REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500139666 Afreen Begum - W/O ಮಡಿ ಇಬ್ರಹೀಮ 13-122 ಬಿ ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147283 Muniroddin - S/O ರುಸುಲ್ ಸಾಬ ೧೩-೬ ಬಿಬಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20223002000027/05/2022
560500147284 Md Shareefuddin - S/O ಎಂಡಿ ರಹಿಮುದ್ದೀನ್ ೧೩/೩೯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500147286 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147383 Pasha Bee - W/O ನಜಿರೋದ್ದೀನ್ ೧೩/೭೨ ಬಿಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500148494 Shabana Begum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಜಹಿರೊದ್ದೀನ್ ೧೩PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148499 Saleema Begum - S/O ಮುಹಮ್ಮೆದ್ ರಹೀಮುದ್ದೀನ್ ೧೩PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022150010000029/05/2022
560500148502 ಮಸ್ತಾನ್ ಬಿ - S/O ಮದ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ೧೩-೮೧ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500148550 Asma Sadiya - S/O ಎಮ್ ಡಿ ಮಸಿಹುದ್ದೀನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148579 Mehmuda Begum - S/O ಘೂಡೂಸಾಬ್ 13-162 ಬೀಬಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500148602 Rizwanz Begum - W/O ಎಂಡಿ ನಜೇರುದ್ದಿನ ೧೬/೯೯/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022210014000028/05/2022
560500148656 Shahnaz Begam - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ೧೩-೯೪ ಬಿ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500148686 Shareefa Begum - W/O ಶೇಕ್ ಮೋಯಿನುದ್ದೀನ್ ೧೩-೯೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500148730 Ayesha Parveen - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 1PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500148755 Bhuvaneshwari - W/O ಅಮರ ರಕಸಾಲೆ ಮನೆನ 00 ವೀರಭದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500148768 Saleha Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಸಲೀಮುದ್ದೀನ್ ೧೩/೮೮ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500148783 Laxmibai - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ೧೪/೧೨೩ ಅಗಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148826 Gouramma - D/O ಶರಣಯ್ಯ ೧೪-೯೪ ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500148830 Sadiya Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ಅಮಾನ್ ಬಬ್ರೆಜ್ 11-100 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500149511 Saheen Begam -   PHH(NK) / NCS------180000000-
560500149575 Rizwana Begum - D/O ಎಂಡಿ ಶರಿಫುದ್ದೀನ್ ೧೩/೩೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149592 Naseem Begum - W/O ಎ೦ಡಿ ನಾಜೇಮುದ್ದಿನ ೧೩/೫೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149636 Nazmeen Sultana - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕದೀರ ೧೪-೩೩ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149711 Imroz Fatima - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಶಕೀಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500149854 Zakera Bee - W/O ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ೧೩/೬೫ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150705 Saba Farheen - W/O ಎಂಡಿ ಶಫಿಉದ್ದೀನ್ ೧೩/೩೯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150735 Shahzad Begm - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಬ ೧೩-೪೧ ಬಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151041 Zohra Begum - W/O ಅಶ್ಫಕ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ ೨೧-೧೦೦ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500152319 Shaheda Begum - W/O ಎ೦ಡಿ ಆಫಜಲ್ ೧೯-೩೯೪ ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022270018000027/05/2022
560500152324 Ayesha Begum - W/O ಶದಕ್ ಅಲಿ ಖಾನ 13-46 ಬೀ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500152348 Sabeha Begum - W/O ಮಿರ್ಜ ಪಾಶ ಬೇಗ್ ೧೩-೩೬ PHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/202212008000028/05/2022
560500152349 Saleema Begum - W/O ಮಿಜಾ೯ ಮೊಇನ್ ಬೆಗ ೧೩-೫೧ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500152398 Syeda Ayesha Fatima - W/O ಮಿರ್ಜ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಲಿ ಬಿಗ್ ೧PHH(NK) / NCS------180000000-
560500152420 Rina Bibi - W/O ಶೈಖ ಕಾಮರುಜಜ ಅಮಾನ 13-147 PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500152421 Zakera Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಏಂಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 13/PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500152422 Zeba Jabeen Begum - W/O ಎಡಿ ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ ೧೩/೧೨೯ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022210014000027/05/2022
560500152548 Neha - W/O ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ 13/193 ಬೀ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500152586 Fouziya Fatima - S/O ಕ ಮ್ ಮ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ೧೩-೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560500152768 ಜಾಕಿರಾ ಬಗುಂ - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ ಮೊಇನುದ್ದೀನ 13-67 PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500153010 Tanveer Begum - W/O ಕಯಮುದ್ದಿನ ೧೩/೧೪೫ ಅಗಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560500153227 Farheen Begum Salahuddin - W/O ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ 13-145 ಬೀ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153239 Neha Anjum - ಸೈಯದ್ ಜಫಾರ್ 13/64 ಬೀಬಿ ಗ್ಯಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153601 Nazeema Nikhath - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಮಸ್ತಾನ 13-131 ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153604 Noorjahan Begum - W/O ಎಂಡಿ ಯೋಸುಫ್ ೧೩-೧೪೪ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560500153772 Syeda Asma Anjum - W/O ಸಯ್ಯಾದ್ ಅಬಿದ್ ೧೩-೫೫ ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560500153825 Keerti - W/O ಸೋಮಯ್ಯ ೩-೫ ಚಟಿಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153960 Shailarani - W/O ನಾಗಣ್ಣಾ ೧೩-೨೪ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/20229006000028/05/2022
