Home The Statistics as on : Jun 24 2022 2:58AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[2135-1][S.M.MODGEKAR , MUCHANDI]01900
[2136-2][B.R.AMBEDKAR HARIJAN EDU.SOC. ,MUCHANDI]01830
[2138-4][M.Y.DHAMNEKAR , ASHTE]02080
[2140-6][L B NAYAK, BUDRYANUR]0980
[2141-7][K.B.BUDRAGOL,KHANGAON(B.K)]02130
[2142-8][S.A.PATIL,CHANDAGAD]01690
[2143-9][KHADI G.S.S.SANGH HUDALI]05800
[2146-12][B.Y.KOCHARAGI , PANAGUTTI(SU)]02510
[2147-13][L.B.PUJERI.NANDI.TA L.B.PUJERI KENCHANATTI.FPS NO.15]03400
[2148-14][A.M.BANDI.NINGYANATTI. T.A. TO A.M.BANDI, RANGDOLLI FPS NO. 11]01510
[2149-15][L.B.PUJARI,KENCHANATTI]165816
[2150-16][B.B.GUJNAL, DHARNATTI]122172122
[2151-17][S.S.NAYAK, BHARAMYANATTI]0990
[2152-18][B.N.KONKERI,HALE BHARAMYANATTI]02770
[2153-19][V.J.S.K.H.U, TUMMARAGUDDI]3056330
[2154-20][P.K.P.S.SANGH.LTD.MARIHAL]4885448
[2155-21][B.G.PATIL, KARADIGUDDI]03650
[2156-22][B.A.JADHAV,HONNIHAL]05700
[2158-24][S.N.S.S.LTD.SULEBHAVI.(su)T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD., BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46]010480
[2159-25][F H PATIL.CHANDUR (CAN)T.A.TO V.J.S.K.H.U S.S.LTD TUMMARGUDDI FPS NO.19]01750
[2160-26][Y.S.PUJERI, KARAVINAKUNPI]01150
[2161-27][P.K.P.S.SANGH LTD.MODAGA]15081
[2162-28][R.G.PATIL,KHANGANV KH]02080
[2163-29][R.B.DESAI,SAMBRA]013520
[2164-30][M.M.AMATE, BALEKUNDRI KH]03880
[2165-31][SHANKARARAYYA MAHADEV HIREMATH, MAVINKATTI]01870
[2166-32][P.K.P.S.SANGH LTD.MUTAGA]09210
[2167-33][P.K.P.S. SANGH LTD.SHINDOLLI]02640
[2168-34][M.B.JAINOJI,BASARIKATTI]32813
[2170-36][P K P S BANK LTD, BENDIGERI]03720
[2171-37][P.K.P.S. SANGH LTD.MUTNAL]01560
[2172-38][I.V.NANDIHALLI, HALAGIMARDI]02140
[2173-39][S.S.BHALARE.BADAS KH]04360
[2174-40][P.K.P.S. SANGH LTD.GEJAPATI]01040
[2175-41][B G SARAWARI, KUKADOLLI]03290
[2176-42][P.K.P.S. SANGH LTD.ANKALAGI]05100
[2177-43][P.K.P.S.SANGH LTD. K.K.KOPPA]07220
[2179-45][Y.M.KARLEKAR, NAGENHATTI]0550
[2180-46][BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM]013220
[2181-47][BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM ,HUNCHANATTI]12461
[2183-49][N.M.KORE,MACCHE]13361
[2184-50][M.N.ANGOLKAR, MACCHE]23432
[2185-51][V.B.LOHAR,MACCHE]03080
[2187-53][BALAGAMATTI.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46]0160
[2188-54][D.T.DESAI, KUTTALAWADI]0450
[2190-56][U.C.KAKTIKAR,YALLUR]02110
[2191-57][NAVHIND KRIDA MANDAL,YALLUR]02660
[2193-59][P.P.MANGALWADEKAR , YARMALE]0940
