REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
200100245834 Kavitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ 98/6 ಶಾಂತಬದ PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
520200363272 Ambika - ಶಿವಕುಮಾರ್ 121/1 ಶಾಮತಬಾದ (ಹPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500142007 Sumitra - W/O: ಬೀರಪ್ಪ 185 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500142008 ಮಹಾದೇವಿ ಮುಂಜಾನ್ ಬಾಯಿ - W/O: ಸಂತೋಷ 144 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮತPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142030 Husain Bee - W/O: ಚಂದ್ ಪಾಶಾ 24 ಶಾಮತಬಾದ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500142039 Sabera Begum - W/O: ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ 67 ಶಾಮತಬPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022150010000025/05/2022
560500142047 Lalita - W/O: ಗುಂಡೆಶ್ #3/1 ಹುಮನಬದ ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142059 Sangeetha - W/O: ಮಚೀಂದರ್ 1-38 ಶಾಮತಬಾದ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20226004000025/05/2022
560500142061 Renuka - W/O: ಸಿದರಾಮ್ 60 ಶಾಂತಬಾದ್ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022150010000025/05/2022
560500142067 Malashri - S/O: ಪ್ರಭು ನ ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮತಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500142073 Anita - W/O: ವೆಂಕಟೇಶ 93 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500142085 Shekamma - W/O: ಶಿವನಂದ 123 ಶಾಮಾತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500142106 Mateen Begum - W/O: ಖಲೆದ ಮಿಯ 30 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500142107 Geeta - S/O: ವಿಟ್ಟಲ ರಾವ 157/1 ಶಾಮತಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500142136 Shamala - S/O: ದಯಾನಂದ 140 ಶಾತಬಾದ ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****667620/05/2022FPS****667620/05/202212080000020/05/2022
560500142137 Chandrappa - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ 10 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142148 Sayra Banu - S/O ವಹೇದ್ ಅಲಿ 198 ಜುಮ ಮಾಜಿದ ಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142154 Channabasamma - W/O ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಏಚ್.ನ.163/PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500142162 Tukkamma - W/O: ಮಣಿಕಾಪ 159 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500142185 Manik Bai - W/O: ಈರಣ್ಣ 14 ಶಾಮಾತಬದ ಶಮಾತಬPHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/20223002000023/05/2022
560500142186 Santoshi - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ 142 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500142188 Tukkamma - W/O: ಮಾಣಿಕ 126 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20223002000027/05/2022
560500142195 Shree Devi - W/O ಪ್ರಭು 142 ಶಾಮತಬದ ಶಾಮತಬದ PHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20226004000022/05/2022
560500142219 Sarasvati Girjak - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 145 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20223002000026/05/2022
560500142272 Jharemma - W/O: ಶಿವರಾಜ್ 201 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCS ****073027/05/2022FPS****073027/05/20223002000027/05/2022
560500142292 Kamala Bai - W/O: ಶಂಕರಪ್ಪಾ 98 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142422 Kaushalya - S/O: ಭೀಮಗೊಂಡ ಮನೆ ನ 155/ಏ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500142538 Shantamma Yakhelli - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಯಖೇಳ್ಲಿ ಮನೆ ನಂAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500142588 Sarswati - W/O: ಸತೀಶ್ ಮೆತ್ರೀ 1-38 ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500142598 ಹನಿಫಾಬೆಗಂ - W/O ಮಹಮ್ಮದಷಾ ಹುಮನಾಬಾದ 19PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500142678 ಜೈಶಿರ - D/O: ವಿಠಲ ಬಾವಿದೋಡ್ಡಿ 153 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500142839 Savita - W/O ಈರಪ್ಪಾ ಮಂಗಲಾಗಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500143003 Firdous Begum - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 272/2 ಶಾಮತಬPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500143007 Sudha Rani - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ 2-72 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500143086 Shobhavati - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೊರ 174 ಶಾಮತಬAAY(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/2022200015000028/05/2022
560500143090 Subbamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 107 ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500143111 Nirmala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರಕನಾಥ 23 PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500143123 Tejamma - W/O: ವೈಜನಾಥ ಏಚ್‌ ನ 00NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500143153 Dropati - W/O: ನಾಗೇಶ ಮೊರ 11 ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500143154 Sarveen Begum - S/O: ಹಸ್ಸೇನ ಸಾಬ 11-71 ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500143194 Nasreen Begum - W/O: ಜೈನೋದ್ದೀನ 70 ಶಾಮಾತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022150010000025/05/2022
560500143202 Renuka - W/O ಯಲ್ಲಲಿಂಗ , , PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20229006000027/05/2022
560500143231 Kavita - S/O: ಅರ್ಜುನರಾವ ಮನೆ ನಂ 02 PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20229006000027/05/2022
