The Statistics as on : 19 August 2022 11:01:11 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 434-1-JANATA BAZAR JAMAKHANDI S.NO.1 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 435-10-JANATA BAZAR JAMAKHANDI S.NO.2 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 436-3-T.A.P.C.M.S.JAMAKHANDI S.NO.3 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 437-16-JANATA CON.CO-OP SOCI. JAMAKHANDI S.NO.4 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 438-20-JAMAKHANDI CON.CO-OP SOCI. JAMAKHANDI S.NO.5 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 439-24-M.R.VANI JAMAKHANDI S.NO.6 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 440-25-A.L.SHIROL JAMAKHANDI S.NO.7 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 441-27-G.P.TELI JAMAKHANDI S.NO.8 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 442-9-BIJAPUR JILLA SUDAGADSIDD SOCI. S.NO.9 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 443-50-ANJUMAN ISLAM CO. SO. S.NO.11 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 444-11-Chairman Rajeev Gandhi Meenugarara Sahakari Sangha.Ltd Jamkhandi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 446-42-K.F.C.S.C. BANAHATTI S.NO.2 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 448-15-RAMESVAR MAHILA V.U.S.SANGH JAMAKHANDI NO-13 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 455-44-VIJAYALAXMI V.V.S.S. BANAHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 458-46-S.S.BIDARI BANAHATTI NO.8 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 463-48-SHRISHAIL CH. JAVALAGI BANAHAT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 465-52-CHANDRODAYA K.G.S.S. BANAHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 471-38-GAREEBI HATAVO CO.CO-OP SOCI.TERADAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 473-40-ALPASANKHYATARA V.S.S.TERDAL N 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 474-41-GRAHAKAR.S.S. SANGHA.LTD.TUNGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 475-42-T.A.P.C.M.S.JAMKHANDI.BRANCH,SAVALAGI NO1 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 476-43-T.A.P.C.M.S.BRANCH.SAVALAGI NO 2 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 477-44-P.K.P.S SURPALI-JAMBAGI K D 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 478-45-T A P C M S JAMKHANDI BRANCH JAMBAGI B.K. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 479-46-S.B.BIRADAR KURAGODA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 480-47-MALLIKARJUNA YUVAKA MANDAL GOTE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 481-48-PANDURANG.G.S.S. SANGHA KALABEELAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 482-49-V.S.S.GOTHE-KHAJIBILAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 483-50-PKPS TODALABAGI (Old) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 484-51-PKPS TODALABAGI (New) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 485-52-V.SS.ADIHUDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 486-53-V.S.S.HIREPADASALAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 487-54-V.S.S.CHIKKAPADASALAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 488-55-V.S.S.BIDARI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 489-56-V.S.S.CHIKKALKI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 490-57-V.S.S.ALAGUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 491-58-HANUMANA. Y.MANDAL SANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 492-59-V.S.S.KONNUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 493-60-P.K.P.S.BANK LTD.MAREGUDDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 494-61-V.S.S.HULYAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 495-62-SHWAMI VIVEKANAND Y.M.HUNSHIKATTI Attach V.S.S.Hulyal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 496-63-Kankanwadi Women Milk CO operative society Kankanwadi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 497-64-Muttanna sattyappa Kittur (PH) At post Muttur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 498-65-V.S.S.ALABAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 499-66-V.S.S.SHIRAGUPPI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 500-67-V.S.S.HUNNUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 501-68-Shri Roup Noorsab bagawan at post Jamkhandi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 502-69-V.S.S.GANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 503-70-M.B.GURAV BUDNI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 504-71-V.S.S.KUNCHANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 505-72-AKKAMAHADEVI MAHILA MANDAL CHINAGUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 514-81-SHRI BANASHANKARI.S.A.SANGH JAMAKHANDI NO-14 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 515-82-T.A.P.C.M.S JAMAKHANDI BRANCH KALAHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 522-89-SHRI VARADANESHWARI V U SANGH JAMAKHANDI NO-15 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 523-90-SHRI RAJESHWARI MAHELA V U S SANGH JAMAKHANDI NO-16 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 19107-53-HANUMAN V S SANGH BANAHATTI NO 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 19112-17-ALPASANKYATAR MAHILA V U S SANGH JAMAKHANDI NO-17 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 19114-58-BHARAT NEKAR SAHAKARI SANGHA B 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 19115-45-The Nekarar Co-Op Society Banahatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 19116-47-MAHATHMA GANDHI V U S SANGH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 19117-49-T.A.P.C.M.S.JAMAKHANDI S.NO.9 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 19118-57-K.F.C.S.C. BANAHATTI S.NO.4 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 19119-12-Alhuda multi purpose sosiety No10 jamkhandi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 19119-54-H.H.BANAHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 19120-41-VEERABHADRESHWAR CO. CON.SO.BANAHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 19121-33-Hanuman Grahakara Sahakari Sangha, Madarakhandi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 19122-31-Sadasiv vividdosh sahakari sangha gadyal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 19125-92-V S S Kallatti Teradal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 19129-96-P K P S TAMADADDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 30001-199-KUNTALADEVI MAHILA P S SANGH TUNGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 30002-200-SMT:HEMA TUKARAM SHINDE-TUNGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 30003-201-SMT:UMADEVI JAGADISH DAYAL-SAVALAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 30004-202-SHRI:BASAYYA PANCHAYYA HIREMATH-SHURAPALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 30005-203-SHRI:HANAMANT DUNDAPPA KAMBLE-ALAGUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 30006-204-SHIVANAND URBAN CO-OP SOCIETY-MAIGUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 30007-205-SHRI:PARASAPPA BHAGAVANT CHANNAPPAGOL-HUNNUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 30008-206-SHRI:SANJAY BASAVARAJ KALYANI-KADAPATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 30019-217-PKPS Kumbarhalla 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 30020-218-PKPS Kadakol 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 30021-219-Secretory PKPS Ltd Naganur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 30022-220-PKPS Ltd, Kalahalli 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 30024-222-PKPS Tungal Ltd - 02 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 30026-224-PKPS Ltd FPS, Siddapur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 30027-225-Halu Utpadakara Sahakari Sangha Niyamit FPS, Aalgur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 30030-228-PKPS Maigur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 30032-230-PKPS,FPS Savalagi (Old) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 30033-231-PKPS, FPS Savalagi (New) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 30416-1417-CHIKKAPADASALAGI VIVIDHODESHAGALA SAHAKARI SANGHA FPS,CHIKKAPADASALAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 30453-1454-ABHYUDAYA VIVIDHODESHAGALA SAHAKARI SANGHA NI. FPS, BANAHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 30592-1593-Shri.GUNDURAO SADASHIV KAMBALE, TAKKOD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 30593-1594-Shri. BHAGYAVANTI PARISHIST JATI MAHILA SAHAKARA SANGHA NIYAMITA. JAMAKHANDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 30696-1697-MILK PRODUCERS CO-OPERATIVE SOCIETY, MADARKHANDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 TOTAL 0 0.000.00      
Top