REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135593 Rekha - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಾಲ್ಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135890 Jyothikala - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136104 Sangeeta - W/O ತನಜಿರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136180 Sujata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300136560 Sharamma - S/O ಮಾನಿಕರಾವ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300136663 Ambika - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136861 Sodarabai - D/O: ಪಾಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300136866 Renuka - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136898 Dnyandevi - W/O ದೇವೇಂದ್ರ ಭಾಲ್ಕಿ ಮೆಥPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300136999 Shakuntala - W/O ದಿಗಂಬರರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 1 # PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300137095 Sundra Bai - W/O ಜ್ಯರಪ್ಪ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20223002000017/05/2022
560300137122 Yamunabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20223002000017/05/2022
560300137190 Sushila Bai - W/O ಶ್ರೀರಂಗ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300137241 ಸರಸ್ವತಿ - W/O ಸಂತೋಷ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300137262 Vijayalaximi - W/O ಕೈಲಾಶ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300137271 Shakuntala - W/O ಮಹಾದಪ್ಪ ಹಜನಾಳೆ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300137433 Shabana Bee - W/O ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300137448 Narsa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶುಭಶ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300137456 Kera Bai - W/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಪಾಟಿಲ್ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137460 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300137578 Nagamma - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300137620 Mahadevi - W/O ಪಿಂಟು #63 #PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300137675 Vachalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ಮೇತಿ ಮೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138145 Kashi Bai - W/O ಕಂಟೆಪ್ಪ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300138272 Shakuntala - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಮೇಥಿ ಮೇಲ್ಕುಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138351 Lalita Bai - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300138366 Gopemaa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿನವಾಂದ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300138390 Vidyavati - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300138478 Tabita - W/O ಪ್ರಭು PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300138558 Sinabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿರಾವ್ 202 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300138958 ರಾಜಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೆರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300138960 Sunitabai - S/O ಮಾಣಿಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/202212008000020/05/2022
560300139114 Paramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/20223002000020/05/2022
560300139923 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022180012000017/05/2022
560300140298 Vanamala - W/O ನಾಗಾಜಿ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300140303 Sonabai - D/O: ಅಪ್ಪರಾವ್ ಮೆಹತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300140456 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 52/3 . PHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20229006000019/05/2022
560300140575 Sahu Bai - S/O ಸುರೇಶ ಹಳೆಕರ ೧೮೮ ಮೇಥಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300141486 Santoshi - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300141729 Prabhavati - W/O ರಮೇಶ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141943 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****404825/05/2022FPS****404825/05/2022150010000025/05/2022
560300141947 Neelambika - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ತುಮ್ಮನಪಳೆ 37 ನPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300141948 Pooja - W/O ಸಂತೋಷ ತುಮನಪಳೆ 37 ನಿಯರ ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300141949 Indira Bai - S/O ಬಸಪ್ಪ ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300142060 Babita Bai - S/O ದತ್ತತರ್ಯ್ರಾವ್ ಮೆತಿಮೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142232 Sulochena - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142239 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ 121 ಬೋಳೆಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142419 Ashwini - W/O ಗನಪತರಾವ ಬಿರಾದಾರ 90 ನಿಯರ PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300142982 Tukkamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಯೊತಿಬಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300143349 Suvarnaa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143356 Bhagyashri - W/O ರವೀಂದ್ರ ಶಿರಗೆ #12 1 ಮೇತಿPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300143357 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋನಾಥನ್ ಮೇತಿ ಮೇಳಕPHH(NK) / NCSBiometric****533722/05/2022FPS****533722/05/20226004000022/05/2022
560300143474 Jyoti - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300143488 MALASHREE - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 8 ಮೇನ್ ರೊಡ ಮೇತPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300143572 Shivnanda - W/O ಜಗನಾಥ #00 ಬೋಲೆಗಾಂವ ಬೊಳೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****647822/05/2022FPS****647822/05/2022150010000022/05/2022
560300143831 Sudham - S/O ರಾವಸಾಬ ಮೇಥಿ ಮೇಳಕು೦ದಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143922 Vijayamala Pundlik Ghorpade - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ ಘೋರಪಡೆ ಮೇತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144338 Bhagyashree - S/O ಶ್ರಿಮಂತರಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/20226004000020/05/2022
560300145068 Pratigya - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ . . ಮೇತಿಮೆಲಕುPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300145070 Pooja - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೆತ್ರೆ # . ಮೇತPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300145075 Panchaphula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 1PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300145078 Mankarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರತ್ನಪ್ಪ 118 ಮೇತಿPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300145081 Vijaylaxmi - S/O ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಕ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300145255 Swaroopa Patil - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145296 Aarti - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #105/2 # ಮೇತಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300149174 Sangabai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149175 ಕಿಶನ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149176 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149177 ಜಟೇಂಗ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149178 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149179 ಮಹೊನ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149180 lalitha bai - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149181 ನಾಮದೇವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149182 kera bai - ಮೇತಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300149183 ಜ್ಮತುನ ಬಿ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300149184 ಅಜೇಜ ಸಾಬ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300149185 ಮಸ್ತಾನ ಬಾಯಿ - ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149186 ಅಂಕೊಶ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149187 Shalika - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/2022200015000019/05/2022
560300149188 ಹರಣಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149189 chandrkala - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300149190 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149191 ಗುಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149192 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149193 ಮಹಾದೇವಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149194 ಬಾರತಿಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149195 marubai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149196 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149197 Jijabai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149198 ಧೋಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಮುರಹಾರಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149199 ಮಲ್ಲರಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149200 ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149201 ಪ್ರಲಾದ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149202 ದೇವಿದಾಸ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149203 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149204 Kashi Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149205 Panchubai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149206 Laximi Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149207 Satyabhama - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149208 ಅಂಬಾದಾಸ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149209 Shivkanya - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149210 annapurna - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20223002000019/05/2022