[2194-60][SMT.A.T.KUKADOLKAR,SULAGA Y]0550
[2196-62][V.S.S.SANGH.LTD.(SU)KADOLI.T.A. TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD., BELGAUM (Piranawadi) FPS NO.46]04580
[2197-63][B.B.PATIL,DEVAGIRI]0950
[2198-64][M.N.PATIL.JAFARAWADI.T.A. TO M.C. PATIL Goundwad FPS NO.70]0420
[2199-65][V.S.S.SANGH,KADOLI ,BAMBARAGA(SU)T.A. TO B.B. PATIL DEVAGERI FPS NO.63]02480
[2200-66][S.M.HANCHINAMANI, GUGARYANATTI]0970
[2201-67][S.K.RAJAI.KEDANUR]03690
[2203-69][S.O.KOTEKAR, KATTANABHAVI]01320
[2204-70][M.C.PATIL GOUNDWAD]01420
[2205-71][P.K.P.S. SANGH LTD.HINDALAGA]13161
[2206-72][M.F.KURANGI, BENKANAHALLI]03360
[2207-73][SMT.B.R.KUDALE, JYOTINAGAR GANESHAPUR]02160
[2208-74][Y.N.PATIL,SAVGAVN]0800
[2209-75][Rajaram Bhujang SHATWAI,SAVGANV]01440
[2211-77][M.Y.PATIL,MANDOLLI]02290
[2212-78][MARUTI D BOKADE,BELAGUNDI]01770
[2213-79][MANOHAR D.KAMBLE, BOKANUR]0780
[2215-81][K.D.PATIL RAKASKOP]01410
[2216-82][N.J.NALAWADE, BELAVATTI]01520
[2217-83][S.G.PATIL,BADAS INAM]0890
[2219-85][D.D.MORE,BIJAGANRI]01240
[2220-86][Y.P.BELGAONKAR, BIJAGARNI]01720
[2221-87][K.D.YALLURAKAR, KAVALEWADI(Can)]0840
[2222-88][P.R.HAJGOLKAR, DHAMANE(S)BAILUR]01050
[2224-90][GAJANAN B NAYAK.BASURTE(SU)T.A.TO S.V.C.C. TURMURI.FPS NO.109]01810
[2225-91][K.D.PATIL.KONEWADI.T.A.TO A D DAYAGONDE.BEKKINKERI FPS NO.93]0560
[2226-92][Y.K.KESARKAR,ATIWAD]0970
[2227-93][A.D.DAYGONDE, BEKKINAKERI]02140
[2228-94][SMT.S.D.ASTEKAR,GOJAGA]01580
[2229-95][SMT.A.P.BANDAGE, TURUMURI]01780
[2230-96][P.K.P.S.SANGH LTD.AGASAGE]07220
[2231-97][K.G.RAJAI.HANDIGNUR. T.A. TO S.K.RAJAI KEDANUR ,67]03060
[2233-99][M.K.PATIL.ALATAGA.(can)T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD. BELGAUM FPS NO.46]01570
[2235-101][G.B.PATIL , KANGRALI KH]01290
[2237-103][S.M.LADI, HOSIDDALHOND]01790
[2238-104][P.P.PATIL.SULAGA(U)T.A. TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD., BELGAUM (Piranawadi) FPS NO.46]05390
[2239-105][G S S KALLEHOL(CAN)T.A. TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD., BELGAUM (Piranawadi) FPS NO. 46]03430
[2240-106][N.K.KALKUNDRIKAR, MANNUR]01870
[2241-107][JAI HANUMAN YUVAK SANGH,KUDREMANI]01370
[2242-108][A.K.MANNOLKAR, AMBEWADI]11831
[2243-109][S.V.C.C.SOCIETY, TURUMURI BACHI]02620
[2244-110][N.A.PUJARI ,SANTIBASTAWAD]03900
[2245-111][M.H.AMBOLKAR, WAGHAWADE]13811
[2246-112][A.M.JAMADAR, RANAKUNDE]0550
[2247-113][S.K.DUKRE,KINIYE]0810
[2248-114][P.K.P.S.SANGH LTD.KARLE]0630
[2249-115][K.B.CHIGARE,NAVAGE]01420