560500143232 Mahananda - W/O: ಅರ್ಜುನ ಹಾಸ್ಪನೊರ 118 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500143342 Channamma - W/O: ಈರಯ್ಯ ನಿಪೇರಿ 111 PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500143365 Janabai - W/O: ಅರ್ಜುನ ಶೆಡೋಲ ಮನೆ ನ 02 PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500143424 Siddamma - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಕಣಜಿ 266 ಶಾಮತಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500143496 Suvarna - D/O: ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಾಗರ ಮನೆ ನ 1-53PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500143541 Sangeeta - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ ಮನೆ ನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500143576 Lalitha Bai Naperi - S/O: ಮಾಲ್ಲಯ್ಯ ಮನೆ ನಂ146 ಶಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500143852 Nirmala - W/O: ಆತ್ಮಾನಂದ 140 ಶಾಂತಬದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500144597 Sheelabai - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆ ನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/20226004000028/05/2022
560500144780 Rekha - W/O: ನಾಗಶಟ್ಟಿ ಪಾಟಿಲ ಮನೆ ನ 94 PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500144798 Gorima - W/O: ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ ಮನೆ ನ 15 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500145030 Nainavati Vagadala - W/O: ಕುಪೇಂದ್ರ ವಗದಳ 168 ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500145238 Masrat Begum - W/O ರಸುಲ್ #68 ಶಾಂತಬದ PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500145251 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500145386 Parveen - S/O: ಮೂಸಾ ಮಿಯ 1-33 ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500148359 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಸಮನಿ - S/O: ವಿಠಲ 183 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮತಬPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500149376 ವೈಶಾಲಿ - W/O: ವಿಜಯಕುಮರ ಏಖೆಳ್ಳಿ 05 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500149406 Tehseen Banu - S/O: ಮಹೆಬೂಬ್ ಶ ದರ್ವೇಶ್ 19 ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500153459 Shantamma - W/O ದಶರತ 101 . ಶಾಮತಬಾದ ಬೆಳೆಕPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500153506 Ashwini K - ಕೇ ಧುಳಪ್ಪ 48 ಮರ್ಗೆಮ್ಮ ಟೆಂಪಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153659 Laxmi Bai - W/O: ಹಣಮಂತ ಹಿಲಾಲಪೂರ ಮನೆ ನ 155PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500153833 Salma Begum - ಮೊಹ್ಮದ್ ಯುನುಸ್ 81 ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500153846 Pooja. - W/O ರೇವಣಪ್ಪ 183 ನಾರ್ ಬಂಮ್ಗೊಂPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500154153 Pundalik - S/O ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 138 0 ಶಾಮತಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500154407 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500154512 Jagadevi - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ 13 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500155008 Sarswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ 114PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500155037 Hassina Bee - S/O: ರತನ್ ಸಾಬ್ 77 ಶಾಮತಬಾದ ಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155080 Vijaylaxmi - W/O: ಅಂಕುಶ ಏಚ್‌ ನ 00 ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500155124 Bhavani - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ಗೋರಟ್ಟಿ ಮನೆ ನ 85 PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500155552 Sureka - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 13 ಶಾಮಾತಬಾದ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500156491 Chandrakala - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮನೆ ನ 91PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500156570 Shabana Begum - W/O: ಮಸ್ತಾನ್ 77 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20223002000027/05/2022
560500156694 Roopa - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 145/1 ಬೊಂಗೊಂಡೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157024 Nuzabin - S/O: ದಸ್ತಗಿರ ಬಿರಾದಾರ 18 ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20226004000025/05/2022
560500157619 Thanavirabanu - W/O: ದಸ್ತಗಿರ್ ಏಚ್‌ ನ 15 ಶಾಮತಬPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022180012000026/05/2022
560500157737 Shaik Shaheen. - W/O ಸಲೀಮ ಮಿಯನ್ 77 / ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500157874 Farhana - S/O: ಮಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 1-75 ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500158505 Kavitha - S/O: ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ 149 ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****025926/05/2022FPS****025926/05/20226004000026/05/2022
560500158620 Sunita - W/O: ನಾಗಣ್ಣ 147 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500158653 Anjan - W/O ರೆವಂಸಿದ್ದ 2/262 . ಶಾಮತಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500158687 Rekha - W/O: ಸುನೀಲ ಗಿರ್ಜಾಕ 145 ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500158747 Sunita - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ 191/2 ಶಾಮತಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500158852 Gousha Bee - W/O: ಗೌಶೋದ್ಡನ ಏಚ್‌ ನ 00 ಶಾಮತಬPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022180012000027/05/2022
560500158866 Khaja Bee - W/O ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 00 . ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20229006000025/05/2022
560500159216 Shobharani - C/O ರಾಜಕುಮಾರ್ 196 ಶಾಮತಬಾದ ಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159424 Kaveri Patil - W/O: ಶಿವ ಕುಮಾರ 132 ಶಾಮಾತಬಾದ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159661 ನೂರ ಅಲಿ - S/O ಫಾರೀದ್ ಸಾಬ್ ಶಾಮತಾಬಾದ ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500159666 Droupati - W/O ವಿಠಲ್ ಪ್ರತಾಪನೋರ ಪ್ಲಾಟ್ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500160851 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160852 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ಗ್ರಾ//ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022200015000025/05/2022
