REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135897 Balika - S/O ಮಾಧವರಾವ ಪಾಟೀಲ # 1 ಜೀರಗ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136215 Rahubai - W/O ಮಂಜುನಾಥ ವಾಗಲಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/202212008000021/05/2022
560300136284 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನ್ಮಂತ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136407 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ ಬಿರಾದಾರ ವಾಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/202212008000015/05/2022
560300136900 Gundamma - W/O ನರಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20223002000015/05/2022
560300137019 Mangala Bai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಬಿರಾದಾರ . . PHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300137020 Kavita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300137797 Prayagbai - S/O ಅಮೃತ ರಾವ #00 ಜೀರಗ್ಯಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138639 Punna Bai - W/O ವಿಠಲ ರಾವ ವಾಗಲಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20223002000016/05/2022
560300138783 ಕಸತುರಬಾಯಿ - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ . . ತಕ್ ಭಲಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300138933 Kalavatibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುರಾವ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300140135 Sujata - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಖಿಂಡೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141367 Sarswati - W/O ಶಾಮರಾವ ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142085 Subhidrabai - W/O ಮುಕಿಂದಾ ವಾಗಲಗಾ೦ವ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143170 Laxmi Bai - W/O ಝರೆಪ್ಪಾ 2-32/ಸಿ ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300143291 Satyavati - W/O ಶಿವಕಾಂತ ಜಿರಗ್ಯಳ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143392 Lakshmi - W/O ಲಕ್ಷಿಮಣ 288 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/202212008000017/05/2022
560300143791 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - W/O ಶಾಮಣ್ಣಾ 2-32 ಸೀ . ವಾಗಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300144101 Chitra - W/O ಶಾಮಸುಂದರ #47 ಜರಗ್ಯಳ ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144162 Nagmini - W/O ಪ್ರಥ್ವಿ 632 ವಗಳಗವನ್ ವಾಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300144227 Anusha Bai - D/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022180012000016/05/2022
560300144531 Jaya Bai - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 76/2 . ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300144842 Preeti - C/O ನರಸಪ್ಪಾ 306 ವಾಗಲಗಾಂವ ವಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145006 Premala - W/O ಧನರಾಜ ಮೆಹಕರೆ 73/01 # ವಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****146019/05/2022FPS****146019/05/20226004000019/05/2022
560300145108 Savita - S/O ಸಂತರಾಮ ಜಿರಗ್ಯಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300145638 Mallamma - S/O: ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ವಾಗಲಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150248 ಮನೋಹರ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20229006000015/05/2022
560300150249 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ:ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300150250 ಶಾಂತಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300150251 Rupavati - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20229006000015/05/2022
560300150252 ವಿಠೂಲ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300150253 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300150254 ಪ್ರಕಾಶ - ಜಿರಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300165666 MALAN - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165667 ಓಂಕಾರ - ವಾಗಲಗಾಂವೆPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300165668 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300165669 BASAMA - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022150010000016/05/2022
560300165670 Sahubai - ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300165671 ಸಂಗೀತಾ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165672 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300165673 ಬಸವಣಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ : ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20223002000015/05/2022
560300165674 ಸಂಗೀತಾ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300165675 ಪ್ರಭಾವತಿ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022150010000016/05/2022
560300165676 ತೆಜಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20223002000016/05/2022
560300165677 narasa bai - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165678 Gangabai - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146019/05/2022FPS****146019/05/20226004000019/05/2022
560300165679 SHILABAI - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300165680 ನಾಗಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212206000016/05/2022
560300165681 laleta - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300165682 ಮಾರುತ್ತೆಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20223002000016/05/2022
560300165683 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300165684 ನರಸಿಂಗ್ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20226004000017/05/2022
560300165685 ಸೂರ್ಯ ಭಾವ - ವಿಳಾಸ:ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022150010000016/05/2022
