REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
110100121781 Lini Jacob - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೆಕೋಬ್ ಸಿ ನೀಲಿಯಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100121889 Thresiamma - ಪರಕೆಲ್ ಮನೆ ದೇವಗಿರಿ ಗಂಡಿಬಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122050 Jisa C K - ಚಿರಂಗರಪುತ್ತನ್ ಪುರ ದೇವಗಿರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100122463 Rosamma Thomas - ವಡಕೆಟ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸNPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022---100000000-
110100122625 Thangamma - ಪಲ್ಲಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು NPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202210000000020/05/2022
110100123240 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ - ಹೊಸಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100123302 Rosamma Varghese - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿ ಎಸ್ ವರ್ಗಿಸ್ ಚಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110100123356 Rosa K J - ಕುರಿಯಾಳಶೇರಿ ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100123374 ಮೇರಿ - ಪಾರತೋಟಿಲ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು PHH(NK) / NCSBiometric****770317/05/2022FPS****770317/05/202215000000017/05/2022
110100123513 Tresiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೊಸೆಫ್ ಪ್ಯಕಾಟ್ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100123547 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ ಆರ್ # PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---200000000-
110100123558 Vanitha - ಆಲಂಗಾಯಿ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100123566 Sindhu - ಪರುವುಮೇಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123586 ಕಮಲ - ಅಂಬಟೆ ಮಲೆ ದೇವಗಿರಿ ನೆರಿಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100123601 Lakshmi - ಕೆರಿಮಾರು ಮನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100123602 Mary - W/O: ಆಂಟನಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ #4-115 ತPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---50000000-
110100123624 Rosamma P M - ಪಂದಮಾಕೆಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು PHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202225000000016/05/2022
110100123637 Rosamma - W/O: ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಕೂನೆತೆ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/20225000000016/05/2022
110100123639 Joseph m m - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿ ಮನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202210000000016/05/2022
110100123662 Vinoda - ಮೂಡಾಯಿ ಮಜಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100123736 Leelamma Joseph - W/O: ದಿ: ಜೋಸೆಫ್ # 4-54(1) PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/20225000000020/05/2022
110100123824 Elizabeth - W/O: ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ 2-73 ಕಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100124510 Mary Thomas - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ಯಕಾಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/20225000000018/05/2022
110100124535 Thresiamma Joseph - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100124551 P V Thresia - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಾಕೊ ಪರಂಬಿಲ್, ಸೀ/PHH(NK) / NCS------250000000-
110100125090 YASHODHA - S/O ಲಿಂಗ ಮಲೆಕುಡಿಯ #26 ಆಲಂಗಾಯPHH(NK) / NCS------100000000-
110100125257 Annamma - ಶಾಲೆಮೇಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
110100125288 Mary P T - ಪರಕೆಲ್ ಮನೆ ದೇವಗಿರಿ ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100125463 Yashodha - W/O: ಈಶ್ವರ ಕಂಡಿಗ ಮನೆ ಪುತ್ತಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100125468 Valsamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಂತೋನಿ # 4-165/1 PHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202220000000016/05/2022
110100125858 Annamma - ಕಾಲಾಪರಂಬಿಲ್ ಹೌಸ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100126070 Padmavathi - ಕೇರಿಮಾರ್ ಹೌಸ್ ನೆರಿಯ ಗಂಡಿಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
110100126767 ತ್ರೇಸ್ಯಾಮ್ಮ ಸಿ ವಿ - ಚಿರಂಗರ ಪುತ್ತಂ ಪೂರೈಯಿಲ್ ನೆರಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100127132 ಜಯಂತಿ - W/O: ಸೇಸಪ್ಪಗೌಡ ಕೇರಿಮಾರು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100127270 Droupadi Ammal K M - ಕಲ್ಕರ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನೆರಿಯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100127381 ಶೈಲಾ ಕೆ ಕೆ - ತ್ರೀಕಾರಿಯೂರು ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನೆರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100127480 ಎಲ್ಸಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ಜೆ ಜೋಸ್ ಕೂರಿಯಲPHH(NK) / NCSBiometric****656012/05/2022FPS****656012/05/202215000000012/05/2022
110100127497 THRESIA - ಮುಳ್ಳಂಗೊತ್ರ ಮನೆ ದೇವಗಿರಿ ನೆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202250000000017/05/2022
110100128992 Radhamma - ಹೊಸಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನೆರಿಯ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202225000000018/05/2022
110100129016 Shaly Lawrance - ಪೈಕಟ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100129030 Kathrina Thomas - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈ ಎಸ್ ಥೋಮಸPHH(NK) / NCSBiometric****680714/05/2022FPS****680714/05/202220000000014/05/2022
110100129042 Sajini Joseph - ನಡುವತ್ತೇಟ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನೆರPHH(NK) / NCS------250000000-
110100129044 Jincy Jose - ನಡುವತ್ತೇಟ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನೆರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100129124 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಿ # 2-81(4) ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129128 Annamma Shiny - W/O ಟೋಮಿ ಎ ಜೆ #4-79(3) ಅಯಂಗುPHH(NK) / NCS------200000000-
110100129531 Girija - ಕೆರಿಮಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202215000000017/05/2022
110100130926 Smitha B - ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲPHH(NK) / NCS------150000000-
110100131065 Jose P A - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಆಂತೋಣಿ ಪಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100131164 Cheluvamma - ಅಂಬ್ಲೆ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸPHH(NK) / NCS------250000000-
110100131522 Merikutti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಬೆಶ್ತನ್ ಪರಕಿಲ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
110100131536 Athulya Beena C Raju - C/O ಬಿಜು ಪಿ ಎಸ್ #4-67/2 ಪರಕ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
110100131711 Simi Joseph - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಸೆಫ್ ಕೆ. ವಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100131985 ಪ್ರಿಯ ಪಿ ಎ - W/O ಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಪಿ ಜೆ ಪೈಕಾಟ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022---100000000-
110100132069 Mary V V - ಕುರಿಯಾಳಶೇರಿ ದೇವಗಿರಿ ನೆರಿಯ ಗಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100132092 ಮಿನಿ - ವಳ್ಳಿಪರಂಬಿಲ್ ಹೌಸ್ ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100132914 PRAMILA - W/O ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ನPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202215000000017/05/2022