560500160853 bandemma - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ. ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಮು: ಶಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500160854 ಹುಸೇನ ಬಿ - ಹುಸೇನಬಿ ಗಂಡ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಗ್ರಾ/AAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160856 ಗೋದಾವರಿ - ಗೋದಾವರಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160857 ಬಸಮ್ಮ - ಬಸಮ್ಮ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160858 ಚನ್ನ ಶಟ್ಟಿ - ಚನ್ನ ಶಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500160859 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160860 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585412AAY(NK) / NCSBiometric****073027/05/2022FPS****073027/05/2022200015000027/05/2022
560500160861 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20226004000025/05/2022
560500160862 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಗಂಗಮ್ಮಾ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ. PHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20223002000025/05/2022
560500160863 ಶರಣಪ್ಪಾ - SHAMTABADAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500160864 Naseera Bee - ಮದರ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500160866 Shantamma - ಶಾಂತಮ್ಮ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20226004000025/05/2022
560500160867 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ತಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ವಗದಳ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160868 ಆರಿಫಾ ಗಂಡ ಮೈನೋದ್ದೀನ - ಅರಿಫಾ ಗಂಡ ಮೈನೋದ್ದೀನ ಗ್ರಾ// ಶAAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500160869 ರಾಮಣ್ಣಾ - ರಾಮಣ್ಣಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500160871 ಮಲಯ್ಯಾ - ಮಲಯ್ಯಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾ ಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160872 Jagadevi - ವೈಜಿನಾಥ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500160873 Kamala Bai - ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160874 ರಮೇಶ - shamtabadPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500160875 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾ ದAAY(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022200015000025/05/2022
560500160876 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಗ್ರಾ// ಶಂತAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160877 ರಿಯಾಜ್‌ ಬಿ - ರಿಯಾಜ್‌ ಬಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500160878 Mallamma - ಮಲ್ಲಮಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500160879 ಅಬಿದಾಬಿ - ಅಬಿದಾಬಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160880 ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಜೈವಂತ - ಶಂತಾ ಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022180012000026/05/2022
560500160881 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಶಂತಾ ಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022200015000025/05/2022
560500160882 ಸರಸ್ವತಿ - ಸರಸ್ವತಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160883 Prabhavati - ಪ್ರಭಾವತಿ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20223002000026/05/2022
560500160884 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂ. ಜಟ್ಟೆಪ್ಪಾ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂ. ಜಟೆಪ್ಪಾ ಮು: ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500160885 putala bai - ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCS ****073027/05/2022FPS****073027/05/20223002000027/05/2022
560500160886 Chandrakala - SHAMTABADAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160887 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಮ್ರನೊದ್ದಿನ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/2022200015000028/05/2022
560500160889 ಹುಸೆನ ಶಾ - ಹುಸೆನ ಶಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20223002000025/05/2022
560500160890 laxmi - ಶಂಕರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20223002000026/05/2022
560500160891 Thulshamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾ ಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500160892 ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ ಮು : ಶAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500160893 ಸಾದ್‌ ಕಾಳಿ - ಸಾದ್‌ ಕಾಳಿ ಶಾಮತಾ ಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20223002000026/05/2022
560500160894 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಭಿಮಣ್ಣಾ ಸೆಠೊಳ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500160895 Munita - ಶಮ್ತಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160896 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500160897 ಶರಣಮ್ಮ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500160898 ಅಬೇದಾಬೀ - ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ತಂ. ಜೈನೊದ್ದಿನ್ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500160899 ಮಾಲನಬಿ - ಮಾಲನಬಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾ ಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500160900 Eramma Vagadala - ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಮು: ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338229/05/2022FPS****338229/05/2022200015000029/05/2022
560500160901 ನಬಿ ರಭಿ ಗಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ನಬಿ ರಭಿ ಗಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗ್ರಾ// PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500160902 ತಿಪಣ್ಣಾ - ತಿಪಣ್ಣಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500168963 ಭಿಮ ಶ್ಯಾ - ಭಿಮ ಶ್ಯಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500168964 ಅಮೀನಾ ಬೀ - ಮೈಬು ಶ್ಯಾ ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500168965 ಜಬ್ಬಾರ ಸಾಬ - ಜಬ್ಬಾರ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500168966 ಶರಣಮ್ಮ - ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500168967 ಬಸಪ್ಪಾ - ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500168968 Ismail Bee - ನಬಿಸಾಬ ತಂದೆ ರತನಸಾಬ ಮನೆ ನಂ 23/1PHH(NK) / NCS------120000000-