560500153987 Kareema Bee - W/O ಪಾಶಾ ಮಿಯ ೧೩-೬೧ ಬಿಬಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500154141 Malan Bee - W/O ಎಂಡಿ ಲಿಯಕತ ಅಲಿ ೧೩/೧೩೫ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500154157 Rabiya Begum - W/O ಎಂಡಿ ಫಾಜ್ಯಲ್ ೩೦/೮೨ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/202212008000029/05/2022
560500154319 Sushila Bai - W/O ವಿಜಯ್ ರಾವ್ ೧೨/೧೩೦ ನಿಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560500154480 Wajeda Tabassum - W/O: ಸೈಯದ್ ಶಫಿ ಏಚ್ ನ 13/111 PHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/202212008000028/05/2022
560500154605 Mallamma - W/O ಆಶೋಕ ೧೩/೮೫ ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154682 ಶಬಾನಾ ಬೆಗಂ - W/O ಎಂಡಿ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ 13-59 . PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500154991 Salma Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಜ್ಹೆರುದ್ದೀನ್ ೧೩/೪PHH(NK) / NCS------120000000-
560500155142 Habeebunnisa - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಕುರೆಶಿ ೧೪-PHH(NK) / NCS------120000000-
560500155424 Amreen Jahan - W/O ಶೈಕ್ ಮೂಕರಂ 13-110 ಬೀ ಬೀ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500155528 Sugra Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ ೧೩-೧೩೭ PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022210014000029/05/2022
560500155541 Umadevi - W/O ದಿವಗಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೨-೨೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560500155584 Jameela Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ನಬಿ ಸಾಬ್ ೧೩-೧೩೭ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500155636 Shahnaaz - W/O: ಮಹಮದ್ ಮಜರುದ್ದೀನ್ 13-82 PHH(NK) / NCSBiometric****966626/05/2022FPS****966626/05/202212008000026/05/2022
560500155640 Yasmeen - W/O ಸಯೆದ್ ಮಜ್ಹರುದ್ದೀನ್ ೧೩-೫೫PHH(NK) / NCS------210000000-
560500155869 Najma Shaheen - W/O ನಜೇರ ಅಹ್ಮೆದ್ ಕಂಲಪುರಿ ೪-೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155972 Amreen Sultana - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಜಹರುದ್ದೀನ 14/71 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500156015 Ameena Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮೊಇಜುದ್ದಿನ ೧೬/೧೬೦ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500156016 Sabiya Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಫಾಹುದ್ದೀನ 13-5PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500156038 Rehana Begum - W/O ಶೇಕ್ ಖುರ್ಷೀದ್ ೧೮/೨೨ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022210014000027/05/2022
560500156039 Gousia Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500156057 Prakash Pande - S/O ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಡೆ 12/167NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500156075 Tehmina Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುದಸೀರುದ್ದೀನ್ 13/64 PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20226004000029/05/2022
560500156076 Farhat Begum - W/O ಎಂಡಿ ಖಜ ಸಿ-೧೩/೪೩ ಬಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560500156093 Naziya Sultan - W/O ಎಂಡಿ ಇಸ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಹು೦ದೆಕPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500156109 Amreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರುದ್ದೀನPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500156277 Firados Begum - W/O ಮಡ್ ರಿಯಜುದ್ದಿನ ೧೫/೧೩೩ PHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022150010000028/05/2022
560500156333 Afshan Sabahat - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500156419 Farzana Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ ಸಾಜಿದ 14-62 ಜೈನ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500156507 Mahummadi Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜೀಬ್ 19-405 ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156820 Shameem Begum - W/O ಮೋಹದ ಜಜೀಲ ಮನೆ ನ 13-110 ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560500157170 Sana Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಮೊಹಸೀನ್ ಏಚ್ ನ-13-48PHH(NK) / NCS------120000000-
560500157290 Mahadevi - W/O ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ೧೩-೧೬೮ ಬಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157322 Zohara Jabeen - W/O ಸೈಯದ ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 13/59 PHH(NK) / NCS------210000000-
560500157555 Raziya Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಮಮುದ್ದೀನ ೧೩/೪PHH(NK) / NCS------60000000-
560500157557 Shabana Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ವಲಿಉದ್ದೀನ್ ೧೩/೮೧ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500158028 Qalida Nasreen - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ ಮಸಿವುದ್ದೀನ ೧೮-೨೭PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500158029 Sana Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ ೨೦-೪PHH(NK) / NCS------120000000-
560500158209 Azra Tahasheen - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖ್ ಖಾಜಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/202212008000029/05/2022
560500158461 Kousar Fatima - C/O ಸೈಯದ್ ಮಸಿ #13/35 ಬೀಬಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500158500 Sheshikala - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾವ ೧೩/೧ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500159366 Sultana Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅತ್ತರ್ ೧೩-PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500159458 Shabeena Anjum - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ 14-37PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500159685 Usha Mahagaonkar - W/O ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಮಹಾಗಾ೦ವಕರ ೧೪-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159701 Aliya Sultana - W/O ಸಯೆದ್ ಜುಬೆದ ೧೩-೪೫ ಬಿಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022150010000029/05/2022
560500159703 Musamath Riyasath Begum - W/O ಎ೦ಡಿ ನಜೇರ ಅಹ್ಮೆದ್ ೧೩-೫೨ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022210014000027/05/2022
560500180678 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ನಂ 13-1AAY(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022200015000028/05/2022
