REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400176704 Niha Begam - W/O ಶೈಕ್ ಮತೀನ್ 1/125 ಗದಗಿ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400176732 ಸಮ್ರೀನ್ ಬೇಗಮ್ - W/O ಂಡ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400176739 Humera Banu - W/O ಂಡ್ ಅಫ್ರೋಜ್ ಹಮಿಳಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400176740 Zaheda Begam - W/O ಮದ.ಖಯಮುದ್ದೀನ್ ಹಮಿಲಾಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560400176977 Waseeya Begum - S/O ಸ್ಯೆದ್ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ೧/೧೭೩PHH(NK) / NCS------60000000-
560400176978 Salma Begum - D/O ಸಯೆದ್ ಯಕ್ಹುಬ್ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400176980 Sadiya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ತೈಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022180012000022/05/2022
560400177595 ಅಂಜುಂ ಶಾಹೀನ್ - W/O ಸೈಯದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ 178 ಹಮಿಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400177692 Afreen Begum - W/O ಸ್ಯೆದ್ ಹಸನ್ ೫೩ ಗದಗಿ ರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400177735 Samreen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ 437 ಹಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560400178279 Ruksana Begum - S/O ಸಯೆದ್ ನಜೇರುದ್ದಿನ ಹಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400178312 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವಂನಾಥ 202 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178447 Amreen Begum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಫಕ್ರುದ್ದಿನ ೯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178705 Rubeena Begum - W/O ಸೈಯದ ಜಮಾಲುದೀನ್ ಹಮಿಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400179477 Syeda Shaista Anjum - S/O ಸ್ಯೆದ್ ರಹೀಮ್ ೪೬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179480 Tukaram - S/O ದಶರಥ್ ಹಮಿಲಾಪೂರ್ ೧೬೦PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179482 Ilahi Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಸಾಜೀದ 75 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400179483 Farzana Begum - S/O ಶೇಕ್ ಶಬೀರ್ ಸಬ್ ಹಮಿಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179484 Mohammedi Begum - S/O ಸೈಯೆದ್ ಶಮೀಮ್ ೯೨/೧ ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400179488 Wasima Begum - S/O ಶೈಕ್ ಬಾಬು ಮಿಯನ್ ಹಮಿಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180011 Bhagyashree - S/O ಸುಭಾಷ್ ಹಮಿಲಾಪೂರ್ ೩೮PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180090 Sadanand - W/O ಸದಾನಂದ . . ಹಮಿಲಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180420 ಮುನ್ನ ಬೇಗುಂ - W/O ಸೈಯದ್ ಜ್ಯಹೀರ್ ಉದ್ದಿನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180434 Jabeen Begum - D/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ 166 . PHH(NK) / NCS------30000000-
560400180449 Farheen Begam - D/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಹಮಿಲಾಪೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180757 Fatima Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಸ್ಮೈಲ್ ೧೩೩ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400180857 Asma Anjum - W/O ಶೈಖ್ ರಹೀಮ್ 4 ಗದಗಿ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180872 Tabasum Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಚಂದ್ 100 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400180995 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - W/O ವಿನೋದ್ ಹಮಿಲಾಪೂರ್ ೨೦PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400181650 Mehraj Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಿಮ 100 - ಹಮಿಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181871 Heena Begam - W/O ಸೈಯದ ರಹೀಮ 209 - ಹಮಿಲಾಪೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400181921 Saba Shireen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ತಾಜ್ ಹುಸ್ಸೈನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181991 Tina Rani - S/O: ಬಾಬು ರಾವ 623 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181997 Arshiya Zareen - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182403 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ 6PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182404 Asifa Begum - W/O ಸೈಯದ ಅಲೀಮುದ್ದೀನ - - ಹಮಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400182405 Aarshiya Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400182406 Sabasultana - S/O ಸೈಯದ್ ಮುನೀರುದ್ದೀನ್ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182410 Ishrath Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್ ಅಲಿ # 133 PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400182547 Mehrun Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ್ ಅಲಿ 40PHH(NK) / NCS------120000000-
560400182860 Haleema Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹ್ಮದ ಮಕ್ಸೂದ್ ಅಲಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400182934 Reshma Begum - W/O ವಸೀಂ ಪಾಷಾ . . ಹಮಿಲಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400183060 Tangemma - S/O ಮಾಣಿಕ್ ಹಮಿಲಾಪೂರ ೧-೨PHH(NK) / NCS------60000000-