560300165686 ತುಕಾರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20223002000017/05/2022
560300165687 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165688 ದೀಲಿಪ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300165689 ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300165690 Radha Bai - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165691 ನಬಿಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300165692 BISMILA BI - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300165693 Prabhavati - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300165694 ರಮೇಶ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300165695 ನೀಲಕಂಠ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20229006000017/05/2022
560300165696 rukkamma - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165697 Shaheen Begum - ಮುನಿರಸಾಬ ತಂದೆ ಸಿಲಾರಸಾಬ ವಾಗಲಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300165698 ಭಾಗಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165699 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ:ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300165700 Rangamma - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/202212008000015/05/2022
560300165701 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300165702 ಜ್ಯೆಶ್ರೀ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20229006000015/05/2022
560300165703 Shantabai - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20229006000015/05/2022
560300165704 ಕವಿತಾ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/202212008000015/05/2022
560300165705 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300165706 ರವೀಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300165707 Anita - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300165708 ಬಾಬು - ವಿಳಾಸ : ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165709 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ವಾಗಲಗಾಂವೆPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300165710 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20229006000015/05/2022
560300165711 ಅ೦ಜಾನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300165712 ರಘುನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300165713 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ:ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300165714 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300165715 Gauramma - ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146021/05/2022FPS****146021/05/202212008000021/05/2022
560300165716 Nagamma - ವಿಳಾಸ: ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022210014000015/05/2022
560300165717 ಬೀಮರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300165718 ತಾತೇಕಾಂತ - ಮು:ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165719 Vimalabai - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022180012000014/05/2022
560300165720 chandrakala - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022180012000014/05/2022
560300165721 ಮುರಲೀಧರ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300165722 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300165723 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ:ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300165724 Seena Bai - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022180012000014/05/2022
560300165725 ಭಿಮರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300165726 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300165727 Lalita Bai - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300165728 ಆಣ್ಣರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300165729 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300165730 ಮನೋಹರ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300165731 ಸಂತ ರಾಮ - ಜಿರಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300165732 ಕಾಶಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300165733 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146021/05/2022FPS****146021/05/202212008000021/05/2022
560300165734 ವಿಠಲ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300165735 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165736 gundubai - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20223002000014/05/2022
560300165737 ರಾಮ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022210014000014/05/2022
560300165738 ಗಣಪತಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300165739 Shalika - ವಿಳಾಸ:ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300165740 Trivenabai - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022180012000014/05/2022
560300165741 ಲಲಿತಾ - ಮು:ಜೆರಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300165742 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300165743 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300165744 ನಾಮದೇವ - ಜಿರ್ಗಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20223002000014/05/2022
560300165745 ತಾನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300170902 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ - jirgyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176224 Venkatrao Amrutrao - ಜಿರಗ್ಯಾಳ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176225 Vishakha - ಸಾ:ಜೀರಗ್ಯಾಳ.ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022150010000016/05/2022