110100132932 Annamma - C/O ಪ್ರಶಾಂತ್ #4-162(2), ನಡುವತPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202230000000016/05/2022
110100133857 ಮೇರಿ ವಿ.ಜೆ . - ಕಾವಟ್ ಚಿರ ಹೌಸ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202230000000017/05/2022
110100133875 C J Elikutti - W/O: ಸಿ ಎ ಜೋಸೆಫ್ 2-74/1 ಚೆಮ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100133889 Thresiyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೋಮಸ್ ಎಂ ಎ ಮೆನಚೇರPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202215000000017/05/2022
110100133900 Eliamma George - W/O: ಜಾರ್ಜ್ ಜೋಸೆಫ್ 91-1 ನೆರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100134385 Eliyamma - W/O ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿ ಜೆ 4-39/4 ಪುಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202215000000017/05/2022
110100134513 Santhosh A J - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಸ್ ಅಂಬಟPHH(NK) / NCS------50000000-
110100134625 Annamma - 2-6 ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನೆರಿಯ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202210000000016/05/2022
110100134639 Jessy Thomas - W/O ಟಿ ಜೆ ಥೋಮಸ್ 4-129/3 ತೈಯಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100134688 Vinci - W/O ರೆನ್ನಿ ಸೆಭಾಸ್ಟಿನ್ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100134690 Kushala - W/O ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2-43-ಬಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100134976 Moly Michael - W/O: ಮೈಕಲ್ ಪಿ ಟಿ #4-73 ಪುತ್ತPHH(NK) / NCS------400000000-
110100135264 Thresyamma - W/O ಪಿ ವಿ ಜೊಸೆಫ್ 4-89 ಪುತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202225000000017/05/2022
110100135527 Janaki - W/O ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ 2-12 ಅರPHH(NK) / NCS------100000000-
110100136252 ಕಾವೇರಿ - ಕೋಂ ದಿ. ಎಂ. ರಾಮ ಅಂಬಟೆಮಲೆ ಮನೆ, AAY(NK) / NCS------350000000-
110100136253 ರೇವತಿ - ಕೋಂ ದಿ. ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೆಬ್ಬಾರ್AAY(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202235000000020/05/2022
110100136254 Jalaja - ಕೋಂ ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ(ರವೀಂದ್ರ)ಗಂಡಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****629914/05/2022FPS****629914/05/202220000000014/05/2022
110100136255 m.c.mary - ಕೋಂ ಯು ಸಿ ಜೋಯಿಸ್, ಮೈಲೋತ್ ಮನೆ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202235000000016/05/2022
110100136279 ದೇವಕಿ - ಬಿನ್ ದಿ.ದುಗ್ಗಣ್ಣ, ಆಲಂಗಾಯಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100138217 Mary - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಸ್ ಪುದುಪPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---250000000-
110100138218 ವರ್ಗಿಸ್.ಯನ್.ಟಿ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್ ನಡುತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100138219 ಸಂತೋಷ್ ಪಿ.ಕೆ - ಬಿನ್ ಪಿ.ಕೆ ಕುಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಪಾರಕುನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202220000000018/05/2022
110100138220 ಜಾರ್ಜ್ ವಡೆಕ್ಕೆಲ್ - ಬಿನ್ ಜೋನ್, ವಡೆಕ್ಕೆಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100138221 ಸೋಮನ್.ವಿ.ಕೆ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ, ವಲಿಯವೇಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100138222 ಮೈಕಲ್ ಪಿ.ಜೆ . - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್,ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100140569 ತೋಮಸ್ - 2-85/7,ವಲಿಯಪರಂಬಿಲ್ ಮನೆ , ಇಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---250000000-
110100141623 ತೋಮಸ್.ಕೆ.ಎಂ - ಬಿನ್ ಮರ್ಕೋಸ್, ಕೀಯೆತುಮಟ್ಟಂ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100141624 Duggamma - C/O ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಅಲಂಗಾಯಿPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141625 Lokamma - ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಅಲಂಗಾಯಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100141626 ವಸಂತ - ಬಿನ್ ಗುರುವ ಪೂಜಾರಿ, ಪೆಲತ್ತಡಿ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141627 Vasanthikumari - ಕೋಂ ವಾಸು,ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು ಮನೆ, ನೆರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
110100141628 ಆಣ್ನು ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು ಮPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202215000000019/05/2022
110100141629 ಕತ್ರಿನಾ - ಕೋಂ ದಿ. ತೋಮಸ್ ಚಾಂಬೆಕೆಲ್ ,ಗಂಡಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202210000000017/05/2022
110100141630 Gracy Varghese - W/O ಟಿ ಎ ವರ್ಗೀಸ್ 2/45 ತುಂಡಿಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202225000000016/05/2022
110100141631 ಕಮಲ - ಕೋಂ ಓಬಯ್ಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ ,ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲAAY(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202235000000017/05/2022
110100141632 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ,ಕಡ್ಡಿ ಬಾಗಿಲು, ನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141633 ಡೀಕಮ್ಮ - ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100141634 ಕೆ.ಆಂಟೋನಿ - ಬಿನ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್, ವಲ್ಲಂತಿಂಗರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202210000000020/05/2022
110100141635 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಯಂ.ಜೆ . - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಮೈಲಾನ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202215000000019/05/2022
110100141636 Balakka - ಕೋಂ ಡೀಬ ಗೌಡ, ಪಾದೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ, ನPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202240000000018/05/2022
110100141637 ಅಪ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ಸು - ಕೋಂ ಗೋಪಾಲ , ಜಾತಿಮಾರ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100141638 ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಅಂಬ್ಲೆ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202220000000020/05/2022
110100141639 Leelama - ಕೋಂ ದೇವಸ್ಯ, ಕೌಂಙಜಾಲಿಲ್ ಮನೆ,ಗಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141640 ಎ.ಡೀಕಯ್ಯಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ, ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಿಲಯ,PHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022---150000000-
110100141641 ಸಿ.ಅಬ್ಡು - ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್,ಚೋಲಕ್ಕಲ್ ಮನೆ, ನೆರPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202220000000016/05/2022
110100141642 Lalitha - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ , ಹೊಸ ಮನೆ, ಗಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141643 ರಘು ಪತಿ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ , ಹೊಸಮನೆ,ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141644 ಸಾಜು ತೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಪೌಲೋಸ್, ಕಟೇಯಲ್ ಮನೆ, ನೆರಿಯPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141645 ಸಿಸಿಲಿ - ಬಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಳಿಯಾಂಗಲ್ ಮನೆ,ಗಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141646 ಕೆ.ವಿ.ಚಾಕೋ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕುಳಂತ್ತಿಕಲ್ ವಡೆಕೇಕPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141647 shali - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್, ವುತ್ರೋಯಿಲ್ ಮನೆ,ಪಾದPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/20225000000017/05/2022
