Home The Statistics as on : Jul 5 2022 3:04AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[4674-3][K.B.Y.M.NANDIHAL.P.U]04410
[4676-5][C.CO.O.S.HATTARAKIHAL]05630
[4678-7][A.I.C.UKKALI]010190
[4679-8][G.S.S.UKKALI]07990
[4680-9][S.Y.M. DEGINAL(REJECTED)]01420
[4681-10][K.M.P.MASABINAL SELF]06640
[4682-11][K.S.KARAJOL SELF]13851
[4683-12][S.B.Y.M.BISANAL]04540
[4684-13][V.S.S.DONUR]06850
[4685-14][C.A.D.YEMBATNAL]03470
[4686-15][N.S.C.B.Y.M. BOMMANHALLI]01930
[4687-16][M.B.MANAHALLI (SUSPENDED)]03940
[4688-17][B.I.PATIL(SUSPENDED)]04530
[4689-18][S.Y.M.ARALACHANDI]0890
[4690-19][S.G.M.ARALACHANDI]0830
[4691-20][B.G.M.BALLAVUR]0690
[4692-21][V.S.S.HANGARAGI]03720
[4693-22][PKPS TAKKALAKI]16341
[4694-23][V.S.S.MUTTAGI(DISMIS)]08590
[4695-24][V.S.S.HUNSHYAL PB]05430
[4696-25][M B PATIL KARABANTANAL SELF]05110
[4697-26][M.CO-OP.S.SANKANAL]07230
[4698-27][V.S.S.H HIPPARAGI]012190
[4699-28][V.S.S.BYAKOD]06370
[4700-29][G.M.SOLAWADAGI]01730
[4701-30][G.M.JAYAWADAGI]04750
[4702-31][M.Y.M.HULIBENCHI]02170
[4703-32][G.M.NAGARALHULI(DISMISS)]02470
[4705-34][SAVSSN CHABANUR]04130
[4706-35][G.M.NANDIHAL PH ( ALT. ARR)]01100
[4707-36][G.M.NAGARALDON(SUSPEND)]0920
[4708-37][PDO YALAWAR]05470
[4709-38][V.S.S.WADAWADAGI]018560
[4711-40][B.Y.M.KADAKOL]02840
[4712-41][M.Y.M.KAMANKERI(SUSPENDED)]02490
[4714-43][G.M.BUDIHAL(DISMIS)]04050
[4715-44][B.Y.M.GULABAL]02180
[4716-45][HALU UTPADAKARA SANGH SASANUR]06520
[4717-46][PKPS BAIRAWADAGI]25802
[4718-47][V.S.S.SATIHAL]04750
[4719-48][B.S.SHIRASHYAD SELF]07180
[4720-49][A.M.M.UTNAL]01220
[4721-50][G.M.UTNAL TANDA]32103
[4722-51][V.S.S K.SALAWADAGI]06410
[4723-52][A.I.C K.SALAWADAGI]01350
[4724-53][DR A.S K.SALAWADAGI]12141
[4725-54][G.M.NARASALAGI]62157762
[4726-55][G.M.AMBALANUR LT]03710
[4727-56][V.S.S.KANAKAL]05180
[4728-57][M.Y.M.HALIHAL]01290
[4729-58][G.M.KODAGANUR (DISSMIS)]02650
[4730-59][B.G.M.KANNAL]04510
[4731-60][G.M.BYALAYAL]03080
[4732-61][P.B.Y.M.NAGUR]24812
[4733-62][B.G.M. UPPALADINNI]03290
[4734-63][L.B.S.Y.M.MANNUR]04360
[4735-64][M.Y.M RAJANAL]03640
[4736-65][R.B.PATIL HEBBAL]05850
[4737-66][S.Y.M.KIRASHYAL]01320
[4738-67][G.M.ABBIHAL]02910
[4739-68][S.Y.M.ARESHANKAR]01910
[4740-69][B.G.M.ITAGI]02290
[4741-70][MALAPPA NAGAPPA KESHVAPUR ITAGI SELF]03430
[4742-71][G.M.NAGAWAD(CANCEL)]0770
[4743-72][V.S.S.GOLASANGI]018270
[4744-73][S.H.HELAWAR INDIVIDUAL BIRALADINNI]02490
[4745-74][A.S.KONAREDDI SELF UNNIBHAVI]02150
[4746-75][B.G.M.GONAL]02060
[4747-76][I.Y.M.NIDAGUNDI]02150
[4748-77][V.S.S.NIDAGUNDI]05140
[4749-78][V.C.CO-OP.S.NIDAGUNDI]05080
[4750-79][C.G.M.ARALADINNI]02590
[4751-80][A.G.M.ALAMATTI RS]015150
[4752-81][V.S.S.BENAL]010580
[4753-82][C.S.HATTI VANDAL INDIVIDUAL]06230
