REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
200300204222 Shweta - C/O ಭಿಮ್ರಾವ್ ರಾಜಗೀರಿ 1/2081 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140597 Sujata - W/O ವೀರೇಶ್ ಹುಮನಾಬಾದ ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500142029 Jaishri - S/O: ರಾಯಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ 153 ವಲ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500142034 Bakkappa - S/O ನಾಗಪ್ಪ ಏಚ್.ನ.1/183 ನಾರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142100 Ruksar Begum - W/O ಜಫಾರ್ ಶೈಖ್ ಮುಸ್ತರಿ ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142103 Meenakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗಾರ್ಜುನ ಏಚ್‌ ನ 0-PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142122 Channamma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಜಖಾ 18 ಮಹಾದೇವ ಟೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142184 Chandrakanth - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 595 ಮುಸ್ತರಿ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142207 Renuka - W/O ಓಂಕಾರ 1/134 ಮುಸ್ತರಿ ಮುಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142448 Ramabai - S/O: ಪ್ರಭು ವಡ್ಡಂಕೇರ 483 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142483 Nasima Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿನ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142484 Fathima Begum - W/O: ಮೌಲಾನ ಸಾಬ 1/99 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142485 Shabana Begum - S/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಗನಿ ಸಾಬ 1/93 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/2022180012000027/05/2022
560500142516 Shanta - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌಸ್ ನ 00 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500142517 Sharanamma - W/O: ಶಾಯಪ್ಪ ಹೌಸ್ ನ 1/68 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142565 Babita - W/O ಜಯ್ಯ 2/102 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142582 Bismillah Bee - W/O: ಪತರು ಸಾಬ್ 1/71 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20223002000028/05/2022
560500142583 Amina Begum - W/O: ಮೈಬು ಸಾಬ್ 2/109 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142680 Ambika - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ 2/63/2 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005324/05/2022FPS****005324/05/2022150010000024/05/2022
560500142683 Mahaboob Sab - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ 00 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142704 ಅಶ್ವಿನಿ - W/O ತುಕಾರಾಮ 2-121 . PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142713 Mastan Bee - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ್ ತಡಪಲಿ 1/23PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142715 Shilamma - W/O: ಶಿವಪ್ಪ 234 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500142723 Reshma Begum - S/O: ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ 304 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142724 Nurjaha Begum - W/O: ಘೂಡು ಸಾಬ 2/8 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142740 ಶಹೆದಾ ಬೇಗಮ - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ 1/231 ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142747 Prema - W/O: ಹನ್ಮಂತ ರಾವ 295/2 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005325/05/2022FPS****005325/05/2022180012000025/05/2022
560500142751 Sharada Bai - S/O: ನಂದೆಪ್ಪ 380 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142768 ಜೀ ಸಿದ್ದಮ್ಮ - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ 2/11 ಮುಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560500142769 ರಾಬನ್ ಬೀ - W/O: ಜೀಲಾನಿ ಮಿಯ್ಯಾ 1/81 PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/2022180012000027/05/2022
560500142779 Parvathi - W/O: ವಿಠಲ್ ಮಹೂರ್ಕರ್ 1/65 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/202212008000028/05/2022
560500142780 Tirtha Bai - W/O: ಉದಯ್ ಕುಮಾರ 277 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005324/05/2022FPS****005324/05/2022150010000024/05/2022
560500142801 Sruthi - S/O: ರಂಶೆಟ್ಟಿ 261 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005324/05/2022FPS****005324/05/202212008000024/05/2022
560500142807 Shaheen Begum - S/O: ತಾಜುದ್ದೀನ 190 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226604000027/05/2022
560500142808 Sujatha - S/O: ಭೀಂಶಾ 225 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142814 Vidyavathi - W/O: ಗಣಪತಿ 153 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022150010000028/05/2022
560500142818 Sangeeta - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 1/153 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560500142819 Jagadevi - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 76 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500142821 Shaheen Begum - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ 1/128 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022150010000028/05/2022
560500142823 Firdous Begum - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ 334/2 PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500142824 Nagaratnamma - S/O: ಶಿವರಾಯ್ಯ 285 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500142827 Kalaavati - W/O: ನಾಗಶಟ್ಟಿ 330-1 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500142830 Jharemma - W/O: ಕಾಲಪ್ಪ ಹೌಸ್ ನ 2/84 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20229006000028/05/2022
560500142831 Siddamma - W/O: ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ 2/88 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142855 Khasim Bee - W/O: ಸಿಲಾರ್ ಸಾಬ 2/54 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/20223002000029/05/2022
560500142857 Mohammadi Begum - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ 334/2 ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142859 Naziya - S/O: ಸಿಲಾರ್ ಸಾಬ್ 2/54 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022150010000028/05/2022
560500142861 Lalita - W/O: ರಾಜಪ್ಪ ಕುಂದಲಿ 0000 PHH(NK) / NCSBiometric****004913/05/2022FPS****004913/05/202212008000013/05/2022
560500142873 Sudha - S/O: ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ 152 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142888 Sujata - S/O: ಚೆಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ 1/159 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/202212008000029/05/2022