560500180679 bebavati - ಮ.ನಂ-14/52, ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500180680 ಆಜಿಮ ಸಾಬ - ಎಂ ಡಿ ಅಜೀಮೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಫರೀದ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500180681 ಜಕೀಯಾ ಬೆಗಂ - ಮ ನಂ 13 - 111 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180682 mukta bi - ಮ ನಂ 13 - 104 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------30000000-
560500180683 ಅಫ್ರೀರಿನ ಬೆಗಂ - ನಂ 13 - 89 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500180684 Naushad Begum - ಮ ನಂ. 13-59 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022200015000029/05/2022
560500180685 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ - ಮಾಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಬೀಬ್AAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500180686 ಮಹಾದೇವ - ಮ.ನಂ.11-200 ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCS ****898923/05/2022FPS****898923/05/2022200015000023/05/2022
560500180687 kasturi bai - ನಂ 13 - 183 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/20223002000028/05/2022
560500181620 ಗೀತಾ - c/o ಮ.ನಂ.5-156, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182146 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಮ ನಂ.13/82 ಬೀ ಬೀ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500182147 ಪ್ರಮ ಕುಮಾರ - ಮ ನಮ.13/41 ಬಿ ಬಿ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182148 Halima Bee - ಮ ನಂ 13 - 82 - 1 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022200015000029/05/2022
560500182149 Ifat Sultana - ನಂ 13-97 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/20229006000028/05/2022
560500182150 ಸೈಯದ ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ - ನಂ 13 - 105 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****568029/05/2022FPS****568029/05/20226004000029/05/2022
560500182151 Parveen Begum - ಮ ನಂ 13 - 111 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182152 Gousiya Bagum - ನಂ 13 - 112 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500182153 ಖಾಜಾ ಶಮಶೋದ್ದಿನ್‌ - ಮೆನ ಸಂ 13 - 113 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500182154 ವಲಿ ಬದ್ದೊದ್ದಿನ - ನಂ 13 - 113 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182155 ಖಾಜಾ ಮಹಮ್ಮದ ಮಹೆಬೂಬ ಮಹಿಯೊದ್ದಿನ - ನಂ 13 - 113 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182156 ಮೊತಿಲಾಲ - ಮ ನಂ 14/96 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182157 `revannamma - ನಂ 13 - 170 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS ****898923/05/2022FPS****898923/05/20223002000023/05/2022
560500182158 Kasturbai - ನಂ 13 - 172 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182159 ರಾಚಯ್ಯ - ನಂ 13 - 179 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/20223002000028/05/2022
560500182160 ರಾಜು - ನಂ 13 - 178 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/20229006000027/05/2022
560500182161 ಬಂಡೇಶ - ಮ.ನಂ 13 - 190 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500182163 SUSHILA BAI - ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮ ನಂ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560500182164 ವಿರಯ್ಯ - ಮ ನಂ 13/175, ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182165 Faheema Sohail - ಮ ನಂ 13-87/3 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/2022180012000027/05/2022
560500182166 ಸುನಿಲ - ನಂ 13 - 178 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500182167 ಮಹಮ್ಮದ.ವಾಜೀದ್‌ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022240016000027/05/2022
560500182168 ಮಹಮ್ಮದ.ಮಸ್ತಾನ - ಮ ನಂ.13/84 ಬೀಬೀ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182169 ಈಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ - ನಂ 13 - 180 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182170 ಅರುಣ ದೇವಿ - ಮ ನಂ 13/40 ಬೀಬೀ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182171 ತ್ರಿವೇಣಿ - ನಂ 13 - 30 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182172 ಅಬ್ದಲ ಅಜಿಜ - ಅಬ್ದುಲ ಅಜಿಜ ತಂದೆ ಶೇಕ ಅಹ್ಮದ, ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182173 Azizunnisa - ನಂ 13 - 19 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022180012000029/05/2022
560500182174 Malsheteppa - ನಂ 13 - 191 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20223002000027/05/2022
560500182175 Shivamma - ಮ.ನಂ-14/16,ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182176 Eramma - ಬಿ.ಬಿ, ಗಲ್ಲಿ, ಹುಮನಾಬಾದ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560500182177 Bandemma Bande - ಶಂಕರ ತಂದೆಸಂಗಪ್ಪ .ಮನೆ. ಬಿಬಿಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500182178 Afser Begum - .ಮನೆ. ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182179 ಕಲಾ ವತಿ - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182180 Razziya Bee - ಮ ನಂ.13/65 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182181 ಬಸ್ವಣಪ್ಪ - ಪೂಜಾರಿ.ನಂ.13 - 198 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182182 Asiya - .ಮನೆ.13-48 ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182183 Parvati - ಪೂಜಾರಿ..ಮನೆ. ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500182184 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮ.ನಂ-13/174, ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182185 ಮಿಜಾರ್‌ ಫಯಾಜ್‌ ಬೇಗಂ - ಮ ನಂ.13/36 ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022200015000028/05/2022
560500182186 ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ - ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮAAY(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022200015000028/05/2022
560500182187 pushpa - ಮ.ನಂ.13-179, ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182188 ತಾರಾ ಬಾಯಿ - ತರ ಬೈ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರಕನಾಥ್ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182189 jagdevi - ಮ.ನಂ. 13/169 ಹುಮನಾಬಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20223002000029/05/2022
560500182190 Geeta - ಮ.ನಂ. 13/169 ಹುಮನ಻ಬ಻ದPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022150010000029/05/2022
