Home The Statistics as on : Dec 10 2022 1:38PM Bottom Bottom
Sl NoFPD NAMECATEGORY NAME
1 4786-1- B.Y.M.AINAPUR LT (Atthd to BMM HITNALLI)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
2 4787-2- V.S.S.AINAPURVSSN
3 4788-3- J H S.S.S.BURANAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
4 4789-4- V.S.S. MADABHAVIVSSN
5 4790-5- G.M.MADABHAVI LT.MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
6 4791-6- V.S.S.KAVALAGIVSSN
7 4792-7- V.S.S.HONNUTAGIVSSN
8 4793-8- G.M.KUMATAGI LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
9 4794-9- AFSA MAHILA SAHAKARI SANGH KUMATAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
10 4795-10- KAGGOD HALU UTPADAKARA SANGHMILK PRODUCERS CO-OP
11 4800-15- D.T.S. ANKALAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
12 4801-16- PKPS SHIVANAGIVSSN
13 4802-17- G.M.SHIVANGI LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
14 4803-18- G.M.KATAKANHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
15 4804-19- V.S.S. HEGADIHALVSSN
16 4805-20- G.M.HEGADIHAL LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
17 4806-21- S.Y.M. UTNAL LT 1, 2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
18 4807-22- G.M .UTNALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
19 4808-23- SRI B M M HITTINAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
20 4809-24- G.M.JUMANALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
21 4812-27- G.M. MAKANAPUR LT 2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
22 4813-28- G.S.S. SHIRANALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
23 4814-29- F.S.C.S.KANNURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
24 4815-30- MALI CON-CO -OP SOCIETY KANNUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
25 4816-31- A.D.S MADASANALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
26 4817-32- ADS KANNURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
27 4818-34- H.B. BHANDI DOMANALPRIVATE FPS (M)
28 4819-35- G.M.ALIYABAD LT- 2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
29 4820-36- G.M.ALIYABAD LT 2(PANGRUNDADDI&ALIYABAD LT 1)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
30 4821-37- G.M.ALIYABADMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
31 4822-38- J.H.Y.S GUGADADDIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
32 4823-39- S.B.S. INGANALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
33 4825-41- S.Y.M. DHANWAD HATTIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
34 4826-42- FSCS NAGATHANVSSN
35 4827-43- PKPS JAMBAGI-AVSSN
36 4828-44- M.G.Y.S . JAMBAGI - AMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
37 4829-45- M.G.M HONNALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
38 4830-46- V.S.S ARAKERIVSSN
39 4831-47- G.M. ARAKERI LT 2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
40 4832-48- G.M.ARAKERI LT 3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
41 4833-49- B.Y.M. SIDDAPUR - AMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
42 4834-50- G.M.ARAKERI LT 1,4,5MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
43 4835-51- A.G.M.BARATAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
44 4836-52- G.M.TARASEWADIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
45 4837-53- G.M.BARATAGI LT 1MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
46 4838-54- G.M. BARATAGI LT 2 AMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
47 4839-55- G.M. BARATAGI LT 2BMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
48 4840-56- J.B.Y.M. BARATAGI L.T 3A + 3BMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
49 4841-57- G.M. BARATAGI LT 4MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
50 4842-58- G.M.BARATAGI LT 5MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
51 4843-59- S.Y.M KANNNAL LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
52 4844-60- G.M.KANNALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
53 4845-61- PKPS TIDAGUNDIVSSN
54 4846-62- V.S.S. BOMMANAHALLIVSSN
55 4847-63- G.M.GUNKIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
56 4848-64- G.M. MINCHANALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
57 4849-65- PKPS MINCHANAL LTVSSN
58 4850-66- J.B.Y.M. MINCHANAL RSMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
59 4852-68- G.M.HANCHANAL L .T 1,2,3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
60 4853-69- M.G.Y.S.JAMBAGI-A(AHERI LT)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
61 4854-70- M.G.Y.S.JAMBAGI-A(AHERI)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
62 4855-71- G.M.KARADADADDIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
63 4857-73- V.L.G.S TORAVIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