560500168970 Madina Bee - shamtabadAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500168971 ದಶರಥ - ದಶರಥ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022150010000025/05/2022
560500168972 ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ - ಇಂದ್ರಾಜೀತ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಮು/ ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500168973 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560500168974 ವಸಂತ - ವಸಂತ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500168975 ಬಾಬು - ಬಾಬು ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500168976 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20226004000025/05/2022
560500168977 ದೇವಿಂದ್ರ - ದೇವಿಂದ್ರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500168978 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ/PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500168979 Sampati - ಮಸ್ತಾನ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500168980 Sarojini - ಜ್ಞಾನದೇವ ತಂ ತುಕರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022200015000025/05/2022
560500168981 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500168982 ಗಫ್ಫಾರ್‌ ಸಾಬ - ಗಫ್ಫಾರ್‌ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500168983 Tahera Bee - W/O: ಹಸೇನ ಸಾಬ 71 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500168984 ರಾಮಣ್ಣಾ - shamtabadPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500168985 ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ - ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಗ್ರಾ// ಶಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500168986 Eramma - ಗುಂಡೇಶ ಭಾಯಿ ಧೋಡ್ಡೀ ಗ್ರಾ// ಶಾAAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500168987 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಜಗನಾಥ ಭಾಯಿ ಧೋಡ್ಡೀ ಗ್ರಾ//ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022150010000027/05/2022
560500168988 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ ಮೇತ್ರೆ ಗ್ರಾ//ಶಾಮತಾPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20229006000027/05/2022
560500168989 ಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ ಮೇತ್AAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500168990 ಸುಸಿಲಾಬಾಯಿ ಭೈದೋಡ್ಡಿ - ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಮು/ ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500168992 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಬೆಳಕೇರೆರ - ಮಾಣಿಕ ನರಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ//ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500168993 ಶಂಕರ - ಮಂಜು ನಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500168994 Iramma - ಕರಬಸಪ್ಪ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ ಮಂಜುಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560500168995 laxmi bai - SHAMTABADPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20223002000027/05/2022
560500168996 Nagamma - ಝರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ ಮು: ಶಾಮತಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500168997 ಸಜಾ ಆನಂದ - SHAMTABADPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500168998 ಜಟಿಂಗ - ಗಿರಜಾಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500168999 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ಮುಂಜುನ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500169000 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕಣಜೀ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500169001 ಪಂಡಿತ - ಪಂಡಿತ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169002 Renuka Bhairnalli - ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ ಬೈPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169003 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500169004 Bharathi Bai - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭಾಯಿ ಧೋಡ್ಡೀ ಗ್ರಾ// PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169005 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಕರಬಸಪ್ಪ ಭಾಯಿ ಧೋಡ್ಡೀ ಗ್ರಾ// ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500169006 Kallamma - ತುಕಾರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169007 ಭಿಮ ಶಾ - ಭಿಮ ಶಾ ಗ್ರಾ//ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500169008 ಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ ವಗದಳAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500169009 eramma - ಅರ್ಜುನ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ವಗದಲ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500169010 chandrakala w/o Gundappa - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪಾತ್ರಾ ಪಳ್ಖಿ AAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500169011 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ ಮು: ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022180012000027/05/2022