560300149211 Kanta Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149212 Saroja - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149213 kalavati - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149214 ಜನಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149215 ಉಮಾಕಾಂತ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/2022200015000019/05/2022
560300149216 Shshikala - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149217 Kamalabai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149218 hulanbai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20223002000019/05/2022
560300149219 Shevant Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149220 Zareena Bee - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ಶಮಶೊದ್ದಿನ, ಮೇಥಿಮAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149221 Narsa Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/2022200015000019/05/2022
560300149222 ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149223 ಬಾಬು - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149224 Shobha - ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149225 ವಿಶ್ವಂಬರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149226 Shobha Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149227 Shindu - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/2022200015000019/05/2022
560300149228 ರಾಮಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300149229 ನಾಗು ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149230 ಮಧುಕರ - ಸಾ:ಮಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300149231 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149232 nirmala - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149234 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149235 Sunita - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/20229006000020/05/2022
560300149236 ಭೀಮಾ ಶಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20223002000017/05/2022
560300149237 ರಾಮಣ್ಣ - ಮೆತಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300149238 ಶಂಕರ - ಸಾ:ಮೆತಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/20226004000020/05/2022
560300149239 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149240 ಅಂಬಿಕಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300149241 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ:ಮೆತಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300149242 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೆತಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149243 Shivamma - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300149244 ಮನೋಹರ - ಸಾ:ಮೆತಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300149245 ಚುಮನ ಬಾಯಿ - ಸಾ :ಮೆತಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300149246 ಅರ್ಜುನ ಚಂದ್ರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300149247 ರಶಿದ ಬಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300149248 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300149249 ಪಾಶ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149250 ಕಾಸಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/2022200015000020/05/2022
560300162047 ತಾತೆ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162048 CHANDRA BAI - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300162049 Uttama Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162050 Sanga Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/2022200015000019/05/2022
560300162051 ರತ್ನಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162052 ಜನಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162053 ಸುರೇಶ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162054 Sukamma - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300162055 Mamathas Bee - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022210014000016/05/2022
560300162056 ಚುನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162057 SAROJA BAI - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162058 ಸಾಂಬಯ್ಯ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162059 PRAYAGA BAI - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300162060 NARASA BAI - ಸಾ;ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162062 Sumithabai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162063 ವಿಶಂಬರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162064 BHAG BAI - ಸಾ : ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300162065 Ranjana - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162066 ಜನ ಬಾಯಿ - ಮೇಥಿಮೇಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300162067 ಸುದಾಕರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/202212008000019/05/2022
560300162068 ದಾದಾ ರಾವ - ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162069 ರಮೇಶ - ಸಾ ಮೇಥಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162070 ಗುರುನಾಥ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162071 ಸಂಗಯ್ಯ - ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20229006000019/05/2022
560300162072 ಚಂದ್ರಬಾನು - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162073 Sumangala - ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/2022200015000020/05/2022
560300162074 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162075 ಮೋಹನಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162076 Kalavati - ಮೇತಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162077 vidyavati - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022210014000016/05/2022
560300162078 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162079 surekha - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162080 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/202212008000019/05/2022
560300162081 Ranjana - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162082 ಸುಕುಮಾರಬಾಯಿ - ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162083 Suman - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****229519/05/2022FPS****229519/05/202212008000019/05/2022
560300162084 Sukamar Bai - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162085 ಪುಷ್ಪ ವತಿ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162086 Balika - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162087 Sakuntala Bai - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20229006000019/05/2022
560300162088 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300162089 Shiminta Bai - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022180012000016/05/2022
560300162090 Kundan Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162091 saheda begm - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162092 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162093 ದಸರತ - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162094 ನರಸಿಂಗ್ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162095 ಮಾರುತಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/202212008000020/05/2022
560300162096 Urmila - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/202212008000019/05/2022
560300162097 Munnvabee - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162098 Satyabhama - ಸಾ : ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162099 padmini - ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162100 Shanta Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/2022180012000020/05/2022
560300162101 ದಿಲಿಪ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162103 Kalavati - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/2022150010000019/05/2022
560300162104 Rupa - ಮೆಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300162105 davalat bi - ಸಾ : ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162106 Goran Bee - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162107 ನರಸಿಂಗ್ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162108 Iramma - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162109 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300162110 ದಾದಾ ರಾವ - ಮೆಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162112 ಪ್ಯಾರಾ ನಬಿ - ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162113 ಆಣ್ಣರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300162114 ಚಂದರ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300162115 Surekha Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022180012000016/05/2022