64 4858-74- G.M. ATTALATTI LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
65 4859-75- B.S.S ATTALATTIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
66 4860-76- G.M.RATANAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
67 4861-77- V.S.S TAJAPUR HVSSN
68 4862-78- G.S.S TIKOTAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
69 4864-81- V.S.S KOTYALVSSN
70 4865-82- G.Y.M RAMAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
71 4866-83- BBTS HONAWADMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
72 4867-84- P.G.S HONAWADMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
73 4868-85- AYM HONAWADMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
74 4869-86- V.S.S. BABANAGARVSSN
75 4870-87- V.S.S BIJJARAGIVSSN
76 4871-88- A.Y.M. BIJJARAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
77 4872-89- V.S.S KANAMADIVSSN
78 4873-90- ATS KANAMADIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
79 4874-91- CHAIRMAN SHRI KALIKADEVI MAHILA MANDAL KESARAL LT-3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
80 4875-92- G.M.ITAGIHAL KHMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
81 4876-93- G.M. ITTANGIHALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
82 4877-94- G.M. ITTANGIHAL LT 1MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
83 4878-95- G.M. ITTANGIHAL LT- 3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
84 4879-96- G.M. LOHAGAON LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
85 4880-97- V.S.S. LOHAGAONVSSN
86 4882-99- G.M. DHANNARAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
87 4883-100- G.M. SIDDAPUR KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
88 4884-101- H.Y.M MALAKANDEVARHATTIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
89 4885-102- G.M. SOMADEVARHATTIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
90 4886-103- S.Y.M SOMADEVARHATTI LT 1,2,3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
91 4887-104- A.E.S JALAGERIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
92 4888-105- G.M. JALAGERI LT 1MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
93 4889-106- G.M. JALAGERI LT 3MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
94 4890-107- G.M. JALAGERI LT 4MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
95 4891-108- G.M.JALAGERI LT 5MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
96 4892-109- G.M. VITHALAWADIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
97 4893-110- G.S.S YATNALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
98 4894-111- V.S.S TAKKALAKIVSSN
99 4895-112- GRAM MANDAL TAKKALAKI LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
100 4896-113- G M HUBANURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
101 4897-114- G M HUBNUR LTMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
102 4898-115- S T S KALAKAVATAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
103 4900-117- H Y M ALAGINALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
104 4901-118- CHAIRMAN SSSVSS KHATIJAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
105 4903-120- S Y M SANGAPUR (B)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
106 4904-121- B SC ST BABALESHWARMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
107 4905-122- G C C S BABALESWARMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
108 4906-123- V S S NIDONIVSSN
109 4907-124- G M NAGARALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
110 4908-125- PDO GRAM PANCHAYAT KUMATHEGRAM PANCHAYAT
111 4909-126- G M TIGANIBIDARIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
112 4910-127- G M HOKKUNDIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
113 4911-128- CEO HALU UTPADAKAR SAHAKARI SANGH YAKKUNDIMILK PRODUCERS CO-OP
114 4912-129- V S S ARJUNAGIVSSN
115 4913-130- PKPS KATRALVSSN
116 4915-132- V S S KAKANDAKIVSSN
117 4916-133- V S S SHEGUNSHIVSSN
118 4917-134- V S S MADHUGUNKIVSSN
119 4918-135- G M KHILARHATTI KMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
120 4919-136- M G S S MAMADAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
121 4920-137- M G S S UPPALDINNIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
122 4921-138- V S S JAINAPURVSSN
123 4922-139- PKPS HANGARGIVSSN
124 4923-140- G M BELLUBBI(ATTCH TO VSS JAINAPUR)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
125 4924-141- Y M HALAGANI(Attch to CHAIRMAN SSSVSS KHATIJAPUR)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
126 4925-142- S Y M SANGAPUR(SH)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
127 4926-143- K.H.Y.S. KAMBAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
128 4927-144- A Y M, KAMBAGIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
