REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100156218 Sheshabai - C/O ಪ್ರಕಾಶ ಶಿಂದೆ 00 . ಖುದಾವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300135872 Jyoti - W/O ಶಿವ್ ಕುಮಾರ್ ತಾ. ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136632 Laximi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022180012000015/05/2022
560300138837 ವಂದನ ಬಾಯಿ - S/O ರಂಬ ಖುದವ೦ದನ್ದಪುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022150010000015/05/2022
560300138876 Rajeshri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರ್ ರಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138959 Sheshabai - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ ಗೋಖಲೆ 128 # PHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300138991 ಮಂದಾಕಿನಿ - W/O ಕಿಶನರಾವ್ ೧೮೨ ಇ೦ಚೂರ ಇ೦ಚPHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20226004000018/05/2022
560300140019 Sandhya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ತ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300140136 Parvati - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ಖುದವನಪುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300141688 Madhav Rao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಧವರಾವ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142473 Meenabai - S/O ಧನಾಜಿರಾವ ಖುಳೆ ಇ೦ಚುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142841 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ ಬಾವಾ - ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142912 Indumati - W/O ಶಿವರಾಜ್ ವಾಡೆ ತಾ. ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143197 Hausabai - W/O ಬಾಬುರಾವ ಇ೦ಚುರೆ ತಾ. ಭPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300144027 Shrimanta Rao - S/O ಮಣಿಕ ರಾವ್ ಖುದಾವ೦ದಪುರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144236 ಮಹಳಸಬಾಯಿ - W/O ಪ್ರಶಾಂತ . . ಖುದಾವಂದಪುರ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144999 Snehalata - W/O: ಮಾರುತಿ ಖುದಾವಂದಪುರ ಹಲಸಿ (ಎPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300150143 komala bai - ವಿಳಾಸ:ಹಲಸಿ(ಎಲ್)AAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150255 laltha bai - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079518/05/2022FPS****079518/05/20223002000018/05/2022
560300150256 lalitha bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20223002000015/05/2022
560300150257 ಮಾಧವ - ವೀಳಾಸ : ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150258 Gaay Bai - ವಿಳಾಸ: ಖದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150259 ಮನೊಹರ - ಖುದಾವಂದಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150260 ಪಾರ್ವತೀ - ಖುದಾವಂದಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300150261 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300150262 nagin bai - ವಿಳಾಸ: ಖೂದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150263 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150264 ghudu sab - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150265 ಕೇಶವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150266 Madhav Rao - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150267 Sunita - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150268 iramma - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150269 ಅನುಸೂಯಾ ಬಾಯಿ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150270 chanda bai - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20223002000016/05/2022
560300150271 ಮಚಿಂದ್ರ - ಮಚಿಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ರಾವ ಗೋಖಲೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150272 ನಾಗುರಾವ್‌ - ನಾಗುರಾವ ತಂದೆ ಶೇಟಬಾ ದೇವಘಡೆ ಮು: AAY(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/2022200015000017/05/2022
560300150273 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150274 bharatha bai - ಖುದಾವಂದಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150275 ಸಾಹೀಬ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150276 ದಾದಾ ರಾವ - ದಾದಾರಾವ ತಂದೆ ಕೇರಬಾಸಿಂದೆ ಮು; ಖುAAY(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/2022200015000017/05/2022
560300150277 ನಿವರ್ತಿ - ಖುದಾವಂದಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/20226004000017/05/2022
560300150278 ದತ್ತು - ಖುದಾವಂದಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150279 ಭೀಮರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150280 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20223002000016/05/2022
560300150281 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150282 ನಾಗು - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20229006000016/05/2022
560300150283 ಸಯಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300150284 ನಾಗನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150285 Tiravanabai - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150286 ದಾದಾ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/2022200015000017/05/2022
560300150287 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150288 ಕೀಶನರಾವ ಮಾನೆ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300150289 ಬಸವರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150290 ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150291 Shanta Bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150292 ಈರಮ್ಮ - ಖುದಾವಂಧಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/2022200015000017/05/2022
560300150293 Tija Bayi - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300150294 ಮಹಾ ನಂದ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150295 ಬಾಬುರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300150296 manik bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20223002000015/05/2022
560300165746 ದಿಗಂಬರ ರಾವ - ಖುದಾವಂದಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300165747 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165748 Viamala Bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022210014000016/05/2022
560300165749 Raphiya - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165750 ಹನುಮಂತ ರಾವ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300165751 Sulochana - ವಿಳಾಸ: ಖೂದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022180012000016/05/2022
