Home The Statistics as on : Jun 24 2022 2:58AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[2005-1][P.K.P.S.BANK,JUGUL]0120
[2007-3][P.K.P.S,BANK, SHIRAGUPPI]0130
[2008-4][N.S.SC ST CO-SOCIETY,SHIRAGUPPI]0140
[2010-6][SMT SUSHILABAI.S.MOHITE,LOKUR]01350
[2011-7][P.K.P.S.BANK,KAGAWAD]0440
[2012-8][B.A.MANGASULI, KAGAWAD]0650
[2013-9][ASHOK P.K.P.S BANK,MANGASULI]0470
[2014-10][P.K.P.S.BANK, MANGASULI]01380
[2015-11][P.K.P.S.BANK,SHEDBAL]0620
[2017-13][S.N.PATIL,SHEDBAL]1461
[2018-14][A.P.GONDHALI.SHEDABAL STATION (CAN)]0130
[2019-15][P.K.P.S.BANK, UGAR .B.K.]0440
[2020-16][P.K.P.S.BANK,MALAWAD]0630
[2021-17][P.K.P.S.BANK,KUSANAL]0400
[2022-18][P.K.P.S.BANK, UGAR, K.H]0810
[2023-19][KAMAGAR SOCIETY,UGAR K.H.]01220
[2024-20][SMT.SUNANDA.K.NAIK, UGAR K.H]0200
[2025-21][P.K.P.S.BANK,AINAPUR]01280
[2026-22][M.P.C.S.,AINAPUR]0750
[2027-23][P.K.P.S.BANK,KRISHNA KITTUR]0530
[2028-24][P.K.P.S.BANK,MOLE]0840
[2029-25][P.K.P.S.BANK, KEMPAWAD]0630
[2030-26][R.L.JAYAGOUNDA, FARIDHKHANWADI]0410
[2031-27][A.R.WAGHMODE, KOULGUDDA]0130
[18309-132][SMT P.M. MAGADUM MANGASULI]0700
[18311-135][B.D.TONAGE, PARAMESHWARVADI]0110
[18312-133][NAGAPPA.H.WADDAR, UGAR.B.K (Can)]0120
[18314-136][MALLIKARJUN U.CO.OP CRE.SO,JUGUL]070
[30003-141][KUMARI PALLVI.B. PATIL, SHIRAGUPPI]0210
[30004-142][RENUKADEVI.S. S.S,PR-NI 1.2,AINAPUR]0640
[30007-146][PKPS Bank,Ainapur]0790
[30008-147][PKPS,Mangawati]0230
[30015-154][Karnataka PKPS, Krishna Kittur]0170
[30017-156][Shri. Basavaraj Shankar Taradale FPS, JUGUL]0160
[30018-157][SHRI. VIJAY APPASAB KUDACHE FPS, SHEDBAL]0970
[30022-161][Shree Basaveshwar Prathamika Krashi Pattina Sahakar Sangha N. Shedbal]1431
TOTAL218762

Top