560300176246 Renuka - ಸಾ:ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300176773 ಶ್ರೀರಂಗರಾವ - GergyalPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300176774 Vanita - ಜಿರಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300176775 Sarika - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300176776 Sheshabai - JIRGYALPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300176777 ಸತ್ಯವಾನ್‌ - GergyalPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/202212008000017/05/2022
560300177208 ಇಮಾಮ - ವಾಗಲಗಾಂವನPHH(NK) / NCSBiometric****146021/05/2022FPS****146021/05/20226004000021/05/2022
560300177209 Muttamma - ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022150010000016/05/2022
560300177211 ದತ್ತಣ್ಣ - wagalgaonPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300177212 ಶಿವ ರಾಜ - wagalgaonPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300177213 ಮೌಲಾನ್ ಸಾಬ - wagalgaonNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177214 ಸುವರ್ನಾ - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300177215 ಮಾರುತಿ ಶಿಂದೆ - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300177217 ಉಜ್ವಲಾ - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300177218 Vitha Bai - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300177219 Vaishali - ಜಿರಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300177220 USHA dNANESHWARI - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300177221 ರಂಗಾರಾವ್‌ ಬಿರಾದರ - GergylNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177222 ಗಣಪತಿ ಬಿರಾದರ - ಜಿರಗೆಯಲPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300177223 ವಿಠಲರಾವ - JirgyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177224 ಲೋಬಾಜಿ ಬಿರಾದರ - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300177225 ಝಟಿಂಗ್ ರಾವ್‌ - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177226 ಬಳಿರಾಮ ಟಕಾಳೆ - ಜಿರಗೆಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20223002000016/05/2022
560300177227 Narasa Bai - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022180012000014/05/2022
560300177228 ಸುರೇಖಾ - wagalgaonPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20223002000016/05/2022
560300177229 MEENAKSHI - ಜೀರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****299912/05/2022FPS****299912/05/202212008000012/05/2022
560300177230 Shivaleela - wagalgaonPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/202212008000017/05/2022
560300177231 Sangamma - WagalgaonPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178871 Nita - ಸಾ: ಜೀರಗ್ಯಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300180520 ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಡಾಜಿ - ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300180753 RAJKUMAR BAJANNA - ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300180805 RAMANNA SANGAPPA - ಸಾ: ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300180806 Nargees Banu - ಸಾ: ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022180012000016/05/2022
560300180855 SHAKUTALA SATISH - ಸಾ: ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300181561 Thangamma Mehakre - ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20223002000017/05/2022
560300181563 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಲ್ಲೆಶೆ - ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300181569 Geeta - ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300182440 ಶಿವಮಂಗಲಾ ಶಿವಕಾಂತ - ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182474 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300185779 SAVITA KASINATH - ಸಾ:ವಗಲಗಾಂ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300185781 Satyabhama - ಸಾ:ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300185968 Shaminabegum - ಸಾ: ವಾಗಲಗಾಂವ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300188935 Vandana Bai - ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300188936 ಶೇಷಣ್ಣ - wagalgaonPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300188948 ರಂಗರಾವ ಗಾಯಕವಾಢ - ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/2022150010000017/05/2022
560300189218 ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ - ವಾಗಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189304 swethabai - WAGALGAONAAY(NK) / NCS------200000000-
560300189493 ಪರಶು ರಾಮ - ವಾಗಲ ಗಾ಻ವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300189531 ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೀ - wagalgaonAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300189619 Dhulappa Madgond S/o Eknath Ma - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189794 Bhagavan S/o Shankar Biradar - ಸಾ//ಲಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189795 Mallikarjun S/o Ambaji mallesh - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193636 Somanath S/o Manoharao Daunapu - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/202212008000017/05/2022
560300193637 Lalita - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300193639 Umesh S/o Vaijinath Daunapurge - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300193640 Sharanamma W/o Gurunath Metre - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300193642 ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ತ/ಂ ಹನ್ನುಸಾಬ - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300193644 Ramesh S/o Basavanappa Biradar - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20229006000015/05/2022
560300193645 Laximan S/o Revappa Biradar - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193646 Govind S/o Laxman Biradar - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/202212008000015/05/2022