[4754-83][M.G.M.HUNSHYAL PC]03260
[4755-84][Y.G.M.CHIMMALAGI PART 1]01640
[4756-85][SARASWATI MAHILA MANDAL CHIMMALAGI PART 2]07680
[4757-86][GRAM MANDAL SHIKALAWADI]01770
[4758-87][G.M.GANI]014290
[4760-89][GRAM MANDAL SULKHOD]0890
[4761-90][GRAM MANDAL BAGANAGAR]01530
[4762-91][I.M.SUNGADAD HALEROLLI INDIVIDUAL]04740
[4763-92][V M HUGAR SIDNATH]02420
[4764-93][BASAVESHWAR GRAM MANDAL BALUTI]03260
[4765-94][BASAVESHWAR YUVAK MANDAL HANAMAPUR]03410
[4766-95][V.S.S.TELAGI]19091
[4767-96][SANGAMESHWAR YUVAK MANDAL ANGADAGERI]01350
[4768-97][MARUTI YUVAK MANDAL KOUVALAGI(CANCEL)]07360
[4769-98][RAMAAVADOOT GRAM MANDAL TADALAGI(CANCEL)]02990
[4770-99][NIJAPPA M.MADAR NAGARADINNI]04150
[4772-101][SAGAMESHWAR TARUN SANGH CHIKKA GARASANGI]01620
[4773-102][GRAM MANDAL HALADGENNUR(SUSPENDED)]01670
[4775-104][M.M.BILAGI RONIHAL]04950
[4776-105][V.S.S.KUPBAKADDI]02280
[4777-106][V.S.S.MULAWAD]011070
[4778-107][V.S.S.KALABURAGI]03010
[4779-108][JAIHANUMAN.YUVAK.MANDAL MALAGHAN(SUSPENDED)]04720
[4780-109][DR B.R.AMBEDKAR SANGH CHIKKA ASANGI]03630
[4781-110][V.S.S.MASUTI]07190
[4782-111][ANJUMAN ISALAM COMMITEE KUDAGI]02080
[4784-113][S.D.GUDADINNI KUDAGI SELF]02870
[4785-114][PKPS TALEWAD]123977123
[18506-2][A B Hurakadli Alimatti DS]01620
[18507-122][Grama Mandali Ivangi]05790
[18509-116][M.Co-Op.S.B BAGEWADI]05830
[18510-117][T.A.P.C M.S B BAGEWADI]02700
[18511-118][K.B.Y.M.B.BAGEWADI]010860
[18512-119][K.B.Y.M.B.BAGEWADI (ATT)Bhalavar]02400
[18513-120][V.S.S.B.Bagewadi]014810
[18514-121][R.G.M.B.BAGEWADI]016080
[18515-115][S.G.M.B.BAGEWADI]03530
[30001-123][PKPS SHARANA SOMANAL]03200
[30002-124][SAMSS MARKABBINAHALLI]04490
[30003-125][MARUTESHWAR MAHILA SANGH REBINAL]04800
[30005-127][PKPS MANAGULI]010020
[30006-128][HALU UTPADAKAR SAHAKARI SANGH NIGAM MANAGULI]418164
[30008-130][APPASAB M DODAMANI, Fair Price Shop]02520
[30009-131][PKPS FPS, YARANAL]17741
[30010-132][PKPS HIRE ASANGI FPS]01500
[30223-1224][DURGADEVI MAHILA ABHIVRUDDI SANGHA FPS, UKKALI TANDA]02690
[30360-1361][HOSABELAKU MAHILA SWA SAHAYA SANGHA, FPD, MULAWAD LT2]01740
[30459-1460][PRAGATI MAHILA SC.ST SAHAKARA SANGHA. FPS, KUDAGI TANDA]02950
[30460-1461][SALEEM MAKTUMSAB. FPS, KALADAGI KOLHAR]01540
[30461-1462][HAJIVALI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA. FPS, KOLHAR]04620
[30462-1463][AL-FIYA MAHILA SWA SAHAYA SANGHA FPS, KOLHAR]03930
[30463-1464][MAYAMMA DEVI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA FPS, KOLHAR]01680
[30665-1666][BHAGYASHRI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA, SATIHAL TANDA]02810
[30666-1667][ARASHANAGI HALU UTPADAKARA SAHAKARI SANGHA, ARASHANAGI]01450
[30763-1764][GRAM MANDAL KODAGANUR TANDA]01190
TOTAL20162111201

Top