560500169012 ತುಕ್ಕಮ್ಮ - ತುಕ್ಕಮ್ಮ ಗ್ರಾ// ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500169013 ಶಾಮರಾವ - ಶಾಮರಾವ ಬಗದಲ ಗ್ರಾ. ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169014 shobha - ಮಾರುತಿ ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500169015 Mangala - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500169016 Lalitabai - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಾ// ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500169017 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169018 sunil - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ದಂಡೀನ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500169019 Jagadevi - ದಂಡೀನPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500169020 Bismillabi - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500169021 malamma - ಝರಪ್ಪ ವಗದಳPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169022 ಝರಪ್ಪ - ಝರಪ್ಪ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ ಹುನ ಚಗPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169023 sumitra - ಹುರ್ಸ ಗೆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169024 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥಮೋಹರಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169025 Parvati - ಪ್ರಭು ಬಾಜೀ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560500169026 Kanyakumari Hadpad - W/O: ಶಿವರಾಜ 1-24 ಶಾಮತಬಾದ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169027 Ramabai Mora - ಹರೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169028 Asharani Baidoddi - ಭರತ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169030 ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು/ ಶಾಮತಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169031 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500169032 ಮೆಹರಜಾ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ರಫಿಸಾಬ - ಮೆಹರಾಜ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ರಫಿಸಾಬ ಮು: ಶಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022200015000025/05/2022
560500169033 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಸಾಬ - ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500169034 ಮ್ಯನೋದಿನ್ - ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022200015000025/05/2022
560500169035 ನಬಿ ಸಾಬ - ನಬಿ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169036 ಚಂದ ಸಾಬ - ಚಂದ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20223002000026/05/2022
560500169037 Khairunabi - W/O: ದಾವುದ್ ಸಾಬ್ 21 ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169038 ಶಬಾನಾ ಬೆಗಂ - ಜಹಾಂಗಿರ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022180012000026/05/2022
560500169039 Shobhavati Goretti - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169040 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169041 Pavitra - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪ ಮು: ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500169042 ಶಾಂತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ - ತೇಜಮ್ಮಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20226004000025/05/2022
560500169043 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500169044 ಈರಪ್ಪಾ - ಈರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500169045 ಜಗನಾಥ - ಜಗನಾಥ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169046 Jagadevi - ಶಿವ ರಾಜ ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500169047 Zuhara Bee - ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169048 ಹಾಲಪ್ಪಾ - ಹಾಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500169049 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022150010000027/05/2022
560500169050 chandramma - ಶಂಕರಯ್ಯ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20223002000026/05/2022
560500169051 Prema - ಈರಯ್ಯ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/2022180012000028/05/2022
560500169052 amrut - ಅಮ್ರತ ಗ್ರಾ//ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20223002000026/05/2022
560500169053 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಪಾಂಡುರಂಗ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169054 ರಾಮಣ್ಣಾ - ರಾಮಣ್ಣಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500169055 ಶರಣಮ್ಮ - ಶರಣಮ್ಮಾ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಸನೋರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500169056 Mallamma - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗ್ರಾ// ಶPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500169057 Siddamma - ಪೀರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500169058 ಪುಂಡಲಿಕ - ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169059 Anashamma - ಶ್ರೀಮಂತ ಪೀರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500169060 Rukmini - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ//ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169061 ಮಚಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ - ಮಚಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ 16PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169062 Laxmi - ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169063 Kajal - ಬಕ್ಕಣ್ನಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20229006000027/05/2022
560500169064 droupati - ವಿಠಲ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500169065 ಶಿವೃರಾಜ - ಶಿವೃರಾಜ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20223002000025/05/2022
560500169066 ಭೀಮಶಾ - ಭೀಮಶಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500169067 ಕವಿತಾ ಬಾವಿದೋಡ್ಡಿ - ಸಂಜು ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169068 Jeramma - ಝರೇಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಮು: ಶಾಮತಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500169069 Parwathi - ಅಂಬಾಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ರಾ// ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500169070 ಫತ್ರುಶಾ - ಫತ್ರುಶಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169071 ಮಸ್ತನ - ಮಸ್ತನ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500169072 ದಸ್ತಗಿರ - ದಸ್ತಗಿರ ಮಜಿಲೆಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169073 ಸೀಲಾರ ಸಾಬ - ಸೀಲಾರ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಂತಾ ಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500169074 ವಹೇಧ - ವಹೇಧ ಶರದ್‌ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಂತPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500169075 Muntaz Bee - ಲಾಡತಿ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಂತಾ ಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500169076 Gundamma - ಸಂಗ್ರಮ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/2022150010000028/05/2022