560300193647 Kasturbai - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300193648 Tangemma - ವಿಳಾಸ:ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022180012000014/05/2022
560300193649 Shivakala W/ satishkumar karab - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300193650 Ratnamma W/o Baburao mallesh - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300193651 Nirmala W/o Sharanappa bajolge - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300193663 Gokarana - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300193664 Putalabai W/o basavanappa Bira - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20223002000017/05/2022
560300193669 Rajshree W/o Prakash Bajolge - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193670 dayanand - ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಅಣೈಪ್ಪ ಮು:ವಾಗಲಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****146021/05/2022FPS****146021/05/20229006000021/05/2022
560300193671 Vithal S/o Sadashiv Bajolge - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300193780 Dwarakabai - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146019/05/2022FPS****146019/05/20223002000019/05/2022
560300193973 Rangarao S/o marutirao Tekale - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300194793 Kantayya S/o Shankrayya Swamy - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022180012000014/05/2022
560300194965 Vaijinath S/o Shankarao Suryav - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194966 Rajshree - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300194967 Bankat S/o Namdevrao Tekale - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300194968 ರೇಖಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/202212008000014/05/2022
560300195103 Shivaraj S/o mukindrao Biradar - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/202212008000015/05/2022
560300195191 Mallikarjun S/o baburao Birada - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300195237 Parvinbi - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/2022180012000017/05/2022
560300195244 Savita W/o vasant Malleshi - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/2022200015000016/05/2022
560300195248 Shantamma - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/202212008000015/05/2022
560300195263 Sunil S/o Revappa malleshi - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195268 Bhagamma - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300195270 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗ/ಂ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300195271 Chandra Kala - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300195323 Laxmi - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****858414/05/2022FPS****858414/05/202212080000014/05/2022
560300195324 Khyaruna Begum - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300195458 Kerabai - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146019/05/2022FPS****146019/05/20226004000019/05/2022
560300195459 Mallamma - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300195460 Manawarsab S/o Syedsab - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300195461 Surekha - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/202212008000015/05/2022
560300195475 Mahadevi - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300195479 Laxmibai W/o Tukaram Biradar - ಸ಻//ವಾಗಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195506 mahadev - ಮಹಾದೆವ ಮು :ಜೇರಗೈಳPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300195520 Anushaya W/o Shesharao Biradar - ಸಾ//ಜಿರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195521 Nagappa S/o Mahadappa Biradar - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195522 Digambar S/o Subanna Vagmare - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300195561 Arunabai - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****533721/05/2022FPS****533721/05/2022150010000021/05/2022
560300195562 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ತ/ಂ ಹಣಮಂತ ಬಿರಾದಾರ - ಸಾ//ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022150010000015/05/2022
560300196048 kaveri - ಬಾಬುರಾವ 2-55 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196792 Maya Bai - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸುನಿಂದರಸಿಂದೆ 47/2PHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300196793 Puja - ಮಾರಿತೀ ಶಿಂದೇ 3/46 ಜೀರಗ್ಯಾಳ AAY(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022200015000014/05/2022
560300197614 Manusha - ಜಿರಗ್ಯಾಳ 11 ಜಿರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****146019/05/2022FPS****146019/05/20229006000019/05/2022
560300197961 Sudhir - ಸುಧೀರ 99 ವಾಗಲಗಾಂವ ವಾಗಲಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197962 Jijabai - ಒಂದು ನುರಾ ನಾಲ್ಕು ವಾಗಲಗಾಂವ ವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197963 Gangamma - ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೋಪಾನರಾವ ಶೇಲಕೆ 82NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197976 Mallamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಬಿರಾದರ 1-21PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300197977 Mhadevi - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ 2/67 ವಾಗಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197984 Nirmala Bai - ನಿರ್ಮಲಾಬಾಯಿ 8/2 ವಾಗಲಗಾಂವ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/20226004000021/05/2022