110100141648 ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಓಟೆಚಾರು ಮನೆ ಗಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141649 ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅಂಬುಲೆ ಮನೆ, ಗಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---200000000-
110100141650 ಮೋಳಿ ಜೋಸ್ - ಕೋಂ ಜೋಸ್ ಮಟ್ಟತ್ತಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202215000000019/05/2022
110100141651 ಬಾಬು ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ , ಅಂಬ್ಲೆ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCS------350000000-
110100141652 Elizabeth - ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಳ್ಳಿಕುನ್ನೆಲ್ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202225000000019/05/2022
110100141653 ಮೇರಿ - ಕೋಂ ಮತ್ಯು, ಕುಂಬ್ಲಿಮೂಟಿಲ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------100000000-
110100141654 valsa - ಕೋಂ ಬೇಬಿ, ಚರಂಗರಪುತ್ತನ್ಪೆರ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------50000000-
110100141655 Rosamma - ಕೂರಕಲಯಿಲ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ನೆರಿಯ PHH(NK) / NCS------300000000-
110100141656 ಮೇರಿ - ಕೋಂ ಚಾಕೋಚ್ಚನ್,ಚಿರಂಗರ ಪುತ್ತನ್ ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141657 ರವೀಂದ್ರ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹೆಬ್ಬಾರ್ಲೆ ಮನೆ, ಗಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141658 ಕೆ.ಎ.ತೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ, ಕಾರೆಕಾಟ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141659 ಜೋಯಿ - ತಚ್ಚಾಟ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಅಂಚೆ, PHH(NK) / NCS------150000000-
110100141660 ಪೆರಿಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಬಿನ್ ಕರ್ಪನ್,ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಮನೆ, ನೆAAY(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202235000000016/05/2022
110100141661 ಮರಿಯಮ್ಮ - ಕೋಂ. ದಿ ಮಾರ್ಕೋಸ್, ಕಿಯತ್ತುಮಟ್ಟಂPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100141663 ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ ಎ - ಬಿನ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಪಿ ಎ, ಪಣಚಿಕ್ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100141664 ಕುರಿಯಾ ಕೋಸ್ ಒ.ವಿ - ಬಿನ್ ಒ ಎಮ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಒಡಕ್ಕಾನಾಟ್PHH(NK) / NCS------100000000-
110100141665 Yashodha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ನಂ 2PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202220000000020/05/2022
110100141666 ಸಿ.ಜೆ.ವರ್ಗಿಸ್‌ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಚೇಟುತಡತ್ತಿಲ್ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100141667 ಗೋವಿಂದನ್‌ - ಬಿನ್ ಕರ್ಪನ್ ,ಇಂದಿರಾ ನಗರ,ಗಂಡಿಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202220000000017/05/2022
110100141668 ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಎಮ್ ಜೆ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಲೆಯಾಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141669 Anees Joseph - C/O ಜೋಸೆಫ್ ಕೆ ಎಂ ಕೀಯೆತ್ ಮಟ್ಟಂPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100141670 ಪಿ.ರಾಜು - ಬಿನ್ ಪರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಿಚಾರಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------300000000-
110100141671 ವರ್ಗೀಸ್ ಎಂ.ಜೆ . - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಲಯಾಟಿಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100141672 Mary - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಕೋಬ್ ಪಿ ಜೆ ಪೈಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202235000000018/05/2022
110100141673 ಯನ್.ಯಂ.ಕುರಿಯ ಕೋಸ್ - ಬಿನ್ ಮತ್ತಾಯಿ, ನಡುವತ್ತೇಟ್ ಮನೆ,ಇPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100141674 elukutti - ಕೋಂ ತೋಮಸ್ ಕೆ.ಸಿ,ಕೌಂಞಲಿಲ್ ಮನೆ ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141675 ಸಿ.ಕೆ.ಮಾಥ್ಯು - ಬಿನ್ ಕುರಿಯನ್, ಚಕ್ಕಾಲಿಕಲ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------200000000-
110100141676 ಚೋಣಿ ಕೆ.ಯಂ . - ಬಿನ್ ಮತ್ತಾಯಿ,ಕುಂಬ್ಲಿಮೂಟಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100141677 ಆಂಟನಿ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ, ಪುಲಿಮೊಟಿಲ್ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141678 MAIMUNA - ಕೋಂ ಆದಂ,ಮುಡಾಯಿಮಜಲು ಮನೆ,ನೆರಿಯ ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141679 Johara - ಬಿನ್ ಅಂದುಞ ಬ್ಯಾರಿ,ಮುಡಾಯಿ ಮಜಲು PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202220000000019/05/2022
110100141680 ಉಮರಬ್ಬ - ಬಿನ್ ಅಂದುಞ ಬ್ಯಾರಿ,ಮುಡಾಯಿ ಮಜಲು PHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100141681 ಸಂತೋಷ್ ಟಿ.ಎ . - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ ತಚ್ಚಾಟ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141682 ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ,ಕೇರಿಮಾರ್ ಮನೆ, ನPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202220000000019/05/2022
110100141685 bhuvaneshwari - ಬಿನ್ ಮಾಧವನ್, ಚೆಟ್ಟಿ ಮನೆ, ನೆರಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/20225000000016/05/2022
110100141686 ಸಿಬಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಗೀಸ್,ಕೊಲ್ಲಮಾಟೆಲ್ ಮನೆ,,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100141687 Sheshavathi - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 2-89/1 ಒಟೆಚPHH(NK) / NCS------300000000-
110100141688 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ,ಅಂಬುಲೆ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202220000000020/05/2022
110100141689 ಕೆ.ಟಿ.ವರ್ಗೀಸ್ - ಬಿನ ತೋಮಸ್ ಕೌಂಗುಚಾಲಿಲ್ ಮನೆ ,ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202225000000018/05/2022
110100141690 ಸಾಲು ಪಿ.ಜೆ - ಬಿನ್ ಪಿ.ಸಿ ಜಾರ್ಜ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು PHH(NK) / NCS------250000000-
110100141691 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಕೋಂ ತೋಮಸ್, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಮನೆ, ನೆರPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202220000000017/05/2022
110100141692 Akku - ಕೋಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141693 Lucy - W/O: ದೇವಸ್ಯ ಎಮ್ ಜೆ #4-50-1 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****629619/05/2022FPS****629619/05/202215500000019/05/2022
110100141694 ಸೇಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಕಲ್ಲಿಕಾಟ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202220000000020/05/2022
110100141695 joseph - ಬಿನ್ ಮಾಥ್ಯು, ನಡುತ್ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141696 ದೇವಸ್ಯ ಪಿ.ವಿ . - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಪುತ್ತೇಟುಪಡವೀಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202220000000017/05/2022
110100141697 ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ಸ್ಕರಿಯ, ವೆಳ್ಳಾಪಳ್ಳಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202230000000017/05/2022
110100141698 Lissy - ಬಿನ್ ಸ್ಕರಿಯ, ವೆಳ್ಳಾಪುಲ್ಲಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202225000000017/05/2022
110100141699 ಮಂಜಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಮೈಂದ, ಪಾದಾಳ ಮನೆ,ಅಂಬಟೆಮಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202220000000017/05/2022
110100141700 ಮೇರಿ - ಕೋಂ. ಜೋಸ್, ಮಾಡಶೇರಿ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100141701 ಕೆ.ಎ.ಜೋಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಕುರಿಯಡಂ ಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****680714/05/2022FPS****680714/05/202210000000014/05/2022
110100141702 Mary - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ, ಮುಳ್ಳಂಗೋತ್ರ ಮನೆ, ದAAY(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202235000000017/05/2022
