REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300202083 Kalima Bee - C/O ಹಜೀಮಿಯ್ಯ 195 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500140655 Mallamma - W/O: ರಮೇಶ ಇಟಗಾ ವಳಖಿಂಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500140885 Gangamma - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಏಚ್.ನ.10 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****955028/05/2022FPS****955028/05/20229006000028/05/2022
560500141973 Sunanda - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದ 176/2 ವಲ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792329/05/2022FPS****792329/05/2022150010000029/05/2022
560500141974 Ghalemma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ನಗುರೆ 176/2 ವಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****792329/05/2022FPS****792329/05/20223002000029/05/2022
560500141975 Anjana - W/O: ದತ್ತಾತ್ರೆಯ 81 ವಳಖಂಡಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****796420/05/2022FPS****796420/05/20229060000020/05/2022
560500141976 Nilamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 223 ವಲ್ಖಿಂಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500141978 Seemavati - S/O: ಈರಪ್ಪಾ 300 ಶಂಭೋಲಿಂಗ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500141979 Kalavati - W/O: ಜಗನಾಥ ಶೇರೀಕಾರ 1-461 ಚಿಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560500141980 Deviki - W/O: ಓಂಕಾರ್ ಭಂಗೇನೋರ 267 ವಳಖಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500141981 Laxmi - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ 447 ವಳಖPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500141983 Shantamma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೆತ್ರಿ 326 ವಳಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500141984 Shridevi - W/O: ಮುರಳೀಧರ ಪಂಚಲ 113 ವಳಖಿಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500141985 Nageshavari - W/O: ಉಮೇಶ್ ಪಂಚಾಳ 113 ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500141986 Laxmibai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 275 ವಲ್ಖಂಡಿ ವಲPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500141987 ಅಂಬಿಕಾ - W/O: ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಹೇಲ್ಲೂರ್ 210 ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560500141990 Jayashree - W/O: ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಗೇನುರ್ 475 ವಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560500141991 Shivamma - W/O: ಶಂಕರ್ ಮೆಟ್ಟರಿ 365 ವಳಖಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500141994 Guramma - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ವಾಗಿನೋರ್ 1/194 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141995 Sangamma - W/O: ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಡ್ 124 ವಳಖPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500141996 Lalitha - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹುಲಗೇರ 81 ವಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500141997 Vijayalaxmi - W/O: ಅಂಬಣ್ಣ 257 ವಳಖಂಡಿ ವಳಖಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500141999 Ameena Bee - W/O: ಸಯ್ಯದ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಕಲ್ಮೂದವಲPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500142000 Chanabassappa - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ನಾಗುರ್ 155 ವಳPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20223002000028/05/2022
560500142001 Tahera Bee - W/O: ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ್ ಮುಕರೊಂಬೆವಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560500142002 Kavita - S/O: ನಾಗೇಂದ್ರ ಬೆಂಕೆಪಳ್ಲಿ 135 PHH(NK) / NCSBiometric****814325/05/2022FPS****814325/05/20226004000025/05/2022
560500142003 Shivaji - S/O: ಮಚೇಂದ್ರ 38 ವಳಖಂಡಿ ವಳಖಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142004 Nagamma - W/O: ಒಮಣ್ಣ 1-390 ವಳಖಂಡಿ ವಳಖPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500142006 Sampathi Bai - S/O: ಗಣಪತಿ ಮಜಕುರೆ 253 ವಲ್ಖಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142009 Sridevi - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ನಡಿಮಿದೊಡ್ಡಿ 352 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500142010 Anushaya - D/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ 16 ವಳಖಿಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142014 Ameena Bee - W/O: ಚಂದ್ ಪಶಾ 200 ವಳಖಿಂಡಿ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142016 ರಂಗಮ್ಮ - W/O: ಹನುಮಂತ 81 ವಳಖಿಂಡಿ ವಳಖಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142019 ಸುಂದರಮ್ಮ - W/O: ಮೌಲಾಣ್ಣ ಶೇರೀಕಾರ 399 ವಳಖPHH(NK) / NCS------180000000-
560500142021 Shridevi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬರದಾರ 81 AAY(NK) / NCS------200000000-
560500142022 Godavari - W/O: ಶಂಕರಯ್ಯ 05 ವಲ್ಖಂಡಿ ವಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142023 Mahadevi - W/O: ಮಾಲ್ಲಯ 05 ವಳಖಿಂಡಿ ವಳಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142024 Paramma - W/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರಿ 123 ವಳಖಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142025 Padma - W/O: ಅಂಬ್ರೇಶ್ ನಾಗುರ್ 183 ವಳಖPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500142026 Gunubai - W/O: ಶಯಬಣ್ಣಾ 1 ವಳಖಿಂಡಿ ವಳಖಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142027 Sangeeta - S/O: ಶಂಕರ ನಡವಿನದೋಡ್ಡಿ 245 ವಲPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500142028 Priyanka - W/O: ರಮೇಶ್ ನಡವಿನದೋಡ್ಡಿ 1-450 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142033 Kavita - W/O: ಉಮೇಶ 260 ವಳಖಂಡಿ ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142035 Paramma - W/O: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 79 ಪಟ್ಟವಡೆ ರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500142041 Siddamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ 115 ವಳಖಂಡಿ ವಳಖಂPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022240016000028/05/2022
