The Statistics as on : 19 August 2022 10:21:27 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 2032-28-P.K.P.S.BANK,TANGADI SHINAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 2033-29-S.M.K.U.S.S. MURAGUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 2034-30-P.K.P.S.BANK. CHAMKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 2035-31-MALLIKARJUN.YU.M, PARTHANHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 2036-32-P.K.P.S.BANK, KIRANAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 2037-33-P.K.P.S.BANK, KHILEGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 2038-34-P.K.P.S.BANK,SHIRUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 2039-35-A.G.CHOUGALA, PANDEGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 2040-36-P.K.P.S.BANK,AJUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 2041-37-BALBHIM.Y.MANDAL, SAMBARGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 2042-38-P.K.P.S.BANK, ANANTHPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 2043-39-P.K.P.S.BANK., MALABAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 2044-40-S.S.YAMAGAR, BEVANOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 2045-41-C.B.V U.S,NAGANOOR P.A 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 2046-42-P.K.P.S,BANK, TAVANSHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 2047-43-P.K.P.S.BANK, MADHBHAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 2048-44-HANUMAN YUVAK MANDAL,MADHBHAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 2049-45-HANUMAN G.V.S.SANGH, TEVARATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 2050-46-GAJANANA YUVA SANGHA, JAKARATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 2051-47-DR.AMBEDKAR.Y.M.BOMANAL(SUS) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 2053-49-P.K.P.S.BANK, JAMBAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 2054-50-P.K.P.S.BANK, ARLIHATTI (SUS) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 2056-52-AMBEDKAR.Y.MANDAL, ABBIHAL (SUS) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 2057-53-S.R.NAIK.MAYANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 2058-54-A.S.Y.MANDAL, HANMAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 2059-55-P.K.P.S.BANK, SANKONATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 2060-56-P.K.P.S.BANK, DEVARADEERHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 2061-57-S.D.NAIK,MASARGUPPI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 2062-58-P.K.P.S.BANK,HALYAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 2063-59-P.K.P.S.BANK,DARUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 2065-61-P.K.P.S.BANK,NADI INGALGOAN 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 2066-62-V.S.S.,TEERTHA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 2067-63-P.K.P.S.BANK, HULGABALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 2068-64-P.K.P.S.BANK, SHANKARATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 2069-65-S.S.K.S,SHANKARATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 2070-66-V.S.HAVALDAR, KHAVATKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 2071-67-AJIT TAVANAPPA HALLURU SAPTHASAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 2072-68-P.K.P.S,BANK, SHEGUNSHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 2073-69-SHIVANAND .B. HALKI,CHHIKUD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 2074-70-P.K.P.S.BANK,SATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 2075-71-P.K.P.S.BANK, NAGNOOR.P.K 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 2076-72-P.K.P.S BANK, RADDERATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 2077-73-JAVAHRLAL.N.Y.MANDAL,SAVADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 2078-74-I.N.MULLA,SAVADI DARGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 2079-75-MAHATMA G.M.MANDAL,JANWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 2080-76-P.K.P.S.BANK, NANDESHWAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 2081-77-P.K.P.S.BANK , MAHESHWADAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 2082-78-P.K.P.S.BANK, NANDGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 2083-79-P.K.P.S.BANK SHIRHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 2086-82-G.V.U.S.S,KODAGANOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 2087-83-P.K.P.S.BANK, KOKATANOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 2088-84-H B KOTH,BURLATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 2089-85-R.B.GAVANE,DABADABAHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 2090-86-B.M.POOJARI, YALLAMWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 2093-89-V.T.KHOT, KHOTANATTI (CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 2094-90-P.K.P.S.BANK, AIGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 2096-92-L.S.M.P,AIGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 2097-93-VITTAL YUVAK MANDAL,FHADATARAWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 2099-95-AMMAJESHVARI.M.M. , KAKAMARI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 2100-96-SHYAMRAO GAJANAN SHROUTRI RAMATHIRTHA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 2101-97-P.K.P.S.BANK,KOHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 2102-98-S.B.G.V.S,KOHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 2103-99-P.K.P.S.BANK, KOTTALGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 