110100141703 ದೇವಸ್ಯ - ಬಿನ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ , ಮೆನಾಚೇರಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202215000000017/05/2022
110100141704 Gracy - C/O ಮೈಕಲ್ ಪಿ ಎ 4-69-2, ಪನಚ್ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202230000000018/05/2022
110100141705 ತೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಈನೋಸ್, ಚೆರುಕರವಿಳ ಮನೆ, ಗಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/20225000000020/05/2022
110100141706 ಬಿಜು ಪಿ ಎಂ - ಬಿನ್ ಮಾಣಿ, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು, ಬೆಳ್ತಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100141707 eliyamma thomas - ಕೋಂ ದಿ. ತೋಮಸ್, ಪೈಕಾಟ್ ಮನೆ, ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/20225000000018/05/2022
110100141708 T.X . ANTONY - ಬಿನ್ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ , ತಚ್ಚಾಟ್ ಮನೆ,ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141709 ಷಾಜಿ. ಎಮ್. ಬಿ - ಬಿನ್ ಬೇಬಿ ಮಟ್ಟತ್ತಿಲ್, ಮಟ್ಟತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100141710 Mary - W/O: ಜೊಸೆಫ್ ಪಿ ಜೆ #4-54/1 ಪೈPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202215000000020/05/2022
110100141711 Moli Thomas - ಕೋಂ ತೋಮಸ್, ಪೈಕಾಟ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202220000000016/05/2022
110100141712 Legy - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ , ಮರೋಟಿಕುಡಿ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCSBiometric****025510/05/2022FPS****025510/05/202220000000010/05/2022
110100141713 ಟಿ.ವಿ ‌.ಜೋಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ತ್ಲಾಕುಳಂ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202230000000016/05/2022
110100141714 ಲೀಲಮ್ಮ - ಕೋಂ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್,ಪೊಟ್ಟೆಕಾಡ್ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------150000000-
110100141715 ಪಿ.ಟಿ.ಜೋಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್, ಪನಚ್ಚಿಕಲ್ ಮನೆ,ದೇವಗPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202210000000016/05/2022
110100141716 Shnkari - ಚಂಬುಲಾಯಿ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141717 ಮತ್ತಾಯಿ - ಬಿನ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್,ವಲ್ಲಂತಿಂಗರ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100141718 klara - ಕೋಂ ದೇವಸ್ಯ, ಪುದುಶೇರಿ ಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141719 ಕೂಸಮ್ಮ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202220000000019/05/2022
110100141720 Mary Mariyamma - W/O: ಜೋನ್ 4-53 ಪೈಕಾಟ್ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202235000000017/05/2022
110100141721 ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾದೆಗುಡ್ಡೆ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141722 ಫಿಲೊಮೀನಾ - ಬಿನ್ ಜೋನ್ ಕೊಲ್ಲಪರಂಬಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202215000000020/05/2022
110100141723 ಅಗಸ್ಟಿನ್‌ - ಬಿನ್ ಅಲ್ಲೇಶ್ ಮಡಕಪುಳಚಾಲಿ ಮನೆ ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141724 ತ್ರೇಸ್ನ - ಕೋಂ ಮ್ಯಾಥ್ಯು, ಪೈಕಾಟ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100141726 ಟಿ.ಕೆ.ರಮಣ - ಬಿನ್ ಟಿ.ಕೆ ಕುಮಾರನ್ ತ್ರಿಕಾರಿಯೂರAAY(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202235000000018/05/2022
110100141727 ಜೋಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ಕುರಿಯನ್ ಪಾರತೋಟಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141728 ವರ್ಕಿ ಪಿ.ಜೆ . - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪುತ್ತೆಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100141729 THOMAS - ಬಿನ್ ದಿ. ಜೋಸೆಫ್ ಮರೋಟಿಕುಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141730 ಜೋಸ್‌ ಇ.ಯಂ . - ಬಿನ್ ದಿ. ಮಾತ್ಯು, ಎಡೆಕಾಟ್ ಮನೆ,ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141731 Lucy PD - W/O: ಜೊಸೆಫ್ ಪಿ.ಡಿ #4-50/2 ಪುPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202220000000018/05/2022
110100141732 alfons meeri - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100141733 Thresia - ಕೋಂ ತೋಮಸ್, ಪೊನ್ಮನಾಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141735 ತೋಮಸ್.ಎ.ಜೆ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎ ಜೆ, ಆಯಂಕುಡಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022---200000000-
110100141736 ಎ.ಯಂ.ಮಾನೀ - ಬಿನ್ ಐಸಾಕ್ ಮಾಥ್ಯು ಆಗಂಪಡಿಯಿಲ್ ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
110100141737 ತೋಮಸ್.ಪಿ.ಕೆ - ಬಿನ್ ಕುರಿಯನ್ ಪಾರತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141738 K M Mary - ಪಯಂಪಳ್ಳಿಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141739 Rosamma - W/O ಥೋಮಸ್ ವಿ ಕೆ # 4 - 146 / 8PHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202220000000018/05/2022
110100141740 Tresya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಸ್ಯ ಯಾನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141741 Slivi Sibi - W/O: ಸಿಬಿ ಜಾರ್ಜ್ #4-128(5) ತPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141742 ವಲ್ಸ - ಬಿನ್ ಚಾಕೋ ಮರೋಟಿಕುಡಿ ಮನೆ ,ಗಂಡಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202230000000019/05/2022
110100141743 SRIMATHI ANNAMMA - ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್, ಮೂಲನ್ ಮನೆ, ದೇವಗಿರPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141744 ಕೆ.ಜೆ.ತೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಮನೆ,ನೆರPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202220000000016/05/2022
110100141745 ತೋಮಸ್‌.ಇ.ಎಮ್ - ಎಡಕ್ಯಾಟ್ ಮನೆ, ದೇವಗಿರಿ, ನೆರಿಯ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100141746 ಬಿಜು ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಕುರಿಯಾಳ ಶೇರಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202225000000020/05/2022
110100141747 ಜೋಸೆಪ್.ಪಿ ವಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಪಿ.ಜೆ ಪುತ್ತೇಟು ಪಡವಿPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202220000000018/05/2022
110100141748 ಜಾರ್ಜ್.ಎ.ಎಮ್ - ಬಿನ್ ಮಾತ್ಯು ಅಂಜಾನಿಕ್ಕಲ್ ಮನೆ ದPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202225000000017/05/2022
110100141749 ಚಾಕೋ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಮರೋಟಿಕುಡಿ ಮನೆ, ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202215000000017/05/2022
110100141750 ಕೆ.ವಿ.ಅಗಸ್ಟಿನ್‌ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ,ಕಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮನೆ, ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100141751 ತೋಮಸ್ ಕೆ ಜಿ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕುರಿಯಾಳಶೆರಿ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141753 Usha - ನಡುವತ್ತೆಟ್ಟು ಹೌಸ್ ದೇವಗಿರಿ ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022---250000000-
110100141754 ಪಿ.ವಿ.ಟೋಮಿ - ಬಿನ್ ಪೌಲೋಸ್ ತ್ಯೆಲ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141755 ಕೆ.ಜೆ.ಮಥಾಯಿ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಕೂನಾನಿಕಲ್ ಮನೆ, ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202210000000017/05/2022
110100141756 ಆಂಟನಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಮುಳ್ಳಂಗೋತ್ರ ಮನೆ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202220000000020/05/2022
110100141757 Sali George - ಕಳ್ಳಿಕಾಟ್ ದೇವಗಿರಿ ಗಂಡಿಬಾಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202225000000017/05/2022
110100141758 ಬಿಜು ಸಿ ಯು ಯಾನೆ ಜೋನ್ - ಬಿನ್ ಉಲಹನ್ನನ್,ಚೆನಪಿಲ್ಲಿಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202225000000017/05/2022
110100141759 ಜೋಸೆಪ್ ಕೆ.ಜೆ . - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ , ಕುರಿಯಾಳಶೇರಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------300000000-