560500142043 Shanta Bai - W/O: ಶಿವಶರಾಣಪ್ಪಾ ಮುಕರೊಂಬಿ 477PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500142057 Ranu - W/O: ಪ್ರಭಾಕರ್ 200 ವಳಖಿಂಡಿ ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142063 Kashamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 1/21 ವಳಖಿಂಡಿ ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142069 Rizwana Begum - W/O: ಸೈಯದ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ 221 ವPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500142084 Gangamma - W/O: ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಬೆಂಕಿಪಳ್ಲಿ 203 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500142198 Vijayalaxmi - W/O: ಅಶೋಕ ಶೇರೀಕಾರ 423 ವಳಖಿಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142310 Irappa - S/O: ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ 200 ವಳಖಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142370 Hasina Bee - W/O ಎಂಡಿ ಅಬೆದ ಸರ್ವರ 443 ವಳಖಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500142489 Rekha - W/O ಬಸಪ್ಪಾ ಶೆರಿಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500142491 Siddamma - W/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ 1-301 ವಳಖಿಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142492 Jagadevi - S/O: ಈರಪ್ಪಾ 300 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500142493 Paramma - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 115 ವಳಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142497 Sangeeta - S/O: ವೈಜಿನಾಥ 178 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500142499 Prabhavati - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ 377 ವಳಖೆ0ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142500 Eshwari - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೇರೀಕಾರ 384 ವPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500142501 Surekha - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ #65 PHH(NK) / NCSBiometric****143418/05/2022FPS****143418/05/20226040000018/05/2022
560500142503 Rama Bai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ನಾಗುರ್ 155 ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142509 Rama Bai - W/O ಶಿವಕಾಂತ 31 , PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142512 ಜೈಶೀಲಾ - W/O: ಜೈ ಭೀಮ್ 1-462 PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500142513 Sharadabai - W/O: ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿಕಾರ 47 ವಳಖPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142514 Surekha - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೇರಿಕಾರ 147 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142518 ತುಕಮ್ಮ - W/O ವಿಠಲ್ ಮೆತ್ರೆ ೩೨ ವಳಖೇ೦PHH(NK) / NCS------150000000-
560500142526 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪ 124 . ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142527 ರಂಜೀತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142531 Indrabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ #84 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142533 Iramma - W/O ವಿಠಲ ಶಂಭುನಗರ ಏಚ್‌ ಎನPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20223002000028/05/2022
560500142537 Ambabai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 55 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142541 Malasree - S/O: ಕಾಶಪ್ಪ ಕೋಡಂಬಳ್ 201 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500142542 Ratnamma - D/O: ಜಗನಾಥ ಶೇರೀಕಾರ 209 ವಳಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142544 Renuka - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಾಗುರ್ 155 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142548 Mahadevi - W/O: ಬಸಪ್ಪಾ 1-348 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142550 Devindr Kumar - W/O ದೇವೀಂದ್ರಕುಮಾರ 237 . . PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500142552 Godavari - W/O: ರವಿ ಕಾಂತ # 190 PHH(NK) / NCS------210000000-
560500142557 ಶೀಲ್ಪಾ - S/O: ಹಣಮಂತ ಷಣ್ಮುನಕನೋರ 453 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500142559 Vimala - W/O: ವೆಂಕಟ ವಳಖಿಂಡಿ ವಳಖಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142561 Sangamma - W/O: ಈರಣ್ಣ ಜೊಗದೋರ್ 1-270 ವAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500142576 Indu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 61/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142580 Shashikala - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಶೇರಿಕರ್ ಪೋಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142584 Parvati - W/O: ಅಂಬಣ್ಣಾ 391 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500142589 Afreen Begum - W/O: ಸೈಯದ್ ಅಲಂ 216 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500142596 ನೂಜಾಹಾನ ಬೇಗಂ - S/O: ಸೈಯದ್ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸಾಬ್ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022180012000027/05/2022
560500142597 Lalithabai - W/O: ರವಿ ಏಚ್ ನ.44 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500142625 Shameena Begum - C/O ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ 324 00 ವಳಖಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142646 Sarsvati - W/O: ತುಕಾರಾಮ 07 ವಳಖಿಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20226004000027/05/2022
560500142648 Rukmini Panchal - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 113 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500142652 Laxmibai - W/O: ಭಗವಂತ 96 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500142653 Shashikala - W/O: ಹನುಮಂತ 61 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142657 Mayavathi - W/O: ನಾಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ 05 ವಳಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142661 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 86 PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500142664 Kavita - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲಾಡ 1-162 ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142668 Gangamma - S/O ಬಸವರಾಜ ಹಂದಿಕೇರ ವಲ್ಖಿಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****814323/05/2022FPS****814323/05/2022180012000023/05/2022