560500169077 ಭೀಮಶಾ - ಶಾಮತಾಬದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500169078 ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ವೀರಯ್ಯ - ಸುಶಿಲಬಾಯಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500169079 ಪರಮೇಶ್ಬರಿ ಮುರಗೇಂದ್ರ - ನಾಗಯ್ಯ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169080 ಭೀಮಶಾ - ಭೀಮಶಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500169081 Shabana Begum - ಅಹ್ಮದ ಅಲಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022180012000026/05/2022
560500169082 Mastan Bee - ದಸ್ತಗಿರ ತಂದೆ ಘುಡುಸಾಬ ಗ್ರಾ// PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500169083 ಹಣುಮಂತ - ಹಣುಮಂತ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022150010000025/05/2022
560500169084 ಶಕ್ಕುಬಾಯಿ - ವೈಜಿನಾಥ ಮಸ್ತನ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500169085 ಭರತ - ಭಾರತ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500179851 ಅನೀಲ ಕುಮಾರ - ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179852 ಬಸಪ್ಪಾ - ಶಮ್ತಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179853 RATNAMMA W/O ERANNA - ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಮು/ ಶಾಮತಾಬದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179854 Devakibai - ಶಾಮತಾಬದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179855 Shridevi Patil - ಶಾಮತಾಬದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179857 Kalavati - ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179858 ಶ್ರೀಮಂತ - ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179859 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179860 NEELKANT - ಗೊಂಡ ಹಿಲಾಲಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187771 SIDDALING S/O ARJUN - ಮನೆ.ನಂ 1-289 ಶ್ಯಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500187810 ಶಫಿಸಾಬ - ಎಮ್.ಡಿ.ಶಫೀಸಾಬ ಬಿರಾದರ ಗ್ರಾ// PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500187822 Jagadevi - ಜಗಗದೇವಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆ.ನಂ 1-289PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500187823 Jagadevi Wagdal - ಮನೆ.ನಂ 1-219 ಶ್ಯಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/2022150010000028/05/2022
560500187833 Renuka - ಮನೆ.ನಂ 1-143ಶ್ಯಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/20229006000028/05/2022
560500187887 Ashwini - ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪಾ ದಂಡಿನ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****179817/05/2022FPS****179817/05/202212008000017/05/2022
560500187924 Shaheen Begum - ಸಾಲಾಮ ಪಾಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500189416 Mamtha Begum - C/O ಮಂಜಲುದ್ದೀನ್ 00 / ಶಾಮತಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022210014000025/05/2022
560500190597 ಭೀಮಶಾ - ಭೀಮಶ ಬಿರಾದಾರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20229006000025/05/2022
560500190598 ಪುಡ್ಲಿಕಪ್ಪ - ಪುಡ್ಲಿಕಪ್ಪ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500190599 ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮು: ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500190601 ಸುನಿತಾ - ಸುನಿತಾ ಹಾಸಪ್ಪ ನೋರ ಗ್ರಾ// ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20229006000026/05/2022
560500190602 ಶಾತವೀರ - ಶಾಂತವೀರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 5854PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022150010000027/05/2022
560500190603 Sunita Bai - ಹಣಮಂತರಾವ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500190604 ಪೂತಲಿಬೀ - ಪುತಲಿಬೀ ಗ್ರಾ// ಶಮತಾತಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190605 Minakshi Bulla - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಗ್ರಾ// PHH(NK) / NCS------120000000-
560500190606 ವೆಂಕಟ್‌ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ - ವೆಂಕಟ್‌ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮು: ಶಾಮತPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022180012000026/05/2022
560500190607 Banu Bee - W/O: ಅಮ್ಜತ ಅಲಿ 26 ಶಾಮತಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022180012000026/05/2022
560500190608 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವೀರಶೇಟಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****399921/05/2022FPS****399921/05/202212008000021/05/2022
560500190609 ಜೈನುದ್ದಿ - ಜೈನುದ್ದಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500190610 ಮಾಡೆಪ್ಪಾ - ಮಾಡೆಪ್ಪಾ ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500190611 ಜಗನಾಥ - ಜಗನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500190612 Laxmi Bai - ಪಾಂಡುರಂಗ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500190614 ಮೈನುದ್ದಿನ ಸಾಬ - ಮೈನುದ್ದಿನ ಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20229006000027/05/2022
560500190615 TUKKAMMA - ಸಂಗರಡ್ಡಿ /ಹಣಮಂತರಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ// PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500190616 Mastan Bee - ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190617 ಯುಸುಫ - ಯುಸೂಫ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585412PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500190618 Shobha - ವಿಜಕೂಮಾರ ಶಾಮತಾಬಾದ 585412PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500190619 ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ - ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸೋಲಾಪೂರ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500190620 ಸಂಗ್ರಾಮ್ಮಾ - ಸಂಗ್ರಾಮ ತಮಧೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ//PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500190621 ಸುಲೇಮ್ಮ - ಶಾಮಲಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585412AAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500190622 Eramma - ಪುಂಡಲ್ಲಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500190623 ವೀರೆಂದ್ರ - ವೀರಶಟಿ ಬುಳ್ಳ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500190624 ಪಾಂಡುರಂಗಾ - ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಡೇಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500190625 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಾಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮು: ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20223002000026/05/2022