560500182191 ದೆವಿಂದ್ರ - ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182192 ಶೈಲೇಂದ್ರ - ಮ.ನಂ.13-172, ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182193 lateefa banu - ಮ ನಂ.13/16 ಬಿ ಬಿ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182194 ಸಲಾಮುದ್ದೀನ್‌ - .ಮನೆ. ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022180012000029/05/2022
560500182195 Yasmeen - .ಮನೆ. ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20226004000029/05/2022
560500182196 AKTAR BEGUM - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182197 ಗೌಸುದ್ದಿನ - ಮ ನಂ.13/11 ಬೀಬಿ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/202212008000029/05/2022
560500182198 Anees Begum - ಮ ನಂ. 13/11 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182199 Seema Begum - ಲಾಲ ಬಿ ಗಂಡ ಅಜೀಮ್‌ ಖಾನ ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022200015000029/05/2022
560500182200 Shila - ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಗುರಪಾದಯಾ 13 - 22 PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022150010000029/05/2022
560500182201 ಶಿವಕುಮಾರ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182202 rachamma - 13-41 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182203 Shabana Begum - 13/93 ಬೀಬೀ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500182204 ಸೈಯದ್‌ ಸುಲ್ತಾನ - 13-105 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****568028/05/2022FPS****568028/05/2022210014000028/05/2022
560500182205 Parveen Begum - ಮನೆ 13-122 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500182206 sabes bee - ಮನೆ 13-126 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182207 ಅಬ್ದುಲಾ ಖಲೀಲ - ಮನೆ 13-126 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/2022150010000027/05/2022
560500182208 ಅಬ್ದುಲಾ ರಹಿಮ - ಮನೆ 13- ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ 126 ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500182209 ಸಾದಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ13-131 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182210 ರಸುಹುಲ - 13-162 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500182211 ಮಹಮ್ಮದ ಗೌಸೊದ್ದಿನ್ - ಮನೆ 13-139 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/202212008000027/05/2022
560500182212 ಅಬ್ದುಲಾ ವಹೀದಾ - ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ ನವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022180012000029/05/2022
560500182213 ಸಾಬವ್ವ - ಮ.ನಂ13-137 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/20229006000027/05/2022
560500182214 Khamarunnisa Bagum - ಮ ನಂ 13-165 ಬೀ ಬೀ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/202212008000029/05/2022
560500182215 SANGAMM - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182216 ಲಿಂಬೋಜಿ - ಲಿಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸುರ್ಯವಂಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182217 malamma - ನಂ 22/29 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500182218 sunarta - ಮ.ನಂ. 1/54 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500182219 sabera begam - ನಂ13-35 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560500182220 ಸಲಾಮುದ್ದೀನ್‌ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500182221 Yasmeen Begum - ಮಹಮ್ಮದ.ಫಿರೋಜ ಖಾನ ತಂದೆ ಎಂಡಿ ಅಜPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022150010000029/05/2022
560500182222 Raziya Begum - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ 585330PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022240016000029/05/2022
560500182223 rahima bee - ಮ ನಂ. 13/40 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500182224 ಮಾಲನ ಬೀ - ಮ ನಂ.13/39 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182225 ಸೈಯದ್‌ ಮೊಯಿನ - ಮ ನಂ. 13/59 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500182226 Kausar Begum - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182227 Rasheeda Begum - ಮ ನಂ.13-65 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500182228 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - 13 -7 8 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022210014000028/05/2022
560500182229 ಸೈಯದ್‌ ಕರೀಮ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500182230 MUHAMMAD BEE - ಮ ನಂ.13/83 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182231 ಅಜಿಮುದ್ದೀನ್‌ - ಮ ನಂ.13-85 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500182232 RAISA BEGUM - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿbi bi galli humnabadPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182233 Naseem Banu - H NO. 13-109 ಎದುರುಗಡೆ ಅಲ ಅಮೀನ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500182234 khatuja bee - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20223002000027/05/2022
560500182235 ಮಹಮ್ಮುದ - 13-104 ಬಿಬಿ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/202212008000029/05/2022
560500182236 ANJUM - ಹುಮನಾಭಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500182237 ಪಾರ್ವತಿ - ಮನೆ ನಂ: 14/27 ಬೀಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500182238 Raziya Begum - ಮ ನಂ.13/148 ಬಿಬಿ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500182239 ಮಹತಾಬ - ಮಹೇತಬ ಹುಮನಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500182240 Rangamma - ಮ.ನಂ.13-137, ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022180012000028/05/2022