110100141760 ಕುರಿಯನ್‌ ಪಿ ಡಿ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ, ಪುಳಿವೇಲಿಲ್ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202220000000017/05/2022
110100141761 ವಿ.ಎಸ್.ತೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಸ್ಕರಿಯ,ವೆಳ್ಳಾಪುಳ್ಳಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202225000000018/05/2022
110100141762 Shreekala - ನೆಡಿಂಜೆಲ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
110100141763 ತಂಗಚ್ಚನ್‌ - ಬಿನ್ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಸಿ ವಿ , ಚೆರಾಮೇಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---250000000-
110100141764 ಯೋಗಪ್ರಿಯ - ಕೋಂ ಪಳನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೆರಿಯಕಾಡು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****349716/05/2022FPS****349716/05/202215000000016/05/2022
110100141765 PAPATHI - ನೆರಿಯ ಕಾಡು ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸPHH(NK) / NCS------300000000-
110100141766 ತೋಮಸ್ ಟಿ. ಜೆ. - ಬಿನ್ ಜೋನ್,ತೆಕ್ಕೆಲ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141767 ಚೆರಿ ಯನ್ - ಬಿನ್ ಅಲ್ಲೇಶ್,ಮಡಕಪುಯಚಲಿಲ್, ದೇವಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141768 ಎ.ವಿ ಬೇಬಿ ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಆಯಂಗುಡಿ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202220000000019/05/2022
110100141769 ಟೋಮಿ ಸಿ. ಯು - ಬಿನ್ ಉಲಹನ್ನನ್ ಚೇನಾಪಳ್ಳಿಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100141770 ಫೌಲೋಸ್ ಕೆ ವಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕಾಳಪರಂಬಿಲ್ ಮನೆ ಗಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141771 ಪಿ.ಟಿ.ತೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141772 Deepa Sandy - ಬಿನ್ ಮತ್ತಾಯಿ, ಕುಂಬ್ಲಿ ಮೂಟಿಲ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---350000000-
110100141773 Shaila George - W/O: ಜೋರ್ಜ್ ಪಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100141775 Mini Thomas - ಕೊಲ್ಲಂಪರಂಬಿಲ್ ಹೌಸ್ ನೆರಿಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141776 ಕೆ.ಜೆ.ಕುರಿಯಕೋಸ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕುರಿಯಾಳ ಶೇರಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------250000000-
110100141777 ಅಗಸ್ಟಿನ್‌ ಎಮ್ ಡಿ - ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಎಂ ಡಿ ಮರೋಟಿಕುಡಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202215000000020/05/2022
110100141778 ಧೇವಸ್ಯ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್ ಪುದಿಯವಿಟಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202220000000019/05/2022
110100141779 Kunjamma - ಕೊಳಾಟ್ಟುಕುಡಿ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---250000000-
110100141780 ANAMMA THANKACHAN - ಬಿನ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಟಿ.ಎ ತೆರುವನ್ ಕುನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141781 ಪಿ.ಜೆ.ಅಂಟನಿ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ.ಎಂ,ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141782 ಜೈಸನ್ ಯಾನೆ ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸ್, ಪೂವತ್ತುಮೂಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141783 ತ್ರೇಸ್ಯ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಕುಂಬ್ಲಿಮುಟಿಲ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---200000000-
110100141784 P T Devasya - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್, ಪೊನ್ಮನಾಯಿಲ್ ಮನೆ,ಗಂPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141785 Mary - ಕೊಚ್ಚಿತರ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141786 LIJO M M - ಕೋಂ ಮಾಥ್ಯು ಎಂ ಎಂ, ಮಾಧವತ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCS------50000000-
110100141787 ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೆ ಎ ಯಾನೆ ಜೋನ್ - ಬಿನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ , ಕಡುವಪಾರ ಮನೆ, ದೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100141788 ಮೈಕಲ್ ಪಿ.ಎಮ್. - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141789 ಯನ್.ಟಿ.ಅಗಸ್ಟಿನ್‌ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್,ನಡುತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆ, ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---200000000-
110100141790 ಪಿ.ಎ.ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್‌ - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ ಪೈಕಾಟ್ ಮನೆ ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202215000000020/05/2022
110100141791 ರಾಮಿ - ಕೋಂ ಸೋಮ,ಅಂಬಟೆ ಮಲೆ ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202210000000017/05/2022
110100141792 THRESIA - ಬಿನ್ ಮಾಥ್ಯು ಪೈಕ್ಯಾಟ್ ಮನೆ ದೇವಗಿPHH(NK) / NCS------50000000-
110100141793 ಜೋಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ, ಮರೋಟಿಕುಡಿ ಮನೆ, ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141794 ಜೋಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ವೆಟ್ಟುಕಾಟಿಲ್ ಮನೆ ,PHH(NK) / NCS------50000000-
110100141795 ಬಾಲಕ್ಕ - ಕೋಂ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾದೆಗುಡ್ಡೆ ಮನAAY(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202235000000018/05/2022
110100141796 ರುಕ್ಮಯ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ , ಕೇರಿಮಾರ್ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141797 ಜೋಸೆಪ್ ಎಮ್ ಎ - ಬಿನ್ ಅಲ್ಲೇಶ್, ಮಾಡಕಪುಯಚಾಲಿಲ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202220000000016/05/2022
110100141798 ಜೋಸ್ - ಬಿನ್ ಚಾಕೋ ಮರೋಟಿಕುಡಿ ದೇವಗಿರಿ ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100141799 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಕುಟ್ಟಿ - ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್,ಕೋಡಮ್ಮೆಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141800 Leela - ಕೊಂ ದೇಜಪ್ಪ, ಕಡ್ಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202220000000016/05/2022
110100141801 ಜೋಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ, ಕಾರೆಕ್ಯಾಟ್ ಮನೆ, ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202230000000018/05/2022
110100141802 ಕುಂಞಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಹೊಸಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141803 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ತುಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ,ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141804 ಗೋಪಾಲ - ಬಿನ್ ದಿ.ತುಂಗ ಗೌಡ ಮೂಡೆಮಜಲು ಮನೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100141805 ತೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು, ಕೋನಾಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100141806 Mary Varkey - C/O ಸಿ ಜೆ ವರ್ಕಿ #4-140(2),ಚಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100141807 ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ - ಬಿನ್ ದಿ.ಅಣ್ಣು ಗೌಡ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಗಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141808 ಸುಂದರ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ,ಕೋಡಿ ಅಂಬುಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022---200000000-
110100141809 Saroja - W/O ರಾಜು ದೇವಾಡಿಗ ಜಾತ್ತಿಮಾರು ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141810 Mery - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ ಪೈಕಾಟ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/20225000000020/05/2022
110100141812 Molly Wilson - ಆಯಂಕುಡಿ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141814 ತೋಮಸ್ ಪಿ ಪಿ - ಬಿನ್ ಪೌಲೋಸ್ ಪರೋಕಾರನ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100141815 ಜೋಸೆಫ್ ಎ ಜೆ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎ.ಜೆ ಆಯಂಕುಡಿ ಮನೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141818 ದೇವಸ್ಯ ಪಿ ಎಂ - ಬಿನ್ ಮೈಕಲ್ ,ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141819 Saramma - ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್ ಕೋಲಾಟುಕುಡಿ ಮನೆ ಗಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202230000000017/05/2022