560500142890 Miran Bee - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಬಾ 7/377 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142893 Shobha - W/O: ಮಾಣಿಕ ರಾವ್ 2 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142896 ಸಮೀನಾ ಬೆಗಂ - S/O: ಖಯಮೋದ್ದೀನ್ ಸಾಬ 2/32 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/202212008000027/05/2022
560500142897 Narsamma - W/O: ಜೆಟ್ಟೇಪ್ಪ 1/66 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142899 Savitra - S/O ಗಣಪತರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****005325/05/2022FPS****005325/05/202212008000025/05/2022
560500142905 Tukkaamma - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1/84 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/2022150010000029/05/2022
560500142906 Mamata - S/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ 1/26 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142907 Prabhavathi - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ 174 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500142908 Resmabai - W/O ಶಿವಾನಂದ 77 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/202212008000028/05/2022
560500142909 Surekha - S/O: ಬಸವನಪ್ಪ 00 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/20226604000029/05/2022
560500142912 Godavari - S/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪ 00 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142914 Maheroon Bee - W/O: ಬಾಬುಮಿಯ 2-43 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022150010000028/05/2022
560500142915 Sharanamma - S/O: ಸಿದ್ರಪ್ಪ 1/106 ಮುಸ್ತರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142917 Sana Anjum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗಿರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142919 Shakuntala - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ 1-17 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500142921 ಸವಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142923 Sunitha - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 1-138 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142924 Rathnamma - W/O: ಇಸ್ಮಲಪ್ಪ 2/157/1 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20223302000027/05/2022
560500142926 Gangamma - W/O: ಸಿದ್ರಾ0 1/08 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500142927 Kavitha - S/O: ಪ್ರಭು 116 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142928 Fauziya Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2/29 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/202212008000028/05/2022
560500142929 Gnyandevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ 2/161 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142930 Kamala Bai - S/O: ಶಿವರಯ ಸಾದಾ 299 ಮುಸ್ತರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142933 ಸುವರ್ಣ - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 137/1 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560500142934 Shruti - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೌಸ್ ನ 14127506PHH(NK) / NCSBiometric****510026/05/2022FPS****510026/05/20229006000026/05/2022
560500142935 Kaveri - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 2/29/1 ಕರಬಸಪ್ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142936 Ambvva - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 213 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142937 Umashri - S/O: ಮಾರುತಿ 2-80 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500142938 Gundamma - S/O: ಗಂಗಪ್ಪ 135 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142939 Anitha - S/O: ರಂಚಂದ್ರಪ್ಪ 134 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/2022180012000027/05/2022
560500142940 Sharada Bai - S/O: ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪಾ 1-85 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142941 ಸ್ವಾತಿ - W/O: ಓಂಕಾರ್ 1/163 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142942 Manemma - S/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 1/69 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500142951 Mastan Bee - W/O: ಫಾಯಾಜ್ 1-80 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/2022180012000027/05/2022
560500142952 Parveen - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಮ್ತಯಾಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142954 Asha Begum - W/O: ಖದೀರ್ 1-80 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142958 Sangamma - W/O: ಕರಬಸಪ್ಪಾ 1/44 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005324/05/2022FPS****005324/05/20223002000024/05/2022
560500142960 Md Irfan - S/O: ಯಾಂದಿ ನೂರ್ ಅಲಿ 428 ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142961 Mastan Bee - S/O: ಮೈನುದ್ದೀನ 1/216 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142962 Saraswti - S/O: ಶಿವರಯ 336 ಮುಸ್ತರಿ ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142963 Gangamma - W/O: ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯ 124 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20223002000027/05/2022
560500142964 Pasha Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲಾನ್ ಸಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500142966 Mallamma - S/O: ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 118 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/202212008000028/05/2022
560500142967 Jijabai - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1/64 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142971 Chandrammaa - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 419 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20223002000028/05/2022
560500142972 Maibu Bee - W/O: ಮಿರಾ ಸಾಬ 1/80 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20223002000028/05/2022
560500142997 Sangitha - W/O: ರಘುನಾಥ್ 219 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/2022150010000029/05/2022
560500143002 Shilpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮ್ರಾವ್ 2/89 ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560500143004 ಸುವರ್ಣ - W/O: ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ 73 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022150010000028/05/2022