560500182241 SHAMEEM BEGUM - ಮ ನಂ.13/61/1 ಬೀ ಬಬೀ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500182242 ಚನ್ನಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ-12/13, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182243 SHABANA BEGUM - ಮ ನಂ. 13/149 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500182244 Bi Bi Aaisha - ಬಿ ಬಿ ಗಾಲ್ಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560500184849 mahmadi begum - ಮ ನಮ.13-119 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184941 ಎಂ. ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ಸಂ. 20-139 ಪಾಶಾ ಮಿಯಾನ್ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184983 ಸಾಯಿ ಜಮಿಲಾ ಅಹ್ಮದ - ಮನೆ 13-108/2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184985 ಮಹ್ಮದ ಮಶೇಕ - ಮ.ನಂ.13-131 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184986 Syeda Khairunnisa Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ ಖಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184987 ಖಂಡೆರೇವ - ಮನೆ ಬಿಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184989 aisha begum - 13/124 ಬಿಬಿ.ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184990 ದೌರಾವ ಖಾನ - ಮನೆ13-127 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184991 ಮಹಮ್ಮದ ಜಬೇಬರ - ಮನೆ 13-133 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184992 Afshan Tarannum - ಮನೆ 13-133 ಬಿಬಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184993 ಮಹಮ್ಮದ ಅಲಿಮೊದ್ದಿನ - ನಂ13-152 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184994 ಬಸಯ್ಯ - ನಂ 13-186 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184995 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ನಂ 13-164 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184996 ಕಲ್ಲಯ್ಯ - ನಂ13-168 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184997 ಬಂಡಯ್ಯ - ನಂ13-169 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184998 ವೀರಣ್ಣ - ಮ.ನಂ.13-217, ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184999 ಮಹಾದೇವಿ - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಅಂತಪ್ಪಾ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185000 ವೀರ ಭದ್ರಪ್ಪಾ - ನಂ 13/209 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185001 ಗೋಪಾಳ ರಾವ - ನಂ 13-186 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185002 ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ - ನಂ 13 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185003 ರಮೇಶ - ಮ.ನಂ.22-693, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಬಿ.ಈNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185004 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ನಂ 13-191 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185005 ಸೈ ಅ ಬಾರಿ - ನಂ 13-108ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185006 ಸೈ ಇಫಯಿತ ಜಾಕಿ - ನಂ 13-108 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185007 ಶೌರತ ಅಲಿ - ನಂ 13-123 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185008 ಸೈಯದ್‌ ಸಲಾವುದ್ದಿನ - ಬಿ.ಬಿ.ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185009 shafiya - ಮ.ನಂ.13-43 ಬಿಲಾಲ ಮಸಜಿದ್ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185010 ಮಹಮ್ಮದ.ನಜೀರ - ಮ.ನಂ-13/52, ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185011 ಮಹಮ್ಮದ.ಅಲ್ತಾಫ ಅಹ್ಮದ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185012 ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ - ಎಂ.ಎ.ಗಫರ್ ತಂದೆ ಎಂ.ಎ.ಅಜಿಜ್, ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185013 ಮೋಹನ್‌ ರಾವ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185014 ರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185015 SUGANA DEVI - 13-29 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185017 ಮಹಮ್ಮದ.ಮೋಇಜ - 13-90 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185018 ಮಹಮ್ಮದ.ಅಮನಥ ಖಾನ - ಮ ನಂ.13-86, ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185019 ರಫೀಯೋದ್ದಿನ - 13-87-3NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185020 ಮಹಮ್ಮದ.ಶಂಶುದ್ದೀನ್‌ - ಮ.ನಂ.13-114 ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185021 ಉಸ್ಮಾನ ಅಲಿ - ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185027 ಶರಣಪ್ಪ - ಮ.ನಂ.23 ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185028 ಸೈದ ಉಮರ - ಸೈದ ಉಮರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207145 PRAKASH S/O SHANKAREPPA MANNUR - ರೆ/o ಮನೆ ನಂ 13-24 ಸ್ಟ್ರಟ ಬಿ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207197 SYED KHIZER - ಮನೆ ನಂ 13-64 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207210 Vijaylaxmi - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂ/ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500207218 DIGAMBAR S/o RAMANNA - ಮ ನಂ 14-97 ಧೋಂದಿಬಾರಾವ ಜಾಧವ ಜೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560500207227 Fazeelat Sultana - ಮೊಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಯಿದ ತಂ/ ಮೊಹ್ಮದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500207236 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾಟುರPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500207250 NEELAMMA - ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂ ಶಾಮರಾವ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560500207289 MOHAMMED ABDUL SATTAR - ಮನೆ ನಂ 13/21 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207295 Marthandappa S/oSiddappa Telag - ಮನೆ ನಂ: 13-223 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207307 NUSRAT ANJUM - ಮ ನಂ 13-102 ಬಿ ಬಿ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207311 SUHEEL AHMED - ಸುಹಿಲ ಅಹಿಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರೆಹಿಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500207382 Asiya Begum - 13-103,ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ-5AAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500207398 Qudsiya Tamseen - ಮನೆ ನಂ 13-51 ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500207434 Sarubai S/o Late Venkat - ಮನೆ ನ.06/27 ಕವಾರ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500207460 RAJSHEKHAR - ರಾಜ್ ಶೇಖರ್ ತಂ| ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಸಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207489 Yasmeen Begum - ಎಮ್.ಡಿ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಕರೀಮ್ ಮನೆ.ಸ: PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500207522 CHANDBI - ಶಮಶಾಯೊದ್ದಿನ್ ಶೇಕ್ ಮೆಹೆಬುಬ್ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207524 Mohammed Younus Khan - ಮನೆ ನ.13/86 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560500207583 Surga Bee - ಸುಗ್ರಬೀ ಗಂಡ ಲಾತೆ ಅಂಜದ ಆಲೀ ಮನೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560500207618 Syeda Aisha Parveen - ಮನೆ ನಂ 13-64 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500207635 Keshar Chavan - ಆರ/ಒ ಮನೆ,ನಂ 15-63 ಶಿವಚಂದ್ರ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****370129/05/2022FPS****370129/05/2022150010000029/05/2022