2104-100-S.S.K.U.S.S,KANNAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 2105-101-P.K.P.S.BANK,TELSANG 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 2106-102-P.K.P.S.BANK,BANNUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 2107-103-B.M.IRAGOUNDA, HALHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 2108-104-P.K.P.S.BANK, YALHADALGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 2110-106-P.K.P.S.BANK, ADALLATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 2111-107-P.K.P.S.BANK,BADACHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 2112-108-BASAVESHWAR.Y MANDAL,KARLATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 2113-109-D.N.NIKAM,VISHNUWADI (SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 2114-110-P.K.P.S.BANK, GUNDEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 2115-111-P.H.MULLA,BALLIGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 2116-112-G.V.S,YANKACHI (SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 2117-113-SARVODAY V.V.S.S,BALAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 2118-114-V.R.BANDAGAR, SHIVNOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 2119-115-UMESH.B.PATIL,KALUTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 2120-116-M.M.P.C.S.KAKAMARI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 2121-117-SIDRAMAYA.IRAYYA.ALLIMATTI, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 2123-119-DEVANAND.RAVSAB. PATIL,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 2124-120-SMT.VIJAYA. ANNAPPA. KANTI,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 2125-121-ANDANI & PATIL CO, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 2126-122-R.G.SANK & M.M.NAIK,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 2127-123-SMT MAHADEVI.C. KAMATAGI, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 2128-124-ASHOK.B.BILLUR, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 2129-125-SMT SUNANDA.P. ALLIMATTI, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 2130-126-SACHIN SADASHIV MIRJI,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 2131-127-JEEVAN JYOTHI M.V.S.S, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 2132-128-SUNIL.B.CHAVAN, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 2133-129-APPASAHEB SUBASH TAMBAT,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 2134-130-ASHOK SITARAM KADAM,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 18308-131-NAJIRAHMAD. M. TAMBOLI,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 18313-134-DURGADEVI.G.A S.,NANDAGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 18315-137-SMT SHIVLEELA. A. KOUJALGI,SANKONATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 18316-138-SMT VIJAYA.M. HIREMATH,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 18317-139-DANESHWARI MAHILA MANDAL,ADAHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 30001-143-SMT JAYASHREE.J. KARAVEKAR, ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 30002-144-Bibi Aayeesha MAHAMMADKHAN PATHAN,ATHANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 30005-145-CHIDNAND.BIMAPPA. KHOT,ANANTPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 30006-140-V.S.S SANGH,RAMVADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 30009-148-PKPS,Siddewadi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 30010-149-PKPS, Katageri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 30011-150-PKPS, Arataal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 30012-151-PKPS,Badagi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 30013-152-PKPS,Desairatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 30014-153-PKPS,Kodanhalla 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 30016-155-Halu Utpadakara Sangh, Halyal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
109 30019-158-P.K.P.S FPS, ZUNJARWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
110 30020-159-Adarsh Prathamika Krashi Pattina Sahakar Sangha Niyamit FPS, Shirhatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111 30021-160-Prathamika Krashi Pattina Sahakar Sangha Ltd. FPS, Ghatanatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
112 30023-162-Jai Hanuman Prathamika Krishi Pattina Sahakar Sangha FPS,Agrani Ingalgaon 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
113 30207-1208-Smt Minaxi Ravindra FPS, Billur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114 30299-1300-Shri Balagouda Bhimgouda Patil FPS, Avarkhod 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
115 30486-1487-PRATHAMIKA KRUSHI PATTINA SAHAKARI SANGHA NIYAMITA FPS, SUTTATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
116 30672-1673-SHRI ARAVATTIGE PKPS, DARUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
117 30725-1726-RAITARA PKPS, ZUNJARWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
118 30837-1838-JAI HANUMAN PKPS HOSA SHIRHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
119 30842-1843-SHRI MAHESH VISHNU BHOSALE. KOKATNOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
120 30855-1856-SHRI KALMESHWAR PKPS KOKATNOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
121 30856-1857-SHRI KANAKADAS KURI SAKANIKE MATTU UNNE UTPADAKARA SAHAKAR SANGH NIYAMIT MURGUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
122 30857-1858-SHRI MUKUND MURARI KURI SANGOPANA MATTU UNNE UTPADAKARA SAHAKAR SANGH NIYAMIT MURAGUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
123 TOTAL 0 0.000.00      
Top