560500142728 ಜೈಶೀಲಾ - W/O: ಹಣಮಂತ 41 ವಳಖಿಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500142791 Rekhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142792 Mahadevi - W/O: ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142794 Prahlad - S/O: ಪ್ರಲಾದ ರಾವ್ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142895 Bindurani - W/O: ಭೀಮಷಾ ಮೇತ್ರಿ 326 ವಳಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500142904 Laxmi Bai - W/O: ಬಾಬುರಾವ 126 ವಳಖಿಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792329/05/2022FPS****792329/05/20229006000029/05/2022
560500143015 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುವೀರ್ #185 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500143047 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ 151/2 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143054 Mamita - C/O: ತುಕಾರಾಮ 07 ವಳಖೆ0ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500143068 Jagadevi - W/O: ಮಾರುತಿ ನಿಂಗದಳ್ಲಿ 147 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500143097 ಸೈಫುರಾ ಬೀ - W/O: ಘೂಡು ಸಾಬ್ 260 ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500143100 ಗೋರಿ ಬೀ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೀಕ್ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ /PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500143180 Muttamma - W/O: ನಾಗಪ್ಪ ನಾಗುರ 00 ವಳಖೆ0PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143244 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ 12 PHH(NK) / NCSBiometric****455524/05/2022FPS****455524/05/20226004000024/05/2022
560500143322 Sakku Bai - W/O: ಶಂಕರ 203 ವಳಖಿಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500143324 Parvati - S/O: ಶಂಕರ 203 ವಳಖಿಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500143370 Rekha - S/O: ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪಾ 81 ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500143646 ಸುಬ್ಬಮ್ಮಾ - W/O: ಮೌಲಾಣ್ಣ ಸೇರಿಕಾರ 41/1 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500143717 ಗೌಸಿಯ ಬೆಗಂ - W/O ಸೈಯದ್ ವಲಿುದ್ದೀನ್ 221 . PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500143815 ಅಶ್ವಿನಿ - W/O: ರಮೇಶ ಮಗ್ಗಿ 1-98 ವಳಖೆ0PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144175 ಜಗದೇವಿ - W/O: ಹನುಮಂತರಾವ್ ಪಂಚಾಳ 107 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500144184 Bhagyashree - W/O ಹನಮಂತ 1-147 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144371 Kavita - W/O ದೇವಿಂದ್ರ ಕಂಬಳೆ 2/51 . ವPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500144414 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - W/O: ಸಂತೋಷ ಏಚ್‌ ನ 00 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144474 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಮಾಳಗೆ 1PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500144999 Minakshi - W/O: ಹನಮಂತ ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500147327 Surekha - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ #1/138 ಹಂಕುಣಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147373 Kaveri - W/O: ಬಲರಾಮ್ ಬಿರಾದಾರ 13/182 PHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/20226004000027/05/2022
560500148857 ವಿಧ್ಯಾವತಿ - W/O: ಕಲ್ಲಾಯಣ ರಾವ್ 82 ವಳಖಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560500149353 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪ 157 PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500149359 Vidyvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ 289 . ಹುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500149369 Narasamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ 32NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149379 Sunitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ 49 / ಹುಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150290 Minakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಂಚಂದ್ರ ಶೇರೀಕಾರ 63 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500152672 Gondamma - D/O ಲಕ್ಷನ್ ಶೇರಿಕಾರ 397 . ವಳಖPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500152745 Jagadevi - S/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಫಾರಜಿ ಪ್ಯಾಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153103 Saraswati - W/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ವಳಖೆ0ಡಿ ವಳಖಂPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022210014000028/05/2022
560500153370 Manjula - W/O: ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ 209 ವಲ್ಖಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153464 Tangemma - W/O: ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಗೇನುರ್ 260 ವಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500153575 Joyati - W/O ಬಸವರಾಜ 4/1 . ವಳಖಂಡಿ ವಳಖಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153801 Mallamma - W/O: ಮಾರುತಿ 135 ವಳಖಂಡಿ ವಳಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153804 Pavitra - W/O: ರವಿಕಾಂತ 1-23 ವಲ್ಖಂಡಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20226004000027/05/2022
560500153979 Saraswathi - W/O: ಬಾಬು ರಾವ ನಡುವೆಧೂಡಿ 1-30/PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500154088 Gundamma - W/O: ತಿಪಣ್ಣಾ 210 ವಳಖಂಡಿ ವಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154251 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಜೋಗಾದ 27PHH(NK) / NCS------30000000-
560500154306 Parvathi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಗುರ್ 173 ವಳಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500154385 Malashree - D/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಮಾನಕಾರ್ 215 ಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154459 Shobha - W/O: ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಳಗೆ 356 ವಳಖಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500155408 Sangeeta - ಮಹದೇವ 00 ವಲ್ಖಿಂಡಿ ವಲ್ಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500155489 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ 152/2 ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20223002000028/05/2022
