತಪುರೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183164 ಪಾರವತಿ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183165 ರೇವಣಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183167 ಶೇಖ್‌ ಬಾಬುಮೀಯ - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183169 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪನಶೇಟ್ಟೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183171 Reshama Bi - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022180012000024/05/2022
560300183178 ಹೀರಾಜಿ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300183179 Premala - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183182 Shantamma - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300183184 ರಾಜಕುಮಾರ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300183185 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300183190 Chhaya - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183191 ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ - R/O Shamshadpur wadi Tq BhalkiPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300183193 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಮುಂಗಡೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300183195 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ ನೂಚ್ಚಾ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183196 Jyoti - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300183198 ಮಕಬುಲ ಲತಾಡೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300185148 ಶಿಮಕುಮಾರ ಮುಂಗಡೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185149 ಪರಶುರಾಮ - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/202212008000024/05/2022
560300185150 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185151 ಮಾಧವ್‌ ರಾವ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300185152 paramma - ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300185153 ಶಾಂತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185154 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022200015000023/05/2022
560300185156 chandramma - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300185157 Saraswathi - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300185158 viramma - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185160 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಸಿದ್ದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185213 ಕೈಲಾಶ - ಶಮಶರಫೂರವಾಢಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300185214 Parvati - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185216 Sheshikala panshette - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185551 Babita - ಸಿದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185565 Rahul Shidramppa - ಸಿದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185767 Ramabai - ಸಾ:ಶಮಶಾಪುರವಾಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300186100 Reshma - ಸಾ:ಸಿದಾಪುರವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187596 Sonabai - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300187598 ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್‌ ತಪಶಾಳೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300187599 ಗಣಪತಿ - ಮು ಸಿದ್ದಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300187601 ಶಿದ್ರಾಮ ಮುಂಗಡೆ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300187604 Chandramma karale - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20223002000024/05/2022
560300187607 ಧನರಾಜ್‌ ಘೋದ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189107 ತುಕಾರಾಮ - ಶಮಶೇದಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189250 ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189251 ಸುಜಾತಾ - ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300189752 Minakshi - ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189767 Ashok S/o Kashappa Raga - ಮು:ಶಮಶೇರಪುರ ವಾಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191866 RAM SHEHARAO - ಶಮಶಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191869 SHARADABAI - ಶಮಶದಪೂರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191875 Shanthkumar - ಶೇಶಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191879 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಶಮಶೇರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191881 ಓಂಕಾರ - ವಿಳಾಸ:- ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191883 ಶ್ರೀದೇವಿ - ವಿಳಾಸ : ಶಮಶೆರಪೊರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191884 saraswati - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವ಻ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300191886 Santosh - ಶಮಶಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300191889 ganimiya - ಶಮಸಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191890 SUDHAKAR - ಶಮಶಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300191895 Nandamma - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191896 ಸುಹಾಸಿನಿ - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300191897 Ushabai - ಶಮಶಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022180012000023/05/2022
560300191898 Santosh Ramanna - ಶಮಶಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191899 Sunilkumar s/o Vijaykumar - ಶಮಶಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300191900 Zaibunbee - ಶಮಶಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191901 Jyoti - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300191902 ರೇಣುಕಾ - ಶಾಮಶಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300191903 Sonali - ವಿಳಾಸ: ಶಮಶಾಪುರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300191904 Rajkumar - ವಿಳಾಸ ಶೆಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191905 suvarna - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022150010000024/05/2022
560300191906 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300191907 ಬಸವರಾಜ ತ/ಂ ದೇಶಮುಕಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ:ಶೆಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191908 Basvraj - ವಿಳಾಸ:- ಶಮಶಾಶಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191909 PRAKASH S/O MALLAPPA - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾAAY(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/2022200015000024/05/2022
560300191910 Eshappa Zareppa - ಶಮಶಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300191911 Mahimood - ವಿಳಾಸ: ಶಮಶಪುರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300191912 ಜೈಶ್ರೀ ಗಂಡ ಕುಬೇಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ಶೇಮಶೇರಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191913 Sangeetaa - ವಿಳಾಸ ಶೆಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20229006000023/05/2022
560300191914 SANGMMA W/O SHIVARAJ - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವಾರಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20223002000023/05/2022
560300191916 Rekha w/o shalivan - ವಿಳಾಸ : ಶಮಶೆರಪೂರೆPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300191918 Basavaraj - ಶಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/20226004000023/05/2022
560300191920 ರಮೆಶ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಶೆಮಶೆರಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300191921 Dhurpata - ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/202212008000023/05/2022
560300191922 SHRIPATRAO S/O SHIVAJI RAO - ಶ್ರೀಪತಿರಾವ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022FPS****931624/05/20226004000024/05/2022
560300191923 Jagadevi - ವಿಳಾಸ: ಶಮಶೆರಪುರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300191924 SUVARANA - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ರಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191925 Shivakumar s/o Baburao - ವಿಳಾಸ: ಶಮಶೆರಪೂರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-