560500190626 ಮಸ್ತಾನಾ ಸಾಬ - ಮಸ್ಶಾತನಸಾಬ ಮಜುಲಿಸಾಬ ಗ್ರಾ// ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20229006000025/05/2022
560500190627 ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ - ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮು: ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500190628 ಪಂಡೀತ - ಪಂಡೀತ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500190629 ಅಮಿನಾ ಬಿ - ಅಮಿನಾ ಬಿ ಪಕೀರ ಗ್ರಾ//ಶಮತಾಬಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500190630 saku bai - ಸಕುಬಾಯಿ ಲಾಲಪ ಗ್ರಾ// ಶಮತಾಬಾದ 5AAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500190631 Rekha Girjak - ಧನರಾಜ್‌ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500190633 Kastura Bai - ರಾಜಕುಮಾರ ಗ್ರಾ// ಭಾಯಿ ಧೋಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500190634 Chandramma - ಸಂಗೀತಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 58541AAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500190635 ಬಾಬು - ಬಾಬು ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585412NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500190636 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಜೈನೋದ್ದಿನ ಪ - ಇಸ್ಮಾಯಿ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಜೈನೋದ್ದಿನ ಪಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560500190637 Sarswati Bulla - ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500190638 ತುಳಜಮ್ಮ ಗಂಡ ನೀಲಕಂಠ - ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗ್ರಾ// ಶಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500190639 ಬಾಬು - ಬಾಬು ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585412PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20223002000026/05/2022
560500190640 ಮಾಲ್ಪ್ಪಪ್ಪಾ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500190641 Rehana Begum - W/O: ದಸ್ತಗಿರ್ 87 ಶಾಮಾತಬಾದ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/202212008000025/05/2022
560500190642 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500190643 rangamma - ರಂಗಮ್ಮ ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190644 ಖಾಜಾಬೀ - ಖಾಜಾಬೀ ಶಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500190645 Suvrna - ನರಸಪ್ಪಾ ಮೋರಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500190646 ಸಂಗಿತಾ - ಗೋರಖನಾಥ ವಿಠಲ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500190647 Parvati - W/O: ನಿವರತ್ ರೆಡ್ಡಿ 1-275 ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500190650 ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ - ಶಾಮತಾಬದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500190651 ಭಗವಂತ - ಬಗವಂತ ಮೇತ್ರರ ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500190652 tukamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ಜೇಟೇಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500190653 Khaja Begum - ಕರೀಮಸಾಬ ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022180012000027/05/2022
560500190655 ನರಮ್ಮಾ - ಇರಪ್ಪಾ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗ್ರಾ// ಶಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500190656 ಮಡೇಪ್ಪಾ - ಮಡೇಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500190657 Sreedavi - ಜಯದ್ರತ ಶಾಮತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500190658 Laxmi - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂ. ಮಡೆಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500190659 Chadrakala - ತುಕಾರಾಮ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಮೋರಾ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500190660 ಪಾರ್ವತಿ ವಾಗ್ದಳ - ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಾ// ಶಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500190662 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500190664 Kashibai - ಕಾಶಬಾಯಿ ದಂದಿನ್ ಗ್ರಾ//ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190665 ಷಣಮುಖಯ್ಯಾ - ಷಣಮುಖಯ್ಯಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500190666 Jagadevi - ಜಗದೇವಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬದ 585412PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500190667 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ಶಾಮತಾಬಾದ ಭಾಯಿ ಧೋಡ್ಡೀPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500190668 ರೇವಣಸಿದ್ದ - ರೇವಣಸಿದ್ದ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585AAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500190669 ನೇತಾಜಿ - ನೇತಾಜಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 58541NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500190672 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ಮೋರಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/20226004000026/05/2022
560500190673 ನಾಗಣ್ಣ - ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500190674 ಪ್ರಕಾಶ - ಜಲೆಗದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500191299 Jaisheela Methri - ಬಲವಂತ ತಂ. ಶಿವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ ಮು:ಶಮPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/2022150010000025/05/2022
560500191580 ನವಾಜಪಾಶಾ ತಂದೆ ದಾವುದ ಮಿಯ್ಯ - ನವಾಜ ತಂದೆ ದಾವುದ ಮಿಯ್ಯಾ ಗ್ರಾ//PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022180012000026/05/2022