560300162116 ವಿಠೂಲ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300162117 ನಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/202212008000019/05/2022
560300162118 bhagirati - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162119 Lata Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162120 ದಯಾನಂದ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300162121 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162122 ಕಿಶನ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300162123 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162124 shainabi - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162125 ಪ್ರಜವಲ್ ಸಾಬ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162126 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162128 ರಾಜಶೇಕರ್‌ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162129 ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162131 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162132 Nandabai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162133 Gundamma - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20229006000019/05/2022
560300162134 ಕಲಾವತಿ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162135 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162136 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162137 Anusaya - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162138 sona bai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162139 Kamlabai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162140 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162141 ರತನ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162143 ಶರಣಪ್ಪ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162144 Mina Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162145 shobha - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162146 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162147 Mahadappa - ತಳವಾಡ (ಎಮ್) ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162148 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162149 ರಮೇಶ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162150 Sugmma - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162151 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162152 Sushila Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162153 ಲಹು - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162154 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/20229006000020/05/2022
560300162155 chita bai - ಸಾ;ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022150010000016/05/2022
560300162156 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162157 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/202212008000019/05/2022
560300162158 ಬಾಬು - ಸಾ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162159 ವಿಠೂಲ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162160 ನಾಮದೇವ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/20226004000019/05/2022
560300162161 ಸಂಗೀತಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162162 ನರಸಿಂಗ - ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20223002000016/05/2022
560300162163 ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20229006000016/05/2022
560300162164 Chayabai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/2022200015000016/05/2022
560300162165 ವಿಷ್ಣು - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162166 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/202212008000016/05/2022
560300162167 ಭವ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162168 ಮನೊಹರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460016/05/2022FPS****460016/05/20226004000016/05/2022
560300162169 Laximi Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162170 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162171 Shima - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300162172 shara da bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162173 ಹಣಮಂತ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162174 ಸಂಗ್ರಮ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ - ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300162175 prema - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162176 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162177 ರಮೇಶ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/202212008000020/05/2022
560300162178 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162179 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/20229006000020/05/2022
560300162180 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162181 jaibuna bi - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300162182 khaja begum usman sab - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20223002000017/05/2022
560300162183 Kashamma - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162184 ಘಾಳಪ್ಪ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162185 ಮಂಗಲಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460020/05/2022FPS****460020/05/20226004000020/05/2022
560300162186 Shanta Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162187 Manoranjana - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300162188 tippamma - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162189 ಈಶ್ವರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162190 maulan bi - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162191 sarasavati - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022180012000017/05/2022
560300162192 ಶಿವ ರಾಜ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162193 ರಾಜಪ್ಪ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162194 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300162195 ಸುಮಿತಾ ಜಗನಾಥ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300162196 ಭಾಲ್ಕಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162197 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162198 Surekha - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162199 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162200 Minakshi - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300162201 Nagamma - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300162202 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162203 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300162204 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300162205 Sarojabai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300162206 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300162207 Usha - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162208 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20223002000017/05/2022
560300162209 kasthuri bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162210 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಸಾ"ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162211 ರಾಜಪ್ಪ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162212 ಭಾನುದಾಸ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300162213 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300162214 ಸುದಾಕರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022150010000017/05/2022
560300162215 shakuntal - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20229006000017/05/2022
560300162216 ಉಮಾಕಾಂತ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162217 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/20226004000017/05/2022
560300162218 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162219 ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/202212008000017/05/2022
560300162221 ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300162222 sru bayi - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****460017/05/2022FPS****460017/05/2022200015000017/05/2022
560300170649 ಸುರೇಶ - ಸಾ : ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170650 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170651 ಬಾಬು ರಾವ - ಮೆತಿ ಮೆಲಕೊದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170652 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೆಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170653 ವಂಕಟ ರಾವ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170654 ಸೂಲೊಚನಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170655 ನಂದು ಕುಮಾರ - MethimelkundaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170656 chandra bai - ಸಾ:ಮೆತಿ ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170657 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮಳಕುಂದಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170658 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮೆತಿ ಮೆಲಕೊದಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-