110100141820 Philomina Varghese - C/O ಪಿ ಎ ವರ್ಗೀಸ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141821 ಕತ್ಯಾಲು ಕರಿಯಪ್ಪ - ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಕತ್ಯಾಲು ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141822 ರವಿ ಚಂದ್ರ - ಬಿನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಗುರಿಪಾಳ ಮನೆ, ಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202220000000017/05/2022
110100141823 ವರ್ಗಿಸ್‌ ವಿ.ಡಿ . - ಬಿನ್ ಡೊಮೆನಿಕ್ ವಿ.ವಿ ವರಗುಕಾಲಾಯಿPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202220000000018/05/2022
110100141824 ಗಿರಿಜಾ - ಕೋಂ ದಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕೋಡ್ಲೆ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141825 ರಾಜು ತೋಮಸ್‌ - ಬಿನ್ ಥೋಮಸ್ ನಡುತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆ ನೆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141826 ಮೇರಿ ವರ್ಗಿಸ್ - ಕೋಂ ವರ್ಗೀಸ್,ಕೊಲ್ಲಮಾಟಿಲ್ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
110100141828 mery thomas - ಕೋಂ ದಿ. ತೋಮಸ್ ತಚ್ಚೇಟ್, ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202225000000018/05/2022
110100141829 ಶ್ರೀ ವರ್ಗಿಸ್ ಇ ಎಮ್ - 4-164(3), ಎಡೆಕ್ಯಾಟ್ ಮನೆ ಗಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202220000000020/05/2022
110100141830 ಎನ್ ಟಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯು - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್, ನಡುತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202215000000019/05/2022
110100141831 ದೇವಸ್ಯ .ಪಿ.ವಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ,ಪೂನೂಳಿ ಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---200000000-
110100141832 ಕೆ ವಿ ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ,ಕಲ್ಲಿಕಾಟ್ ಮನೆ,ದೇವಗಿPHH(NK) / NCS------250000000-
110100141833 ಕೆ.ಕೆ.ಜೋನ್ - ದೇವಗಿರ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202220000000019/05/2022
110100141835 Annakutty - ಕೋಂ ತೋಮಸ್, ಎಡಶೇರಿ ಕುನ್ನೇಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------300000000-
110100141836 ಏಲಿಯಮ್ಮ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ ತೆಂಗುಪಳ್ಳಿಳ್ ಮನೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202215000000017/05/2022
110100141837 ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ಆಗಸ್ಟೀನ್ , ಮೇನಾಚೇರಿ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202210000000016/05/2022
110100141838 ಅಚ್ಚುತ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಪೂವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನೆರಿಯ ಕಾಡು ಮAAY(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202235000000018/05/2022
110100141839 ಎಂ.ಕಾಳಿಮುತ್ತು - ಬಿನ್ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಪಿಲಿಕಳ ಮನೆPHH(NK) / NCS------150000000-
110100141840 Mary - W/O ಬಿಜು ಪಿ ಜೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022---150000000-
110100141841 ಬಿಜು ಇ.ಟಿ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್, ಎಡಶೇರಿ ಕುನ್ನೇಲ್ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
110100141842 ಕೆ ಟಿ ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್,ಕಾರೆಕಾಟ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202220000000018/05/2022
110100141849 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ - ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಆರಳಿಕೆ ಮನೆ, ನೆರPHH(NK) / NCS------300000000-
110100141933 Leela - D/O ಐತಪ್ಪ ಮಲೆ ಕುಡಿಯ ಮನೆ ನ.4-9PHH(NK) / NCS------150000000-
110100142026 Lalitha - C/O ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಡ್ದಿಬಾಗಿಲು NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100142044 Nethra - C/O ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 2-4 ಕಲ್ಕಾರುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100142045 Vijaya - ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ ಗೌಡ ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202225000000018/05/2022
110100142131 Francis - ವೆಟ್ಟಿಕೆಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲುPHH(NK) / NCS------50000000-
110100142134 KAMALA - ಕೋಂ ದಿ. ವಾಸು ಗೌಡ ಕಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು PHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/20225000000016/05/2022
110100158321 ಮೋಹನ ಚಂದ್ರ ಗೋಖಲೆ - ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಗೋಖಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಮ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158565 Leelamma - ಕುರಿಯಾಳಶೇರಿ ಹೌಸ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158566 MARY KUTTY - ಕೋಂ ಚೆರಿಯಾನ್ ನೀಲಿಯಾರ ಮನೆ, ಗಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100158567 ಸೆಭಾಸ್ವಿನ್ ಕೆ ವಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ, ಕುರಿಯಾಳಶೇರಿ ಮನೆ, ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158568 ಕೆ ವಿ ಥೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಕುರಿಯಾಳಶೇರಿಲ್ ಮನೆ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158570 ಆಂಟನಿ ಎಂ.ಎ - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ ಎಂ.ಎಂ.ಮಾದವತ್ ಮನೆ ಗಂNPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202210000000020/05/2022
110100158573 Alphonsa - ವೈಪನ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪೋಸ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158574 Thresyamma Joseph - ನಾಗನೂಲಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು NPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202210000000016/05/2022
110100158575 Jemini Shaji - ಮಣ್ಣಿಯೆಕುನ್ನೇಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158576 ಪಿ.ಡಿ.ಥೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ,ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158577 ಯಂ ಯಂ ಫಿಲಿಪ್‌ - ಬಿನ್ ಮತ್ತಾಯಿ, ಲೌಡೆಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158578 ಸಿ.ಎ.ಥೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ,ಚಕ್ಕಿಂಗಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158579 Saramma Thomas - ಗಂಡಿ ಬಾಗಿಲು ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158580 ಒ.ಎ.ಮೈಕಲ್ - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ ಓ ಎಂ, ಒಟ್ಟಪ್ಲಾಕಲ್ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158581 ದೇವಸ್ಯ ಸಿ.ಜೆ.ಯಾನೆ ಸೆಭಾಸ್ಟೀನ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ , ಚುರುಕಾವಿಲ್ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158582 ಅಬ್ರಾಹಂ ಸಿ.ಜೆ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಚೊರುಕಾವಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡNPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202210000000020/05/2022
110100158583 Alice Augustine - ಪೊಕ್ಕಾಂತಾಡಿಲ್ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100158587 A Chandravathi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್‌ ಸಂಜೀವ ಗೌಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162494 ರೇವತಿ - 1-128/1 ,ಪರ್ಪಳ ಮನೆ , ನೆರಿಯ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162968 sujey - ಬಿನ್ ತುಂಗಯ್ಯ ಗೌಡ , ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100162969 ಅನ್ನಮ್ಮ ಮಾಥ್ಯು - ಕೋಂ ಮಾಥ್ಯು, ಮಾಧವತ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162971 ಸುಂದರ - ಬಿನ್ ದಿ. ಸೋಮ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಆಲಂಗಾಯಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162972 ಎನ್.ಇ.ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ - ಬಿನ್ ಎನ್ ವಿ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್, ನಂದಲತNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162973 ತ್ರೇಸ್ಯಾಮ್ಮ ಲುಕೋಸ್ - ಕೋಂ ಲೂಕೋಸ್ ವಲ್ಲೇಲ್ , ವಲ್ಲೇಲ್ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162978 ಎನ್ ಎಂ ವರ್ಗಿಸ್ - ಬಿನ್ ಮಾಥ್ಯು, ನಡುವತ್ತೆಟ್ಟು ಮನೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