560400183061 Syeda Bushra Banu - S/O ಸಯೆದ್ ಅಮೀರ್ ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400183062 Mahananda - S/O ಘಳೆಪ್ಪ ಹಮಿಲಾಪೂರ ೯೮ PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400183063 Reshma Begum - S/O ಸಯೆದ್ ರಜ್ಜಕ ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400183064 Noorin Ayesha - C/O ಸೈಯದ್ ನಜೀಬ ಉದ್ದಿನ್ 130/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400183065 Masrth Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400183181 Zareena Begum - W/O ಮೋಹದ ಕಲೀಮ 82 ಹಮಿಲಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183415 Yasmeen Taranum Begum - W/O ಸ್ಯೆದ್ ಜಹೇರುದ್ದಿನ ಹಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183416 Yasmeen Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಅಜ್ಯಜ್ ಆಲಿ ಹಮಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183417 Faimina Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಮಕ್ಬೋಲ ಹಮಿಲಾಪೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183814 ಕಾಂತಮ್ಮ - W/O ಅಶೋಕ್ ೨೦೯ ಚರಚ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560400183871 Chand Sultana - W/O ಎಂಡಿ ಸಬೇರ್ ಸಾಬ ಹಮಿಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400183880 Sakina Begam - W/O ಸಯೆದ್ ಸಾಜಿದ್ ಮಿಯ ಹಮಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400183886 Malika Begam - S/O ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಸಾಬ ೧೨೫ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184781 Khaisar Begum - W/O ಶೇಕ್ ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ೩NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184783 Basamma - S/O ದಶರತ್ ಸುತಾರ ಹಮಿಳಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184784 Anees Begum - S/O ಸ್ಯೆದ್ ಮಹ್ತಬ್ ಸಬ ೧೯೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184792 Shahenaz Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಮಕ್ಬೂಲ್ 149 ಹಮಿಳಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560400185205 Zulekha Bee - W/O ಜ್ಯಹೆದ್ ಮಿಯನ್ ಹಮಿಲಾಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560400185221 ಶಹೀನ್ ಬೆಗುಂ - S/O ಸಯೆದ್ ರಸೂಲ್ ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400185247 ಶಹೆಡಾ ಬೇಗಮ್ - S/O ಸಯೆದ್ ಮಕ್ಬೋಲ ಮಿಯ ಹಮಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400185468 Firdoos Begum - W/O ಸೈಯದ ರಿಯಾಜ ಅಲಿ ಹಮಿಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400185471 Sayeda Waseem Begum - W/O ಸಯ್ಯೆದ್ ಯೌಸುಫ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400185817 Asiya Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಜಾನಿ ಮಿಯನ್ ಹಮಿಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560400185826 Seema Begum - S/O ಅಜ್ಮಾಥ್ ಆಲಿ ಹಮಿಲಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400186028 Bhagyavanti - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಹಮಿಲಾಪುರ ಬೀದರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400186165 Sana Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಆಜಾಮ್ 152 ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400186769 Maimuna Begum - W/O ಸೈಯದ ಫರೋಕ 127 ಹಮಿಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400187105 Arifa Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಯೌಸುಫ್ ಮಿಯ ೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560400187136 Shabana Begum - S/O ಶೈಕ್ ರಸೂಲ್ ಹಮಿಲಾಪೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400187221 ಜರೀನಾ ಬೆಗಂ - D/O ಖಾದಿರ್ ಹಮಿಲಾಪೂರ ೨೯ PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400187249 Ismil Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜೀದ್ 8-1-88 . PHH(NK) / NCS------180000000-
560400187524 Farheen Begum - W/O ಶೈಕ್ ಜಮೀಲ್ 189 ಹಮಿಳಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400188641 ನರ್ಗಿಸ್ ಖಾತೂನ್ - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಶ್ಮೀಮ ಅಖ್ತರ 162 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****731417/05/2022FPS****731417/05/202212008000017/05/2022
560400188894 Fouziya Begum - C/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಮಿಯನ್ 785 ವಿಲೇಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400188946 Rubeena Begum - W/O ಸೈಯದ ನೂರುದ್ದೀನ್ 198 ಈದ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400188948 Tahera Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ರಹಿಮಉದ್ದೀನ್ 133 .PHH(NK) / NCSBiometric****312816/05/2022FPS****312816/05/202212008000016/05/2022
560400189007 ಅಸ್ಸಮ ಬೇಗುಮ - W/O ಬಿಕ್ಕು ಸಾಬ # 648 . . .PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400189079 ರೇಶ್ಮ ಬೇಗುಂ - W/O ಅಸ್ಲಂ ಅಹ್ಮಮದ . ಹಮಿಲಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400189110 ಮೇಹೆಬೂಬ ಬೆಗಂ - S/O ಸಯೆದ್ ಮಿಯ ಜಾನಿ ಹಮಿಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189112 ರಿಜ್ವಾನಾ ಬೀ - W/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಿಯ 49 ಹಮಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189326 Faheema Begum - W/O ಸೈಯದ ರಸೂಲ್ # 95 ಗಾದಗಿ ರೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560400189433 Rafat Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ ಹಕೀಮ 404 ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189713 ಮಹಮ್ಮದ ಸಾಬ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿಯ ಹಮಿಳಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400189727 Seema Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮೆದ 162PHH(NK) / NCS------60000000-