560300165752 ಅಂಗದ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165753 ಶಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300165754 ವಸಂತ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165755 ನರಸಿಂಗ್ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165756 ಗುಂಡು - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165757 ಶೆಷಾ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165758 ಶ್ರಿ ರಂಗ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20223002000015/05/2022
560300165759 ರಾಜೇಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165760 ಶ್ರಿ ಪತಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20229006000016/05/2022
560300165761 ನರಸಿಂಗ್ - khudawandpurPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165762 ಭಗವಾನ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165763 ಮಲಪ್ಪಾ - ಕುದಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20229006000016/05/2022
560300165764 ದುರ್ಯ ಧನ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300165765 ಉದ್ಭವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165766 ವಾಮನ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165767 ತಾನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300165768 ವೆಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300165769 ಗೋವಿಂದ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300165770 ಬಾಬು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165771 ಹನುಮಂತ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165772 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165773 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300165774 Savita - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165776 ದತ್ತಾತ್ತಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165777 ಹನುಮಂತ - ಖುದಾವಂದಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165778 ಅಭಂಗ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165779 ಧನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165780 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165781 ಬಸಪ್ಪಾ - ಖುದಾವಂದಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165782 ಬಾಲಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20223002000015/05/2022
560300165783 ಶಕುಂತಲಾ ಬಾಯಿ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165784 ವಿನಾಯಕ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಸಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165785 ಅಭಂಗ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165786 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300165787 ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300165788 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165789 Shilppa - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300165790 ಪಾಡುರಂಗ - ಖುದಾವಂದಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165791 ಬಾಲಾಜಿ - ಖುದಾವನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165792 ಶೆಶ ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165793 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165794 ತ್ರಿಮುಖ್‌ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165795 ಭಾಗ್ಯವಂತ - ಖುದಾವಂದಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300165796 shivaji - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20223002000015/05/2022
560300165797 ಅಲಕಾ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300165798 ಭಿಮರಾವ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/20229006000017/05/2022
560300165799 ಉರ್ಮಿಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300165800 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165801 ವಂಕಟ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300165802 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165803 ಪ್ರಕಾಶ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165805 ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಬಿರಾದರ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165806 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165807 chandrakala - ಕುದಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165808 Champa Bai - ವೀಳಾಸ : ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022240016000015/05/2022
560300165809 ಧನರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165810 ದತ್ತು ರಾವ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022180012000016/05/2022
560300165811 Sushila Bai - ಖುದಾವಂದಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300165812 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022150010000015/05/2022
560300165813 Ujwala Bai - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165814 Sunita - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165815 Triveni Bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165816 Kamalaa Bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165817 ರೆವಣಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165818 ಗೋರಖ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165819 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165820 ಎಕ್ಬಲ - ಖುದಾವಂದಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165821 ತಾನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300165822 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165823 Rajamma Ranjanabai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165824 ಹರಿವಂದಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165825 Shobha Bai - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300165826 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಖುದಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300165827 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300165829 Vijaykumar - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300165830 ಶ್ಯಾಮ - ವೀಳಾಸ : ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165831 Chandra bai - ಖುದಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300165832 ದಿಲೀಪ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300165833 ಶಿವಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300165834 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300165835 Sheminabi - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300165836 Mangala Bai - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20229006000016/05/2022