110100162980 ಬೋಜಪ್ಪ - ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಗಂಡಿಬಾಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162981 ವರ್ಗಿಸ್ ಪೂನೂಲಿ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ, ಪೂನೂಲಿಲ್ ಮನೆ,ದೇವಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162982 ತೋಮಸ್ ಪಿ ವಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಪಿ ಎಂ, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162983 Elsy Devasia - ಕೋಂ ದೇವಸ್ಯ ನೀಲಿಯಾರ, ನೀಲಿಯಾರ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162986 ಎ ಜೆ ಜೇಮ್ಸ್ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎ ಜೆ, ಅರೆಕಲ್ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162988 ಜೋನ್ ಪಿ. ಜೆ - ಬಿನ್ ದಿ. ಜೋಸೆಫ್ ಪಾಲಾಯಿಕುಡಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162989 Brijith - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿ ಪಿ ತೋಮಸ್ #4-43 ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162990 ಜೋಸೆಫ್ ಸಿ ಜೆ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿ, ಚೊರುಕಾವಿಲ್ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162991 ಕೆ ಟಿ ಜಾಕೊಬ್‌ - ಬಿನ್ ತೋಮಸ್ ಗಂಡಿ ಬಾಗಿಲು, ನೆರಿಯ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162992 Mary - S/O: ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮಾದವತ್ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100162995 ಆಂಟನಿ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಪಂಞಿಕಾರನ್ ಮನೆ, ಗಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162996 ತೋಮಸ್ ಪಿ ಜೆ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ , ಪನ್ನಿಕಾರ್ ಮನೆ, ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162997 ಅಗಸ್ಟಿನ್‌ ಪಿ ಪಿ - ಬಿನ್ ಫಿಲಿಪ್, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100162999 ANTANI N M - ಬಿನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು,ನಡುವತ್ತೇಟ್ ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------50000000-
110100163002 ಎಂ ಏಸ್ ಜೋರ್ಜ್ - ಬಿನ್ ಸ್ಕರಿಯ, ಮುಂಡಾಟುಚುಂಡೈಲ್ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163004 ಎನ್ ಎಂ ಜೊಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು,ನಡುವತ್ತೇಟ್ ಮನೆ,ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163006 Anet Lovely - ಬಿನ್ ದಿ.ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ.ಜೆ ಪೈಕಾಟ್ ಗಂNPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202210000000020/05/2022
110100163007 ವರ್ಕಿ ಪಿ ಜೆ - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ , ಪುತ್ತೇಟು ಪಡವಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163008 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಪಿ ಸಿ - ಬಿನ್ ಚಾಕೋ, ಪರಪ್ಪಳ್ಳಿಲ್ ಮನೆ,ದೇವNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163011 ಸಾಂಡೋ - ಬಿನ್ ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಪಿ.ವಿ ಪರುವಂಮೇಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163012 ಕೆ ಡಿ ಜೊಸೆಪ್ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ ಕುರಿಯಿಡತ್ ಮನೆ ಗಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163016 Mary - W/O: ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಪಿ.ಜೆ #4-139-NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163017 ಪಿ.ಎಂ.ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್‌ - ಬಿನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಪುದಿಯಡ್ತ್ ಮನೆ, ಗNPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100163019 ಎಲಿಕುಟ್ಟಿ - ಕೋಂ ದಿ. ಎಂ ಎಸ್ ಜೋಸೆಫ್ , ಮುಂಡಾಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163020 ಪಿ.ಪಿ.ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪುತ್ತೇಟ್ ಪಡವಿಲ್ ಮನNPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202210000000018/05/2022
110100163025 Dhanya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163028 ಡೊಮಿನಿಕ್ ಪಿ.ಜಿ . - ಬಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಿ.ವಿ ಪುತ್ತನ್ ಪರಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163030 Betty P D - W/O: ಪಿ ಡಿ ದೇವಸ್ಯ 4-74 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163034 ಪಿ.ಪಿ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ - ಬಿನ್ ಪೌಲೋಸ್, ಪರೋಕಾರನ್ ,ಗಂಡಿ ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163035 ಆನ್ನಮ್ಮ ಪಿ ಜೆ - ಕೋಂ ಎಂ.ಎ ಮ್ಯಾಥ್ಯು,ಮಾಧವತ್ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163036 ದೇವಸ್ಯ ಎಂ.ಎ . - ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ,ಮಾಧವತ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163038 ಅಗಸ್ಟಿನ್‌ ಕಲ್ಲಿಕಾಟ್ - ಬಿನ್ ಆಗಸ್ಟಿನ್, ಕಲ್ಲಿಕಾಟ್ ,ಮನೆ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163039 ಪಿ.ವಿ.ಥೋಮಸ್ - ಬಿನ್ ಪಿ ಡಿ ವರ್ಕಿ, ಪುದಿಯಡ್ತ್ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163044 Elizabeth P J - ಬಿನ್ ಪೌಲೋಸ್, ಪರ್ವಕಾರನ್ ಮನೆ, ಗಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163048 ಸಿ.ವಿ.ಚಾಂಡಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಚಿರಂಗರ ಪುತ್ತನ್ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163049 ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯರ್ - ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮನ್ ನಾಯರ್ ,ಪಿರತ್ತೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163051 Achamma - W/O: ದಿ: ಜೇಕಬ್ #2-66 ಪೊಕ್ಕಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163052 ಥೋಮಸ್ ಪಿ.ಎ . - ಬಿನ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಪಿ.ಯು ಪೂವತ್ತಿಂಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163054 Annamma - C/O ವರ್ಕಿ ಇ ಡಿ 4/114 ಎಡೆಯಂತರತNPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202210000000017/05/2022
110100163055 Vincy - ಚಕ್ಕಿಂಗಲ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿ ಬಾಗಿಲು ಅಂಚNPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202210000000019/05/2022
110100163056 ಜಾಕೊಬ್‌ ನೀಲಿಯರ್ - ಬಿನ್ ಚಾಕೋ, ನೀಲಿಯರ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬಾಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163057 ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಡಿ - ಬಿನ್ ದೇವಸ್ಯ ಎಂ ಎಂ,ಮಾಧವತ್ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163058 Mini Thankachan - W/O: ದಿ: ಪಿ ಹೆಚ್ ತಂಗಚ್ಚನ್ 4/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163060 ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ. ಎಮ್ - ಬಿನ್ ಮಾಥ್ಯು ಪಿ ಡಿ, ಪುದಿಯಡತ್ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163062 ಪಿ.ಟಿ. ವರ್ಕಿ - ಬಿನ್ ಥೋಮಸ್, ಪನಚಿಕಲ್ ಮನೆ,ಗಂಡಿ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163075 ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ - ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163100 ಜೋಸ್ ಯಾನೆ ಜಿಲ್ಸ್ - ಬಿನ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಮುಂಡಕ್ಕೆಲ್ ಮನೆ, NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100163101 ಲಕ್ಶಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ, ಕುಡು ಮಡ್ಕ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163157 ಜೋನ್ ನಂದಲತ್ - ನಂದಲತ್ ಮನೆ, ತೋಟತ್ತಾಡಿ ಅಂಚೆ, ನೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100163173 ಶ್ರೀಮತಿ.ಕುಸುಮಾವತಿ - ಕೋಂ ಎಂ ಎ ಶೇಷಪ್ಪ, ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಿಲಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100171359 ದೇವಸ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್ - ಸ್ಕರಿಯಾ, ಸ್ತೂಡಿಕಾತ್ ಹೌಸ್ ನೆರಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****680716/05/2022FPS****680716/05/202215000000016/05/2022