560400190291 Rekha - W/O ರಂಜನಿಕಾಂತ ಹಮಿಲಾಪುರ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400190443 Mamatha - W/O ಕರುಣ 144 . ಹಮಿಲಾಪುರ್ ಗಾದPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400191304 Farhana Begam - C/O ಮಹ್ಮದ ಸಲೀಮ 137 . ಹಮಿಲಾಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400191928 Shabana Begum - C/O ಸೈಯದ ಸುಲ್ತಾನ 728 ಹಮಿಲಾಪೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400192111 Sana Begam - D/O ಸಯೆದ್ ಲೈಕ ಹಮಿಲಾಪೂರ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192260 Mujeeb Begam - W/O ಸೈಯದ್ ಫಾಜಿಲ ಅಹೆಮದ್ ೧೫೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400192610 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಸ್ಕರ್ ಗದಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400193395 Syeda Samreen Begum - W/O ಖಾಜಾ ಪಶಾ 187 ಹಮಿಲಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400193408 Chandani Begum - C/O ಸೈಯದ ದಸ್ತಗಿರ್ 137 ಹಮಿಲಾಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560400193534 Rafiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಏಜಾಜುಉಡ್ಡಿನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400193602 Hafeez Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಿರಜ ಅಹ್ಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****725222/05/2022FPS****725222/05/20229006000022/05/2022
560400193682 Shireen Sultana - S/O ಮೊಯಿನೋದ್ದೀನ್ ಗದಗಿ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560400197810 Saleha Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197812 ಸೈಯದ ನಫಿಜ - ಹಮಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197813 sayad swamada - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400197814 ಸ್ಯೆದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂದೆ ಸ್ಯೆದ್ ಅಯ - ಮನೆ.ನಂ.36 ಹಮಿಲಾಪುರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400197815 Raziya Begum - ಹಮಿಲಾಫುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197816 rabiya begama - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197817 ಗೌಸಿಯಾ ಬಿ - ಮನೆ ನಂ. 20 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197818 ಶೇಖ ಖುರಸಿದ ಮಿಯಾ - ಹಮಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197819 Jarina Begam - ಮನೆ ನಂ 209 ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400197820 ಶೆಖ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400197821 ಜಾಹೇದಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ. 55 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197822 ಶೇಕ ಮುಜೀಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197823 Banu Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197825 Shameem Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197826 ಸೈಖಲಿಲ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197827 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197828 sarasvati - ಹಮಿಲಾಫುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197829 ಶೇಕ ಹಫೀಜ ಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಶೇಕ ಬಡೆ ಸಾ - ಮನೆ.ನಂ.137 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197831 ಸಂರೀನ್ ಬೇಗಮ್ - ಮನೆ ನಂ. 451 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197832 ಶೇಕ ಗಫಾರ ಮಿಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197833 Khaja Bee - ಮನೆ ನಂ. 124-2 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197835 ಶೆಖನ ಪಿಜಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197836 ರಶೀದ ಬೆಗುಂ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197837 ಶ್ರಿ ಶ್ಯೆಲಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197838 Rahima Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197839 ಫಕರೋದ್ದಿನ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400197840 ಮೆಷರಾಜ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197841 Khamar Begam - ಮನೆ ನಂ. 21 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211503 ಮಾರುತಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211504 Mahummadi Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211505 ಸೈಯದ್ ಲಾಯಿಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211506 ಅಬ್ರಹಮ - ಮನೆ ನಂ. 94 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211507 jharemma - ಹಮಿಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400211508 ಸೈಯದ್ ರಸುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211509 ಸಿಮನ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211510 iramma - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211511 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211513 Sujatha - ಮನೆ ನಂ. 81 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211514 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ಮನೆ ನಂ. 623 ಮರಖಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211515 ಆಶೋಕ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211516 Kashamma - ಹಮಿಲಾಫುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211517 Nilamma - ಮನೆ ನಂ. 84 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211518 ಧನರಾಜ - ಮನೆ ನಂ. 84 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211519 ನರಸಿಂಗ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211520 shankuntala - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211521 ರೆಷ್ಮಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211522 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮನೆ ನಂ. 