560500191598 shivaraj - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಜೈವಂತ ಮನೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500197987 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500198052 Suvran - ಅರಣೂಕೂಮಾರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 58AAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500198161 ಜಟಗ - ಜಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 58541PHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/20229006000025/05/2022
560500198226 ರವಿಕಾಂತ್ - ರವಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು : PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022180012000026/05/2022
560500198242 Renuka - ಶರಣಪ್ಪಾ ತುಕರಾಮ 585412 ಶಾಮತಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500198260 Munni Bee - ಬಡೆಸಾಬ ಗುಡುಸಾಬ ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500198270 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಬಾಯಿ ಕರಬಸಪ್ಪಾ - ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20226004000026/05/2022
560500198300 Chitramma - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪುಂಡಲ್ಲಿಕಪ್ಪAAY(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/2022200015000028/05/2022
560500198328 ಶೇಖಮಹ್ಮಬು - ಶೇಖಮಹ್ಮಬು ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500198370 Susheelamma Bhairnali - ಬಸವರಾಜ ಸೈಬ್ಬಣ್ಣಾ ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022180012000026/05/2022
560500198583 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಿವಕೂಮಾರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500198593 Banu Bee - ಬಾನುಬೇಗಂ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದ 585PHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/202212008000025/05/2022
560500198623 Pharjana Begum - W/O: ಕರಿಮೋದ್ದೀನ ಬಿರಾದಾರ 26 PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022150010000026/05/2022
560500198656 ರೋಕಯ್ಯಬೀ - ಕರಿಮಸಾಬ ಶಾಮತಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022200015000026/05/2022
560500198686 Gouramma - ಗೌರಮ್ಮ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560500198697 ಸತ್ಯಮ್ಮಾ - ಸತ್ಯಮ್ಮಾ ವಗದಳ ಗ್ರಾಮ// ಶಾಮತಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022200015000026/05/2022
560500199337 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ವಗದಳ PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500199876 ಈರಪ್ಪ - ಈರಪ್ಪ ತುಕರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/202212008000026/05/2022
560500199883 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಶಾಮತಾಬದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/20229006000026/05/2022
560500199890 ಪಾಂಡರಂಗ - ಪಾಂಡುರಂಗ ದಂಡಿನ್ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022180012000026/05/2022
560500199911 Tukaram s/o Narasappa - ತುಕಾರಾಮ ನರಸಪ್ಪ ದಂಡಿನ್ ಗ್ರಾ/PHH(NK) / NCS ****073027/05/2022FPS****073027/05/20223002000027/05/2022
560500199964 sundramma - ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/2022200015000028/05/2022
560500199982 Ambhika Baidoddi - ಪಾಂಡರಂಗ ತುಕರಾಮ ಗ್ರಾ//ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****073026/05/2022FPS****073026/05/2022180012000026/05/2022
560500200044 farid sab - ಫರೀದ ಸಾಬ ಶಮ್ತಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500200203 ದೇವಿಂದ್ರ - ದೇವಿಂದ್ರ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದ 5854AAY(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022200015000027/05/2022
560500200224 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/20223002000028/05/2022
560500200312 ಮಲಶೆಟ್ಟೆ - ಮಲಶೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338229/05/2022FPS****338229/05/2022150010000029/05/2022
560500200481 ಮಲೇಶ - ಮಲೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಶ ಸೋಲಾಪೂರ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560500200483 ನಿರ್ಮಲಾ - ಶಂಕರ ಗ್ರಾ// ಶಮ್ತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500200627 ಅಂಬದಾಸ - ಅಂಬದಾಸ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/202212008000028/05/2022
560500200668 ಈರಮ್ಮಾ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/202212008000027/05/2022
560500200684 Asha Begum - ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500200711 Iramma Panchal - ಶಿವರಾಜ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20229006000027/05/2022
560500200717 Manjula - ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20226004000027/05/2022
560500200722 ಮೆಹಬೂಬ - ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500200833 ಜಗದೇವಿ - ಬಲವಂತ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022150010000027/05/2022
560500201198 ಮುಸಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮುಸಾ ಮಿಯ್ಯಾ ಬಸೀರಸಾಬ ಗ್ರಾ// PHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/20229006000027/05/2022
560500201730 ಶಮೀಮಾ ಬೇಗಂ - ಇಸ್ಮಲ ಬಿರಾದಾರ ಗ್ರಾ// ಶಮತಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338227/05/2022FPS****338227/05/2022150010000027/05/2022
560500201788 Tahera Bee - ತಾಹೆರಬ PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/202212008000026/05/2022
560500201806 ಅಶೋಕ - ಅಶೋಕ ಗ್ರಾ// ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338228/05/2022FPS****338228/05/20229006000028/05/2022
560500202312 Amina Bee - ಮಹಿಬೂಬ ಗ್ರಾ// ಶಮತಾಬಾದ 585412PHH(NK) / NCS------120000000-
560500202441 Premila Haspanora - ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀಮಶಾ ಶಾಮತಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****338225/05/2022FPS****338225/05/202212008000025/05/2022
560500202469 sunita - ರಂಗಮ್ಮಾ ಶಾಮತಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500202814 mastan bi w/o Ratnasab - ಮಸ್ತಾನ್‌ ಬಿ ಗಂಡ ರತ್ನಸಾಬ ಗ್ರಾ/PHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022180012000026/05/2022
560500203474 PANDU RANGA - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****338226/05/2022FPS****338226/05/2022150010000026/05/2022
560500203475 M