110100171362 ಡೀಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ - ಬಿನ್ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೇರಿಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
110100171363 ಸಿ.ಜೆ ಜೋಸೆಫ್ - S/O JOSEPH CHILAMPA SHERIL HOUNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100171366 ಶಿಜೋ ಜೋರ್ಜ್ - ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲಿಯಂಗಲ್ ಹೌಸ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/20225000000017/05/2022
110100171375 ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ - ಬಿನ್ ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಓಟೆಚಾರ್ ಮನೆ ನAAY(NK) / NCS------350000000-
110100171376 ಜೋಸೆಫ್ - ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲಿಯಂಗಲ್ ಹೌಸ್ ನೆರಿಯಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****010318/05/2022FPS****010318/05/202220000000018/05/2022
110100171380 Vasanthi - ಬಾಬು ಗೌಡ ಜನಥಕಲೋನಿ ಹೌಸ್ ನೆರಿಯಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100171385 Nisha George - W/O: ಜಾರ್ಜ್ ನೀಲಿಯರ ಜಾಕೋಬ್ #4-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100171386 ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಗೌಡ - ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆರಿಮಾರ್ ಹೌಸ್ ನೆರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
110100171388 ಪಿ.ಜೆ ದೇವಸ್ಯ - ಜೋಸೆಫ್ ಪುಲಿವೆಲಿಲ್ ಹೌಸ್ ನೆರಿಯಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
110100171394 ಪೋಳ್ ಪಿ ಜೆ - ಬಿನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಪೈಕಾಟ್ ಮನೆ,ನೆರಿಯ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---200000000-
110100171395 ಯಾಕೂಬ್ - ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆರಳಿಕೆ ಮನೆ ನೆರಿಯAAY(NK) / NCS------350000000-
110100171406 ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಕಾಟ್ - S/O GEORGE N.V NANDAKTH HOUSE NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100173936 TITUS M.A - ಬಿನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ, ಮಾದವತ್ ಮನೆ, ಗಂಡಿNPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202210000000017/05/2022
110100174001 VINU JOSEPH - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಪುದಿಯಡ್ತ್ ಮನೆ, ಗಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100174399 P.M DEVASYA - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100174874 Beena Devasia - ಪೈಕಟ್ ಮನೆ ದೇವಗಿರಿ ಗಂಡಿಬಾಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100176343 Princy K T - ಬಿನ್ ಪಿ.ಡಿ ಪಿಲಿಫ್, ಪುತ್ತೇಟ್ಟುಪPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022FPS****680719/05/202220000000019/05/2022
110100176344 Premalatha - ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಪರ್ಪಳ ಮನೆ, ನೆರಿಯPHH(NK) / NCS------200000000-
110100176349 SHAJI T.J - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ.ವಿ ತ್ಲಾಕುಳಂ ಮನೆPHH(NK) / NCS------100000000-
110100176852 JOY JOSEPH - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಮೇನಾಚೆರಿಲ್ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202225000000017/05/2022
110100176856 DOMENIC V.V - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ, ವರಗಾಲ ಮನೆ, ಗಂಡಿಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
110100177618 Dhilsha George - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ ಜೆ # 2-NPHH(NK) / NCS------100000000-
110100177784 SHILPA JIJO - ಕೋಂ ಜಿಜೋ ಪಿ.ಕೆ, ಅಣಿಯೂರು ಮನೆ, ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
110100178019 JOSEPH K.J - ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ಕೊಟ್ಟೊಡಮ್ ಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
110100178477 SUNDARI - ಬಿನ್ ಅಣ್ಣು ಗೌಡ, ಕೋಡಿ ಮನೆ,ಗಂಡಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****680719/05/2022---200000000-
110100180244 P.J POULOSE - ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಪುದುಶೇರಿ ಮನೆ, ಗಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
110100180321 ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ವಿ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ ಪಿ.ಜೆ,ಪುತ್ತೆಟುಪಡವಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202225000000017/05/2022
110100180538 ಸಾಜು ಜೋಸೆಫ್ - ಬಿನ್ ಸ್ಕರಿಯ, ವೆಳ್ಳಾಪುಳ್ಳಿಲ್ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202225000000020/05/2022
110100180645 Pushpa - W/O: ಸುಂದರ ಗೌಡ ಅಂಬಳೆ ಮನೆ ದಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
110100180854 ಮಾತ್ಯು ಎಂ.ಟಿ - ಬಿನ್ ಎಂ.ಎ ತೋಮಸ್, ಮೆನಾಚೇರಿ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100181073 Shainy - ಥಾಮಸ್ ವೀ ಡಿ ವರಕ್ಕುಕಾಲಯಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
110100181075 DEEKYYA POOJARY - ಬಿನ್ ಬೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಂಪಾಡಿ ಗಂPHH(NK) / NCS------250000000-
110100181079 KURIAKOSE T.A - ಬಿನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ, ತುಂಡಿಯಿಲ್ ಮನೆ, ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
110100181088 VERKEY KOLLAMPARAMBIL - ಬಿನ್ ಜೋನ್ , ಕೊಲ್ಲಪರಂಬಿಲ್ ಮನೆ, PHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202215000000020/05/2022
110100181089 Alice - W/O: ಜೋಸೆಫ್ ಎಮ್.ವಿ #4/62 ಮೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202220000000018/05/2022
110100181103 Pushpa Joseph - ಬಿನ್ ಮೈಕಲ್, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022FPS****680717/05/202230000000017/05/2022
110100181108 ಮೆರಿನ್ ಎಂ ಪಿ - ಕೋಂ. ಜೊರ್ಜ್ ಸಿ ಡಿ ಚೆರುತಾನಿಕಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
110100181111 Mary Mathew Mattathil - ಆಂಟೋನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತ್ಯು 4-133NPHH(NK) / NCS------00000000-
110100182479 ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ.ಎಂ - ಬಿನ್ ಮೈಕಲ್, ಪುತ್ತೇಟುಪಡವಿಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCS------350000000-
110100182922 SABASTIN K.A - ಬಿನ್ ಆಗಸ್ಟಿನ್ , ಕಳ್ಳಿಕಾಟ್ ಮನೆ,PHH(NK) / NCS------200000000-
110100183002 N.K SUNNY - ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಂ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್, ನಡುವತ್PHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202225000000018/05/2022
110100183100 ಜೋಸೆಫ್ ಕೂನಾನಿಕಿಲ್ - ಬಿನ್ ಮತ್ತಾಯಿ, ದೇವಗಿರಿ ಮನೆ, ನೆರPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100183386 Mariyamma - ಕೋಂ ಪಿ.ಕೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಪುನ್ನಕುPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/20225000000020/05/2022
110100184005 ವೀಣಾ - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ, ಆಯಾಂಕುಡಿ ಮನೆ, ಗಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
110100184305 Alponsa - ಬಿನ್ ವರ್ಕಿ, ಕೊಲ್ಲಪರಂಬಿಲ್ ಮನೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****680720/05/2022FPS****680720/05/202220000000020/05/2022
110100184308 Messi - ಕೋಂ ಬೇಬಿ ಅರಿಮಠಂ ಮನೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲುPHH(NK) / NCSBiometric****680718/05/2022FPS****680718/05/202215000000018/05/2022
110100186351 ನಳಿನಾಕ್ಷಿ - ಕೋಂ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಪಿ ಡಿ 4-69/3 ಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
110100186854 Balakki - ಕೋಂ ನೋಣಯ್ಯ ಗೌಡ 2-92/3 ಡೊಂಬರ PHH(NK) / NCS------250000000-
110100186998 ಸುಮಿತ್ರ ಐ - ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ ಎಸ್, ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****680717/05/2022---20