REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135605 Kamala Bai - W/O ದೇವದಾಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135961 Meena Bai - S/O ಜನಾರ್ಧನ ತೊಗರೆ ನೆಲವಾಡ ತೂಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136946 Surekha - W/O ನಾಗೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300137013 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300137191 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶನರಾವ ಪಾಟೀಲ ನೆಲವಾPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300137339 Jyoti - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೧೪೮/೧ ತPHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/20229006000021/05/2022
560300137491 Rajamma - W/O ಮಾರುತಿ ೧೦೫ PHH(NK) / NCSBiometric****705120/05/2022FPS****705120/05/20229006000020/05/2022
560300137831 Bharatabai - W/O ಯಕನಾಥ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20223002000012/05/2022
560300138772 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300138843 Shivlila - W/O ಸಂತೋಷ ರೂಮ್ಮಾ 52/3 - ತುಗPHH(NK) / NCSBiometric****705121/05/2022FPS****705121/05/202212008000021/05/2022
560300141784 Vanita - W/O ರಾಮಕಿಶನ ಮಾನಕರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143667 Hemalatha A - W/O ಉತ್ತಮ್ ಆರ್ ನಾಥ್ - - ತುಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144684 Nikita - W/O ಬಲಭೀಮ 71 . ನೆಲವಾಡ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300145340 Meenaxi - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ಹುಲಸೂರೆ 09 ನೆಲವಾPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20226004000013/05/2022
560300151308 Satyabhama - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151309 ನಾಗಿಂದರ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151310 ಬಾಬು ರಾವ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151311 Rukminibai - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151312 Sarita - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151313 Ushadevi - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151314 ಮಾರುತಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022180012000012/05/2022
560300151315 ಸುರೇಶ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151316 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151317 ಭಾವ ರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300151318 ಚಿತಾ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151319 Anita - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151320 ಶಿವ ರಾವ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151321 CHNDRAMMA - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151322 Bharath Bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300151323 LAXMI BAI - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827017/05/2022FPS****827017/05/20223002000017/05/2022
560300151324 ಸಂಗ್ರಾಮ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151325 Chanchalabai - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151326 ಪಂಡಿತ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151328 ಬಾಬು ರಾವ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151329 laximi bai - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151330 ಪ್ರಕಾಶ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151331 ಮಧುಕರ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151332 Rekha - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300151333 ಶಿವಕುಮಾರ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300151334 ವೈಜಿನಾಥ - ಜಮದಾರ ಮು:ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/20226004000014/05/2022
560300151335 ಮಹಾದೇವ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151336 ಭರತ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151337 Sumanbai - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300151338 ಶ್ರೀಮಂತ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300169192 kareppa - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/20223002000014/05/2022
560300169193 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300169194 Subadra - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300169195 Pushpa Bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169196 Sopanrao - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20223002000012/05/2022
560300169197 ಸತ್ಯ ಭಾಮ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169198 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20229006000013/05/2022
560300169199 ಜೈ ಶ್ರೀ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20223002000013/05/2022
560300169201 ಫುಲಾ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169202 ವಿಠಲ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300169203 ಶಂಕರ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169204 ಮಾಣಿಕ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169205 ಕೇಶವ ರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20223002000012/05/2022
560300169206 Lalitabai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169207 Imala Bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169208 ಕೇಶವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169209 Sakubai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300169210 Vanita - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169211 gajra bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300169212 ಪ್ರಲ್ಹಾದ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300169213 Radha Bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/202212008000013/05/2022
560300169214 ಶ್ರೀಮಂತ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169215 ಜನಾರ್ದನ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169216 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/202212008000013/05/2022
560300169217 ಸಗುಣ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169218 Sarubai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300169219 Mangalabai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169220 `ಭಗವಂತ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/20229006000014/05/2022
560300169221 ವಚಲಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169222 ಬಾಬು ರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169223 Manikabai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169224 ಸುಭಾಶ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169225 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169226 Basavaraj - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300169227 ಕ್ರಿಷ್ಣಾ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022180012000012/05/2022
560300169228 ಪಂಡಿತ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169229 ಬಳಿರಾಮ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169230 maruti - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20223002000012/05/2022
560300169231 ರಮೇಶ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169232 Archana - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300169233 ತುಳಸಿರಾಮ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300169234 ಮಹಾದೇವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169235 ಧರ್ಮಾಜಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169236 ನಾರಾಯಣ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169237 ರಾಮ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169238 Vimala Bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022180012000012/05/2022
560300169239 ಅರುಣ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300169240 Vimlabai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/2022180012000013/05/2022
560300169241 ತುಳಸಿರಾಮ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169242 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20226004000013/05/2022
560300169243 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169244 ಕಿಶನ ರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20226004000013/05/2022
560300169245 ನಂದು ಕುಮಾರ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/20226004000014/05/2022
560300169246 shantamma - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20223002000012/05/2022
560300169247 Kastur Bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022180012000012/05/2022
560300169248 ಅಶೋಕ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169249 ಮಂಗಲಾ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169250 ಅಂಜನ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****549820/05/2022FPS****549820/05/2022150010000020/05/2022
560300169251 ಲಕ್ಷೀ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169252 ಶಾಲಾ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/202212008000013/05/2022
560300169253 Godavari - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300169255 Sunita - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169256 ಶರಣಪ್ಪಾ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/2022200015000014/05/2022
