REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135835 Bhagyashree Biradar - S/O ಶಿವಾಜಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ . .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300137382 Ranjana - W/O: ರಮೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137394 Imala Bai - W/O: ಲಕ್ಷಿಮಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137398 Saraswati - W/O: ಮಲ್ಲಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137399 Lugja Bai - W/O ವಿನೋದ್ ರಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137403 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137406 Rekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸದಂ ಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137412 Suman Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜನಾರ್ಧನ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137414 Varsha Ghayal - W/O: ಭಜರಂಗ ಭವಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಜಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137419 Nanda - S/O: ವಿಠಲ ರವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137421 Mangalgir - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಮಗಿರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138268 Sheshabayi - S/O ಮಣೀಕರಾವ 167 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138576 ರೇಖಾ - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ರಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138884 Deepali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 2PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139920 Ashwini Bajarang Tambole - S/O ಏಕನತರಾವ ತಾಂಬೊಳ್ 1/9 ಜಮಖಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140284 Vanita - W/O: ಗೊರಖ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140288 Dattugir - S/O: ದಟ್ಟುಗಿರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140290 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾದಾರಾವ 1/10/ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140308 Kashi Bai - W/O: ಪಂಡರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142087 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - W/O ಪ್ರಭು ರಾವ 97 1/1 ರಿಂದ 1/PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142133 Balikabai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144140 Mukta Bai - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ 3 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144161 Savitra - W/O ಗಣೇಶ ಬಿರಾದಾರ #54 # ಜಮಖಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144164 Sonali - W/O ಸಂತೋಷ ಘಂಟೆ #52 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144189 Ranjana - W/O ನಾಗನಾಥ 167 00 ಜಮಖಂಡಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144220 Sushila Bai - S/O: ದಯಾನಂದ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144221 Malnbai - W/O ನಾಮದೇವ 117 # ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144258 Kalavati Bai - C/O ವಾಮನರಾವ , ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144260 Rajabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರಾವ 102 ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144352 Jaiysri - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ #55 . ಜಮಖಂಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144358 Mangala - W/O ಸುರೇಶ ಲಾದೆ 126 # ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300144481 Jyothi - W/O ಬಲಭೀಮ # # ಜಮಖಂಡಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144640 Ashabai - S/O ವಾಮನರಾವ 127 00 ಜಮಖಂಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144898 Parvatibai - W/O ಭಾವುಸಾಹೆಬ 44 # ಜಮಖಂಡಿ ಜಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145115 Ulpa - W/O ಶಿವಾಜಿ ಘಯೇಲೆ 0 0 ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300145118 Anuradha - W/O ಭಾರತ ಲಾಂಡಗೆ 11 0 ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300145425 Kusum Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ರಂವ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150049 ಶೀನ ಬಾಯಿ - ಜಾಮಖಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150050 ವಾಮನ ರಾವ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150051 ಅನಂತ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150052 Radhabai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300150053 Vachala Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150054 Bhau Rao - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150055 ದಾದಾರಾವ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150056 Surekha - ವಿಳಾಸ: ಜಮುಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150057 ಸಂಜೀವ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150058 ವಿಲಾಸ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150059 ತಾನಾಜಿ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150060 Kalavanthibaiyi - ವಾಂಜರಖಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150061 Shamala Bai - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150062 Padaminibai - ವಿಳಾಸ:ಜಮುಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150063 ಖಂಡು - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150064 Genada Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150065 Pirabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150066 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150067 ತುಕಾರಾಮ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150068 ನೀಲಕಂರ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150069 dhanvanta bai - ಜಾಮಖಂಡಿ, ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150070 Mangalabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150071 Lubjabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150072 meerabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150073 ವಂಕಟ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150074 Anusaya Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150075 ಮಾರುತಿ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150076 Sunita - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150077 Mangala Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150078 ವಿಠಲ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150079 ಶಶಿ ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150080 renuka - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150081 Laksmi Bai - C/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಾನೆ #1/2 ಜಮಖಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150082 ಝಟಿಂಗ್ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150083 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150084 Uma Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150085 kalavati - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150086 Alkabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150087 Shakuntala Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150088 Komal Bai - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150089 ದೋಂಡಿರಾಮ - ಜಮಕಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150090 ಸುಶಿಲ ಬಾಯಿ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150091 ಬಾಬುರಾವ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150092 ರಂಗಾರಾವ್‌ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150093 ಪ್ರಕಾಶ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150094 Shantabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150095 ಕಿರಣ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150096 niramala - ಜಾಮಂಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150097 Bhamabai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150098 Rahubai - ಜಮಕಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150099 