[2250-116][P.K.P.S.SANGH LTD.HALAGA]02260
[2251-117][SMT.S.B.MULIMANI, HALAGA]01230
[2252-118][SHRI KALMESHWAR DEVASTHAN ABIVRUDDI HAGU SAMAJ SEVA KAMITI CHANDANHOSUR]02240
[2253-119][N.B.PATIL,MASTMARDI]02230
[2254-120][G.B.PATIL, SHAGANAMATTI]0580
[2255-121][M.S.HIREMATH, TARIHAL]02540
[2256-122][MAHAVEER COSUMAR CO-OP SOCIETY, BASTAWAD]01810
[2257-123][K.R.CHOUGULE, BASTAWAD]01520
[2259-125][S.B.PATIL, MASAGOUDANATTI]01090
[2260-126][K.S.PATIL, KAMAKARHATTI]0500
[2261-127][R.B.PATIL, KODASAKOPP]01580
[2262-128][SMT.L.N.PACHAPURE, HIREBAGEWADI]03310
[2263-129][v.s.halasgi.HIREBAGEWADI.T.A. TO R.S.S.N. HIREBAGEWADI FPS NO.130]02370
[2264-130][R.S.S.SANGH, HIREBAGEWADI]04410
[2265-131][MAHARUDRAYYA S VASTRAD,ARALIKATTI]02410
[2267-133][P.K.P.S.SANGH LTD.KAKTI]04650
[2268-134][WALMIKI S.S.SANGH, KAKATI]04470
[2271-137][P.K.P.S.SANGH.LTD. KAKATI HONGA]04500
[2272-138][SMT.P.S.HIREMANI, HONAGA]03290
[2273-139][P.K.P.S.SANGH LTD.KAKATI.BENNALLI]01540
[2275-141][G.Y.VARAG.HEGGERI-HOSURA]02930
[2276-142][RAYAPPA RAMACHANDRA SANADI,SUTAGATTI]01960
[2277-143][MAHADEV D BANNIBAGI,HALABHAVI(SU)T.A.TO G.Y. VARAG H-HOSUR FPS NO.141]01670
[2278-144][S.M.V.S.S.N., MARANHOL.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD. BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46]0790
[2279-145][K.L.KAMBLE, KANGRALI B K]01960
[2282-148][P.N.DESAI.HULIKAVI]0930
[2283-149][M.P.MATTIKALLANNAVAR,BASTAWAD]01040
[2284-150][SMT S.B.DESAI, HALAGA]02110
[2285-151][G.L.WALAKE,UCHAGAON]01470
[2286-152][S.V.PATIL.KUDREMANI]01600
[2287-153][V.V.KUGAJI,YALLUR]01330
[2288-154][P.K.P.S.SANGH LTD.TARIHAL]02420
[2289-155][M.P.PATIL, BHADARWADI]0670
[2290-156][G.T.KUDACHI, BASTAWAD]0710
[2291-157][A V ANTOJI, BALEKUNDRI K H]03830
[2293-159][V.D.DHAMANEKAR,]0960
[2294-160][G.G.PATIL]01090
[2295-161][JAIHIND C.C.SY BELGAUM]01520
[2296-162][K.M.UPPAR]01370
[2299-165][SMT.LAXMI M.BADAVANACHE]0290
[2300-166][A.S.PATIL]0900
[2304-170][K.F.C.S.C FAIR PRICE SHOP]0790
[2305-171][GAJANAN.V.JADHAV]0690
[2306-172][P.D.PATIL]0380
[2308-174][MALLESH G.CHOUGALE]0170
[2311-177][R.G.KILLARI]01650
[2312-178][MAHESH.S.BHADAVANKAR]0720
[2313-179][N.C.MUTAGI]0740
[2315-181][KANAKDAS KURI S SOCIETY.]0430
[2316-182][NAVBHART,CO.OP.SOCIETY.]0310
[2319-185][SHANTADURGA M.M.P. CO-OP SOCIETY.]0950
[2320-186][V.S.BADAWANAKAR]0450
[2324-190][MUMTAZ F.SHAIKAJI]0850
[2325-191][NARAYAN B.PATIL]0780
[2326-192][VIJAYA C. CO.SOCIETY.]01300