428 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211523 ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಮನೆ ನಂ 573 ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211524 indu mati - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211525 ಸೈಲೈಯಿಕ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211527 Eshwari - C/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 69/3 ಹಮಿಲಾಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211528 Nazima Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211529 ಅಹ್ಮೆದ್ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ರಸೂಲ್ - ಮನೆ.ನೆಂ.187 ಮಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211530 salima begama - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400211531 Syeda Azra Fatima - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211532 ಸೈ ಭೀಖುಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211533 bipasha bi - ಮನೆ ನಂ. 331 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211535 Ferzana Begam - ಮನೆ ನಂ. 125 ಹಮಿಲಾಪೂರ್ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211536 ಶೇಖ ಸಲಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211537 Akheelabi - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211538 Khairoon Begam - ಮನೆ ನಂ. 122 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211539 ಶೇಖಾ ಮಕಸುದ - ಮನೆ ನಂ. 121 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211540 ನಜಮಾ ಬೇಗಂ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211541 ಕಾಶೀನಾಥ - ಮನೆ ನಂ. 423 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಿಗ ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211542 ajmeri begm - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022180012000022/05/2022
560400211543 ಸೈಶೌಕತ - ಹಮೊಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211544 jai bunbi - ಮನೆ ನಂ. 55/2 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211545 ಸೈ ಸಲಾಮ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211546 Malan Bee - ಮನೆ.ನಂ. 55/3 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211548 Bushra Begum - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211549 nasarin begm - ಮನೆ ನಂ. 496 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211550 ಅಖತರ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಮೋಯಿನುದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ 82 ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211551 Shahnaz Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211552 ಬಸಿರೋದ್ದಿನ್‌ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211553 ಶಾಕೇರಾ ಬೇಗಂ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211554 ಸುಕುಮಾರ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211555 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211556 ರತ್ನಮ್ಮ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211557 ದೇವಿದಾಸ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211558 ಯಾಕುಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211560 Ishrath Bi - C/O ಸೈಯದ ಸಾಬ 309 ಹಮಿಲಾಪುರ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400211561 ಮೋಹಮ್ಮೆದ ಸಯೀದ್ ತಂದೆ ಮೋಹಮ್ಮೆದ ಶ - ಮನೆ.ನಂ. 398 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211562 ತುಳಸಮ್ಮಾ - ಮ ನಂ 66 ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211563 Shakira Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****731411/05/2022FPS****731411/05/2022180012000011/05/2022
560400211564 ಸೈ ಪಾಶಮಿಯ್ಯಾ - ಮ ನಂ 116 ಹಮಿಲಪುರ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211565 Haleema Bee - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400211566 ಅಜಮೇರಿ ಬೇಗಂ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211567 Nasreen Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211569 ಸೈ ಜಹುರ - ಮ ನಂ. 199 ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211570 ಫಾರ್ಹನ ಬೇಗಮ್ - ಮನೆ ನಂ. 199 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022210014000022/05/2022
560400211571 say maajdar - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400211572 lakshimibai - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211573 ಗಣಪತಿ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211575 ಮಿರ್ಜಾಸಲಾರ ಬೇಗ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400211577 ಸ್ವಾಮಿದಾಸ - ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211578 SATYARANI - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211579 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211582 reshama begm - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211584 ಫಝಲುನ ಬೇಗಂ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211585 Nazema Begum - W/O ಶೈಕ ಯದುಲ್ಲಾ 37 . . . PHH(NK) / NCS------210000000-