ಮಾಣಿಕ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150100 ಸುಗ್ರಿವ - ಜಮುಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150101 Sangama Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150102 Shivakaanta - ಜಮಾಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150103 ಶಾಹಾಜಿ ರಾವ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150104 Rukaminabayi - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300150105 paramma - ಜಾಮಖಂಡಿಉAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150106 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಘಾಯಲ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150107 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150108 Kantabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150109 ರೊಹಿದಾಸ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150110 ratnabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150111 Phula Bai - ಜಾಮಖಂಡಿ`AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150112 Aaushabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150113 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150114 ಬಾಲಾಜಿ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150115 ವಿಠಲ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150116 ಸಂಪತಾ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150117 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಾಯ್ಕವಾಡ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150118 Narsa bai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150119 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150120 ಕುಸುಮಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150121 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150122 ವೆಂಕಟ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಕಾಂಬಳೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150123 Sharadabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150124 panch phula - ಜಮಕಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150125 ನಾಗನಾಧ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150126 Janabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150127 ಬೀಮ ರಾವ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150128 Bharathabai - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150129 Chandrakala Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150130 Mangala - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165038 sushala bai - ಜಮುಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165039 ಸಕುಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ; ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165040 ಕಿಶನ ಗಿರಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165041 Rukmini Bai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165042 Panchphula - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165043 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165044 ವನಮಲಾಬಾಯಿ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165045 Rukaminbai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165046 Shanta Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165047 ಅನಿತಾಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165048 Pushpa Bai - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165049 ಕಿಶನ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165050 Avubai - ಸಾ. ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165051 ಮೋಹನಪ್ಪ - ಜಮುಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165052 MAHANANDA - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165053 ನಾರಾಯಣ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165054 Gopa Bai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165055 Kamal Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165056 ದಾದಾ ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165057 Rukmin Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165058 Sunita - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165059 NITA - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165060 ಪಂಡರಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165061 sunita - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165062 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165063 Mahadevi - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165064 Anita - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165065 ಮುದ್ರಿಕಾ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165066 Gulachandabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165067 Shantabai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165068 ರಂಜನಾ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165069 kastur bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165070 rupa vati - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165072 parvati bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165073 ನಾಗು ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165074 ನಾಗನಾಧ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165075 Nirmala Bai - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165076 ratika bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165077 Panditrao - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165078 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165079 shivaji - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165080 Rahya Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165081 ಲಕ್ಷಣ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165082 Vandanabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165083 ತಾನಾಜಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165084 Anjanabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165085 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165086 Begad Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165087 ಮುದ್ರಿಕಾ ಬಾಯ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165088 Jana Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165089 Padminbai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165090 Rupali - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165091 Rukavanthabayi - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165092 Mina Ramesh Biradar - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165093 ವಿಠೂಲ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165094 ದಿಲಿಪ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165095 ರಾವ ಸಾಬ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165096 ನಿವರ್ತಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165097 Shobha Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165098 ಹರಿಬಾ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165099 ರಾಮ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165100 ತಾನಾಜಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165101 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165102 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165103 Sukamara Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165104 Vidyavati - ಜಮಕಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165105 Keshabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165106 Jhumbarbai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165107 ಬಂಕಟ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165108 Rekha - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165109 sula bai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165110 Janabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165111 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165112 