560500207663 PARVEEN BEGUM - ಕಾಮೋರಿದ್ದಿನ್ ತಂ| ಮಹ್ಮದ ಮಜಾಫಿರPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500207689 GHUDDUMA BEE W/O LATE MOHD ISM - ಮನೆ ನಂ. 13-122 ಬೀ ಬೀ ಗಲ್ಲೀ ಹುಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500207691 Rubina Begum - ಮನೆ,ನಂ.13-89 ಸೀ/ಒ ಮೊಹಮದ ಶಕೀಲ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500207709 Roopa - ಮಾಣಿಕ ತಂ| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ನುರ PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022150010000021/05/2022
560500207727 ಅಸ್ರಬೇಗಂ - ಮನೆ, ನಂ. 13-84 ಬೀ ಬೀ ಗಲ್ಲೀ ಹುಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500207781 MD.YOUSUF S/O NABI SAB - ಮನೆ ಸಂ. 13-130 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500207786 ಸಮ್ರಿನ್ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ಸಂ. 13-89 ಕೆರ್\ಆಫ್ ಮ .ಶಕಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500207804 mira Bi W/o Late MD Ilias - ಮಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ ಮೊ ಇಲಿಯಾಸ ಮನPHH(NK) / NCS------30000000-
560500207818 Asiya Begum - ಮನೆ ನಂ 13-131 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500207841 ಸಿದಿಕಾ ಭಾನು - ಮು 13/152 ಬೀ ಬೀ ಗಲಿ ಹತ್ತೀರ ಬಿಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500207977 Ruksana Taiyaba - ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500208016 ಸ್ - ವಿವರಗಳುPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/20229006000027/05/2022
560500208021 ABDUL SHUKUR S/o ABDUL KAREEM - ರಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/20226004000028/05/2022
560500208066 VERABHADRAPPA - ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500208067 ISMAL SAB - ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿದಂತೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500208073 HUSSAIN SAB S/O KHAJA SAB - ಮನೆ ನಂ 22/06/40 ಶಿವ ನಗರ ಕಾಲ್ಲೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560500208104 Hava Begum - ಮೊಹ್ಮದ ಸಮಿಯುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮೊಹ್PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500208112 Naziya Jabeen - ಸ್ಥಳAAY(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022200015000029/05/2022
560500208119 ಸಿದ್ದಮ - ಹುಮನಾಬ಻ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500208122 Kashinath S/o Gundappa - ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಡಿ.ಈಡಿ. ಕಾಲೇಜು ಎPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/20229006000027/05/2022
560500208123 ಹಾಜಿ ಪಟೇಲ್ ಗಂಡ ದಿ ಮಶಾಕ ಪಟೇಲ್ - ಮನೆ ನಂ 2/177 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500209652 ನೇಹಾ ಅಂಜುಮ - MOHAMMED JAVEED S/O ABDUL RASPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500209662 ಮ. ಆರಿಫ್ ಖಮರುದ್ದಿನ್ - ಮ. ಆರಿಫ ಖಮರುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮ.ತಾಜುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500209673 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಕಿಟ್ಟೆ CPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500209685 ಮಹಮ್ಮದ.ಬಾಭುಮಿಯ್ಯ - MOHAMMED BABUMIYAN S/O ABDUL RNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209689 Sangeeta - ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮದರಾವ ಬಿರಾದರ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209698 Shahnaz Begum - ನಂ 13 - 113 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022210014000027/05/2022
560500209699 ASIYA BEGUM - MOHAMMED ZIYAUDDIN S/O MOHAMMEPHH(NK) / NCSBiometric****568028/05/2022FPS****568028/05/202212008000028/05/2022
560500209701 ಮಹಮ್ಮದ.ಜಾಕೀರ ಹುಸೈನ - MOHAMMED ZAKIR HUSSAIN S/O ABNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209702 RAZIYA BEGUM - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20223002000027/05/2022
560500209706 Shaheen Begum - MOHAMMED RAFIUDDIN S/O MOHAMPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209707 ಸಜಾವೋದ್ದಿನ - ಸಜಾವುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಗೌಸೊದ್ದಿನ ಸಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500209708 akhtar begam - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/20223002000028/05/2022
560500209712 ಮಹಮದ.ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಮ. ತಾಜುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮ. ಮೋಯಿಜುದ್ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209722 ಜೆಹುರೊದ್ದಿನ - BI BI GALLI HUMNABAD DIST BIDAPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500209727 Suvarna - ಧುಳಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿದ್ಯಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500209728 biban bee - BI BI GALLI HUMNABAD DIST BIDAPHH(NK) / NCS ****898923/05/2022FPS****898923/05/20223002000023/05/2022
560500209735 ಮ. ವಾಜೀದ - ಸಿದ್ದಿಕಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮ. ವಾಜಿದ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500209746 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ರಾಜೋಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500209756 Maimuna Begum - ಮೈಮುನಬೀ ಗಂಡ ಮ.ಅಮೀರುದ್ದಿನ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/202212008000028/05/2022
560500209760 Yasmeen Begum - ಝಹೀರ ತಂದೆ ಮ.ಅಮೀರುದ್ದಿನ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022150010000028/05/2022
560500209766 ಮಹಮ್ಮದ.ಫರೀದ - MD. FAREED S/O MD. AMEERUDDIN PHH(NK) / NCS------30000000-
560500209768 ಮಹಮ್ಮದ.ಮೈನುದ್ದಿನ - ಮ.ಮೋಯಿನುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮ.ಸಲೀಮುದ್ದಿPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500209788 ಮಹಮದ ವಜೀರ ಅಹಮದ - BIBI GALLI HUMNABAD DISTYBIDARPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209795 ಅಲಿಮೊದ್ದಿನ - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500209797 Hajrath Bee - ಮನೆ ಸಂ 13/41 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/2022180012000020/05/2022
560500209802 ಮಹಮ್ಮದ ಶಂಶುದ್ದೀನ್‌ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022210014000027/05/2022
560500209809 ಸುಭಾಷ ರಾವ - ಸುಭಾಷರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಅಷ್ಟೀಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209823 Shahajahan Begum - ಶಹಜಹಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮ. ರಫಿಕ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022180012000029/05/2022