560300169257 Annapoorna - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300169259 ವಿಠಲ ರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169260 Ankita Bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022180012000012/05/2022
560300169261 ಬಾಲಾಜಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169262 ಬಜರಂಗ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/20223002000014/05/2022
560300169263 Jayashree - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/202212008000014/05/2022
560300169264 Bhagyavathi - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169265 kamala bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/2022150010000013/05/2022
560300169266 manju bai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****618621/05/2022FPS****618621/05/2022150010000021/05/2022
560300169267 ಬಾಬು ರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20223002000013/05/2022
560300169269 ನರಸಿಂಗ - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300169270 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300169272 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/2022150010000013/05/2022
560300171296 ರಾಮದಾಸ್‌ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171297 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171298 Surekha Vinayakrao Patil - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171300 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171301 ದಿಗಂಬರ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171303 ಶರದ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171304 ರಾಜ ರಾಮ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171305 ಮಾಧವ ರಾವ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171306 kalavati - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171307 ರಾಜಬಾಯಿ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171308 ರಾಜೆಂದ್ರ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171309 ವಾಮನ ರಾವ - ನೆಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171310 ರಘುನಾಥ - ನೆಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171312 ಸುಜಿತ - ನೆಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175862 ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಗಾಯಕವಾಡ - ಸಾ,ಚೀಟ್ಟಾ ತಾ||ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ||ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300186859 Shila - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300186860 Shobha Bai - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300186861 ಮಹಾದೇವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300186864 Majalasbai - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300186865 ಪ್ರಬಾಕರ್‌ - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186866 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300186867 Jaishree - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300186868 Gayabai - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/2022180012000013/05/2022
560300186870 ಮಹಾದೇವ - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300187902 ನೀರ್ವತಿರಾವ - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300188106 ಪಂಚಾ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188107 ಭೀಮರಾವ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300188108 ಪೇರಾಜಿ - ನಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188109 Kavita - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20226004000013/05/2022
560300188110 ಗೌತಮ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20226004000013/05/2022
560300188111 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300188112 NIVARTI - ನಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188113 Subhidra Bai - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300188114 ನಿಲಮ್ಮಾ - ನಲವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022200015000012/05/2022
560300188115 ಶಿವಮ್ಮಾ - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188116 Kantabai - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300188117 ARCHANA - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827015/05/2022FPS****827015/05/2022180012000015/05/2022
560300188118 ಸತೀಶಕುಮಾರ - ನೇಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191809 Narsingrao S/o Kishanrao - ನೆಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191810 Parmeshwar S/o Manik - ನೆಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191811 Dilip S/o Shankarrao - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827014/05/2022FPS****827014/05/20226004000014/05/2022
560300191813 Vishwambar S/o Rajaram - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191816 Janardhan S/O Narahari - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20229006000013/05/2022
560300191817 Susilabai - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300191819 Shantamma W/o Subani - ಚಾಳಕಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20223002000012/05/2022
560300191820 Hanamant S/oRamanna - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20229006000013/05/2022
560300191821 Maheswari - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300191822 Premala W/oDigambarao - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20223002000012/05/2022
560300191823 Sonabai W/o Rajaram - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191825 Sapnabai W/o Suresh - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827015/05/2022FPS****827015/05/202212008000015/05/2022
560300191826 Maturabai - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300191827 ಅನೀತಾ - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300192858 Sunanda - ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300196642 Shobha Bai - ಪ್ರಕಾಶ 1-40/1 ನೆಲವಾಡ ಚಳಕಾಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022180012000012/05/2022
560300198113 Lakshmabayi - ಕಿಶನರಾವ 1-20 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300198987 Chandramma - ತುಕಾರಾಮ 1-100 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827018/05/2022FPS****827018/05/20223002000018/05/2022
560300198988 Sarika Bai - ರಾಮರಾವ 1-44 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300199048 Kalpana - ಮುಕಿಂದ 1 ನೆಲವಾಡ ಚಳಕಾಪೂರ ನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199049 ಜೈಶ್ರೀಬಾಯಿ - ಶರದ 1-44 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡ ಮಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199050 manuja - ನೆಲವಾಡ 1-68 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199052 Kavita - ನಾರಾಯಣ 1-85 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300199055 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - ಪ್ರಭಾಕರ 1-60 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300199056 sumitra - ದೇವಿಂದ್ರ 1-93 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300203856 Sangeeta - S/O ನಿವರತೀರಾವ ಬಿರಾದಾರ 00 ನೆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204114 Kushalbai - C/O ಬಾಬು ರಾವ 98/2 . ನೆಲವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204119 Mandakini - S/O ವೆಂಕಟರಾವ ಪಾಟೀಲ ನೆಲವಾಡ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207213 Rekha - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದಾಪಕೆ , , ನೆಲವPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20226004000013/05/2022
560300207493 Rajesree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಪಕ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/2022150010000012/05/2022
560300207631 Bhagyashree - S/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಂದಗೂಳೆ . . ನೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/20229006000013/05/2022
560300208444 Gouramma - C/O ಬಾಬುರಾವ 123 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300208638 Kalavati - C/O ಸಂತೋಷ #115 ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827013/05/2022FPS****827013/05/202212008000013/05/2022
560300208965 Rukmini - W/O ಪಾಪಯ್ಯ ರಾಜನಾಳೆ ಮೇನ್ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/202212008000012/05/2022
560300208966 Santoshi - W/O ರವಿ #51 . ನೆಲವಾಡ ನೆಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
560300209157 Indubai - C/O ರಾಜಪ್ಪಾ 150 1 ನೆಲವಾಡ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20229006000012/05/2022
560300210328 Athiya Begum - W/O: ಖುರಾಬುನು ಸಾಬ 81 ಕಣಜಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210442 Prakash - S/O ಗದಗೆಪ್ಪಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210540 Avina Alande - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಅಳಂದೆ 2/1 ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211372 Lathabayi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶನ 100 ನೆಲವಾಡ ನPHH(NK) / NCSBiometric****827012/05/2022FPS****827012/05/20226004000012/05/2022
Top