Vidyavatibai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165113 Ganpati - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165114 Megha - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165115 Parbatha Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165116 Padaminabai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165117 Sakubai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165118 ಶಾಹಾಜಿ ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165119 ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165120 ಹೆಬತ ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165121 ನರಸಿಂಗ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165122 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165123 Rekha - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165125 Urmila - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165126 ದಾದಾ ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165127 ನಾಗನಥ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165128 ತಾನ್ಯಾ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165129 Limba Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165130 ಪ್ರಭು - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165131 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165132 ಮೊಹನ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165133 Anusaya - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165134 Shobha - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165135 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165136 rashika bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165137 Janabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165138 Savita Shridhar - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165139 vandana - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165140 Mangala Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165141 Limba Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165142 ಗೊಪಾಲ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165143 Moher Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165144 shakuntala - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165145 Nirmalabai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165146 dhondiba - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165147 ಕಿಶನ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165148 ದಿಗಂಬರ್‌ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165149 ರಮಾಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165150 ಮುಕಿಂದ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165151 bhagarati - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165152 Vandanabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165153 Meenabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165154 ಜನಾದರನ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165155 ujwala - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165156 ಸತ್ಯ ವಾನ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165157 ರಘುನಾಥ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165158 Muktabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165159 Seema - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165160 mira bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165161 Gaya Bai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165162 ಬಬ್ರು ವಾನ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165163 ಕಲಾವತಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165164 ಜೆನೊಬಾ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165165 ಮಾಧವ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165166 padma bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165167 ಕುಸುಮಾ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165168 Prayagbai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165169 ಮುರ್ಲಿಧರ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165170 Bhagavath - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300165171 ತಾನಾಜಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165172 rashikabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165173 Chhaya Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165174 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165175 ಗೋಪಾಲ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165176 ಉಮರಾವ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165177 gaya bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165178 ರಮೇಶ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165179 ಸುರೇಶ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165180 LEELA VATI - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165181 ಧನ ರಾಜ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165182 sangita - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165183 Savitra Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165184 SONA BAI - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165185 ಅರುಣಾಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165186 ವಿಲಾಸ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165187 Shobha - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165188 ಸೂರು ಬಾಯಿ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165189 ಸೂರ್ಯಭಾನ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165190 Ranjana Gayakwad - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165191 Ushabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165192 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165193 ರಂಗ ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165194 sushila bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165195 Minabai - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165196 Nirmala Bai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165197 kavshalya - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165198 ಶೇಷ ರಾವ - ಜಮಖಾಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165199 ಕೀಶನರಾವ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165200 ಅನಿಲ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165201 Kushma - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165202 Shalini bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165203 Indra Bai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165204 Shantabai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300165205 ಊರ್ಮೀಳಾ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165206 Chaya Bai - ಜಾಮಖಂಡಿ, ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165207 ಸರೋಜಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ ಲಾಂಡಗೆ - ಜಾಮಖಂಡಿ`PHH(NK) / NCS------90000000-
