REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135667 Meenakshi - S/O ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ೧೩೪/೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135824 Sujata - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಬಳೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142622 Shakuntala - S/O ರಘುನಾಥ್ ಕೆಸರಜವಳಗಾ ಕೆಸರ ಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143952 Devika - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 2/67 ಕೆಸರಜವಳಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144166 Jana Bai - W/O ಕೇಶವ , ಎಲ್ಲಂ ವಾಡಿ ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300144212 Prayag Bai - W/O: ಭಾನುದಾಸ ಕಲಮೇ ಅಟ ಯಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300144285 Padmini Bai - ಟೀಯೂಕೇಏಆರ್ಏಎಮ್‌ಆರ್ಈಡೀಡೀವೈ ಪಿನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144611 Urmila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬು ಎಲ್ಲಳೇ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300144644 Lochanbai - W/O ತುಕಾರಾಮ , ಏಲ್ಲಮವಾಡಿ ಅಳವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144685 Kalinda Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ಪಿನಾಟೆ ಅಟ PHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300144748 Ranjana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ ಗೂಜೇ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300144779 Sunanda Bai - W/O: ವಿಠಲ್ ಪಿನಾಟೆ ಅಟ ಯಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145113 Ashwini - S/O ಶಿವರುದ್ರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145198 Narayan - S/O: ವಿಠಲರೆಡ್ಡಿ ಪಿನಾಟೆ ಅಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145199 Mukta Bai - W/O: ಗೋಪಾಳ್ ಅಟ ಯಲ್ಲಮವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145203 Anita - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಿನಾಟೆ ಅಟ ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145396 Varsha Nagnath Pinate - S/O ಉಧವ ತಾ ಭಾಲಕ್ಕಿ ಯೆಲ್ಲಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149509 Urmila - ಯಲಾಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149510 Prabhavati - ಯಲಮವಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149511 ಶಿವಾಜಿ - ಯಲಮಾವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149512 ಮಚಿಂದರ - AAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149513 ಗೊರಕ - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡೀAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149515 ಸೊಪಾನ - ಸಾ : ಎಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149516 ಮುಕೇಶ - ಯಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149517 rekha - ಎಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149518 ನಾಗ ನಾಥ - ಎಲ್ಲಮ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149519 Latabai - ಅಳವಾಯಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300149521 ಗೊರಕ - ಯಲಾಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149522 ಚಂದರ - ಯಲಾಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149523 ತುಕಾ ರಾಮ - ಯಲಮ್ಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438621/05/2022FPS****438621/05/2022200015000021/05/2022
560300149525 ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಾಯಿ - ಸಾ: ಎಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20223002000018/05/2022
560300149526 ಮಾಧವ - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149527 ಬಳಿ ರಾಮ - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149528 ಗಂಗೂ ಬಾಯಿ - ಯಲಮ್ಮಾವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149529 lata - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149530 ದೇವಿದಾಸ - ಯಲಮವಾಡ್ಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149531 ಸುರುಪ - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149532 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149533 ಕುಶಾಬಾಯಿ - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20223002000018/05/2022
560300149534 ಮನೋಹರ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300149535 Gaya Bai - ಯಲಮವಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149536 satyabai - ಯಲಮವಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300149537 anita - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300149538 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಯೆಲಮಾವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149539 ಮಾರುತಿ - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300163321 ನಿವರ್ತಿ - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163322 ಖಂಡೇ ರಾವ - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300163323 ಕೌಶಲ್ಯ - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163324 Chandrbhagabai - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300163325 ತುಕಾರಾಮ - ಎಲ್ಲಮ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163326 ಬಾಬು - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163327 ಉಧವ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300163328 ನಿಂಗಾ ರಾಮ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438619/05/2022FPS****438619/05/20229006000019/05/2022
560300163329 ಹಣಮಂತ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163330 ಲಹು - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163331 ಹರಿಚಂದ್ರ - ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300163332 ನಾಮದೇವ - ಯಲಮಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300163333 babita - ಯಲಾಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163334 ನಾರಾಯಣ - ಯಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163335 ವಿಲಾಸ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300163336 ದೇವಿದಾಸ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300163337 Chatura Bai - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163338 ಗೊವಿಂದ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163339 jubi nabi - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300163340 ಗೀತಾ ಬಾಯಿ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20223002000018/05/2022
560300163341 ರಾಜಶ್ರೀ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163342 Bhamabai - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300163343 ಉಜ್ವಲಾ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300163344 ಬಾಬು - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438620/05/2022FPS****438620/05/20223002000020/05/2022
560300163345 ಅಶೂಕ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300163346 ರಾಜು - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163347 Kamal Bai - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163348 ವಂಕಟ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163349 ತುಕಾರಾಮ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡ್ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300163351 ವಂಕಟ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20223002000018/05/2022
560300163352 alaka vati - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163353 ತಾನಾಜಿ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300163354 ಸುಗ್ರಿವ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300163355 Geetabai - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300163356 Kanta - ಎಲ್ಲಮವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300163357 Meena - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300177163 ಜ್ಞಾನೊಬಾ ಪೀನಾಟೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177164 ಪುಷ್ಪಾಬಾಯಿ ನಿಲಾಪಲ್ಲೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300177165 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿರಸೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300177166 Sushilabai - ಅಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300177167 ಸರುಬಾಯಿ ಪಿನಾಟೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177168 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177169 ತಾತೆ ರಾವ - ಮೊರೆPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20223002000018/05/2022