560500209828 SHAIJAT BEE - ಬಿ.ಬಿ.ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20223002000029/05/2022
560500209829 ಅಬ್ದುಲ್ ರಸಿದ - ABDUL RASHID S/O MOHAMMED HUAAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500209837 Noorjaha Begum - ಮನೆ 13-110 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/20226004000028/05/2022
560500209845 SHAKIRA BEGUM - BI BI GALLI HUMNABAD DIST BIDAPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209857 ಫಯಜ್ ಅಲಿ - ಮನೆ ನಂ: 14-74 ಬೀ ಬೀ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20223002000027/05/2022
560500209860 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ - ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ಬಿಬಿ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560500209863 Nadera Tabassum - SHAIK MUJEEB S/O SHAIK MAHEMPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500209864 Asiya Begum - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209865 lalita bai - ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20223002000027/05/2022
560500209867 ಮಹಮ್ಮದ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500209869 Ameerunisa - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------180000000-
560500209871 ಖಾಜಾ ಖುತಬೋದ್ದೀ - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500209882 ಮಹಮದ.ಬಸಿರುದ್ದಿನ್‌ - BI BI GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209884 Fharin Saba - GI GI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------120000000-
560500209890 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500209891 ಅಂಬಿಕಾ - AMBIKA W/O VAIJINATH R/O BI PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500209894 ಶಿವಲಿಂಗ್‌ - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------180000000-
560500209895 ಮಹಮ್ಮದ ಮಜರ್‌ - TOPE GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209898 Nasreen Sultana - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------120000000-
560500209903 ಹಸೀನಾ ಬೆಗಂ - agdi galli humnabadNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209910 ಫಸೀಉದ್‌ದೀನ - bibi GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500209913 ಮಹಮದ.ಸಾಬ - ಮೊಹಮ್ಮದಸಾಬ ತಂದೆ ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ, PHH(NK) / NCS------150000000-
560500209922 Asma Parveen - BIBI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209933 Saraswati - ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯಾ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20223002000029/05/2022
560500209936 ಮೊಹ್ಮದ ರಫೀಕ - ಮೊಹ್ಮದ ರಫೀಕ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಶಫಿ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500209938 AHMADA BEGUM - H.NO. 13-78-1 BI BI GALLI HUMNAAY(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022200015000027/05/2022
560500209943 ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ - ಅಬ್ದುಲ ಸಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಬಖಾರ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500209948 Subhaya Begum - BI BI GALLI H NO 12-63 HUMNABAPHH(NK) / NCS------180000000-
560500209951 ಎಮ್.ಚಾಂದ ಪಾಶ - ಮೊಹ್ಮದ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/202212008000027/05/2022
560500209955 ಮುಹಮ್ಮದ ಖುರಶಿದ್‌ ಅಲಿ - H.NO. 20-203 ALSAFA COLONY HUPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500209964 ಶಿವರಾಜ - BI BI GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209967 Nazuk Bee - HOUSE NO 13-150 BI BI GALLI PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500209969 Zainab - MOHAMMED ABDUL TAHER S/O MOHAMNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500209971 ಸೈದ್‌ ಅಹಮದ - AHMED HUSSAIN S/O ABDUL RASHEEPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500209976 md khaja - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------180000000-
560500209982 ಮಹಮ್ಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಮಹಮ್ಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022180012000029/05/2022
560500210091 ಕರೆಪ್ಪ - ಕರಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿರಣ್ಣಾ ಪೋಚ್ಮಪಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210096 Shameem Banu - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500210097 Zubeda Begum - BI BI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500210103 ಗೌಸಿಯಾ ಬೆಗಂ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500210105 Tabassum Banu - ಮಸ್ತಾನPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022150010000028/05/2022
560500210115 Tahin Mena Begum - Hapigoddin S/O RUKMODDIN BIBI PHH(NK) / NCSBiometric****645418/05/2022FPS****645418/05/2022180012000018/05/2022
560500210170 Rahmet Begum - bi bi galli humnabadAAY(NK) / NCS------200000000-
560500210248 Maimudabi - MAHEMUDA BEE W/O LATE SHAIK GUPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500210272 Rukhayya Zahera - ಮನೆ 13-31 ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560500210402 SHABANA BEGUM - ಮ.ನಂ: 13-179/3 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022150010000029/05/2022
560500210409 ತನ್ವೀರ ಬಾನು - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500210410 ಪ್ರಹಾ ಅದಿಬಾ - ಪ್ರಹಾ ಅದಿಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500210439 SHAIK ADAM ATTAR - ಮನೆ ನಂ 14-62 ಜ್ಯನ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500210448 SAVAN - 13/193 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500210482 SAMREEN TARANNUM - 11-86 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500210488 ನಸೀಮ ಸಬಾ - ಮನೆ ನಂ 14-62 ಜೈನ್ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500210489 ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ - 14-51 ಬೀ ಬೀ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500210500 ನುರಜಾಹ ಬಗಂ - ಹುಮನಾಭಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022180012000029/05/2022
560500210628 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಮ ನಂ 13 - 183 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20226004000027/05/2022