560400211586 ಶಬನ ಬೆಗುಂ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211588 Shakira Begum - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211590 ಅನ್ವರ್ ಬೇಗಮ್ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211591 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ. 153 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211593 ajamata begm - ಮನೆ ನಂ. 117 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211595 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211596 ಸೈ ರಹೀಮ್‌ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211597 ಗೌಸೊದ್ದಿನ್ - ಹಮಿಲಾಪೂರ, ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211598 ಸಲಾಮೋದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ. 147 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211599 Laxmi - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211601 ಸೈಅಜಮೆರ ಪಾಶಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211602 ಫರಜಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಶೇಕ ಮೊನುದ್ದೀನ - ಮನೆ.ನಂ.311 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ 5854PHH(NK) / NCS------60000000-
560400211604 Ahmedi Begum - ಮನೆ ನಂ. 31 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211605 ಕಾಶೀನಾಥ - ಮನೆ ನಂ. 107 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗದಾಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211606 rangamma - ಹಮಿಲಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211607 ಸೈ ಹನಿಫ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022180012000022/05/2022
560400211608 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211609 ಶಂಕರ - ಮನೆ ನಂ. 44 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400211610 Anjamma - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211611 Afsar Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211613 Sharifa B - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022180012000022/05/2022
560400211614 ಸೈಯದ್‌ ಯುಸುಫ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211615 ವಾಜಿದ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211616 ಮಹಮದ ಮಿಯ್ಯ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211617 ಜೈವಂತ - ಮನೆ ನಂ. 95 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211618 ಬಾಬು - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211619 ಮಾಣಿಕ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211620 ರೆಷ್ಮಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211621 Ishwari - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211623 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211624 ಸಂಪತ್‌ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211625 ಸೈಮುನ್ನಾಮಿಯಾ - ಮನೆ ನಂ. 137 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211626 ಶೇಕ ಅಲೀಮ ತಂದೆ ಶೇಕ ಮೊನುದ್ದೀನ - ಮನೆ.ನಂ.129/1 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCS------120000000-
560400211627 ಮಹೇಮುದ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211628 Pyaree Begum - ಮನೆ ನಂ. 293 ಹಮಿಲಾಪೂರ್ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211629 Daulat Bee - ಹಮೀಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211630 Sameen Aparveen - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211632 Tabasum Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400211633 Meherunnisa Begum - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211634 ಎಜಾಜಅಲಿ - ಹಮಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211635 ಶಾಹಿನ ಬೇಗಂ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211636 ಸಯ್ಯದ ಅಯುಬ ಅಲಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211637 ಮಾರುತಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211638 Shakira Begam - ಮನೆ ನಂ. 233 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗದಾಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211640 khaja begum - ಮನೆ ನಂ. 231 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211641 ಶಬಾನಾ ಬೇಗಮ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211642 kamalamma - ಮನೆ ನಂ. 387 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211643 ಸೈಯದ ಮಿಯ್ಯಾ ಜಾನಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211644 ಸೈಯದ ಶಫಿಮಿ9ಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211645 ಸೈ ಹಿದಾಯತ ಅಲಿ - ಮನೆ ನಂ. 117 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211647 ತುಕರಾಮ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211648 Zakiya Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211649 Khaja Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400211650 ಸೈ ರಸುಲ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211651 Ghalemma - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211652 ಸೈಯದ ಇಸ ಮಿಯಾ - ಹಮಿಲಾಫುರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211653 ಸೈ ಮುನಿರೋದ್ದೀನ್‌ - ಮನೆ ನಂ. 114 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211654 ಜುಲೇಖಾ ಬೀ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211655 Tahera begum w/o Abdul Rasheed - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211656 ಸೈ ನವಾಬ ಮಿಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211657 ಸೈಯದ್ ಜಕೆರ್ ಹುಸೈನ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ - ಮನೆ.ನಂ. 122 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211658 Ruqaiya Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211659 ಕಮಲಮ್ಮ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20229006000022/05/2022