560300197993 Ratnamma - ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪ 112 ವಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****146021/05/2022FPS****146021/05/20223002000021/05/2022
560300197998 Gundamma - ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪ 14 ವಾಗಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198002 Trivenabai - ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮದೇವ 79 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198004 Bhimauva - ಭಿಮವ್ವ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ 41 ವಾಗಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198007 Shoba - ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ 272PHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300198011 Haneefa - ಹನೀಫಾ ಬೀ ಗಂಡ ಜೆಂಗುಸಾಬ ಮಚಕೂರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198014 Radhika - ಶಿವಶಂಕರ 61 ವಾಗಲಗಾಂವ ವಾಗಲಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226004000015/05/2022
560300198024 Phulabayi - ಪುಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠ್ಠಲ 28 ವಾಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198031 Bharathi - ಇಂದ್ರಜಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ 12 ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198045 Rama - ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಟೇಕಾಳೆ 3PHH(NK) / NCSBiometric****146019/05/2022FPS****146019/05/20229006000019/05/2022
560300198046 Meenabai - ದೀಲಿಪಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198047 VIJAYMANGALA - ವಾಮನರಾವ 41 ಜಿರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300198048 Lalita bai - ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಾರಯಣರಾವ 3-49 ಹಲPHH(NK) / NCSBiometric****146019/05/2022FPS****146019/05/20229006000019/05/2022
560300198050 Shalikabai - ಸುನಿಲ ಶ್ರಿಮಂತ 20 ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300198051 Kaoushalbai - ಕೌಶಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮರಾಂವ 7 ಜಿರಗPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20226004000014/05/2022
560300198052 Nita - ಸಂತೋಷ 47 ಜಿರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198054 ಕವಿತಾ - ಕವಿತಾ 1/9 ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300198055 Savita - ಸುಧಾಕರ 123 ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/2022150010000014/05/2022
560300198056 Sridevi - ಜಗನಾಥ 3/15 ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198057 Shobha - ಶೋಬಾ ಸಂತೋಷ 3-29 ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226004000016/05/2022
560300198058 Sujata - ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಬಿರಾದರ 3-4NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198059 Maruti Rao - ಮಾರುತಿರಾವ ತಂದೆ ದಾದರಾವ 21/1 PHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300198063 Deepa biradar - ಶಿವರಾಜ 296 ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20229006000017/05/2022
560300198064 Akkamahadevi - ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 34 ಜೀರಗ್ಯಾಳ ಜೀರಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198291 Kaminabayi - ಪಿರ 61 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ವಾಗಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20226004000017/05/2022
560300206366 Mallamma - W/O ಕಸಿನಾಥ್ ವಾಗಲಗಾವ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206676 Premavati - C/O ಸಂತೋಷ #87 ವಾಗಲಗಾಂವ ವಾಗಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300206677 Hameeda Bee - W/O ಹಣ್ಣು ಸಾಬ್ ವಾಗಲಗಾವ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300206739 Shankremma - W/O ಮಹೇಶ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ . . ವಾಗಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****146017/05/2022FPS****146017/05/20226004000017/05/2022
560300207129 Saroja - W/O ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ ಜೀರ್ಗ್ಯಲPHH(NK) / NCSBiometric****146014/05/2022FPS****146014/05/20229006000014/05/2022
560300208340 Asrabi - S/O ರಾಜಾಸಾಬ ವಾಗಲಗಾ೦ವ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226202000016/05/2022
560300208516 Priyanka - W/O ಜಯಪಾಲ #1/106 . ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208698 Kasturi Bai - C/O ನರಸಪ್ಪ 63 # ವಾಗಲಗಾಂವ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20226204000016/05/2022
560300209059 Sunita - C/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ #66 # ವಾಗಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20229204000015/05/2022
560300209131 Lakshmi - W/O ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ 1/88 . ತPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229006000016/05/2022
560300209842 Anita - C/O ಕವಿರತನ # # ವಾಗಲಗಾಂವ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/20226202000015/05/2022
560300210076 Mulya Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಜೀರ್ಗ್ಯಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210459 Mahesh - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ಧೂಳೆ ದಡ್ಗಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210529 Nusrath Begum - W/O ರಫಿಕ್ಮಿಯ ೪-೨-೧೨೦ ಖದ್ಕೆಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210999 Simabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನಾಯಕ #94 ವಾಗಲಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229204000016/05/2022
560300211423 Meera - W/O ಪಂಡಿತ 41 ಸಯಗೌನ್ ರೋಡ್ ವಗPHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/202212008000016/05/2022
560300211572 Rajeswari - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ 3/35 .PHH(NK) / NCSBiometric****146016/05/2022FPS****146016/05/20229204000016/05/2022
Top