[2327-193][K M.JINARALKAR]0340
[2328-194][CITY AND CANTONMENT V.S.S.SY,]0770
[2331-197][A.I.UPPIN]0370
[2332-198][UDAY MAHADEV BALEKUNDRI]0860
[2334-200][PRAVEEN.SURESH.SULAKHE,18 Market Street]0780
[2335-201][CANTONMENT CATHOLIC CO-OP SOCIETY]0930
[2336-202][NGO CON.CO-OP,SOCIETY,]0600
[2337-203][SHARDOPASAN M. G.S.SY,]0980
[2343-209][NEKAR S.UTPADAKAR. SANGH.]0650
[2344-210][SHRI BASAVESHWAR,CO OP SY]51045
[2346-212][212- V B MUTAGEKAR TA TO 317 -AKSHATA STRI SHAKTI MAHILA SANGHA]0890
[2348-214][JANATA SEVA SANGH,]01140
[2350-216][Deepak Ramchandra PATIL.]01110
[2352-218][BELGAUM D.D.CLASSES LEAGUE.]1771
[2354-220][B.I.MATTIKALLI.(CAN)]01060
[2356-222][S.C.NAGARHALLI.]01010
[2357-223][M.M.PATEL,]01320
[2359-225][C.B.TYANAGI,]11431
[2361-227][ADARSH CON.CO.OP.SOCIETY]0600
[2362-228][ADARSH CO.OP SOCIETY]01320
[2363-229][ADARSH CON CO.OP SOCIETY]01360
[2364-230][ADARSH CON CO.OP SOCIETY]01440
[2366-232][R.A.DESAI.]01010
[2367-233][SHARADOPASAN,M,G,S,SSY,]0600
[2368-234][MAJAGAON.VSS.SANGH.]02380
[2369-235][V.G.SONAWADKAR.]1801
[2370-236][VISHWESHWRAYYA.CO.OP SOCIETY,]0910
[2371-237][VILLAGE COMMITTEE ALARAWAD]0880
[2372-238][P.K.P.S.SY BASAVAN KUDACHI]01630
[2373-239][VILLAGE COMMITTEE-1 KANBARGI]01330
[2374-240][VILLAGE COMMITTEE-2 KANBARGI]02040
[2375-241][UMAMAHESHWARI, & ASOCOATIES.BELGAUM]2532
[2376-242][BHUVANESHWARI CONS,CO.OP SY,]0760
[2377-243][243-SRI K.M.MAKANDAR]01110
[2379-245][ANAND SEVA,SANGH,VADAGOAN]21542
[2380-246][S.S.PATIL,]01760
[2383-249][NEKAR S U SANGH HINDAWADI]01340
[2384-250][V.S.VANI,]0850
[2385-251][M.B.HALAGEKAR.]01160
[2386-252][ARJUN.S.JADHAV.]0580
[2388-254][TAPCMS,SY,BEGAUM]11501
[2389-255][BELGAON B.D.C.C.]01740
[2390-256][VEERBHADRESHWAR,KHADI SANGH,]0840
[2391-257][GAJANAN Con CO.OP.SOCIETY]02210
[2392-258][S.S.NAIK]01240
[2393-259][DURGADEVI,VADDAR.L. CO.OP SY.]01260
[2394-260][PADMAVATI SANGH,ANGOL]01150
[2395-261][S.J.K SOCIETY,]01200
[2397-263][CHAIRMAN,GARIB HATAVO,JAN SEVA,MAHATMA. FULE,S,SANGH,FULE ROAD,CANCELED]0430
[2398-264][JWALA MALINI SANGH, ANAGOL,]01380
[2400-266][SHARADOPASANA M G,S,SANGH,ANGOL]0770
[2401-267][BHAGYODYA SOCIETY, ANAGOL]01380
[2402-268][BAHUBALI SANGH,]0230
[2403-269][SOMANATH.SEVA,SANGH VADAGOAN]01120
[2405-271][KRISNAVISHNU SEVA SANGH.]01020
[2406-272][S.G.BHOSALE,]0280
[2407-273][MAHILA,M-P,CO.OP SOCIETY,CAMP]0350
[2410-276][ANNAPURNA M,VIMOCHANA SANGH,]0670
[2411-277][KFCSC,APMC ROAD]31023
[2413-279][B.B. ANCHI.]12071