560500143006 Rangamma - W/O: ಮಸ್ತನಪ್ಪ ಗವರಿ 2/161 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20223002000027/05/2022
560500143020 Tasbeen - W/O ಮೋಹಡ ತೌಫೀಕ್ ಮೌಜಾನ್ ಏಚ್.ನ,PHH(NK) / NCS------90000000-
560500143039 Tejamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ 2-119 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143045 Parvati - W/O ಪ್ರಕಾಶ 113 , , PHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/20229006000029/05/2022
560500143053 Noorjahan Begum - W/O: ಮಸ್ತಾನ್ ಅಲಿ 182 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500143055 Safiya Begum - W/O: ನವಾಬ್ ಸಾಬ್ 2/62 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/202212008000027/05/2022
560500143059 Renuka - W/O: ಮಂಜುನಾಥ 137/1 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143063 Gajarabai - W/O: ವಾಲ್ಮೀಕಿ 494 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143071 Shameem Banu - S/O: ಮದಾರ ಸಾಬ 190 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143082 Jaganath - S/O: ರಾಯಪ್ಪಾ 153 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143129 Shanth Bai - W/O: ಮಹಾಲಿಂಗ ರಾಯ 1/163 ಮುಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500143139 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - S/O: ರೇವಪ್ಪ 00 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005324/05/2022FPS****005324/05/20226004000024/05/2022
560500143155 Sanjana - D/O: ನರಸಿಂಗ ಕೈಕಾಡಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143166 Megha Darshini - W/O ಸಂತೋಷ 94 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143235 Hasina Bee - W/O: ಉಸ್ಮಾನ ಅಲಿ 1-31 PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500143238 Muttamma - S/O: ಸಂಬಣ್ಣ 2-152 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/202212008000028/05/2022
560500143282 Subhadra - W/O: ಚನ್ನಪ್ಪಾ 277 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500143321 Sanjana - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 2-113 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/20226004000029/05/2022
560500143352 Jagadevi - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 281 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500143467 Kalpana - W/O ರವಿಕುಮಾರ 1/30/3 / ತಕ್ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500143522 Sridevi - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 217 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****110523/05/2022FPS****110523/05/2022180012000023/05/2022
560500143555 Tasleem - W/O: ಮೌಲಾನ ಸಾಬ್ 1-31 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560500143560 Sridevi - W/O: ಬಸವರಾಜ್ 502 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500143675 Renuka - C/O ಬಾಬುರಾವ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ವಡPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/202212008000028/05/2022
560500143710 Radha - S/O: ಬರಲಾ 366 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143923 Jaiyashri - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 419 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/202212008000028/05/2022
560500143927 Rajeshri - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 419 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022150010000028/05/2022
560500144013 Annapurna - W/O: ದಯಾನಂದ 502 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144281 Tahseen Begum - W/O ಜಲೀಲ್ ಮೊಮಿನ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/202212008000027/05/2022
560500144354 Malasri - S/O: ವೀರಯ್ಯ 126 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144406 Reshma - W/O: ಜಾವೀದ 2/51 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500144451 Hanamant - S/O ಶಾಂತಪ್ಪ 2/82 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144465 Shanta - W/O: ಹನಮಂತ 00 ಮುಸ್ತರಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500144470 Jaishila - W/O: ಪ್ರಭು 2/17 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226604000027/05/2022
560500144475 Anemma - W/O: ಅನಂದ 00 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500144534 Rukamma - W/O: ಭೀಮಷಾ 0-17 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500144659 Pooja - W/O: ಜೀವನ 2/72 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144885 ಜೈಬುನ್ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಎನಯಥPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/202212008000027/05/2022
560500145138 Shekamma - 1-133 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005324/05/2022FPS****005324/05/20223002000024/05/2022
560500145179 Ishrat Begum - S/O: ಬಾಬು ಮಿಯಾ 1/89 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500145203 Dropathi Adkai - W/O: ಪೀರಣ್ಣಾ ಅಡಕಾಯ 384 ಮುಸPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20223002000027/05/2022
560500145230 Munna Begam - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಪಾಶಾ 33 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147241 Nilamma - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ಗುಪ್ತಾ 1/21 ಮೇನ್AAY(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022200015000028/05/2022
560500147454 Rama Bai - S/O: ತುಕ್ಕಪ್ಪ 54 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147479 Sugunamma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ 34 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/20226004000029/05/2022
560500147491 Bandamma - W/O: ನಾಗಶಟ್ಟಿ 1/1712 PHH(NK) / NCS------180000000-
560500147499 Ningamma - S/O: ಈಶ್ವರ್ 137/1 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20226004000028/05/2022
560500149374 Rohini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ #8 PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/2022150010000028/05/2022
560500149437 Syeda Begam - S/O: ಗೌಸೋದ್ಡೀನ್ 1-226 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500149455 ಅಫ್ಸರ್ ಬಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಶಾಮಿಯ್ಯ ಏಚ್‌ ನ 0-0PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/2022150010000027/05/2022
560500149456 Lakshmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಣಿಕ ಏಚ್‌ ನ 0-0 ಮೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560500149467 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ 000 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500149469 Sindhu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಾಂತ ವೀರ 1-169 PHH(NK) / NCSBiometric