560300165837 ಅಂಬದಾಸ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022150010000015/05/2022
560300165838 ರಾಮ ಕಿಶನ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300165839 anusuyya bai - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/2022150010000017/05/2022
560300165840 ಶಾವು ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20223002000015/05/2022
560300170903 ಕವಿತಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170904 Nirmala - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170905 ತ್ರೀ ಮುಖಪ್ಪಾ - KhudawandpurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170906 ವಸಂತ ರಾವ - ಖುದಾವಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170907 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176227 Mahadav Prabhtrao - ಖುದಂಪೂರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300176476 subhash venkatrao - ಸಾ.ಖುದಾಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176478 vaishali rajaram - ಖುದಾಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022150010000015/05/2022
560300177232 Sangeeta - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300177233 Chanchalabai Sangme - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300177234 ರಾಜಶೇಖರ್‌ ವಾಡೆ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300177235 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇಘೆ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300177236 PANCHA SHEELA SRI RANGA - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300177237 SRIDEVI SAMBAJI - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300177238 Anita - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300177239 ದಯಾನಂದ ಸಂಗಮೆ - ಖುದಾವಂದಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177240 ರಾಘುನಾಥ್‌ ಮೇತ್ರೆ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022150010000015/05/2022
560300177241 ಅಕ್ಷರಬಾಯಿ ಕನಕಟೆ - ಖುದಾವಂದಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177242 ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಬಿರಾದರ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300177243 ಪ್ರಭು ಮೇತ್ರೆ - ಖುದಾವಂದಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022200015000016/05/2022
560300177244 ರಾಮರತನ ಸಂಗಮೆ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300178869 ujjvala ram - ಸಾ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300178872 Daivata Bai - ಸಾ: ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300179503 Reshamma - ಸಾ: ಖೂದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300180794 madhavrao vithalrao - ಸಾ:ಖುದನಾಪುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180838 VANKATRAO NARSAPPA - ಸಾ: ಖೂದಾವಂದಪೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022180012000015/05/2022
560300180857 RAJKUMAR VANKAT - ಸಾ:ಖುದನಪುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181058 Ravikanth shremantrao biradar - ಖುದವಂತಪೂರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300181571 Paravati - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300181572 ತ್ರಿಂಬುಕಪ್ಪಾ ವಾಡೆ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300181573 ರಾಮರಾವ್‌ ಆಳಂದೆ - ಖುದಾವಂದಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186965 Satyavan Meghe - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20223002000016/05/2022
560300188586 Sarika - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300188879 ಶಿವಾಜಿ - khudawandpurPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300189473 ಶಾಂತಬಾಯಿ ಮೈನಾಳೆ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300189491 ಅನೀಲ ವಾಡೆ - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189497 Ramaro Hupale - ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190844 Yogita - 3-46, ಕಾಸರತುಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300192558 Sukumar - ಸಾ// ಕುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300192633 ಹನುಮಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾನೆ - ಸಾ// ಕುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022150010000015/05/2022
560300193370 Prakash S/o Chandrappa Mainale - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300193603 Ramakant S/o ganpatrao Biradar - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193605 Sheela W/o Dilip islaampure - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300193606 Kishanrao S/o Shanklrao Hupale - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300193607 Sharatkumar S/o Kishanrao Hupa - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193608 Gangangadhar S/o Satvaji Bhalk - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300193609 Naagarabai - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300193610 Suryakant S/o Narasingrao Metr - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193611 Padmini Bai - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193612 Rajkumar S/o Venkatrao Mettre - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300193613 Ravindra S/o Ashok Mane - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300193614 Jyoti - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****117217/05/2022FPS****117217/05/20226004000017/05/2022
560300193615 Ashokrao S/o Venkatrao Manr - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300193616 Shobhavati - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193617 Suksha Bai - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022180012000015/05/2022
560300193618 Vaijanti - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193619 Roopa - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300193620 Gayabai D/o Baburao Patil - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20223002000016/05/2022
560300193621 Anita - ಸಾ/// ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300193622 Ankush S/o Ramrao Mane - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193623 Shobhabai - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022150010000015/05/2022
560300193624 ನಿಲಾಂಬಿಕಾ ತ/ಂ ಧೂಳಪ್ಪಾ ವಾಡೆ - ವಿಳಾಸ :ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300193625 ಗೋದಾವರಿ ಗ/ಂ ಸೋಮನಾಥ ವಾಡೆ - ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193626 Srikant S/o Baburao Mainale - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20229006000016/05/2022