[2414-280][MAHAVEER SOCIETY,]0640
[2416-282][JOTIRILING JANATA SY.]0890
[2417-283][RAGHAVENDRA SEVA SANGH,]0960
[2418-284][KORAVAR SEVA SANGH,]01140
[2419-285][MADHUKAR N.MALI]0700
[2421-287][M.S.TULASIGERI.]02050
[2422-288][RANI CHANNAMMA MAHILA MANDAL,]01660
[2423-289][SHARDOPASAN M G SANGH,]0750
[2424-290][MAJAGAON.V.S.S. SANGH.]02160
[2426-292][KRISHNAVISHNU SEVA SANGH,]01170
[2427-293][SHIDDLIJENSEVA SANGH,NGESHWAR]01030
[2428-294][BELGAON B.D.C.C.]21022
[2429-295][SAMAJ SEVA SANGH,]01940
[2430-296][GOUTAM SEVA SANGH,]01760
[2431-297][CITIZEN WELFARE ASSOCIATION VAJREGALLI]01730
[2432-298][SHRI.NAYAN.B.GAVANDI]0930
[2435-301][MALLIKARJUN Jansesva.SANGH]0950
[2437-303][V.S.S.SANGH ANAGOL]0830
[2438-304][RENUKA SEVA SANGH KAKATIVES]0290
[2440-306][SMT,VIDHYA,VINAYAK JOSHI,]02190
[2441-307][SADASHIVNAGAR, MAHILA MANDAL,MANDAL]01190
[18308-308][SMT LEELA.V.MUTAGEKAR]0180
[18309-309][AKKAMAHADEVI MAHILA VIMOCHANA SANGH]01200
[18497-314][Sri Mahalaxmi Strishakti Sangh]31243
[18499-316][Shridevi bachward Mahila Sangh]01150
[18500-318][Ambika Stri Shakti Sangh]01560
[18501-312][raj rajeshwari mahila sangha]0740
[18504-317][AKSHATA STRI SHAKTI MAHILA SANGHA]01020
[18505-313][Shri Akkamahadevi Shtri Shakti sangh]02010
[18506-327][SHRI LAXMI MAHILA SEVA SANGHA]0900
[18508-323][BUDDHA MULTIPURPOSE WELFARE SOCIETY]21682
[18509-325][SHRI DANESHWARI STRISHAKTI M.SANGH]01850
[18510-322][JILLA KORAM KORAVARA SANGH]0870
[18511-319][SMT POOJA D KAREKAR]01680
[18512-321][Salim Abdulkarim Hosmani]4624
[18513-324][Surekha G Kagalakar]01020
[18514-328][BALAPPA S KAMBLE]11411
[18515-326][SANGEETA S GANACHARI]0640
[18516-320][SHREE DURGA MAHILA MANDAL]0550
[18517-315][KAMALADEVI STRI SHAKATI SEVA SANG MUTYANATTUI(CAN)]01200
[30001-329][SHRI GANGA MAHILA SEVA SANGH]0860
[30002-330][saraswati mahila seva sangh]51295
[30003-331][shri renukadevi swasahaya sangh Kanabargi]01450
[30004-332][annapurneshwari nirgatik vidhava sangh]0830
[30005-333][shri shankar shivappa malagi]0260
[30006-334][mahalaxmi nagar strishakti svasahaya sangh]1601
[30007-335][Sydappa Ningappa Patil]01010
[30009-337][rajshekar talavar]01990
[30010-338][sagar co-op sy ltd]0500
[30012-1157][157-S V SIDDANNAVAR (CAN)]0200
[30013-1158][S.D.S.S.S.M.S.BHODAKYANATTI]02170
[30014-1159][P.K.P.S.BANK LTD, DHAMANE(S)]02030
[30015-1161][161-SUDHAKAR YALLAPPA PATIL, KANGRALI KH]01020
[30016-1162][ALAKNANDA S KHAVRE PRESIDENT S.M.M BHAVANI NAGAR]1731