560500155767 Shaheen Sultana - W/O ಎಮಡಿ ಸಾಜಿದ ಅನ್ವರ 443 0 ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155782 Afreen Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಬ್ 00 , ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500155810 Fatima Be - W/O ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾಲ 220 0 ವಳಖಂಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560500156013 Jyoti - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ #53 ವಳಖಿಂಡಿ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560500156068 Devamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 53 ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157025 Putala Bai - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಡಗುಳ 38 ವಳಖಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157026 Kalavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೆವಂಸಿದ್ದಪ್ಪ 58 ವಳಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157103 Pinku - W/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ 16 , ವಳಖಂಡಿ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157200 Jagadevi - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗುರ 181 ವಳಖಂPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500157208 Sunita - W/O: ಹಣಮಂತ ನಾಗುರ 181 ವಳಖಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500157401 Santoshamma - D/O: ಸುಗಞಯನಿ ಮಚಕುರೆ 1-253 ವಳPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022210014000028/05/2022
560500157683 Mohita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ್ ಏಚ್.ನ.2/12PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500157758 Satayama - W/O ಆನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 00 . ಇಟಗ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****255124/05/2022FPS****255124/05/20226004000024/05/2022
560500157774 Jagadevi - W/O: ಸೈನತ್ ಬಿ ಕುಂಬಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****571115/05/2022FPS****571115/05/2022150100000015/05/2022
560500157775 Srinath - S/O: ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೊಳಕೆರಿ 06 ವಳಖPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500157804 Laxmi Bai - W/O: ಅರ್ಜುನ 76 ವಳಖಿಂಡಿ ವಳಖAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500157912 Nandini - W/O: ವಿಜಯ್ 1-263 ವಲ್ಖಂಡಿ ವಲPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500157923 Revamma - W/O: ಶಂಕರ್ ಮೆತ್ರಿ 281 ವಳಖಿಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500157931 Gouramma - W/O: ಜಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊಳಕೆರಿ 1-0PHH(NK) / NCS------120000000-
560500157955 Shridevi - W/O: ಗೋವಿಂದ ಬೆಂಕೆಪಳ್ಲಿ 258 ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560500158023 Savita - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಮಾಳಗೆ 289 ವಳಖPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500158223 Akkanagamma - W/O: ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೊಳಕೆರಿ #6 ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500158259 Sonamma - S/O: ಬಾಬು ವಳಖಿಂಡಿ ವಳಖಿಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500158282 Bhagyashri - S/O ಸಂಬಡೆ ದೊಂಡೀಬಾ 0 0 ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500158287 Neelamma - W/O ಸಂಗಮೇಶ 124 / ವಳಖಂಡಿ ವಳಖಂPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500158309 Saroja - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಪೋ ಪಾಟೀಲ 1/235 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500158319 Priyanka - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 18 . ವಳಖಂಡಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500158640 Sony - S/O: ಅಮೃತ ರಾವ್ ಬುದ್ದಾ 314 ವಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500158655 Sultana Banu - W/O: ಪಾಶಾ ಖಾದ್ರಿ 1-93 ವಳಖಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500158674 Surekha - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ 130 ವಳಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500158869 Bharati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500158912 Fharahan Bee - W/O: ಸಲಿಮೊದ್ದೀನ್ 165 ವಲ್ಖಿಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022210014000027/05/2022
560500159356 Mallamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಾಡಿವದ 1/239 ವಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159373 Sangeeta - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 234 ವಳಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159948 parbhu - ಮು;ಉಡಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162156 Sarswati - ಸಿದಪ್ಪ ದಂಡೆ 33 ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162533 ಲಾಲಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500162534 ಮಾರುತಿ - ಮಾಳಿನಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500162536 ಹಣಮಂತ - ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162537 SANGAMMA - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162538 ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162539 ರಾಮಣ್ಣಾ - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162540 Renuka - ಮು : ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ : ಹುಮನಾಬಾದ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500162541 ದಶರಥ ತಂ ರಾಮಣ್ಣಾ - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500162542 ಗೋರಖನಾಥ - ಸಾ:ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162543 Jagdevi - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162544 SANGAMMA - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂ ದ್ವಿ. ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಸಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162545 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162546 Parwathi - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162547 Chandrakala - ವಳಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162548 abedha bi - ಮು : ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ : ಹುಮನಾಬಾದ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500162549 Kashamma - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162550 ಮಹಾದೇವಿ - ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಮುವಳಖAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162551 ಮಹಾದೇವಿ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500162552 Sumitra Bai - ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500162553 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ವಳಕಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500162554 ವಿರಯ್ಯ - ವಿರಯ್ಯ ತಂದೆ ದೊಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚನAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162555 ಗೌರಮ್ಮ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162556 sagamma - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20223002000027/05/2022