129 4928-145- G M HANAMASAGARMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
130 4929-146- S V T S DEVARGENNURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
131 4930-147- M Y M LINGADALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
132 4931-148- G T S DEVAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
133 4933-150- V S S KODABAGIVSSN
134 4934-151- S S T S MANGALURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
135 4935-152- S S T S TAJAPUR PMMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
136 4938-155- C Y M GUNADALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
137 4939-156- A V S GUNADALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
138 4940-157- V S S KENGALGUTTIVSSN
139 4941-158- G M BABALADMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
140 4943-160- PKPS SHIRBURVSSN
141 4944-161- V.S.S.HOSURVSSN
142 4945-162- V.S.S.CHIKKAGALALIVSSN
143 4946-163- V.S.S.SAVANALLIVSSN
144 4947-164- SHIVASHARANE MAHILA SAMSTHE HONAGANAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
145 4948-165- D.D.T.S.TONASHYALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
146 4949-166- B.T.S.KANAMUCHANALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
147 4950-167- V.S.S.DHANYLVSSN
148 4951-168- P.T.S.SUTAGUNDIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
149 4952-169- R.W.M.P.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
150 4953-170- AMAR.P.C.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
151 4955-172- ADARSH NAGAR SANGH VIJAYAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
152 4956-173- V.S.SANGHAOTHER CO-OP ORGANISATIONS
153 4957-174- PRESIDENT SBRSMS CHANDABAWADI VJAYAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
154 4958-175- V.W. M.P.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
155 4959-176- S.P.C.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
156 4960-177- SUBHAS.SC ST.C.C.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
157 4961-178- P.W.M.P.SOCIETYOTHER CO-OP ORGANISATIONS
158 4962-179- S.P.C.C.SOTHER CO-OP ORGANISATIONS
159 4963-180- BASAVESHWAR .C.C.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
160 4964-181- JAI BHAVANI W M P S BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
161 4965-182- MILAN P C C S BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
162 4966-183- B.M.P.C.C.S. BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
163 4967-184- V.S.S.S.No. 184OTHER CO-OP ORGANISATIONS
164 4968-185- D.B.E.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
165 4969-186- N.B.T.SANGH BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
166 4970-187- S.W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
167 4971-188- S.S.S.SANGH BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
168 4972-189- AMSS HAKIM CHOWK VIJAYAPUR.MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
169 4973-190- B.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
170 4974-191- MAHILA.M.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
171 4975-192- AM&MKGAS DIVATAGERI GALLI.MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
172 4976-193- S.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
173 4977-194- M.P.C.C.S.BIJAPUR.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
174 4978-195- GOULI.W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
175 4979-196- HANIYA SEVA SANGH, TAJBAWADI VIJAYPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
176 4980-197- V.P.C.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
177 4981-198- S.M.M.BIJAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
178 4982-199- KMS GODABOLE MALA VIJAYAPUR.MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
179 4983-200- HAMDARD.P.C.C.S.BIJAPUR (Attch to S.M.M.188 BIJAPUR)OTHER CO-OP ORGANISATIONS
180 4984-201- MAHAJAN.P.C.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
181 4985-202- SULTAN.P.C.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
182 4986-203- K.P.C.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
183 4987-204- V.Y.M.BIJAPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
184 4988-205- B.P.C.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
185 4989-206- A.W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
186 4990-207- R.H.HENDEGARPRIVATE FPS (M)
187 4991-208- P.W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
188 4992-209- I.W.M.P.C.S.BIJAPUR(Attch to S.M.M.188 BIJAPUR)OTHER CO-OP ORGANISATIONS
189 4993-210- A.W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
190 4994-211- J.W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
191 4995-212- W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
192 4996-213- S.P.C.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