[30017-1163][BALAJI SVA SAHAY SANGH.VIJAY NAGAR HINDALAGA]0520
[30018-1164][INDIRA ANNAPPA MADIWALAR, HOSA VANTAMURI]03330
[30019-1165][SMT.BHARATI SHRIDHAR METRI , KANGRALI B K]01640
[30020-1160][Smt.N K KAMBALE , GANESHAPUR HINDALGA]01660
[30021-1166][SECRETARY PKPS,KALKAMB]12661
[30022-1167][Sri Durgamata PKPS,sangh Sonoli]0830
[30023-1168][Hudali P.K.P.S.]03520
[30024-1169][Sri Brahmalinga PKPS Society Ltd. FPS, Nilaji]02060
[30025-1170][SHRI SUNIL JOTIBA GINDE FPS, YALLURU]01950
[30026-1171][SHRI VIRABHADRA PRATHAMIKA SAHAKARI SANGH NIYAMIT FPS, KURIHAL]0680
[30027-1172][SAI WELFARE SOCIETY FPS, NEW GANDHI NAGAR]01340
[30028-1173][Shri Gajanan Parashuram Patil,FPS]02240
[30232-1233][Shri Balchandra Bhimrao FPS, Kokitkar]01220
[30280-1281][Sainik Co-Operative Credit Society Limited. FPS, Uchagaon]0360
[30301-1302][Shri Umesh Ramesh Patil FPS, Kangrali KH]01470
[30302-1303][Prakash Narayan Bhandari, FPS]0880
[30304-1305][Prathamika Krishi Pattina Sahakara sangha,FPS, Santibastwad]01940
[30305-1306][BIRESHWAR CO-OP SOCIETY LTD FPS, KAKATI]03140
[30420-1421][SHRI SWAPNIL BHIMRAYI KATABALI FPS, BHOOTRAMANHATTI]03470
[30428-1429][SHRI BALU DEVAPPA GHODSE FPS, HANGARAGA]02050
[30429-1430][SHRI SIDRAI BALAPPA BUNOOR FPS, HULYANOOR]01180
[30432-1433][PKPS FPS, VIRAPANKOPPA]01480
[30446-1447][OKKALUTANA HUTTUVALLI MARATA SAHAKARI SANGHA (TAPCMS) FPS, NANDIHALLI]02380
[30447-1448][SHRI JAGADISH CHANNABASAYYA YENAGIMATH. FPS, BELAGAVI]01040
[30448-1449][SHRI KUTUBUSAB ALISAB BANDI.FPS,RANGDOLLI]02660
[30449-1450][SHRI NARAYAN GANGARAM NANDYALKAR. FPS,DESUR]01270
[30468-1469][SHRI AKEEB AMIRSAAB SANADI.FPS, BALEKUNDRI]04650
[30491-1492][THE GANESH MARKANDEYA MULTIPURPOSE CO-OP SOCIETY NIYAMITA, FPS, UCHAGAON]01130
[30570-1571][SHRI BASANGOUDA BALASAHEB PATIL, FPS, BASSAPUR]02150
[30571-1572][SHRI SANJAY DHOLAPPA SAVANT, FPS, BAKANUR]0580
[30610-1611][SHRI YOGESH ARJUN KOMANACHE. FPS, DHAMANE(S)]01890
[30639-1640][BELAGAVI TALUKA AGRICLTURAL PRODUCE PROCESSING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, BELAGAVI]0860
[30644-1645][RAJAHANSAGAD GRAMABHIRUDDI HAGU VIVIDODDESHAGAL SANGH RAJAHANSAGAD]03180
[30674-1675][SHRI DASHARATH ARJUN PATIL, FPS]01440
[30717-1718][THE BELAGAVI TAPCMS, KHADARWADI]02130
[30722-1723][SRI RENUKADEVI PKPS, DESUR]01250
[30723-1724][KRANTIVEER PKPS, DESUR]0590
[30726-1727][THE BELAGAVI TAPCMS, MANNIKERI]02000
[30727-1728][THE BELAGAVI TAPCMS, HOSAVANTAMURI]07190
TOTAL26455352264

Top