560500162557 ಜಗದೇವಿ - WALKHINDIAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162558 shivaraya - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162559 Shantabai - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162560 ದಶರತ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162561 ಈರಪ್ಪ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162562 ಹಣಮಂತ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162563 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162564 ಜಯ ರಾಜ - ಮು : ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162565 tukkamma - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500162566 ಜಗನಾಥ - ಮು:ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500162567 dropati - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162568 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162569 ರುತಾ - ಭಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500162570 ಕಲಾವತಿ - ಭಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162571 Gangamma - ವಳಭಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162572 ಪ್ರಲಾದ - ಮು:ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500162573 rajeshwari - ವಳಭಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500162574 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು : ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ : ಹುಮನಾಬಾದ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162575 ಆಂಬಮ್ಮ - ವಳಭಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162576 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500162577 ram bai - ವಳಭಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162578 ಶರಣ್ಣಮ್ಮಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500162579 ಹಣಮಂತ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162580 Rachamma - W/O: ಬಸಯ್ಯ 0000 ವಳಖಿಂಡಿ ವಳಖAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500162581 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500162582 sultana bi - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162583 devama - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500173878 Malan Bee - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022180012000027/05/2022
560500173879 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500173880 KASHIBAI - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173881 ಮಚೆಂದ್ರ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173882 ವ್ರಜಿನಾಥ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500173883 ಭೀಮಶಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500173884 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500173885 Shamabai - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500173886 ಕೋಂಡಾಬಾಯಿ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಮು: ವಳPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173887 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173888 YANKAMMA - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173889 ಕಲಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173890 ಜಾಮುನಿ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173891 ದಶರಥ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173892 ಅನುಸುಯಾ - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂ ತುಕಾರಾಮ ಕಟ್ಟಗಿ ಸಾ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560500173893 ಮಹಾದೇವಿ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500173894 ಬಾಬು - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173895 Rangamma - ವಳಖಿಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500173896 Shanta Bai - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500173897 Jatemma - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500173898 ಬಾಬು ರಾವ - ಮಾಳಿನಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500173899 Kalavati - ಮು : ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ : ಹುಮನಾಬಾದ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173900 ಶಂಕರ ಆಪ್ಪಾ - ಮಳಖದಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500173901 ತುಕ್ಕಮ್ಮ - ಮಳಖದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173902 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500173903 Sumitra Bai - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173904 ಮಹಾಂತಪ್ಪ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173905 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173906 Sumitra - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022180012000027/05/2022
