The Statistics as on : Jun 24 2022 4:09AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 1R.S.S.SANGH HOLANGADDE Ta. KUMTA875
2 2R.S.S.SANGA KAGAL Ta. KUMTA868
3 3R.S.S. SANGHA BAAD Ta. KUMTA1108
4 4R.S.S. SANGHA AGHANASHANI BAAD Ta. KUMTA672
5 5N.B.KHAN MADGUNI Ta. KUMTA711
6 6SHRI GANESH. PATGAR. MASOOR Ta. KUMTA365
7 7V.S.S.SANGHA KUJALLI Ta. KUMTA462
8 8V.S.S SANGHA VALAGALLI Ta. KUMTA655
9 9V S S SANGHA URKERI Ta. KUMTA365
10 11V.S.S SANGHA HEGADE Ta. KUMTA1010
11 12YUVAK MANDAL HEGADE Ta. KUMTA374
12 13V.S.S.SANGHA MUROOR Ta KUMTA882
13 14V.S.S SANGHA KALLABE Ta. KUMTA395
14 15V.S.S SANGHA SANTEGULI Ta. KUMTA934
15 16V.S.S SANGHA SOPPINHOSALLI Ta KUMTA275
16 17R.S.PRABHU SANTGAL Ta. KUMTA405
17 18V.S.S SANGHA HANDIGONE Ta. KUMTA201
18 19V.S.S SANGHA DHARESHWAR Ta. KUMTA1137
19 20V.S.S SANGHA GOKARNA I Ta. KUMTA1493
20 21V.S.S SANGHA GOKARNA II Ta. KUMTA627
21 22FISHERIES CO-OP SOCIETY TADADI Ta. KUMTA613
22 23V.S.S.SANGHA HANEHALLI Ta. KUMTA973
23 25V.S.S. SANGH, BHAVIKODLA Ta, KUMTA477
24 26V.S.S SANGHA BARGI Ta. KUMTA971
25 27V.S.S SANGHA KIMANI V.S.S SANGHA KIMANI Ta. KUMTA452
26 28V.S.S SANGHA MIRZAN Ta. KUMTA714
27 29SHRI A.K.NAYAK HARITA Ta. KUMTA361
28 30K.K.NAYAK & SONS ALKOD Ta. KUMTA463
29 31V.S.S SANGHA HIREGUTT I Ta.KUMTA231
30 32V.S.S SANGHA HIREGUTTI II Ta. KUMTA679
31 33V.S.S SANGHA MADANGERI Ta. KUMTA590
32 34V.S.S SANGHA UPPINAPATTAN Ta. KUMTA689
33 35V.S.S SANGHA DIVAGI Ta. KUMTA868
34 36V.S.S SANGHA BARAGADDE Ta. KUMTA258
35 37SHRI B.R.SHANBAG KODKANI Ta. KUMTA675
36 38SHRI M.M.AGHA SAHEB TARIBAGIL MIRJAN Ta. KUMTA6
37 39SHRI G.H.KAMATH ALVEKODI Ta. KUMTA973
38 42V S S SANGH KUMTA6
39 41T.A.P.C.M.S. KUMTA1
40 45BABRULINGESHWARA VIVIDDODHESHAGALA SAHAKARI SANGHA MASUR2
41 46FISHERIES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. FPS, KUMTA2
42 1235Yuvaka Mandal FPS, Lukkeri375
43 1343Devaki Ganapati Nayak, FPS, Harumaskeri437
44 1736GANGAVALI FISHERIES CO-OP SOCIETY LTD, GANGAVALI321
45 1791MOHAMMED YASIN M AGHA, FPS608

Top