560500210833 Ambika - C/o ಪರಮಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಬುರಾವ, ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500210844 ROOPAVATI - ಮನೆ ನಂ: 14/12 ಬೀಬೀ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500210857 ಯಶೋಧಾ ಗಂಡ ಗುರುದತ್ತ ರಾವ - ಮನೆ ನಂ: 14-106 ಜೈನ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500210858 ಕವಿತಾ - ಮನೆ ನಂ: ಜೈನ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500210859 PARWATI - ಮನೆ ನಂ: 14-106/1 ಜೈನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500210874 RAJASHEKAR - ಮನೆ ನಂ 13/185 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500211018 Iffath Fatima - ಹುಮನಾಭಾಧPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500211020 Mohammadi - W/O ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ೧೯-೪೫೭ ನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500211090 Asma Begum - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500211171 Arshiya Jabeen - ಮ.ನಂ.13/47, ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500211175 Vijayalakshmi - ಮನೆ ನಂ: 13/117 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500211178 VISHWANATH - ಮನೆ ನಂ: 13/73 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500211179 Yogita - ಮನೆ ನಂ: 13/73 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500211266 PRABHKAR - ಪ್ರಭಾಕರPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/202212008000028/05/2022
560500211270 SHAKUNTALA - ಮನೆ ನಂ: 14/160 ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20229006000029/05/2022
560500211277 Revati - ಮನೆ ನಂ: 14/42 ಬೀಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500211290 ಸಂಗೀತಾ - ದುರ್ಯೋಧನ ತಂದೆ ವೀರಣ್ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500211294 Kurne Almas - ಮನೆ ಸಂ 13-123 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500211311 RAMESH - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪೊಜಾರಿ ಬಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500211335 PADMAKAR - 14/6 ಹುಮನಬಾಧPHH(NK) / NCS------30000000-
560500211343 Sujata - ಮ.ನಂ-14/176, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/202212008000028/05/2022
560500211365 MOHANLAL - ಮನೆ ನಂ: 14-52 ಜೈನ ಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500211373 MD KHASIMODIN - 13/164 ಬಿ ಬಿ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022150010000029/05/2022
560500211375 BISMILASAB - 13/164 ಬ ಬ ಗಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500211435 NAZIYA BEGUM - ಮ ನಂ.13/14 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500211447 ಜಕಿಯಾ ಬೆಗಂ - ಮ ನಂ.14-42 ಬಿ ಬಿ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500211463 IMRANA BEGUM - C/O ಎಮ್‌ಡೀ ಜುಲಫೇಕರ್ ಅಹ್ಮೆದ 13PHH(NK) / NCS------120000000-
560500211493 LALITA PANDEY - ತಂದೆ ಬಾಬುಪ್ರಸಾದ ಪಾಂಡೆ ಮನೆ.ನಂ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500211687 ರಶಿದಾ ಬೀ - 13-90 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022210014000028/05/2022
560500211742 SYED KHADEER - ಸಾಯಾದ ಖಾದೇರ ತಾನದೆ ಸಾಯಾದ ನಾಸೀರೊPHH(NK) / NCSBiometric****568028/05/2022FPS****568028/05/20229006000028/05/2022
560500211760 Parveen Sultana - ಮ.ನಂ.13-138/1, ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022210014000027/05/2022
560500211782 NIJALINGAPPA - ಮ.ನಂ.15-103, ಬಿಬಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500211856 HASEENA BEGUM - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500211910 Fatima Begum - ಮ ನಂ.14/40 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****898928/05/2022FPS****898928/05/2022210014000028/05/2022
560500211911 SUMAYYA SHIREEN - ಮನೆ ನಂ 14-71/1 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560500211930 ಶಬ್ಬಿರ ನದಾಫ - ಮ.ನಂ.11-39, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****568028/05/2022FPS****568028/05/2022180012000028/05/2022
560500211959 MAHALINGAYYA - ಮಾಹಾಲಿಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರುದ್ರಮುನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500211970 Haleema Anjum - ಮ ನಂ.13-14 ನೊರ ಖಾನ ಅಖಾಡಾ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/2022210014000029/05/2022
560500211985 SANTHOSH - ಮ.ನಂ.13/ 174 ಹುಮನ಻ಬ಻ದPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20226004000029/05/2022
560500212059 ಆಮೆನಾ ಬೇಗಂ - ಮ ನಂ. 13/163 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20229006000027/05/2022
560500212060 Fatima Begum - ಹುಮನಾಭಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022240016000027/05/2022
560500212061 MD SHIJAUDDIN - ಮ ದಿ ಮೊಜ್ಎರುದಿನ ಮ ನಂ 13-138 ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500212062 SAMERA - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500212063 SHAHAR BANU - 13-123 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/20223002000027/05/2022
560500212064 Sahada Begum - ಹುಮನಾಭಾದPHH(NK) / NCS------210000000-
560500212065 NOORJAHAN - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS ****898923/05/2022FPS****898923/05/20223002000023/05/2022
560500212066 MOHAMMAD QAYYAMUDDIN - ಮ ನಂ.13/71 ಬೀಬೀ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500212067 NASREEN BEGUM - ಮ ನಂ.13/95 ಬೇ ಬೀ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022150010000027/05/2022
560500212068 MALIKA AFREEN - ಮ ನಂ.13/152 ಬೀ ಬೀ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500212069 Asma Begum - ಮ ನಂ.13/132 ಬೀಬಬೀ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/202212008000027/05/2022
560500212070 Asha Firdose - ಮ ನಂ.13/14 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****898927/05/2022FPS****898927/05/2022180012000027/05/2022
560500212071 ಹೀನಾ ಬೆಗ೦ - ಮ ನಂ.13/47 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500212074 NAZERA BEGUM - ಮ ನಂ 13-46 ಬಿಬಿ ತಗಾಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500212094 Anees Fatima - ಮ ನಂ.13-46 ಬಿಬಿ ಗಾಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500212095 Amadabi - ಅಜರಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ದದ ಜಮೀಲ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500212110 RAJSHEKHAR - ಮನೆ ನಂ: 174/2 ಬೀಬೀ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------