560500173907 ಶರಣಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500173908 GUNDAmma - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173909 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173910 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173911 ಪ್ರಕಾಶ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500173912 ತಿಪಣ್ಣಾ - ಮು : ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ : ಹುಮನಾಬಾದ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500173913 ನಿಲಮ್ಮಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173914 SUMITRA - ಮು: ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173915 ಶರಣಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500173916 ಜಯರಾಜ್‌ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500173917 ಪ್ರಭು - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173918 ಶ್ರೀಮಂತ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173919 ಪ್ರಭು - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173920 ಅಂಬಿಕಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500173921 ಜಗದೇವಿ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500173922 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500173923 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173924 Biban Bee - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500173925 ತುಕಾರಾಮ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173926 ಜೋತಿ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173927 ಮೊನಮ್ಮ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500173928 ಕರಬಸಪ್ಪ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500173929 ಕಿಶನ ರಾವ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173930 Jagdevi - ಮು:ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜೀ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173931 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173932 iramma - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173933 ಶಿವಪ್ಪ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500173934 Mahadevi - W/O ಬಬ್ರೂವನ 128 , ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500173935 Basheer Bee - ಮು :ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ. ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173936 ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173937 ಅನಿತಾ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173938 ನ್ಯಾಮತುಲ್ಲಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173939 ಹಣಮಂತ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173940 ಯಂಕಮ್ಮ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/202212008000027/05/2022
560500173941 Nagamma - ಶ್ರೀಮಂಥ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗೋಬ್ಬರವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20229006000027/05/2022
560500173942 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173943 Jagadevi - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173944 ಜಗನ್ನಾಥ - ಮು : ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ : ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500173945 Paramma - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022150010000027/05/2022
560500173946 Anita - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022210014000027/05/2022
560500173947 Jamrut Bee - ವಳಖಿಂಡಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500173948 fatima bi - ಸಲಿಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಮಿರಸಾಬ ವಳಖಿಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560500173949 Faimida - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500173950 Sangeeta - ಸಂಗೀತಾ ಗಂ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರ ಸಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****792329/05/2022FPS****792329/05/20229006000029/05/2022
560500173951 Mahadevi - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173952 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು: ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20226004000028/05/2022
560500173953 Bhagirati - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173954 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಹೊಸಮನಿ ಮು:ವPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173955 sumitra - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173956 Rajma b - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20226004000027/05/2022
560500173957 ಮಹಾದೇವಿ - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ ಶಂಕರ ಸಾ: ವಳಖಿಂಡಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173958 ನಿರಮಾಗ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500173959 Shanta Bai - ವಳವತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500173960 ಈರಪ್ಪಾ - ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173961 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173962 ಲಾಲ ಪಾಶಾ - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792329/05/2022FPS****792329/05/2022150010000029/05/2022
560500173963 ಜಹಿರೊದ್ದಿನ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500173964 lalita - ವಳಖಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022270018000027/05/2022
560500173965 ದಶರಥ - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173966 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/20229006000028/05/2022
560500173967 ಕವಿತಾ - ಮು:ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173968 ಈರಪ್ಪಾ - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173969 ರಾಮಣ್ಣಾ - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20223002000027/05/2022
560500173970 Kasturi Bai - ವಳಕಿಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500173971 Ratnamma - ವಳಕಿಂಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173972 chandramma - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173973 anita - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173974 ಧರ್ಮಣ್ಣಾ - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500173975 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಮು:ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173976 Gouramma - ಮು:ವಳಖಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/202212008000028/05/2022
560500173977 ಗಣಪತಿ - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022180012000028/05/2022
560500173978 ಕಾಳಪ್ಪ - ವಳಕಿಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022150010000028/05/2022
560500173979 Haseena Bee - ಮಾಳಿನಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/2022200015000027/05/2022
560500173980 ಸುಗಾರ ಬೇಗಂ - ವಳಖಿಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-