560300177170 ANUSUYA ARAVIND - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300177171 ವಿಠಲ ಸಾಟೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300177172 SUBHANGI - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300177173 ಶಿಲ್ಪಾ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300177174 Sangeetabai - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300177317 ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೋಗಲೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177318 Kanta Tukaram Pinate - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300177319 KALU BAI - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300177320 Mahadhav Sirse - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20223002000018/05/2022
560300177321 ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ಪಂಡಗೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177322 ಸಂಜೀವ ಪೀನಾಟೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177324 ತುಕಾರಾಮ ನಿಲಾಪಲ್ಲೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300177335 ಕೀಶನ್‌ ಪೀನಾಟೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300180379 Bharat Nagnath - ಸಾ: ಎಲ್ಲಮವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300180528 ರಾಜು ತುಕಾರಾಮ - ಎಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300180723 Sunil Naganath Surywashi - ಸಾ: ಎಲ್ಲಮವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300180730 Vijamala Ankush - ಅಲವಾಯಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180768 RAm Tukaram - ಯೆಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300187736 Suxala Bai - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300187737 ಉದ್ದೆವ - ಯಲಾಮ್ಮ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300189150 ಸುರೇಖಾ ಪೀನಾಟೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300189199 ವನಿತಾ ಪಿನಾಟೆ - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300189291 Anuradha - ಎಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300191120 SOUDAGAR S/O TUKARAM - ಯಲಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300191121 Panchaphula - ಯಲಾಮವಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300191123 Champa Bai - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300191125 VENKAT S/O MAHDEVRAO - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300191126 VANITA W/O DYANOBA - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300191127 SHAMABAI W/O MACHINDR PHULE - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300191129 NARSHING S/O CHENDAR - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300191131 Bhagisree Navnath - ಮು ಯಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191133 ಅಶ್ವವಿನಿ - ಮು ಯಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300191136 Sukshamabai w/o Udhav Pinate - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191138 Ashvini - ಯಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300191140 ನೀವ್ರತೀ - ಯಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191142 Rajkumar S/o Venkatrao - ಮೋ ಪೋ ಅಳವಾಯಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191143 Varsha - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300191144 Koushabai - ಯಲಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022180012000018/05/2022
560300191146 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಯೆಲಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300191147 Nirmalabai - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300191148 Shivaji Ligram Nilaple - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300191149 Pandit S/O Namdev Pinate - ಯಲಮವಾಡೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191150 Rohini - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300191151 Nikita - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300191152 Suniti - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300191153 SANTOSH S/O TUKARAM PINATE YEL - ಯಲಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300191154 DYANOBA S/O BABURADDY - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191155 Renuka - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300191156 HARIDS S/ODIGAMBAR - ಯಲಾಮವಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022200015000018/05/2022
560300191157 GOVIND S/O KHINRAO - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438619/05/2022FPS****438619/05/202212008000019/05/2022
560300191158 Aruna W/O Ramchandra Pinate - ಯಲಮವಾಡೀPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20229006000018/05/2022
560300191159 Bhagrtbai - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300191160 Bhamabai - W/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಿನಾಟೆ 107 ಎಲPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/2022150010000018/05/2022
560300194677 Shobha - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438620/05/2022FPS****438620/05/20226004000020/05/2022
560300194678 Chaturabi w/o Mahdevrao - ಯಲಾಮವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20223002000018/05/2022
560300194679 Laxman - ವಿಳಾಸ:- ಯೆಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438620/05/2022FPS****438620/05/20226004000020/05/2022
560300194680 MANOJ S/O NARAYN PINATE - ಮು ಪೋ ಯಲ್ಲಮವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194681 kamlabai - ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ ಯೆಲ್ಲಮವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194682 Savita W/o Vinod - ಯಲ್ಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300195236 santosh - ಯೆಲಮವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300203492 Rajeshree - W/O ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ ತಾ. NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203802 Satyabhama - W/O: ಭಾನುದಾಸ ಪಿನಾಟೆ ಅಟ ಯಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206533 Sunita - W/O: ರಾಮ್ ಪಿನಾಟೆ ಅಟ ಯಲ್ಲಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206535 Shashikala - W/O ಮಾಧವ ತಾ ಭಾಲಕ್ಕಿ #10 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206762 Sushila Bai - W/O: ರಾಮದಾಸ್ ಯಂಜಾನೆ ಅಟ ಯಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206763 Savita - W/O ಜೈ ಹಿಂದ , ಯೇಳಮವಾಡಿ ಅಳವಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/202212008000018/05/2022
560300207372 Trivanbai - W/O ಗೋವಿಂದ #00 ಏಲ್ಲಮವಾಡಿ ಅಳವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300207891 Jijabai - W/O ನಾರಾಯಣರಾವ 88 ಯಲ್ಲಂವಾಡಿ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208248 Rekha - D/O: ಸೋಪಾನ್ ರಾವ್ ಪಾಚಂಗೆ ಕೆಸರಜವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209231 Parvath Bai - C/O ಪ್ರಳಹಾ #66 ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209368 Hanamant - C/O ನಾಮದೇವ 25 ಯಲ್ಳಂವಾಡಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209405 Shivaji - C/O ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 20 ಎಲ್ಲಮವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209422 Nagarbai - C/O ಭಾನುದಾಸ್ 87 ಎಲ್ಲಮವಾಡಿ ಅಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210108 Namdev - S/O: ಭಾನುದಾಸ ಪಿನಾಟೆ ಅಟ ಯಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210404 Sanjiv W/O Maruthi - ಆಳವಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****438618/05/2022FPS****438618/05/20226004000018/05/2022
560300210445 Roopa - C/O ಮಹೇಶ್ 3/160 ಶಿವ ನಗರ ಅನಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210650 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top