560400211661 ಹಣಮಂತ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211662 Shakunatala - ಹಮೀಲಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400211663 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400211664 mukatamma - ಹಮಿಲಾಪೂರ, ತಾ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211665 ಸಾಬೇರ್‌ ಮಿಯ - ಹಮಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022200015000022/05/2022
560400211666 Shameem Begum - ಮನೆ ನಂ. 22 ಹಮಿಲಾಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400218869 ಮಹಮ್ಮದ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಮೌಲನ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218870 say. manasur - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218871 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218872 irakhana begama - ಹಮಿಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218873 ಸೈ ಖಾಜಾ ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್ - ಗಾದಗಿ, ತಾ.ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218874 ಶೇಕ್‌ ದಸ್ತಗೀರ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218875 sadat begum - ಹಮಿಲಾಫುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218876 Syed Abdul Waheed - ಹಮಿಲಾಫುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218877 ಶೇಕ್‌ ಮೊಹಿಯೊದ್ದಿನ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218878 ಸೈ ಮಹೆಬುಬಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218879 ಸಲಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218880 bibima - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218881 mahemda begm - ಹಮಿಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218882 ಅಬ್ದುಲ ರಶಿದ - ಮನೆ ನಂ. 42 ಅಂಗನವಾಡಿ ರೋಡ ಹಮೀಲಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218883 ಬಿಜಾನಬಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218884 ಸೈ ಗೌಸೋದ್ದಿನ - ಹಮಿಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218885 ಸುಲೊಚನಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218886 Shobhavati - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218887 ಮಕ್‌ಬುಲ್‌ ಮಿಯ್ಯ ಹನಿಫ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400220740 Ameena Bee - C/O ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೌಸುಫ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400223081 Ayesha Sultana - ನಿಯರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಜ್ಡ್ ಹಾಮಿಳಾಪುರ್, ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560400224353 Farzana Begum - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶದುಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ ನಂ 766 PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400234994 Zubeda Begum - C/O ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಶೈಕ್ ಮನ್ಸೂರ್ 63PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400241459 Sultana Begum - W/O ಶೈಕ್ ದಾವೂದ್ ಹಮಿಳಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022180012000022/05/2022
560400246673 ಸೈಯದ್ ಸಜಡ ಅಹ್ಮದ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400251372 Humera Begum - ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ ಖಾನ 454 ಹಮಿಲಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400253726 Mumtaz Begum - W/O ಮದ ಪಶ ಮಿಯನ್ ನೂರ ಖಾನ್ ತಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400255311 Sai Anisa Phathima - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಜೀ.ಪೀ ನ 4PHH(NK) / NCS------90000000-
560400258149 ಸೈಯದ್ ಯುಸುಫ್ - HamilapurPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400261552 Sk Khadeer s/o Sk Bhikkusab - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400261554 Qhamrunnisa Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ ವಹೀದ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400261557 Vijay kumar s/o Chandrappa - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400261559 Syed Ameeroddin s/o Syed Hanif - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400261565 Kaneez Fatima - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022180012000022/05/2022
560400261606 Samina Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400261615 Mery - ಪೋ ಗಾದಗಿ ಮು ಹಮಿಲಾಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****811119/05/2022FPS****811119/05/20229006000019/05/2022
560400261644 Dasrath s/o Manikappa - ಪೋ ಗಾದಗಿ ಮು ಹಮಿಲಾಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400261646 ಸುಧಾರಾಣಿ ರವಿ - ಪೋ ಗಾದಗಿ ಮು ಹಮಿಲಾಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400261647 Raziya Sultana - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400261649 Syed Khaleel - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400261651 Tukaram s/o Arjun - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400261652 ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಬೇಗಂ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400261654 Meheraj Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400261656 Sajida Begum Rasol Bi - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400261657 Syed Afzal Ahmed - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****608620/05/2022FPS****608620/05/202212008000020/05/2022