560300165208 ಭಗವಾನ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165209 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಜಮುಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165210 Savita - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300170852 ಅಶೋಕ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170853 ವೆಂಕಟ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170854 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜಮಖಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170855 ವೆಂಕಟ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170856 ಜ್ಙಾನೆಶ್ವರ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170857 ಶ್ರೀರಂಗ - ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170858 ಮನೊಹರ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170859 ಮಾಣಿಕ ರಾವ್‌ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170860 ಗೋವಿಂದ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170861 ತುಕಾರಾಮ - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170862 bharth bai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170863 ಮೊಹನ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170864 ಅನಿಲಕುಮಾರ - ವಜರಖೇಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176850 VILASH PANDITRAO JADHAVA - R/O JAMKHANDI TQ. BHALKI DIST NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176853 SUNDRABAI - ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176854 SHIVAJI S/o SOPAN BIRADAR - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177887 BALU S/o DADARAO PATIL - ಜಮಕಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177896 RAM S/o AMBAJI KHAPLE - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177904 BAJIRAM SAMRATRAO BIRADAR - ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179467 Satyabhama - ಗ್ರಾಮ:ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179468 Vidyavan S/o Pandrinath - ಮು:ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179469 Chayabai - ಮು:ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ:ಭಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179470 Ashwini - ಮು:ಜಾಮಖಂಡಿ ಪೋಸ್ಟ:ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179471 Vinod S/o Bajeerao - ಮು:ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179472 Dhanvan S/o Pandharinth Birada - ಗ್ರಾಮ:ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179875 ಶಾಹಹುಜುರ ವಿಲಾಸರಾವ ಶೆಡೊಳೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179877 Varsha - ಜಾಂಖಮಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180060 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ - ಸಾ:ಜಮಖಂಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185792 Jayshree - ಮು:ಜಮಖಂಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185794 Kastur Bai - ಮು:ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185831 Nagin Bai - ಮು:ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186500 ಭೀಮ ಘಂಟೆ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186502 KASHI BAI - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186503 ಮಹಾಧವ ಬಿರಾದರ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186505 ಪ್ರಕಾಶ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186506 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ಮಾನೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186508 ದಾದಾರಾವ ಅಂಬೆಗಾವೆ - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300186509 Radha - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186510 Pooja - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186512 ಸಾಗರಾಬಾಯಿ ಜಮಾದಾರ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186513 Rukamin Bai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186515 Renuka - JamkhandiPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186517 ಆಂಕುಶ ಘಾಯಾಳೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186518 ನಾಗನಥ ಲಾದೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186520 ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂಬೆಗಾವೆ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186522 KEERA BAI - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300186524 Saku Bai - JamkhandiPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186526 Kamla Bai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186527 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಜಾಧವ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186530 Savita - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186531 ನಾಮದೇವ ಲಾಡಗೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186536 Bharatbai Gante - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186538 Anita - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186540 ಮಹೇಶ ಬಿರಾದರ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186542 Kavita - ಜಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300186544 ನಾಗನಥ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186546 ವಿಠೂಲ ರಾವ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186548 Nilavati Bhande - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300186551 Surekhabai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186553 SUXMABAI - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186554 VAISHALI PANDARI - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300186555 ಮಾರುತಿ - JamkhandiPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186556 Bajirao - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186557 Vimalabai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186559 Lataa - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186561 ಈಶ್ವರ ಬಿರಾದರ - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186562 Salikabai - JamkhandiPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186563 Limbabai - ಜಾಮಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300186564 ಪದ್ಮ ಬಾಯಿ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186565 Shanta Bai - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186566 Anusaya - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186568 ದಾದಾರಾವ ಪಾಟಿಲ - ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186569 Meena - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186570 Shesha Bai - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186573 ವೆಂಕಡರಾ ಬಿರಾದರ - ಜಾಮಖಂಡಿ`PHH(NK) / NCS------90000000-
560300186574 Lugjabai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186575 Mina Bai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186576 ಅಮರ ಬಿರಾದರ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186577 Malashree - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186578 Balika Bai - ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186579 Sushilabai - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186580 ಮದನ ಘಂಟೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186581 Gaya Bai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186582 ಸಧಾಕರ್‌ ಮಾನೆ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186583 ಶೆಶಿಕಲಾಬಾಯಿ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186584 ಭಾವುರಾವ್‌ ಬಿರಾದರ - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191164 Jana Bai - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191166 Sonali - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191167 Shobhabayi - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191168 Kaveribai - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191169 Ganga Bai - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191183 ಜುಮಬಾರ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191184 Rajeshre - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191185 Gopal Vishwanath - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191186 DIGAMBARRAO BABURAO BIRADAR - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191187 SANDEEP TATYARAO - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191188 Anjana Vishwanath - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191189 MANGALABAI SHIVAJI BIRADAR - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191191 Shantabai - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191192 Vinod Laximanrao Thote - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191194 Vishnu Sureybhan - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191195 RAJENDRA VILASRAO - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300191196 Mahananda - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300191200 Ghahininath Tatyarao - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ತಾತ್ಯಾರಾವ, ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191202 RAHUL BABURAO - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191204 Meena Balu Biradar - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300191205 SHOBHABAI PANDURANG - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191206 SHRIDHAR SHESHERAO - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191208 Anil Venkat - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191217 Ganpatrao Dinanathrao Deshmok - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191218 RAJENDRA SHRAVAN GAIKWAD - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191219 AKSHARABAI NAGNATHRAO - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191220 Pralhad Manikrao - ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191221 BALAJI S/O RAVAN - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ರಾವಣ ಜಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191223 Sumanbai Datta - ಜಾಮಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194463 Vimala Bai - ವಿಳಾಸ:ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194887 Shahubai Murali Biradar - ವಾಂಜರಖೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195221 GUNDAJI NARAYANRAO JADHAV - ವಿಳಾಸ: ಜಾಮಖಂಡಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195296 narsha bai - ವಿಳಾಸ:ಜಾಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195884 Jyoti - ರಾಜೆಂದ್ರ 2/169 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಾಮಖPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196229 Kerabai - ಕೇರಾ ಬಾಯಿ 1/20 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196240 Subhadra Bai - ಸುಭಧ್ರ ಬಾಯಿ 1/6 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196323 Kavitabai - ಕವೀತಾ ಬಾಯಿ ಧನಾಜಿ ಜಾಮಖಂಡಿ 4/47PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196636 Manabai - ಗಣಪತಿ ದೇವರಾವ ಜಾಮಖಂಡಿ 118 ಜಾಮPHH(NK) / NCS------210000000-
560300198049 ಸಂಗೀತಾ - ಶಿರಿಷ 17 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಾಮಖಂಡಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198842 Kashibai - ಮಹಾದೆವರಾವ 2/159 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199576 Indumati - ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಸವಂತರಾವ ಬಿರಾದಾರ 1/8PHH(NK) / NCS------60000000-
560300199619 Maya - ಮಾಯಾ 1/110 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಾಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300203392 Vijay Bai - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ 100 # ಜಮಖಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203406 Laxmi Bai - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ 5 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203616 Chandrakala Biradar - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ . ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203624 Ashwini - S/O ಭಾವುಸಾಹೆಬ್ 44 00 ಜಮಖಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203768 Vishvanath - S/O ಕೇಶವರಾವ ಪಾಟೀಲ ತಾ.ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206723 Savithra - W/O ಲಹು ಬಿರಾದಾರ 108 ಜಮಖಂಡಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300206725 Balika Bai - S/O: ಕೇಶವ ರಾವ ಪಾಟಿಲ್ 1-17 ಜಮಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206726 Ashvini - C/O ಅನಂತ ದೇವಣೆ 1/19 ಜಮಖಂಡಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300206768 Kesharbai - W/O ಯಾಧವರಾವ ಶಡೊಳೆ #149 ಜಮಖಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300206783 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ 77 ಜಾಮಖಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300206803 Sulochana Bai - W/O ಶೇಶಾರಾವ್ 168 00 ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300206880 Bhagirathibai Vaman - W/O ವಾಮನ ಬೀರಜದಾರ #113 ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300206915 Chandrakala Bai - C/O ಬಾಬು ರಾವ 175 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207060 Arjun - C/O ರಾಮರಾವ 89 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300207166 Reshma - W/O ಅಂಕುಶ ಲಾಂಡಗೆ 199 ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300207167 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ರಾವ 107 ಜಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207210 Asha - C/O ಗಣೇಶ #67 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207476 Aruna Bai - C/O ಸುರೇಶ 102 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207495 Laxmibai - W/O ಅಪ್ಪಾ ರಾವ 15 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207570 Mina - S/O ವೆಂಕಟ ರಾವ 38 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖPHH(NK) / NCS------150000000-
560300207718 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಹ್ಲಾಧ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207744 Sheshabayi - W/O ಶಹಾಜಿರಾವ 167 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207899 Satyabhama - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207912 Sushila Bai - S/O ಶಂಭಾಜಿ 1/75 , ಜಮಖಂಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207913 Padmaminabai - W/O ವಿಲಾಸ 108 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208119 Shivkanta - C/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ದೇವನೇ - ಜಮಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300208157 Chitrabai Ghayal - S/O ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಘಾಯಲ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208175 Usha Datta Biradar - W/O ದತ್ತಾ ಬಿರಾದಾರ 1-61 0 ಜಮಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208709 Shubhangi - C/O ಸತ್ಯವಾನ್ ಜಾಧವ - ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300208791 Shalinabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಜಾಮಖಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208907 Prabhavati - C/O ದಿಲಿಪರಾವ್ 40 # ಜಮಖಂಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208973 Saraswati - W/O ಓಂಕಾರ ಫುಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209223 Sudhir Bhaurao Patil - C/O ಭೌರಾವ್ ಪಾಟಿಲ #16 ಜಮಖಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300209224 Randhir - C/O ಭೌವರಾವ ಪಾಟೀಲ #16 ಜಮಖಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300209306 Mira - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ 178 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209457 Bhamabayi - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ - ಜಮಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209856 Vaijinath - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ 13-1 ಜಮಖಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209991 Manisha - W/O ಸಂಜೀವ ಅಂಬೇಗಾವೆ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210001 Suman Bai - C/O ನಾಗನಾಥ , ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210011 Pallavi - C/O ಧ್ಯಾನೋಬಾ 112 ಜಾಮಖಂಡಿ ಜಮಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210014 Shalini Bai - C/O ಭಾವುಸಾಹೆಬ್ 44 # ಜಮಖಂಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210204 Jyoti - W/O ದೀಪಕ #234 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210230 Yogita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಂಬೊಲೆ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210519 Yasin - C/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 414 ಅಳವಯಿ ಅಳವಾಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210533 Datta Birajdar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪುಂಡಲೀಕರಾವ ಬೀರಜದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210652 Anil - C/O ನರಹರಿ ಜಂಗವಾಡ #324 ಅಳವಾಯಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211221 Mahananda - W/O ಗೋಪಾಳ #24 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------150000