560300193627 Tanaji S/o Devaro Mane - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300193628 Raenjit S/o Nagurao Devgad - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/2022150010000016/05/2022
560300193629 ಸುಗ್ರಾಬಿ ಗ/ಂ ಹನ್ನುಸಾಬ - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300193635 ಬಾಲಾಜಿ ತ/ಂ ಶಿವಾಜಿರಾವ - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300193985 ಪಾಡುರಂಗ ತಂದೇ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವೀಳಾಸ:ಖುದವಂದಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300194767 Rajkumar S/o Ganpatrao Biradar - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194768 Suryakant S/o Ganapatrao Birad - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195100 Rajkumar S/o Govindrao Biradar - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300195106 Sayabai - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195197 ನಿವೃತ್ತಿರಾವ ತ/ಂ ಮಾಧವರಾವ ಬಿರಾದಾ - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300195245 Ashok S/o Dhondiba Inchure - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022200015000015/05/2022
560300195257 Dayavataa Bai - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195261 ಮಕಬುಲ - ಮಕಬುಲ ತಂದೆ ಇಕ್ಬಾಲ ಮು:ಖುದಾವಂದಪೊPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300195393 Bharat S/o Prabhatrao Sangame - ಸಾ//ಖುದಾವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300195528 Datturao S/O Govindrao - ವೀಳಾಸ: ಖೂದವಂದಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196151 Kalavathi bai - ಭರತ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ಪಾಟೀಲ 130 ಖPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196153 sukmar bai - ತುಕಾರಾಮ ಮಾಹದರಾವ 1/51 ಖುದಾವಂದPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300198496 Shushelabai - ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ 80 ಖುPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/2022180012000015/05/2022
560300198500 Bharat bai - ರಣಧೀರ 47 ಖುದವಂದಪೂರ ಖುದವಂದಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300198501 Bhagwat bai - ರಮೇಶ 142 ಖುದವಂದಪೂರ ಖುದವಂದಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20229006000016/05/2022
560300198502 Anusuya Bai - ವಾಮನರಾವ ರಾಮಜಿ 49 ಖುದವಂದಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300198504 ಮಹಾನಂದಾ - ವಿಷ್ಣು ತಂಧೆ ಕಾಶಿರಾಮ ಮೇಗೆ 2/1PHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300198506 Manjula Bai - ನಿರ್ವತಿ 22 ಖುದಾವಂದಪುರ ಖುದಾವPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300198507 ಪ್ರಯ್ಗ ಬಾಯಿ - ಪರೆಗಬಾಯಿ 14 ಖುಂದಾಂಪುರ ಖುದಾವPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300198610 Bharatbai - C/O ಮಹದೇವ #56 ಖುದಾಪುರ ಖುದಾವPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300199666 Shina bai - ಉಮಾಕಾಂತ 1/30 ಖುದವಂದಪೂರ ಖುದವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206737 Jija Bai - W/O ಹಣಮಂತ್ ರಾವ್ ಖುದಾವ೦ದಪPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20223002000016/05/2022
560300206738 Uttam Bai - W/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ತಾ. ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300206740 Kavita - W/O ಅರವಿಂದ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಖುPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/202212008000016/05/2022
560300207855 Premlabai - W/O ಡೀಗಂಬರ ಹುಪಲೆ . . ಖುದಾವಂದPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300208099 Monika - W/O ಕಿಶನರಾವ 1/1 ಖುದಂಪುರ ಖುದಾPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300208575 Surekha - W/O ಗಿರಿಜಾ ಶಂಕರ್ , ಖುದಾವಂದಪುPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300208576 Nutan - W/O ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ 34 ವಿಠಲ ರುಕ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****079516/05/2022FPS****079516/05/20226004000016/05/2022
560300209070 Laxmi Bai - C/O ವಾಮನ್ ರಾವ ಖುದವಂದಪುರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300209071 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಭಜಿ ಕಂಕಟೇ ಖುದಾವಂPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20229006000015/05/2022
560300210119 Rayes - S/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ತಾ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210306 Aneeta - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಚಾಕ್ಷರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210607 Kavita - W/O ಸುನಿಕುಮಾರ ಬಿರಾದರ ಭಾತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210665 Manohar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಣಮಂತರಾವ 2/106 ಶಿವಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210678 Shivaraj - C/O ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ 27 ನಾರ್ ಲಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210703 Indumati - W/O ಅಂಗದ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಖುದಾವPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300210704 Sonali - W/O ರಾಜು 1 1 ಖುದಾವಂದಪುರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****079517/05/2022FPS****079517/05/20226004000017/05/2022
560300210705 Savita - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಇಂಚುರ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****218218/05/2022FPS****218218/05/20229006000018/05/2022
560300210709 Sarasvati - S/O ಮಾರುತಿ ಮೆಹತ್ರೆ ತಾ. ಭPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/202212008000015/05/2022
560300210987 Joti - S/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****079515/05/2022FPS****079515/05/20226004000015/05/2022
560300211189 Shital - W/O ಸಂಗಮೇಶ #00 ಖುದವಂದಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300211200 Asha - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ಚುರ ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****218217/05/2022FPS****218217/05/202212008000017/05/2022
560300211209 Divya Joti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶೋರ #00 ಖುದಾವಂದಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211721 Karkare Subhash Baburao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ಮೇತಿಮೆಲಕುಂದ NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top