560400261659 Shaik Mehfooz - ಹಮೀಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400261667 ರೇಷ್ಮ ಬೇಗಂ - ಪೋ ಗಾದಗಿ ಮು ಹಮಿಲಾಪೂರ ತಾ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265910 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400265911 ಸೈಯಾದ ಹಾಮೆದ ಅಲ್ಲಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266413 Sampurna - hamilaporePHH(NK) / NCS------120000000-
560400266414 ಮುಖಿಬ - ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266415 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266416 ಶಹಜಾದಿ ಬೆಗುಂ - ಹಮಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400266417 Modin Bi - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400266418 ಸೈ ರಸುಲ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400266419 Parveen Begum - ಹಮೀಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400266420 ಸೈಯಾದ ಲಯಿಖೋದ್ದಿನ - ಹಮಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400266421 ರವುಫ - ಹಮಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022300020000022/05/2022
560400266422 Khairun Bee - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400266424 Shabana Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400266425 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266426 Tabasam Begam - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400266427 Rehana Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266428 Mehaboob Bee - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560400266429 ಫಹೀಮ್‌ ಬೇಗಂ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400266430 Zaheda Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266431 ಶೇಖ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266432 ಸೈಯದ್ ಅರಶಾದ್‌ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022180012000022/05/2022
560400266433 Najiya Begum - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266434 ನಾಜಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266435 ಫಕೀರ ಆಹ್ಮದ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266436 nasima begm - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400266437 Shahida Begum - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400266438 ಅಬ್ದುಲಾ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400266439 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266440 ಚುನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266441 Noorajaha begam - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20223002000022/05/2022
560400266442 ತಬಸ್ಸುಮ್ ಬೇಗಮ್ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400266443 ಆಶೋಕ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400266444 Malabi - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266445 ಫಾರ್ಹನ ಬೇಗಮ್ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022210014000022/05/2022
560400266446 ನುಶರಥ ಬೀಗಮ - ಹಮೀಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400266447 Kmlamma - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/202212008000022/05/2022
560400266448 Masrath Begam - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266449 ಶೇಕ್‌ ಮಹೆಮುದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266450 ಶೇಖಅಖೇಲಾಖ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266452 ಎಶಪ್ಪಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266453 ಜಗನಾಥ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266454 ಸೈಯದ್ ಮೈಬೂಬ - ಹಮೀಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400266455 ಅಖ್ತಾರ ಬೆಗಂ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266456 ajimunnisa begm - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266457 ಲಕ್ಷಿ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400266458 ಫಿರದೋಸ ಬೇಗಂ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266459 Rahmat Bee - ಹಮಿಲಾಫೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266460 ರಸುಲಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266461 ತಂಗೆಮ್ಮಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400266462 ಯಶಪ್ಪಾ - ಹಮೀಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266463 ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266466 ಬಸವರಾಜ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266467 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266469 ಮಹ್ಮದ ಖಮರೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾ - ಹಮಿಲಾಪೂರ,ತಾ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266471 ಶೇಕ್‌ ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004000022/05/2022
560400266472 ಸೈಯದ ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266473 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400266474 ಹಬಿಬುನ್ನಿಸ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400266475 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266476 ನಿಂಗಪ್ಪ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266478 Indumati - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400266479 Saremma - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266481 ಮೊದೊದಮೊನಿದ್ದಿನ - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266482 Zareena Begum - ಹಮಿಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/2022150010000022/05/2022
560400266483 ರಸುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಮೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****857622/05/2022FPS****857622/05/20226004