193 4997-214- D.W.M.P.C.S.BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
194 4998-215- M.M.K.H.B.COLONYMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
195 4999-216- R.W.S.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
196 5000-217- R.S.K.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
197 5001-218- R.G.GIDAVEER.PRIVATE FPS (M)
198 5002-219- T.S.C.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
199 5003-220- A.W.M.P.S. BIJAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
200 5004-221- J.P.C.C.S.OTHER CO-OP ORGANISATIONS
201 5005-222- H.S.S.NO.222OTHER CO-OP ORGANISATIONS
202 5006-223- S.K.S.NO.223PRIVATE FPS (M)
203 5007-224- D.W.M.P.S.S.NO.224OTHER CO-OP ORGANISATIONS
204 5008-225- R M M S. NO. 225MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
205 5009-226- A.B.M.M.S. NO 226MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
206 5010-227- G.S.S.S.NO. 227OTHER CO-OP ORGANISATIONS
207 5011-228- G.M.K.S. NO.228MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
208 5012-229- K.A.D.S.NO.229PRIVATE FPS (M)
209 5013-230- R.K.W.D.S.S.NO. 230OTHER CO-OP ORGANISATIONS
210 5014-231- K. TAKKE S.NO.231OTHER CO-OP ORGANISATIONS
211 5015-232- B SC ST MVSS RAMBAPUR VIJAYAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
212 5016-233- INDIRAGANGHI SCSTMVSS KHALEBAAGOTHER CO-OP ORGANISATIONS
213 5017-234- G.M. BHUTNAL LT S.NO. 234MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
214 18505-33- G.M.DOMANAL LT 1,2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
215 19107-80- G.M.HARNALMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
216 30001-237- S.S.B.Y.M. BARAKOTRI LT S.NO. 235MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
217 30002-238- CEO PKPS JUMANALVSSN
218 30004-240- PDO GRAMA PANCHAYAT GONASAGIGRAM PANCHAYAT
219 30005-241- PKPS HADAGALIVSSN
220 30006-242- TAPCMS VIJAYAPURTAPCMS
221 30007-243- SDMSSS VIJAYAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
222 30008-244- SUSHMA MAHILA SANGHA VIJAYAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
223 30009-245- SMVSSN VIJAYAPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
224 30010-246- SAHANA VSSNOTHER CO-OP ORGANISATIONS
225 30011-247- DANESHWARI GM SARWADMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
226 30012-248- AAYESHA GSS TIKOTAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
227 30013-249- DHANAWAD HATTI MHUSS DYABERIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
228 30014-250- BHAGYAJYOTI SSS BOLACHIKKALAKIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
229 30015-251- BHAGYAVANTI SSS KARAJOLMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
230 30016-252- PKPS-2 NIDONIVSSN
231 30017-253- SGD MSS KANABURAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
232 30018-254- PKPS HANCHINAL PHVSSN
233 30019-255- Shri Bhagya Lakshmi Mahila Sangh ToraviWOMEN SELF HELP SOCIETY
234 30020-256- NANDYAL HALU UTPADAKAR SANGH NANDYALMILK PRODUCERS CO-OP
235 30021-257- SLBSTB Sangha FPS, MakanapurPACS
236 30340-1341- SHREE DIVYA STREE SHAKTI SWA SAHAYA SANGH, FPS, UKUMANALWOMEN SELF HELP SOCIETY
237 30394-1395- DURGAVDEVI YUVAKARA SANGHA FPS, MADABHAVI LT-2MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
238 30400-1401- SRI BANASHANKARI STHREE SHAKTI SWA SAHAYA SANGHA FPS, HEBBALATTIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
239 30609-1610- SRI MARAGAMMA BHANNIDEVI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA TORAVI LT-1WOMEN SELF HELP SOCIETY
240 30694-1695- SRI JAGADAMBA DEVI STRI SHAKTI SANGH HADAGALI LT-2WOMEN SELF HELP SOCIETY
241 30729-1730- SHRI DURGADEVI DEVASTHAN SEVA SAMITI KANNUR TANDA-1OTHER CO-OP ORGANISATIONS
242 30730-1731- SHREE DENU CO-OP CREDIT SOCIETY, MAKANAPUR TANDA-1OTHER CO-OP ORGANISATIONS
243 30762-1763- SHREE DANESHWARI SWA SAHAYA SANGHA FPS, DADAMATTIOTHER CO-OP ORGANISATIONS
244 30769-1770- SHREE ADI SHAKTI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA HADAGALI TANDA-1MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
245 30770-1771- NIRMALA MAHILA SWA SAHAYA SANGHA HANCHINAL LT-2, (HANCHINAL LT-3)MAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
246 30784-1785- SHREE ADI SHAKTI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA AHERI TANDA-2WOMEN SELF HELP SOCIETY
247 30814-1815- CHAIRMAN GRAM MANDALA ARAKERI TANDA-6GRAM PANCHAYAT
248 30861-1862- GEETA SCST MAHILA VIVIDDODESHAGALA SANGH NIYAMITA HITTINAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
249 30969-1970- CHAIRMAN SUMITRA MAHILA SWA SAHAYA SANGHA MADABHAVIWOMEN SELF HELP SOCIETY
250 31021-2022- SHRI SANTA SEVALAL YUVAKA SANGHA KAGGODA TANDAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
Top