Home The Statistics as on : Dec 10 2022 2:00PM Bottom Bottom
Sl NoFPD NAMECATEGORY NAME
1 11232-1- A.V.RAJASEKAR-ANEMAHALPRIVATE FPS (M)
2 11233-2- H.M.DARSHAN KUMAR-HEBBASALEPRIVATE FPS (M)
3 11234-3- N.L.NEELAKANTAPPA-NADAHALLIPRIVATE FPS (M)
4 11235-4- A.B.BASAVARAJU-AREKEREPRIVATE FPS (M)
5 11236-5- H.K.RAMACHANDRA-IHALLIPRIVATE FPS (M)
6 11237-6- K.B.SHIVAPPA GOWDA-KYANAHALLIPRIVATE FPS (M)
7 11238-7- K.M.VIRUPAKSHA-ALUVALLIPRIVATE FPS (M)
8 11239-8- ROOPA-MALALIPRIVATE FPS (F)
9 11240-9- ESHWARA ALVA-KOLLAHALLIPRIVATE FPS (M)
10 11241-10- H.R.DEVARAJU -SIDDAPURAPRIVATE FPS (M)
11 11242-11- SHRI MARUTHI YUVAKA SANGHA-HALEBELURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
12 11245-14- K.B.SHESHE GOWDA-BIRADAHALLIPRIVATE FPS (M)
13 11246-15- JARGAL YUVAKA SANGHA-DODDANAGARAMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
14 11248-17- ANNAPURNESHWARI MAHILA SANGHA-GANADAHOLEWOMEN SELF HELP SOCIETY
15 11249-18- S.UMESHA-BELAGODUPRIVATE FPS (M)
16 11250-19- M.N.SRIKANTH-MOOGALIPRIVATE FPS (M)
17 11251-20- JAMMANAHALLY KRISHI PATTINA SAHAKARA BANK-BALUPETEGRAM PANCHAYAT
18 11252-21- J.N.GIRISH-JAMMANAHALLIPRIVATE FPS (M)
19 11253-22- H.S.SHANTHAMANI-KUNIGANAHALLIPRIVATE FPS (F)
20 11255-24- R.B.PRABHAKAR-KYAMANAHALLIPRIVATE FPS (M)
21 11256-25- A.G.HARIPRASAD-HANUBALUPRIVATE FPS (M)
22 11259-28- H.L.NATESH-HURUDIPRIVATE FPS (M)
23 11260-29- K.B.GURAPPA GOWDA-HEGGADDHEPRIVATE FPS (M)
24 11261-30- B.M.MANU-KADUMANEPRIVATE FPS (M)
25 11262-31- (HADLAHALLY)VSSN-NIDIGEREVSSN
26 11263-32- MALNAD YUVAKA SANGHA-VALALAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
27 11265-34- VSSN-HETTURVSSN
28 11266-35- VEERABHADRESHWARA YUVAKA SANGHA-ATTHIHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
29 11267-36- DAYANADA-HONGADAHALLAPRIVATE FPS (M)
30 11268-37- B.P.JAYAPRAKASH-BOMMANAKEREPRIVATE FPS (M)
31 11269-38- B.B.ANANDASWAMY-BYAGADIHALLIPRIVATE FPS (M)
32 11270-39- MALNAD YUVAKA SANGHA-VANAGURUMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
33 11271-40- VSSN-NIDIGEREVSSN
34 11272-41- PACCB YASALURPACS
35 11273-42- K.S.MALLIKARJUNA-CHANGADIHALLIPRIVATE FPS (M)
36 11274-43- N.D.CHANDRASHEKAR-SANTHANAHALLIPRIVATE FPS (M)
37 11275-44- VSSN-UCHANGIVSSN
38 11276-45- C.N.NAGARAJU- CHIKKAKUNDURPRIVATE FPS (M)
39 11277-46- GOPALAKRISHNA YUVAKA SANGHA-KERODIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
40 11278-47- K.K.RAMACHANDRA-KARAGURU KUDIGEPRIVATE FPS (M)
41 11279-48- SRI MALLESHWARA YUVAKA SANGHA-GODDUMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
42 11280-49- M.N.SHANKAR-MAGERIPRIVATE FPS (M)
43 11281-50- C.N.NAGARAJU- KOTTHANAHALLIPRIVATE FPS (M)
44 11282-51- VSSN-IGURVSSN
45 11284-53- HOSUR KRISHI PATTINA SAHAKARA BANK-BRANCH-ECHALABEEDUPACS
46 11285-54- RANGANATHA YUVAKA SANGHA-BISLEMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
47 11286-55- SHREE GANAPATHI MAHILA SANGHA-DHODNAHALLIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
48 11287-56- HULIYAMMA YUVAKA SANGHA-GULAGALALEMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
49 11288-57- B.S.RAMAKRISHNA-BAGEPRIVATE FPS (M)
50 11289-58- VSSN-HOSURUVSSN
51 11290-59- TAPCMS -SAKALESHPURTAPCMS
52 11291-60- KVSSN-SAKALESHPURPACS
53 11293-62- EX-SERVICEMAN CO-OPERATIVE SOCIETY-SAKALESHPUROTHER CO-OP ORGANISATIONS
54 11295-64- VINAYAKA MAHILA MANDAL-SAKALESHPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
55 11296-65- TARUNYA MAHILA SAMAJA-SAKALESHPURMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
56 30001-66- SUMA BHASKHAR-DONIGAL attached to A.V.RAJASEKAR-ANEMAHALPRIVATE FPS SC (F)
57 30002-67- PACCS DEVALADAKEREPACS
58 30003-68- TAPCMS ACHANGI SAKALESHPURTAPCMS
59 30004-69- U.B.MOHAN FPD , UDEVARAPACS
60 30343-1344- NIKIL H M, FPS, HALASULIGEPRIVATE FPS (M)
61 30638-1639- MALNAD YUVAKA SANGHA, FPS, KUMBARADIMAHILA MANDAL/YUVAKA MANDAL/OTHER MANDALS
Top